Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 17, №1, 2021

Back to issue

Chronic headache as a clinical manifestation of cerebral venous sinus thrombosis

Authors: Сайко О., Богдан А., Маланкевич Ю.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Пацієнтам з мозковим венозним тромбозом (МВТ) властивий широкий спектр клінічних проявів — від головного болю до коми. Хронічна оклюзія венозних синусів твердої мозкової оболонки призводить до формування низки компенсаторних явищ, таких як судинна колатералізація, реканалізація організованого тромбу, ефективність яких і визначає тяжкість стану та перебіг захворювання. Метою дослідження стало висвітлення клінічної проблеми діагностування субкомпенсованого МВТ. Зважаючи на те, що такий перебіг процесу спостерігають у 20 % випадків, близько чверті пацієнтів, у яких захворювання проявляється головним болем неясної етіології, залишаються непоміченими та з низькою якістю життя. Для аналізу перебігу та прогнозу захворювання нашим завданням стало ретельне вивчення механізмів компенсації організму при хронічному тромбозі дурального синуса. Однак найвагомішим підводним каменем хронічної оклюзії синусів твердої мозкової оболонки за відсутності відповідного лікування є те, що гемодинамічні компенсаторні явища також визначають і високий ризик розвитку цереброваскулярних катастроф, які призводять до летального наслідку чи інвалідизації. У наведеному нами клінічному випадку мав місце хронічний венозний тромбоз поперечного та сигмоподібного синусів, який маніфестував мігренеподібним цефалгічним синдромом із вегетативним компонентом та ознаками підвищення внутрішньочерепного тиску. Без антикоагулянтної терапії венозний дренаж через колатеральні шляхи, реканалізація тромбованих синусів здійснювалися у пацієнта неефективно, що результувало формуванням дифузного набряку мозкової тканини. Після проведення ретельного обстеження, встановлення діагнозу, призначення індивідуалізованого лікування та довготривалого спостереження з корекцією терапії у пацієнта мав місце регрес симптомів МВТ. Церебральна МР-венографія — це важливий інструмент у діагностиці та прогнозі даного захворювання. Отже, пацієнтам з тривалим анамнезом головного болю, що не піддається лікуванню, та з ознаками внутрішньочерепної гіпертензії потрібно проводити МР-венографію. Однак у випадках геморагічних інсультів неясного генезу, які не відповідають артеріальним територіям, часто виникає необхідність дослідити стан вен головного мозку та твердомозкових синусів. З метою індивідуального аналізу перебігу та прогнозу захворювання необхідно вивчати формування венозних колатералей та процесів реканалізації тромбів дуральних синусів пацієнта.

Пациентам с мозговым венозным тромбозом (МВТ) присущ широкий спектр клинических проявлений — от головной боли до комы. Хроническая окклюзия венозных синусов твердой мозговой оболочки приводит к формированию ряда компенсаторных явлений, таких как сосудистая коллатерализация, реканализация организованного тромба, эффективность которых и определяет тяжесть состояния и течение заболевания. Целью нашего исследования стало освещение клинической проблемы диагностирования хронического субкомпенсированного МВТ. С учетом того, что такое течение процесса наблюдается в 20 % случаев, около четверти пациентов, у которых заболевание проявляется головной болью неясной этиологии, остаются незамеченными и с низким качеством жизни. Для анализа течения и прогноза заболевания нашей задачей стало тщательное изучение механизмов адаптации организма при хроническом тромбозе дурального синуса в виде формирования системы венозных коллатералей и реканализации. Однако весомым подводным камнем хронической окклюзии венозных синусов твердой мозговой оболочки при отсутствии соответствующего лечения является то, что гемодинамические компенсаторные явления также определяют и высокий риск развития цереброваскулярных катастроф, которые приводят к летальному исходу или инвалидизации. В представленном нами клиническом случае имел место хронический венозный тромбоз поперечного и сигмовидного синусов, который манифестировал мигренеподобным цефалгическим синдромом с вегетативным компонентом и постепенным нарастанием синдрома внутричерепной гипертензии. Без антикоагулянтной терапии венозный дренаж через коллатеральные пути, отсроченная реканализация тромбированных синусов осуществлялись у пациента неэффективно, что привело к формированию диффузного отека, вторичному повреждению мозговой ткани. После проведения тщательного обследования, установления диагноза, назначения индивидуализированного лечения и длительного наблюдения с коррекцией терапии у пациента имел место регресс симптомов МВТ. Церебральная МР-венография — это важный инструмент в диагностике и прогнозе данного заболевания. Таким образом, пациентам с длительным анамнезом головной боли, которая не поддается лечению и имеет признаки внутричерепной гипертензии, нужно проводить МР-венографию. Тем не менее в случаях геморрагических инсультов неясного генеза, которые не соответствуют артериальным территориям, часто возникает необходимость исследовать состояние вен головного мозга и твердомозговых синусов. С целью индивидуального анализа течения и прогноза заболевания необходимо изучать формирование венозных коллатералей и процессов реканализации тромбов дурального синуса пациента.

Patients with cerebral venous thrombosis (CVT) pre-sent with a range of symptoms, which varies widely from headache to coma. Chronic occlusion of venous dural sinuses leads to the initiation of compensation processes, such as vascular collatera-lization, recanalization of the organized thrombus. Consequently, their efficacy determines disease course and severity. The purpose of our study was to highlight the clinical challenges while managing a patient with subcompensated CVT. Taking into account the fact that mild severity is observed in 20 % of cases, eventually, about a quarter of patients presenting with the headache of unclear etiology becomes unnoticed and results in low quality of life. To analyze the disease outcome and prognosis, we accurately studied compensation mechanisms, which occur in a patient due to cerebral venous sinus thrombosis, notably venous collateral circulation and thrombus recanalization. However, the most important “pitfall” of chronic dural sinuses occlusion, when not appropriately treated, is the fact that hemodynamic compensation also leads to a high risk of cerebrovascular events, which may lead to death or disabi-
lity. The patient with cerebral venous thrombosis of the transverse and sigmoid sinuses manifested migraine-like headache with a vegetative issue and signs of increased intracranial pressure. Due to the absence of anticoagulant therapy, venous drainage through collateral pathways and recanalization of thrombosed sinuses were insufficient to maintain a cerebral blood supply, resulting in diffuse cerebral edema, secondary brain injury. After an accurate survey, diagnostic procedures, prescribing of individualized treatment, and long-term follow-up with correction of therapy the patient experienced regression of CVT symptoms. Cerebral MRI venography is an important tool for the diagnosis and prediction of the prognosis of this condition. Thus, patients with a long history of untreatable headache and signs of intracranial hypertension should undergo this procedure. To consider intracranial vascular events and outcomes, the venous hemodynamics should be evaluated. Moreover, it is often necessary to examine cerebral veins and sinuses, when hemorrhagic stroke does not correspond to cerebral arterial territories and has unclear etiology.


Keywords

мозковий венозний тромбоз; венозний тромбоз дурального синуса; венозна гемодинаміка; колатералізація; часткова реканалізація тромбу; головний біль; синдром внутрішньочерепної гіпертензії; дренажні вени

мозговой венозный тромбоз; венозный тромбоз дурального синуса; венозная гемодинамика; коллатерализация; частичная реканализация тромба; головная боль; синдром внутричерепной гипертензии; дренажные вены

cerebral venous thrombosis; cerebral venous sinus thrombosis; venous hemodynamics; collateralization; partial recanalization of the thrombus; headache; intracranial hypertension syndrome; drainage veins


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Canedo-Antelo M., Baleato-González S., Mosqueira A.J., Casas-Martínez J., Oleaga L., Vilanova J.C., Luna-Alcalá A., García-Figueiras R. Radiologic Clues to Cerebral Venous Thrombosis. RadioGraphics. 2019. Vol. 39 (6). Р. 1611-1628. doi:10.1148/rg.2019190015. 
2. Stolz E., Gerriets T., Bodeker R.H., Penzel M.H., Kaps M. Intracranial venous hemodynamics is a factor related to favou-rable outcome in cerebral venous thrombosis. Stroke. 2002. Vol. 33. Р. 1645-50. 
3. Dormont D., Kemal S., Biondi A., et al. Gadolinium enhanced MR of chronic dural sinus thrombosis. Am. J. Neuroradiol. 1995. Vol. 16. Р. 1347-52.
4. Leach J.L., Wolujewicz M., Strub W.M. Partially Recanalized Chronic Dural Sinus Thrombosis: Findings on MR Imaging, Time-of-Flight MR Venography, and Contrast-Enhanced MR Venography. Am. J. Neuroradiol. 2007. Vol. 28. 4. Р. 782-789.
5. Lee K.S., terBrugge K.G. Cerebral venous thrombosis in adults: the role of imaging evaluation and management. Neuroimaging Clin. N. Am. 2003. Vol. 13. Р. 139-52.
6. Sharma C.B., Parekh J.R., Khandelwal D., Kumawat B.L. Cerebral venous sinus thrombosis: Role of extracranial collateral circulation. Ann. Indian Acad. Neurol. 2015, Jan-Mar. Vol. 18(1). Р. 121-123. doi: 10.4103/0972-2327.144280.
7. Duffus S., Bishop L., Hughes R., Haq I. Unusual Extensive Collateral Venous Network in a Patient with Multiple Cerebral Venous Thromboses. AAN Neurology. April, 2015. Vol. 84. 14. Supplement. P. 5.121.
8. Богдан І.С., Богдан А.І., Маланкевич Ю.І. Венозний геморагічний інсульт: клінічний випадок. Сучасні аспекти військової медицини. 2019. № 2. С. 129-138. doi: 10.32751/2310-4910-2019-26-35.
9. Gunes H.N., Cokal B.G., Guler S.K., Yoldas T.K., Malkan U.Y., Demircan C.S., et al. Clinical associations, biological risk factors and outcomes of cerebral venous sinus thrombosis. J. Int. Med. Res. 2016. Vol. 44. Р. 1454-1461. doi: 10.1177/0300060516664807. 
10. Sparaco M., Feleppa M., Bigal M.E. Cerebral venous thrombosis and headache — a case-series. Headache. 2015. Р. 55. doi: 806–814. 10.1111/head.12599.
11. Wasay M., Kojan S., Dai A.I., Bobustuc G., Sheikh Z. Hea-dache in Cerebral Venous Thrombosis: incidence, pattern and location in 200 consecutive patients. J. Headache Pain. 2010. Vol. 11. Р. 137-139. 10.1007/s10194-010-0186-3.
12. Luo Y., Tian X., Wang X. Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis: A Review. Front Aging Neurosci. 2018. Vol. 10. Р. 2-33. doi: 10.3389/fnagi.2018.00002. 
13. Ciccone A., Canhão P., Falcão F., Ferro J.M., Sterzi R. Thrombolysis for cerebral vein and dural sinus thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004, Issue 1. Art. No.: CD003693. DOI: 10.1002/14651858.CD003693.pub2

Similar articles

Cerebral venous thrombosis (case report)
Authors: Сайко О.В., Маланкевич Ю.І.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

International neurological journal №5 (107), 2019
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Venous occipital infarction in a young patient
Authors: Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А., Ігнатіщев М.Р.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Chronic cerebral venous dysfunction: view of the problem
Authors: Коваленко О.Є.(1, 2), Притико Н.Г.(2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(3) — Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 17, №1, 2021
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Гев’як О.М., Білобрин М.С., Львівська лікарня швидкої медичної допомоги, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
International neurological journal 4 (42) 2011
Categories: Neurology

Back to issue