Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №1, 2021

Back to issue

Harmonization of the personality and human health in the modern world

Authors: Семидоцкая Ж.Д.(1), Неффа М.Ю.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения, г. Харьков, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В умовах поглиблення протиріч між технократичним і духовним розвитком людства все наполегливіше заявляє про себе необхідність духовного оздоровлення. На цьому шляху виникає необхідність переосмислення місця та ролі людини у процесах світобудови. Лікування духовності — валеологічна парадигма XXI століття. Духовність тісно взаємодіє із так званим фізичним вакуумом, з одного боку, і з фізичними структурами особистості — з іншого. Визнаючи духовно-фізичну структуру особистості, офіційна медицина прагне відновити тільки фізичне здоров’я, нехтуючи його духовною константою. Наукові докази існування єдиної енергосистеми Всесвіту вже з’явилися у формі експериментально обґрунтованої теорії фізичного вакууму і торсійних полів. Якщо ми бажаємо адекватно зрозуміти фундаментальні основи здоров’я, хвороби і розвитку особистості, неодмінно потрібно враховувати духовний аспект буття. Енергія думки безпосередньо управляє здоров’ям, стимулюючи його, або, навпаки, викликає хворобу. Думки людини — основний носій інформації, у якій укладено енергетичний потенціал. Пояснити енергетичні процеси в організмі законами класичної фізики не є можливим. Це галузь квантової фізики. Переважання розуму над матерією — квантова реальність. Деякі з положень квантової фізики постулює квантова біологія. Зокрема це стосується корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних біологічних об’єктів і ймовірності як категорії, що відноситься до квантової суті біологічних об’єктів. Енергетичні процеси становлять основу психічної діяльності людини, а їх закони описують механізми її мислення і свідомості. Є взаємозв’язок між енергетичними процесами і фізіологією тіла, взаємозв’язок між речовиною й енергією. Таким чином, свідомість та енергія думки керують здоров’ям, стимулюючи його або, навпаки, викликаючи хворобу. Духовна людина здіймається вище генетичної долі. Епігенетика вивчає прихованість впливу на гени, що надається безліччю джерел, включаючи і думки, і переконання. Сила думки змінює генетичний код людини. Потрібно хотіти змін у своєму мисленні і свідомості. Ми своєю свідомістю впливаємо на процеси оздоровлення. Сила думки і слова багато важить у гармонізації особистості і збереженні здоров’я людини.

В условиях углубления противоречий между технократическим и духовным развитием человечества все настойчивее заявляет о себе необходимость духовного оздоровления. На пути к духовному оздоровлению возникает необходимость переосмысления места и роли человека в мироздании. Врачевание духовности — валеологическая парадигма XXI века. Духовность тесно взаимодействует с так называемым физическим вакуумом, с одной стороны, и с физическими структурами личности — с другой. Признавая духовно-физическую структуру личности, официальная медицина стремится восстановить только физическое здоровье, пренебрегая его духовной константой. Научные доказательства существования единой энергосистемы мироздания уже появились в форме экспериментально обоснованной теории физического вакуума и торсионных полей. Если мы хотим адекватно понять фундаментальные основы здоровья, болезни и развития личности, непременно нужно учитывать духовный аспект бытия. Энергия мысли напрямую управляет здоровьем, стимулируя его, или, наоборот, вызывает болезнь. Мысли человека — основной носитель информации, в которой заключен энергетический потенциал. Объяснить энергетические процессы в организме законами классической физики не представляется возможным. Это область квантовой физики. Преобладание разума над материей — квантовая реальность. Некоторые положения квантовой физики постулирует квантовая биология. В частности, это касается корпускулярно-волнового дуализма элементарных биологических объектов и вероятности как категории, относящейся к квантовой сущности биологических объектов. Энергетические процессы составляют основу психической деятельности человека, а их законы описывают механизмы его мышления и сознания. Имеется взаимосвязь между энергетическими процессами и физиологией тела, взаимосвязь между веществом и энергией. Таким образом, сознание, энергия мысли управляют здоровьем, стимулируя его или, наоборот, вызывая болезнь. Духовный человек поднимается выше генетической судьбы. Эпигенетика изучает скрытые влияния на гены, оказываемые множеством источников, включая и мысли, и убеждения. Сила мысли меняет генетический код человека. Нужно хотеть перемен в своем мышлении и сознании. Мы своим сознанием влияем на процессы оздоровления. Сила мысли и слова играет большую роль в гармонизации личности и сохранении здоровья человека.

