Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 17, №1, 2021

Back to issue

Assessment of the prognostic cancer risk in patients with type 2 diabetes mellitus

Authors: Вацеба Т.С.(1), Соколова Л.К.(2), Кошель Н.М.(3)
(1) — Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
(2) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проведений епідеміологічний аналіз довів підвищений ризик онкологічних захворювань (ОЗ) молочної залози (МЗ), тіла матки та підшлункової залози (ПШЗ) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Виявлені відмінності клінічних характеристик, особливостей перебігу та цукрознижуючої терапії хворих із вказаними ОЗ. Метою роботи було створення моделі математичного розрахунку та оцінки прогнозованого ризику ОЗ МЗ, тіла матки, ПШЗ та колоректального раку (КРР) у хворих на ЦД 2-го типу з огляду на значущість діабет-асоційованих чинників онкогенезу. Матеріали та методи. Дослідження включало аналіз медичних карт пацієнтів з ОЗ, діагностованими на тлі ЦД 2-го типу впродовж 2012–2016 років. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою програми Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Відмінності між показниками визначали за t-критерієм Стьюдента та вважали вірогідними при р < 0,05. Для розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику ОЗ застосовували метод багатофакторного аналізу та рівняння логістичної регресії. Результати. Встановлено, що ОЗ МЗ та тіла матки найчастіше діагностували в осіб віком 60–70 років, з ожирінням, тривалістю ЦД > 5 років та рівнем HbA1c > 7,5 %, на комбінованій терапії препаратами без впливу на синтез інсуліну та зі стимуляторами синтезу інсуліну. Такі ж характеристики мали хворі з КРР, без гендерних відмінностей. ОЗ ПШЗ найчастіше діагностували у хворих віком 60–70 років, без ожиріння, із тривалістю ЦД < 5 років, з рівнем HbA1c > 7,5 %, на монотерапії інсуліном або похідними сульфонілсечовини, без гендерних відмінностей. Створена модель розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику раку МЗ та тіла матки характеризується високою прогностичною силою (точність 76,24 %), доброю прогностичною силою для раку ПШЗ (точність 75,0 %) та КРР (точність 72,2 %). Висновки. Корекція дисметаболічних порушень є методом профілактики ОЗ у хворих на ЦД 2-го типу. Розрахунок коефіцієнта прогнозованого онкоризику сприятиме профілактиці злоякісних новоутворень у хворих на ЦД 2-го типу.

Актуальность. Проведенный эпидемиологический анализ показал повышенный риск онкологических заболеваний (ОЗ) молочной железы (МЖ), тела матки и поджелудочной железы (ПЖЖ) у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Обнаружены отличительные клинические характеристики, особенности течения и сахароснижающей терапии больных с указанными ОЗ. Целью работы было создание модели математического расчета и оценки прогнозируемого риска ОЗ МЖ, тела матки, ПЖЖ и колоректального рака (КРР) у больных СД 2-го типа, учитывая значимость диабет-ассоциированных факторов онкогенеза. Материалы и методы. Исследование включало анализ медицинских карт больных СД с впервые диагностированными ОЗ в течение 2012–2016 годов. Статистический анализ данных проводили с помощью программы Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Различия между показателями определяли по t-критерию Стьюдента и считали достоверными при р < 0,05. Для расчета коэффициента прогнозируемого риска ОЗ использовали метод многофакторного анализа и уравнение логистической регрессии. Результаты. ОЗ МЖ и тела матки наиболее часто диагностировали у лиц 60–70-летнего возраста, с ожирением, длительностью СД более 5 лет, с уровнем HbA1c > 7,5 %, на комбинированной терапии препаратами без влияния на синтез инсулина и со стимуляторами синтеза инсулина. Такие же характеристики имели больные с КРР, без гендерных различий. ОЗ ПЖЖ наиболее часто диагностировали у больных 60–70-летнего возраста, без ожирения, с длительностью СД менее 5 лет, с уровнем HbA1c > 7,5 %, на монотерапии инсулином или производными сульфонилмочевины, без гендерных различий. Созданная модель расчета коэффициента прогнозируемого риска рака МЖ и тела матки характеризуется высокой прогностической силой (точность 76,24 %), хорошей прогностической силой для рака ПЖЖ (точность 75,0 %) и КРР (точность 72,2 %). Выводы. Коррекция дисметаболических нарушений является методом профилактики ОЗ у больных СД 2-го типа. Расчет коэффициента прогнозируемого риска ОЗ будет способствовать профилактике злокачественных новообразований у больных СД 2-го типа.

Background. The epidemiological analysis has shown an increased risk of cancer of the mammalian gland (MG), ute­rine body, and pancreas in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). The different clinical characteristics and features of the course of DM, and schemes of treatment of patients with these types of oncological diseases (OD) were identified. The purpose of the study was to create a model of mathematical calculation and assessment of the predicted risk of cancer of MG, uterine body, pancreatic and colorectal cancer (CRC) in patients with T2DM, given the importance of diabetes-associated factors of oncogenesis. Materials and methods. The study included an analysis of medical records of patients with T2DM with first diagnosed OD during 2012–2016. The statistical analysis of the results was performed in the program Statistica 12.0 (StatSoft Inc., USA). The differences between indicators were determined by Student’s t-test, considered significant at p < 0.05. The method of multi-factor analysis and the logistic regression equation was used to calculate the coefficient of prognostic risk of the OD. Results. It was found that cancer of MG and the uterine body was most often diagnosed in people at the age of 60–70 years, with obesity, duration of DM more than 5 years, with HbA1c level > 7.5 %, on combination therapy with drugs without influence on the insulin synthesis with stimulators of insulin production. Patients with CRC had the same characteristics, without gender diffe­rences. Pancreatic cancer was most often diagnosed in patients aged 60–70 years, without obesity, with a duration of DM up to 5 years, with HbA1c > 7.5 %, on monotherapy with insulin or sulfonylureas, without gender differences. The created model for calculating the coefficient of the prognostic risk of MG and uterine body cancer is characterized by high prognostic power (accuracy 76.24 %), good prognostic power for cancer of the pancreas (accuracy 75.0 %), and CRC (accuracy 72.2 %). Conclusions. Correction of dysmetabolic disorders is a method of prevention of OD in patients with T2DM. The calculation of the predicted cancer risk will contribute to the prevention of malignant neoplasms in patients with T2DM.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; оцінка прогнозованого ризику онкологічних захворювань

сахарный диабет 2-го типа; оценка прогнозируемого риска онкологических заболеваний

type 2 diabetes mellitus; assessment of the predicted risk of cancer


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Larsson S.C., Orsini N., Wolk A. Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: a meta-analysis. J. Natl. Cancer Inst. 2005. 97(22). 1679-87. doi: https://doi.org/10.1093/jnci/dji375.
 2. Larsson S.C., Mantzoros C.S., Wolk A. Diabetes mellitus and risk of breast cancer: a meta-analysis. Int. J. Cancer. 2007. 121(4). 856-62. doi: https://doi.org/10.1002/ijc.22717. 
 3. Huxley R., Ansary-Moghaddam A., Berrington de González A., Barzi F., Woodward M. Type-II diabetes and pancreatic cancer: a meta-analysis of 36 studies. Br. J. Cancer. 2005. 92(11). 2076-83. doi: https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6602619. 
 4. Ben Q., Xu M., Ning X., Liu J., Hong S., Huang W. et al. Diabetes mellitus and risk of pancreatic cancer: A meta-analysis of cohort studies. Eur. J. Cancer. 2011. 47(13). 1928-37. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2011.03.003. 
 5. Oberaigner W., Ebenbichler C., Oberaigner K., Juchum M., Schönherr H.R., Lechleitner M. Increased cancer incidence risk in type 2 diabetes mellitus: results from a cohort study in Tyrol/ Austria. BMC Public Health. 2014. 14. 1058. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1058. 
 6. Carstensen B., Jørgensen M.E., Friis S. The epidemiology of diabetes and cancer. Curr. Diab. Rep. 2014. 14(10). 535. doi: https://doi.org/10.1007/s11892-014-0535-8. 
 7. Gordon-Dseagu V.L., Shelton N., Mindell J.S. Epidemiological evidence of a relationship between type-1 diabetes mellitus and cancer: a review of the existing literature. Int. J. Cancer. 2013. 132(3). 501-8. doi: https://doi.org/10.1002/ijc.27703.
 8. Vatseba T.S., Sokolova L.K., Kuzenko R.T. Epidemiology of pancreatic cancer in patients with type 2 diabetes in Ivano-Frankivsk region. Probl. Endocr. Pathol. 2020. 1(71). 14-23. doi: https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.1.02.
 9. Zinger A., Cho W.C., Ben-Yehuda A. Cancer and Aging — the Inflammatory Connection. Aging Dis. 2017. 8(5). 611-627. doi: 10.14336/AD.2016.1230. 
 10. Masur K., Vetter C., Hinz A., Tomas N., Henrich H., Niggemann B. et al. Diabetogenic glucose and insulin concentrations modulate transcriptome and protein levels involved in tumour cell migration, adhesion and proliferation. Br. J. Cancer. 2011. 104(2). 345-52. doi: 10.1038/sj.bjc.6606050.
 11. Ryu T.Y., Park J., Scherer P.E. Hyperglycemia as a risk factor for cancer progression. Diabetes Metab. J. 2014. 38(5). 330-6. doi: 10.4093/dmj.2014.38.5.330.
 12. Pacher P., Beckman J.S., Liaudet L. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease. Physiol. Rev. 2007. 87(1). 315-424. doi: 10.1152/physrev.00029.2006.
 13. Hanahan D., Weinberg R.A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011. 144(5). 646-74. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013. 
 14. Drel V.R. Main mechanisms of the initiation and development of diabetic complications: the role of nitrative stress. Biol. Stud. 2010. 4(2). 141-158. doi: 10.30970/sbi.0402.085.
 15. Heuson J.C., Legros N., Heimann R. Influence of insulin administration on growth of the 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary carcinoma in intact, oophorectomized, and hypophysectomized rats. Cancer Res. 1972. 32(2). 233-8. PMID: 5058184.
 16. Kennedy L., Sandhu J.K., Harper M.E., Cuperlovic-Culf M. Role of Glutathione in Cancer: From Mechanisms to Therapies. Biomolecules. 2020. 10(10). 1429. doi: 10.3390/biom10101429. 
 17. Martin R.M., Vatten L., Gunnell D., Romundstad P., Nilsen T.I. Components of the metabolic syndrome and risk of prostate cancer: the HUNT 2 cohort, Norway. Cancer Causes Control. 2009. 20(7). 1181-92. doi: 10.1007/s10552-009-9319-x. 
 18. Vatseba T.S., Sokolova L.K., Pushkarev V.M. The effect of obesity on the formation of cancer risk in patients with type 2 diabetes (literature review)). Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2020. 16(2). 161-167. doi: https://doi.org/10.22141/22240721.16.2.2020.201303. 
 19. Wu Y., Liu Y., Dong Y., Vadgama J. Diabetes-associated dysregulated cytokines and cancer. Integr. Cancer Sci Ther. 2016. 3(1). 370-378. doi: 10.15761/ICST.1000173.
 20. McNabney S.M., Henagan T.M. Short Chain Fatty Acids in the Colon and Peripheral Tissues: A Focus on Butyrate, Colon Cancer, Obesity and Insulin Resistance. Nutrients. 2017. 9(12). 1348. doi: 10.3390/nu9121348.
 21. Ballotari P., Vicentini M., Manicardi V., Gallo M., Chiatamone Ranieri S., Greci M. et al. Diabetes and risk of cancer incidence: results from a population-based cohort study in northern Italy. BMC Cancer. 2017. 17(1). 703. doi: 10.1186/s12885-017-3696-4. 
 22. Batandier C., Guigas B., Detaille D., El-Mir M.Y., Fontaine E., Rigoulet M. et al. The ROS production induced by a reverse-electron flux at respiratory-chain complex 1 is hampered by metformin. Bioenerg. Biomembr. 2006. 38(1). 33-42. doi: 10.1007/s10863-006-9003-8.
 23. Kalender A., Selvaraj A., Kim S.Y., Gulati P., Brûlé S., Viollet B. et al. Metformin, independent of AMPK, inhibits mTORC1 in a rag GTPase-dependent manner. Cell. Metab. 2010. 11(5). 390-401. doi: 10.1016/j.cmet.2010.03.014. 
 24. Cui Y., Andersen D.K. Diabetes and pancreatic cancer. Endocr. Relat. Cancer. 2012. 19(5). F9-F26. doi: 10.1530/ERC-12-0105.
 25. Andersen D.K., Korc M., Petersen G.M., Eibl G., Li D., Rickels M.R. et al. Diabetes, Pancreatogenic Diabetes, and Pancreatic Cancer. Diabetes. 2017. 66(5). 1103-10. doi: 10.2337/db16-1477.

Similar articles

Activation of intracellular enzyme systems under the influence of pathogenetic factors of oncogenesis in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Вацеба Т.С.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Evaluation of clinical efficiency of Decap replacement therapy in patients with type 2 diabetes mellitus and concomitant nonalcoholic fatty liver disease in vitamin D deficiency
Authors: Алудван М.Б.(1), Кобиляк Н.М.(1), Павленко Г.П.(2), Комісаренко Ю.І.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №8, 2020
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Colorectal cancer in Ukraine: the epidemiological and organizational aspects of the problem
Authors: Федоренко З.П., Колеснік О.О., Гулак Л.О., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019
Categories: Oncology
Sections: Clinical researches
Authors: О.О. Крилова, учений секретар, к.м.н., с.н.с., ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (337) 2010 (тематический номер)

Back to issue