Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 17, №1, 2021

Back to issue

The impact of vitamin D deficiency on maternal outcomes in pregnancy

Authors: Konwisser A.(1), Korytko O.(2)
(1) — KRH Klinikum Grosburgwel, Frauenklinik, Hannover, Germany
(2) — Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Установлено, що адекватне забезпечення вітаміном D під час вагітності сприяє нормальному її перебігу як для матері, так і для плода. Метою було вивчити вплив дефіциту вітаміну D на перебіг вагітності. Пошук літератури здійснювали за допомогою бази даних PubMed за період від січня 2015 року по листопад 2020 року. Використовували ключові слова: «вітамін D», «вагітність», «дефіцит вітаміну D», «гестоз», «гестаційний діабет», «передчасні пологи» та інші суміжні терміни. Проведений аналіз оригінальних та оглядових статей стосовно впливу дефіциту вітаміну D під час вагітності та ефективності додаткового призначення препаратів вітаміну D на результати завершення вагітності. Кокранівський огляд щодо цих досліджень зазначає, що жінки, які додатково отримували вітамін D, мали менший ризик гестозу (ВР 0,52, ДI 0,25–1,05). Водночас призначення вітаміну D та кальцію значно зменшувало ризик гестозу. Не встановлено доказової бази щодо впливу додаткового призначення вітаміну D на профілактику гестаційного діабету. Можливими ускладненнями вагітності при дефіциті вітаміну D є прееклампсія, гестаційний діабет, передчасні пологи тощо. Хоча ці стани досить добре відомі, зв’язок із вітаміном D є новим напрямком вивчення їх патогенетичних ланок. Доведено, що призначення вітаміну D у період вагітності знижує вірогідність цих ускладнень, що, зі свого боку, знижує частку розроджень шляхом кесаревого розтину. Прееклампсія — загрозливий стан не лише для матері, але й для плода, що може призвести до передчасних пологів, як спонтанних, так і за ургентними показаннями. До того ж у матерів із прееклампсією підвищується ризик народження дитини з гіпотрофією, що має наслідки в різному віці. Прееклампсію частіше виявляють у вагітних із дефіцитом вітаміну D. Зазначена роль вітаміну D як універсального модулятора імунної системи обґрунтовує зниження його рівня в контексті імунної відповіді вагітних. Рівень вітаміну D у вагітної та плода відіграє важливу роль у виникненні запалення плаценти. Необхідна подальша оцінка за допомогою великих багатоцентрових подвійних сліпих рандомізованих контрольованих клінічних досліджень з акцентом на конкретні несприятливі результати вагітності для встановлення переваг додаткового призначення вітаміну D під час вагітності.

Установлено, что адекватное обеспечение витамином D во время беременности способствует нормальному ее течению как для матери, так и для плода. Целью было изучить влияние дефицита витамина D на течение беременности. Поиск литературы осуществляли с помощью базы данных PubMed за период с января 2015 года по ноябрь 2020 года. Использовали ключевые слова: «витамин D», «беременность», «дефицит витамина D», «гестоз», «гестационный диабет», «преждевременные роды» и другие смежные термины. Проведен анализ оригинальных и обзорных статей относительно влияния дефицита витамина D во время беременности и эффективности дополнительного назначения препаратов витамина D на результаты завершения беременности. Кокрановский обзор по этим исследованиям отмечает, что женщины, которые дополнительно получали витамин D, имели меньший риск гестоза (ОР 0,52, ДИ 0,25–1,05). В то же время назначение витамина D и кальция значительно уменьшало риск гестоза. Не установлена доказательная база о влиянии дополнительного назначения витамина D на профилактику гестационного диабета. Возможными осложнениями беременности при дефиците витамина D являются преэклампсия, гестационный диабет, преждевременные роды и т.д. Хотя эти состояния достаточно хорошо известны, связь с витамином D является новым направлением изучения их патогенетических звеньев. Доказано, что назначение витамина D во время беременности снижает вероятность этих осложнений, что, в свою очередь, снижает долю родоразрешений путем кесарева сечения. Преэклампсия — угрожающее состояние не только для матери, но и для плода, что может привести к прежде­временным родам, как спонтанным, так и по ургентным показаниям. К тому же у матерей с преэклампсией повышается риск рождения ребенка с гипотрофией, что имеет последствия в разном возрасте. Преэклампсию чаще обнаруживают у беременных с дефицитом витамина D. Указанная роль витамина D в качестве универсального модулятора иммунной системы обосновывает снижение его уровня в контексте иммунного ответа беременных. Уровень витамина D у беременной и плода играет важную роль в возникновении воспаления плаценты. Необходима дальнейшая оценка с помощью крупных многоцентровых двойных слепых рандомизированных контролируемых клинических исследований с акцентом на конкретные неблагоприятные исходы беременности для установления преимуществ дополнительного назначения витамина D во время беременности.

