Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 8-9(282-283) 2009

Back to issue

70-річний ювілей кафедри кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика

Authors: В.О. Бобров, М.М. Долженко, І.В. Давидова, О.Й. Жарінов, В.І. Зайцева

print version

Ідея створення бази для підвищення кваліфікації лікарів в Українському інституті клінічної медицини належить академіку Миколі Дмитровичу Стражеску — засновнику й першому директору інституту його імені. І в 1938 році вперше в Україні було створено кафедру терапії ІІ Київського інституту удосконалення лікарів, що проіснувала до 1941 р., тобто до початку Великої Віт­чизняної війни.

Під час Великої Вітчизняної війни багато співробітників кафедри працювали в госпіталях, брали участь у бойових діях на фронтах або в партизанському русі, за що отримали державні нагороди. Це професори А.Л. Міхньов, В.А. Пилипенко, викладачі В.В. Гомоляко, Г.І. Вознесенська, А.І. Лещенко, Г.А. Плиска, Г.А. Драверт, В.С. Малиновська.

Закінчилась війна, і в 1949 р. знову було організовано кафедру, яку Вчена Рада Київського інституту удосконалення лікарів доручила очолити учню академіка М.Д. Стражеска доктору медичних наук, професору Міхньову Анатолію Львовичу. Заслужений діяч науки професор А.Л. Міхньов керував кафедрою з 1949 р. до 1970 р. (до своєї смерті 3 жовтня 1970 р.).

На кафедрі почали працювати асистентами та доцентами такі видатні вчені, як Д.Ф. Чеботарьов (у майбутньому дійсний член АМН СРСР, директор НДІ геронтології АМН СРСР), професори Д.Н. Яновський, І.М. Ганджа, М.С. Говорова, М.С. Заноздра, В.П. Безуглий.

Із 1954 р. склад кафедри змінився, пішли самостійно очолювати відділи або в докторантуру Д.Ф. Чеботарьов, І.М. Ганджа, М.С. Говорова, М.С. Заноздра, В.П. Безуглий. Але до викладацького складу прийшла наступна генерація вчених: асистент В.В. Гомоляко, доцент Г.І. Вознесенська, доцент В.А. Пилипенко, асистент В.С. Малиновська, доцент Г.А. Драверт. У різний час на кафедрі працювали доцент В.І. Вінничук (1966–1983 рр.), асистент Г.Д. Плиска (1960–1966 рр.), І.А. Хомазюк (1960–1969 рр.), А.І. Лещенко (1974–1978 рр.).

У 1952 р. після смерті академіка М.Д. Стражеска керівництво його науково-клінічною школою та інститутом клінічної медицини перейшло до А.Л. Міхньова. Він підготував 15 докторів і 22 кандидати медичних наук А.Л. Міхньов був головою правління Українського товариства терапевтів і товариства терапевтів м. Києва, був членом президії Всесоюзного товариства кардіологів, членом комісії з кардіології АМН СРСР. За наукові, клінічні, організаційні та громадські заслуги Л.А. Міхньову було присуджене звання заслуженого діяча науки. Він був нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки, двічі — орденом «Знак пошани».

У 1969 р. кафедра терапії ІІ була трансформована в кафедру кардіології. У 1971 р. після смерті професора А.Л. Міхньова кафедру очолила д.м.н., професор В.А. Пилипенко (1971–1982 рр.); пізніше кафедру очолювали доцент Г.А. Драверт (1982), доцент В.І. Винничук (1983) і асистент В.С. Малиновська (1983–1985).

З 1985 р. кафедру очолює член-кореспондент НАН і АМН України, заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., професор Бобров Володимир Олексійович.

З січня 1993 кафедра кардіології змінила назву на кафедру кардіо­логії та функціональної діагностики у зв''язку із злиттям з кафедрою функціональної діагностики.

На кафедрі працювали професор М.К. Фуркало (1979–1999 рр.), який очолював кафедру функціональної діагностики КМАПО ім.П.Л.Шупика з 1979 по 1993 рр., професор Л.А.Стаднюк (1991–2001), д.м.н. А.Г.Білоножко, доценти І.В. Давидова, Л.О.Олександрова, Є.О. Зілинський. Професор М.К. Фуркало — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, колишній голова Київського наукового кардіо­логічного товариства. Під його керівництвом було підготовлено 6 докторів медичних наук та 34 кандидати медичних наук, надруковано більше 320 наукових праць.

У наш час на кафедрі працюють професори, доктори медичних наук М.М. Долженко О.Й. Жарінов, О.В. Боброва; доценти, доктори медичних наук О.М. Лазаренко, кандидати медичних наук І.В. Давидова, В.О. Куць, С.М. Мимренко, В.І. Зайцева, А.П. Степаненко, асистенти, кандидати медичних наук Г.П. Вережнікова, С.В. Поташев, Н.О. Ліфантьева.