With the deepening contradictions between the technocratic and spiritual development of humankind, the need for spiritual healing is becoming increasingly urgent. The path to spiritual healing is marked by the need to rethink the place and role of a human in the universe. The curing of spirituality is the valeological paradigm of the 21st century. Spirituality closely interacts with the so-called physical vacuum, on one side, and with the physical structures of the personality, on the other. By acknowledging the spiritual and physical structure of the personality, the conventional medicine seeks to restore only physical health, while neglecting its spiritual constant. Scientific evidence of the existence of a single energy system of the universe has already been revealed in the form of an experimentally substantiated theory of physical vacuum and torsion fields. If we want to get an adequate understanding of the fundamentals of health, disease, and personality development, we must certainly consider the spiritual aspect of being. The energy of thought directly controls health, stimulating it or, conversely, cau­sing illness. Human thoughts are the primary information carrier, where the energy potential is encapsulated. It does not seem possible to explain energy processes in a body by the laws of classical phy­sics. It is the domain of quantum physics. The domination of mind over matter is quantum reality. Some provisions of quantum physics are postulated by quantum biology. In particular, it concerns the corpuscular-wave duality of elementary biological objects, as well as the probability as a category related to the quantum essence of biological objects. Energy processes form the basis of human mental activity, and their laws describe the mechanisms of thinking and consciousness. There is a relationship between energy processes and body physiology, a correlation between substance and energy. In this way, consciousness and the energy of thought control health by stimulating it or, conversely, by causing illness. A spiritual person rises above his genetic destiny. Epigenetics studies the hidden impacts exerted on genes by multiple sources, including thoughts and beliefs. The power of thought changes a person’s genetic code. One should be willing to make changes in one’s thin­king and consciousness. We influence the healing processes with our consciousness. The power of thought and speech plays a major role in harmonizing the personality and maintaining a person’s health.


Keywords

гармонізація особистості; духовність; квантова фізика

гармонизация личности; духовность; квантовая физика

harmonization of personality; spirituality; quantum physics


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Харрари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. Москва: Синдбад, 2019. 520 с.
 2. Апанасенко Т.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 240 с.
 3. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения. Новосибирск: Наука, 1991. 304 с.
 4. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. Москва: Мысль, 1976. 352 с.
 5. Репьев С.И., Муромцев В.А., Соловьев Ю.А. Биология — смена научной парадигмы. Парапсихология и парафизика. 1999. № 1. С. 10-12.
 6. Акимов А.Е. Торсионные технологии — технологии XXI века. Новая энергетика. 2004. № 1. С. 2-11.
 7. Бах Р. Иллюзии. Киев: София, 2015. 160 с.
 8. Диспенза Дж. Сам себе плацебо. Как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. Москва: Бомбора, 2018. 414 с.
 9. Бойко В.В. Концепция гипер- и гипопластических процессов в свете квантово-биологической теории. Квантово-биологическая теория. Под ред. В.В. Бойко, М.А. Красноголовца. Харьков: Факт, 2003. Гл. 1. С. 7-116.
 10. Арнц У. Книга Великих Вопросов. Что мы вообще знаем? Москва: София, 2008. 351 с. (OMNI).
 11. Радин Д. Сознательная вселенная. Москва: HarperEdge, 1997. 334 с.
 12. Ланца Р., Берман Б. Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную. СПб.: Питер, 2015. 224 с. (NewScience).
 13. Чопра Д. Тело и ум, неподвластные времени. Москва: София, 2009. 192 с.
 14. Бехтерева Н. Магия мозга и лабиринты жизни. Москва: АСТ, 2018. 384 с.
 15. Липтон Б. Биология веры. Как сила убеждения может изменить ваше тело и разум. Москва: Бомбора, 2018. 334 с. (Лаборатория подсознания. Наука о скрытых возможностях человека).
 16. Уилсон Р.А. Квантовая психология. Москва: София, 2016. 224 с.

Back to issue