Results show vitamin D supplementation during pregnancy improves maternal and infant 25(OH)D concentrations and may play a role in maternal insulin resistance and fetal growth. Literature search was performed using PubMed Database of the National Library of Medicine, with date limits from January 2015 to November 2020. We used the keywords: Vitamin D, pregnancy, vitamin D supplementation, hypovitaminosis D, preeclampsia, gestational diabetes, preterm birth, and other related terms. The studies of interest included original papers and review articles on the influence of vitamin D deficiency in pregnancy and the impact of vitamin D supplementation on the maternal outcomes. The published Cochrane review on vitamin D supplementation studies reported that women who receive vitamin D supplementation had lower risk of preeclampsia but with only borderline significance (RR 0.52, CI 0.25–1.05), whereas combined vitamin D and calcium supplementation significantly reduces the risk of preeclampsia. The overall level of evidence is high for vitamin D supplementation playing no role in the prevention of gestational diabetes. Although analysis of the recent observational studies suggests that vitamin D deficiency can increase the risk of C section, there is a need for investigators to conduct RCT to study the impact of vitamin D supplementation on C-section rates. Maternal vitamin D status closest to the delivery was most significantly associated with preterm birth, thereby proposing that later intervention could be used as a rescue treatment to decrease the risk of preterm deliveries. Though the level of evidence is moderate, our analysis shows no significant association between vitamin D and preterm deliveries. Many studies have been designed to investigate an association between postpartum depression and vitamin D. To determine the benefits of vitamin D supplementation in pregnancy would require further evaluation through large, multicenter double-blind randomized controlled clinical trials, with a focus on specific adverse pregnancy outcomes.