За час існування кафедри співробітниками написано 73 монографії, 41 учбовий посібник, 1654 наукових праці, 96 методичних рекомендацій, 40 інформаційних листків, подано 58 раціоналізаторських пропозицій, 34 авторських свідоцтва і 9 пріоритетних свідоцтв на відкриття. Працівники кафедри виступали з науковими доповідями на багатьох міжнародних і національних з''їздах. На кафедрі підготовлено та захищено 118 докторських і 235 кандидатських дисертацій.

Із 1949 р. на кафедрі пройшли підготовку на циклах спеціалізації і тематичного удосконалення більше ніж 10 000 лікарів-курсантів, 110 вітчизняних та 33 іноземних клінічні ординатори. Зараз у клінічній ординатурі на кафедрі навчаються 15 клінічних ординаторів-іноземців.

Завідуючий кафедрою проф. В.О. Бобров має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (1990 р.), в 1991 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, у 1993 році — членом-кореспондентом АМН України, а в 1995 році — академіком Академії наук Вищої школи. У 1994 р. йому присуджено премію ім. М.Д. Стражеска НАН України.

У 1994–1995 рр. В.О. Бобров працював на посаді міністра охорони здоров’я України, у 1989–1998 рр. — директора Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска. Професор В.О. Бобров є членом Вченої Ради НМАПО ім. П.Л. Шупика та Ради терапевтичного факультету, членом президії правління Українського товариства кардіологів, членом редколегій видань «Український кардіологічний журнал», «Український медичний часопис», «Лікувальна справа», «Медичний реферативний журнал», «Архив клинической и зкспериментальной медицины», «Журнал фундаментальной и клинической медицины», членом редакційної ради російських журналів «Кардиология» і «Терапевтический архив».

Професор В.О. Бобров є дійсним членом Європейського товариства кардіологів (F.E.S.C.), дійсним членом Ради з клінічної кардіології Американської кардіологічної асоціації, академіком Міжнародної академії інформатики при ЮНЕСКО.

Професор В.О. Бобров є автором більше ніж 1100 наукових праць, з яких понад 250 надруковані за кордоном, 40 монографій, учбових програм і посібників з післядипломного навчання лікарів-терапевтів і кардіологів, 17 патентів на винаходи. Під керівництвом В.О. Боброва підготовлено 119 докторів і кандидатів медичних наук (39 д.м.н. і 80 к.м.н.).

Протягом останніх років наукові пошуки В.О. Боброва переважно присвячені проблемам клінічної та експериментальної кардіології. Ці дослідження представлені в матеріалах вітчизняних та міжнародних форумів, в тому числі в Австрії, ФРГ, Італії, Японії, Ізраїлі, Франції, США, Швеції, Туреччині, Португалії.

Професором В.О. Бобровим запропонована нова оригінальна концепція «аритмогенного серця», подальша розробка якої дозволить вийти на якісно новий рівень розуміння фундаментальних аспектів патогенезу аритмій і обгрунтувати нові підходи до стратегії й тактики їх діагностики та лікування. Ця концепція була схвалена на низці міжнародних форумів і підтримана провідними закордонними спеціалістами з даної проблеми.

Кафедра є опорною кафедрою з кардіології та функціональної діагностики на Україні, підтримує тісний зв''язок з органами охорони здоров''я на місцях, головними спеціалістами областей, головними лікарями кардіологічних диспансерів і діагностичних центрів. Бере активну участь у підготовці методичних та нормативних документів МОЗ України.

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації та передатестаційні цикли з клінічної кардіології та функціональної діагностики. Цикли тематичного удосконалення: «Невідкладна кардіо­логія», «Функціональна діагностика в кардіології», «Актуальні питання клінічної фармакології в кардіології», «Актуальні питання клінічної аритмології», «Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску», «Ультразвукове дослідження серця і судин», «Інвазивна кардіологія».

За останні 5 років удосконалили свою професійну майстерність 2428 кардіологів, терапевтів, лікарів функціональної діагностики. План комплектування циклів у середньому виконується на 111 %. Навчальні програми всіх циклів спеціалізації і ПАЦ, що проводяться на кафедрі, затверджені МОЗ України у 2007 і 2008 роках. У 2004 р. опубліковано затверджені МОЗ України тести з функціональної діагностики. У 2008 р. підготовлено до видання оновлені тести з кардіології і функціональної діагностики. Опубліковано також навчальні плани та програми циклів спеціалізації з кардіології і функціональної діагностики. За звітний період підготовлено і затверджено Вченою Радою НМАПО ім. П.Л. Шупика 7 навчальних програм циклів ТУ, що проводяться на кафедрі.

В 1999–2003 рр. співробітники кафедри працювали над науковою проблемою сучасності: «Раптова смерть. Вивчення нейроімунних механізмів розвитку гострої серцево-судинної та цереброваскулярної патології. Розробка комплексу діагностичних тест-систем для вивчення груп ризику, засобів профілактики та лікування». З 2006 р. виконується планова НДР за темою «Стрес-індукована ішемія при констеляції ІХС, есенціальнїй гіпертензії, цукровому діабеті: механізми, критерії діагностики, стратифікація ризику, обґрунтування терапії», номер державної реєстрації 0105V006753.

У 2007–2009 рр. у рамках Національної програми з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії виконується бюджетна НДР «Обгрунтування підходів до зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з есенціальною гіпертензією, ускладненою ураженням серця та судинного русла».

За останні 5 років викладачами кафедри загалом надруковано близько 300 праць, у тому числі 4 монографії, 11 навчально-методичних посібників (серед них 3 мають гриф ЦМК МОЗ України), тести з кардіології, тести з функціональної діагностики, 13 методичних рекомендацій, серед яких 5 мають гриф МОЗ України. Наукові досягнення кафедри захищені 11 патентами. Співробітники кафедри брали активну участь у розробці рекомендацій з діагностики та лікування аритмій серця і серцевої недостатності Української асоціації кардіологів. Уперше в Україні видано переклад фундаментального керівництва «Основи кардіології».

Тільки за останні 5 років захищені та затверджені ВАК України 3 докторські і 10 кандидатських дисертацій. Виконуються 8 кандидатських дисертацій, у тому числі 3 аспірантів і 5 пошукачів кафедри.

У 2004 р. на базі кафедри створено Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація фахівців з ехокардіографії», щороку проводяться конференції та майстер-класи з ехокардіографії.

Клінічною базою кафедри є Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, розрахований на 310 ліжок, який у своєму складі має цілу низку відділень: аритмій серця, гострого інфаркту міокарда та відновлювального лікування, атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, хвороб міокарда і вад серця, клінічної фармакології, рентгенендоваскулярної хірургії, консультативну поліклініку, три науково-дослідні лабораторії, відділення популяційних досліджень.

З березня 2008 року клінічною базою кафедри є також Київський міський центр серця на 150 ліжок, у складі якого є 5 кардіохірургічних відділень, у тому числі відділення лікування коронарної недостатності, відділення лікування набутих вад серця, відділення лікування вроджених вад серця для дітей молодшого віку, відділення лікування порушення серцевого ритму, відділення лікування патології міокарда та трансплантації органів і тканин людини. Крім того, в центрі розміщені 10 параклінічних відділень, у тому числі відділення рентгенівської та комп''ютерної томографії; відділення радіонуклідної діагностики; клініко-діагностичні лабораторії.

Учбовий процес, наукові дослідження та лікувальна робота проводяться у стаціонарних відділеннях та консультативних поліклініках клінічних баз кафедри. Здійснюються обходи професорів, доцентів, на яких розбирають складних хворих. Слухачі присутні при виконанні досліджень, які виконуються з діагностичною, науковою та лікувальною метою, беруть активну участь у науково-практичних та патологоанатомічних конференціях.

Контингент хворих Інституту кардіо­логії повністю відповідає вимогам для якісного проведення учбового процесу на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів-кардіологів. Наявна сучасна апаратура дозволяє ознайомити слухачів з рентгено­контрастною коронаровентрикулографією з наступною ангіопластикою та встановленням внутрішньокоронарних стентів, усіма видами ультразвукової діагностики, включаючи кольорове доплерівське картування, ендокардіальним та черезстравохідним електрофізіологічним дослідженням, радіонуклідними методами обстеження хворих, різними видами проб з фармакологічними та фізичними навантаженнями.

На базі Київського міського центру серця створено можливості для проведення циклів з функціональної діагностики. Зокрема, у достатній кількості наявна апаратура для візуалізації серця, проведення навантажувальних проб, моніторування ЕКГ. У клінічних відділеннях проводяться інвазивні ендоваскулярні втручання, електрофізіологічні дослідження, катетерне лікування аритмій серця, кардіостимуляція.

Співробітники кафедри щороку беруть участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів, у тому числі в Києві. Активною є співпраця з зарубіжними фармацевтичними компаніями, ведуться дослідження нових лікарських засобів. 


Similar articles

Authors: І.М. Щуліпенко, д.м.н., професор, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 3(9) 2008
Date: 2008.09.10
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Anniversaries
Історія кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика
Authors: Свиридова Н.К.
НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International neurological journal 6 (84) 2016
Date: 2016.11.25
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue