Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 9, №2, 2021

Back to issue

Assessment of cerebral blood flow in children with myopia in combination with undifferentiated connective tissue dysplasia

Authors: Фролова Т.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У практичній роботі частіше зустрічаються пацієнти з численними недиференційованими формами дисплазії сполучної тканини. Що стосується поєднання міопії та синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини (СНДСТ), то однією з ланок у механізмі походження цієї аномалії рефракції є зменшення товщини склери і зміна її пружно-еластичних параметрів. Короткозорість у дітей частіше виникає на тлі порушення кровопостачання зорового аналізатора, пов’язаного з патологією кровообігу в хребетних судинах. Мета: оцінити церебральний кровотік у дітей із міопією в поєднанні з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 86 (170 очей) дітей із діагнозом прогресуючої міопії. Усім дітям призначались консультації суміжних спеціалістів із метою виявлення СНДСТ та повне офтальмологічне дослідження. Діагностичний коефіцієнт вираженості фенотипових і клінічних ознак СНДСТ також визначався шляхом використання експертної таблиці Т. Кадуріної. Результати. Фенотипові й клінічні ознаки НДСТ серед обстеженого контингенту дітей мали місце в 100,0 % (41) випадків при оцінці за критеріями Т. Мілковської-Димитрової й Т. Кадуріної і у 83,0 % (34) дітей — при проведенні скринінгу на гіпермобільність суглобів за Бейтоном. Що стосується зростання аксіальної довжини ока в досліджуваних дітей із міопією при НДСТ, відмічено, що збільшення мало прямий кореляційний зв’язок зі ступенем вираженості НДСТ, при цьому найбільша кореляція була в дітей із вираженими фенотиповими проявами в кістково-м’язовій системі з коефіцієнтом кореляції 0,83. Хімічна регуляція тонусу артерій каротидного басейну (проба із затримкою дихання) змінена в переважної більшості пацієнтів із міопією. Висновки. Усім дітям із прогресуючою міопією рекомендоване обстеження в суміжних спеціалістів із метою виявлення СНДСТ та порушень гемодинаміки. Тільки комплексний підхід до цієї аномалії рефракції може бути ефективним у боротьбі з її прогресуванням.

Background. In practice, patients with numerous undifferentiated forms of connective tissue dysplasia are more common. With regard to the combination of myopia and undifferentiated connective tissue dysplasia, one of the links in the mechanism of origin of this refractive anomaly is decreased thickness of the sclera and a change in its elastic parameters. Myopia in children often occurs against the background of impaired blood supply to the visual analyzer associated with circulatory pathology in the vertebral vessels. The purpose was to evaluate cerebral blood flow in patients with myopia in combination with undifferentiated connective tissue dysplasia. Materials and methods. The study involved 86 children (170 eyes) diagnosed with progressive myopia. All patients were consulted by related specialists to detect undifferentiated connective tissue dysplasia and underwent a complete ophthalmological examination. The diagnostic coefficient of expression of phenotypic and clinical signs of undifferentiated connective tissue dysplasia was also determined using the expert table of T. Kadurina. Results. Phenotypic and clinical signs of undifferentiated connective tissue dysplasia were noted in 41 (100 %) cases when evaluating according to the criteria of T. Milkovskaya-Dimitrova and T. Kadurina, and in 34 (83.0 %) children during screening for joint hypermobility on Beighton score. As for increased axial length of the eye in the examined patients with myopia and undifferentiated connective tissue dysplasia, it was noted that an increase had a direct correlation with the severity of undifferentiated connective tissue dysplasia, with the greatest correlation obtained in children with pronounced phenotypic manifestations in the musculoskeletal system (correlation coefficient was 0.83). Chemical regulation of carotid artery tone (respiratory failure test) is altered in the vast majority of patients with myopia. Conclusions. All children with progressive myopia are recommended to be examined by related specialists to identify undifferentiated connective tissue dysplasia and hemodynamic disorders. Only a comprehensive approach to this refractive anomaly can be effective in combating its progression.


Keywords

міопія; дисплазія сполучної тканини; гемодинаміка; фенотипові ознаки; гіпермобільність суглобів

myopia; connective tissue dysplasia; hemodynamics; phenotypic features; joint hypermobility


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Леженко Г.О., Волосовець О.П., Кривопустов С.П. та ін. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків (поширеність, особливості діагностики та лікування). Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2006. 134 с. 
 2. Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., Евтушенко О.С. Дисплазия соединительной ткани в неврологии и педиатрии. Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2009. 361 с.
 3. Кадурина Т.И., Аббакумова Л.Н. Оценка степени тяжести недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей. Мед. вестн. Северного Кавказа. 2008. № 2. С. 15-21.
 4. Обрубов С.А., Румянцев А.Г., Чиненов И.М. и др. Близорукость, сочетающаяся с экстраокулярной патологией, как ассоциированное проявление синдрома соединительнотканной дисплазии. Российская педиатрическая офтальмология. 2008. № 4. С. 25-29.
 5. Шиляев P.P., Шальнова Н. Дисплазия соединительной ткани и ее связь с патологией внутренних органов у детей и взрослых. Вопросы современной педиатрии. 2003. Т. 2. № 5. С. 61-67.
 6. Аветисов Э.С. Близорукость. М.: Медицина, 1999. 277 с.
 7. Астрелин М.Н. Современный взгляд на роль склеры в патогенезе близорукости. Мед. вестн. Башкиростана. 2017. № 6 (72). С. 133-137.
 8. Снытко С.В., Хейло Т.С. Миопия как проявление синдрома дисплазии соединительной ткани. X съезд офтальмологов России, 2015. С. 127а.
 9. Тарутта Е.П., Иомдина E.H., Ахмеджанова Е.В. Прогрессирующая миопия у детей: лечить или не лечить? Вестн. офтальмол. 2005. № 2. С. 5-8.
 10. Шалькевич В.Б. Преходящие нарушения кровообращения в артериях вертебрально-базилярной системы: Автореф. дис… канд. мед. наук. Минск, 1987. 20 с.
 11. Чередниченко Л.П., Пашков В.А. О причинах прогрессирования миопии. Рефракционные и глазодвигательные нарушения. Труды международной конференции. М., 2007. С. 181-182.

Back to issue