Keywords

дефіцит вітаміну D; вагітність; ускладнення; огляд

дефицит витамина D; беременность; осложнения; обзор

vitamin D deficiency; pregnancy; maternal outcomes; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Weinert S., Silveiro P. Maternal — fetal impact of Vitamin D deficiency: A critical review. Matern. Child Health J. 2015. 19(1). 94–101. doi: 10.1007/s10995-014-1499-7.
 2. Pankiv V., Pankiv I. Association of vitamin D status with body mass index in adolescents in Ukraine. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases [Internet]. 22 Dec. 2018 [cited 4 Nov. 2020]. 25(4). 377-381. Available from: http://www.rjdnmd.org/index.php/RJDNMD/article/view/530
 3. Gallo S., McDermid J.M., Al-Nimr R.I., Hakeem R., Moreschi J.M., Pari-Keener M., Stahnke B. et al. Vitamin D Supplementation during Pregnancy: An Evidence Analysis Center Systematic Review and Meta-Analysis. J. Acad. Nutr. Diet. 2020. 120(5). 898-924. e4. doi: 10.1016/j.jand.2019.07.002. 
 4. Bi W.G., Nuyt A.M., Weiler H., Leduc L., Santamaria C., Wei S.Q. Association Between Vitamin D Supplementation During Pregnancy and Offspring Growth, Morbidity, and Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2018. 172(7). 635-645. doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0302. 
 5. Palaniswamy S., Williams D., Järvelin M.R., Sebert S. Vitamin D and the Promotion of Long-Term Metabolic Health from a Programming Perspective. Nutr. Metab. Insights. 2016. 8(Suppl 1). 11-21. doi: 10.4137/NMI.S29526. 
 6. Kara A.V., Soylu Y.E. The relationship between vitamin D and inflammatory markers in maintenance hemodialysis patients. Int. Urol. Nephrol. 2019. 51(9). 1659-1665. doi: 10.1007/s11255-019-02250-x. 
 7. Palacios C., Kostiuk L.K., Peña-Rosas J.P. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst. Rev. 2019. 7(7). CD008873. doi: 10.1002/14651858.CD008873.pub4. 
 8. Pérez-López F.R., Pasupuleti V., Mezones-Holguin E., Benites-Zapata V.A., Thota P., Deshpande A. et al. Effect of vitamin D supplementation during pregnancy on maternal and neonatal outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil. Steril. [Internet] 2015. 103(5). 1278-1288. e4. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25813278.
 9. Harvey N.C., Holroyd C., Ntani G., Javaid K., Cooper P., Moon R., Cole Z. et al. Vitamin D supplementation in pregnancy: a systematic review. Health Technol. Assess. 2014. 18(45). 1-190. doi: 10.3310/hta18450. 
 10. Pilz S., Zittermann A., Trummer C., Theiler-Schwetz V., Lerchbaum E., Keppel M.H., Grübler M.R. et al. Vitamin D testing and treatment: a narrative review of current evidence. Endocr. Connect. 2019. 8(2). 27-43. doi: 10.1530/EC-18-0432. 
 11. Goltzman D., Mannstadt M., Marcocci C. Physiology of the Calcium-Parathyroid Hormone-Vitamin D Axis. Front. Horm. Res. 2018. 50. 1-13. doi: 10.1159/000486060. Epub 2018, Mar 29. PMID: 29597231.
 12. Grant A.C.C., Alistair W. Vitamin D During Pregnancy and Infancy and Infant Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration. Pediatrics. 2014. 133(1). 143-153. doi: 10.1542/peds.2013-2602.
 13. Aoun A., Maalouf J., Fahed M., El Jabbour F. When and How to Diagnose and Treat Vitamin D Deficiency in Adults: A Practical and Clinical Update. J. Diet Suppl. 2020. 17(3). 336-354. doi: 10.1080/19390211.2019.1577935.
 14. Olmos-Ortiz A., Avila E., Durand-Carbajal M., Díaz L. Regulation of calcitriol biosynthesis and activity: focus on gestational vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes. Nutrients. 2015. 7(1). 443-480. doi: 10.3390/nu7010443. 
 15. Hart P.H., Lucas R.M., Walsh J.P., Zosky G.R., Whitehouse A.J., Zhu K., Allen K.L. et al. Vitamin D in fetal development: findings from a birth cohort study. Pediatrics. 2015. 135(1). 167-173. doi: 10.1542/peds.2014-1860. 
 16. Fernando M., Ellery S.J., Marquina C., Lim S., Naderpoor N., Mousa A. Vitamin D-Binding Protein in Pregnancy and Reproductive Health. Nutrients. 2020. 12(5). 1489. doi: 10.3390/nu12051489. 
 17. Kramer C.K., Ye C., Swaminathan B., Hanley A.J., Connelly P.W., Sermer M., Zinman B., Retnakaran R. The persistence of maternal vitamin D deficiency and insufficiency during pregnancy and lactation irrespective of season and supplementation. Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2016. 84(5). 680-686. doi: 10.1111/cen.12989. 
 18. Shin J.S., Choi M.Y., Longtine M.S., Nelson D.M. Vitamin D effects on pregnancy and the placenta. Placenta. 2010. 31(12). 1027-1034. doi: 10.1016/j.placenta.2010.08.015. 
 19. Arain N., Mirza W.A., Aslam M. Review-Vitamin D and the prevention of preeclampsia: A systematic review. Pak. J. Pharm. Sci. 2015. 28(3). 1015-1021. PMID: 26004709.
 20. Ali A.M., Alobaid A., Malhis T.N., Khattab A.F. Effect of vitamin D3 supplementation in pregnancy on risk of pre-eclampsia — Randomized controlled trial. Clin. Nutr. 2019. 38(2). 557-563. doi: 10.1016/j.clnu.2018.02.023. 
 21. Achkar M., Dodds L., Giguère Y., Forest J.C., Armson B.A., Woolcott C., Agellon S. et al. Vitamin D status in early pregnancy and risk of preeclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol. 2015. 212(4). 511. е1-7. doi: 10.1016/j.ajog.2014.11.009. 
 22. Singla R., Gurung P., Aggarwal N. Relationship between preeclampsia and vitamin D deficiency: a case control study. Arch. Gynecol. Obstet. 2015. 291. 1247-1251. https://doi.org/10.1007/s00404-014-3550-8.
 23. Mohaghegh Z., Abedi P., Dilgouni T., Namvar F., Ruzafza S. The relation of preeclampsia and serum level of 25-hydroxyvitamin D in mothers and their neonates: a case control study in Iran. Horm. Metab. Res. 2015. 47(4). 284-288. doi: 10.1055/s-0034-1395607. 
 24. Sadin B., Pourghassem Gargari B., Pourteymour Fard Tabrizi F. Vitamin D Status in Preeclamptic and Non-preeclamptic Pregnant Women: A Case-Control Study in the North West of Iran. Health Promot. Perspect. 2015. 5(3). 183-190. doi: 10.15171/hpp.2015.022. 
 25. Bomba-Opon D.A., Brawura-Biskupski-Samaha R. et al. First trimester maternal serum vitamin D and markers of preeclampsia. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2014. 27(10). 1078-1079. doi: 10.3109/14767058.2013.846318. 
 26. Schneuer F.J., Roberts C.L., Guilbert C., Simpson J.M., Algert C.S., Khambalia A.Z. et al. Effects of maternal serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in the first trimester on subsequent pregnancy outcomes in an Australian population. Am. J. Clin. Nutr. 2014. 99(2). 287-295. https://doi.org/10.3945/ajcn.113.065672.
 27. De-Regil L.M., Palacios C., Lombardo L.K., Peña-Rosas J.P. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane database Syst. Rev. 2016. 1(1). CD008873. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008873.pub4 
 28. Alzaim M., Wood R.J. Vitamin D and gestational diabetes mellitus. Nutr. Rev. 2013. 71(3). 158-1567. doi: 10.1111/nure.12018. 
 29. Arnold D.L., Enquobahrie D.A., Qiu C., Huang J., Grote N., VanderStoep A., Williams M.A. Early pregnancy maternal vitamin D concentrations and risk of gestational diabetes mellitus. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2015. 29(3). 200-210. doi: 10.1111/ppe.12182. 
 30. Lacroix M., Myriam M.B. Lower vitamin D levels at first trimester are associated with higher risk of developing gestational diabetes mellitus. Acta Diabetol. 2014. 51(4). 609-616. https://doi.org/10.1007/s00592-014-0564-4.
 31. Loy S.L., Lek N., Yap F., Soh S.E., Padmapriya N., Tan H. et al. Association of Maternal Vitamin D Status with Glucose Tolerance and Caesarean Section in a Multi-Ethnic Asian Cohort: The Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes Study. PLoS One. 2015. 10(11). e0142239. doi: 10.1371/journal.pone.0142239.
 32. Yap C., Cheung N.W., Gunton J.E., Athayde N., Munns C.F., Duke A., McLean M. Vitamin D supplementation and the effects on glucose metabolism during pregnancy: a randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014. 37(7). 1837-1844. doi: 10.2337/dc14-0155. 
 33. Mojibian M., Soheilykhah S., Fallah Zadeh M.A., Jannati Moghadam M. The effects of vitamin D supplementation on maternal and neonatal outcome: A randomized clinical trial. Iran J. Reprod. Med. 2015. 13(11). 687-696. PMID: 26730243; PMCID: PMC4695683.
 34. Yuan Y., Liu H., Ji C., Guo X., Hu L., Wen J., Cai M. Association of Maternal Serum 25-hydroxyvitamin D Concentrations in Second Trimester with Delivery Mode in A Chinese Population. Int. J. Med. Sci. 2017. 14(10). 1008-1014. doi: 10.7150/ijms.20337. 
 35. Sebastian A., Vijayaselvi R., Nandeibam Y., Natarajan M., Paul T.V., Antonisamy B., Mathews J.E. A Case Control Study to Evaluate the Association between Primary Cesarean Section for Dystocia and Vitamin D Deficiency. J. Clin. Diagn. Res. 2015. 9(9). QC05-8. doi: 10.7860/JCDR/2015/14029.6502. 
 36. Rodriguez A., García-Esteban R., Basterretxea M., Lertxundi A., Rodríguez-Bernal C., Iñiguez C. et al. Associations of maternal circulating 25-hydroxyvitamin D3 concentration with pregnancy and birth outcomes. BJOG. 2015. 122(12). 1695-1704. doi: 10.1111/1471-0528.13074
 37. Gernand A.D., Klebanoff M.A., Simhan H.N., Bodnar L.M. Maternal vitamin D status, prolonged labor, cesarean delivery and instrumental delivery in an era with a low cesarean rate. J. Perinatol. 2015. 35(1). 23-28. https://doi.org/10.1038/jp.2014.139.
 38. Burris H.H., Van Marter L.J., McElrath T.F., Tabatabai P., Litonjua A.A., Weiss S.T., Christou H. Vitamin D status among preterm and full-term infants at birth. Pediatr. Res. 2014. 75(1-1). 75-80. doi: 10.1038/pr.2013.174. 
 39. Bodnar L.M., Platt R.W., Simhan H.N. Early-Pregnancy Vitamin D Deficiency and Risk of Preterm Birth Subtypes. Obstet. Gynecol. 2015. 125(2). 439-447. doi: 10.1097/AOG.0000000000000621. 
 40. Wetta L.A., Biggio J.R., Cliver S., Abramovici A., Barnes S., Tita A.T. Is midtrimester vitamin D status associated with spontaneous preterm birth and preeclampsia? Am. J. Perinatol. 2014. 31(6). 541-546. doi: 10.1055/s-0033-1356483. 
 41. Hossain N., Kanani F.H., Ramzan S., Kausar R., Ayaz S., Khanani R., Pal L. Obstetric and neonatal outcomes of maternal vitamin D supplementation: results of an open-label, randomized controlled trial of antenatal vitamin D supplementation in Pakistani women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014. 99(7). 2448-2455. doi: 10.1210/jc.2013-3491. 
 42. Sablok A., Batra A., Thariani K., Batra A., Bharti R., Aggarwal A.R., Kabi B.C., Chellani H. Supplementation of vitamin D in pregnancy and its correlation with fetomaternal outcome. Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2015. 83(4). 536-541. doi: 10.1111/cen.12751. 
 43. Wagner C.L., Baggerly C., Mcdonnell S.L., Baggerly L., Hamilton S.A., Winkler J. et al. Post-hoc comparison of vitamin D status at three timepoints during pregnancy demonstrates lower risk of preterm birth with higher vitamin D closer to delivery. J Steroid Biochem. Mol. Biol. 2015. 148. 256-260. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.11.013.
 44. Garrido-Gimenez C., Alijotas-Reig J. Recurrent miscarriage: causes, evaluation and management. Postgrad Med. J. 2015. 91(1073). 151-162. doi: 10.1136/postgradmedj-2014-132672.
 45. Wei R., Christakos S. Mechanisms Underlying the Regulation of Innate and Adaptive Immunity by Vitamin D. Nutrients. 2015. 7(10). 8251-8260. doi: 10.3390/nu7105392. 
 46. Ganchimeg T., Ota E., Morisaki N., Laopaiboon M., Lumbiganon P., Zhang J., Yamdamsuren B. et al. WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG. 2014. 121, Suppl 1. 40-48. doi: 10.1111/1471-0528.12630. 
 47. Anglin R.E., Samaan Z., Walter S.D., McDonald S.D. Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry. 2013. 202. 100-107. doi: 10.1192/bjp.bp.111.106666. 
 48. Fu C.W., Liu J.T., Tu W.J., Yang J.Q., Cao Y. Association between serum 25-hydroxyvitamin D levels measured 24 hours after delivery and postpartum depression. BJOG. 2015. 122(12). 1688-1694. doi: 10.1111/1471-0528.13111. 
 49. Eyles D.W., Burne T.H.J., Mcgrath J.J. Frontiers in Neuroendocrinology Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front. Neuroendocrinol. 2013. 34(1). 47-64. doi: 10.1016/j.yfrne.2012.07.001.
 50. Gur E.B., Genc M., Eskicioglu F. The effect of vitamin D level in pregnancy on postpartum depression. Arch. Womens Ment. Health. 2015. 18(2). 263-264. https://doi.org/10.1007/s00737-015-0509-0.
 51. Gould J.F., Anderson A.J., Yelland L.N., Smithers L.G., Skeaff C.M., Gibson R.A., Makrides M. Association of cord blood vitamin D at delivery with postpartum depression in Australian women. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2015. 55(5). 446-452. doi: 10.1111/ajo.12344. 
 52. Agarwal S., Kovilam O., Agrawal D.K. Vitamin D and its impact on maternal-fetal outcomes in pregnancy: A critical review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2018. 58(5). 755-769. doi: 10.1080/10408398.2016.1220915. 

Similar articles

Implications of vitamin D deficiency during pregnancy and lactation
Authors: O.O. Korytko
Danylo Halitsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

International journal of endocrinology Том 16, №7, 2020
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Some indicators of biochemical and hormonal homeostasis in internally displaced women with threatened miscarriage, living in the Luhansk region
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The Renal Association Clinical Practice Guideline on Pregnancy аnd Renal Disease
Authors: Kate Wiles, Lucy Chappell, Katherine Clark, Louise Elman, Matt Hall, Liz Lightstone, Germin Mohamed, Durba Mukherjee, Catherine Nelson-Piercy, Philip Webster, Rebecca Whybrow and Kate Bramham
"Kidneys" Том 8, №4, 2019
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Effects of vitamin D on pregnancy, fetal development and children’s health in the postnatal period
Authors: Паєнок О.С.(1), Маслянко В.А.(2), Паньків І.В.(2)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue