Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 4(22) 2009

Back to issue

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет»

Повідомлення

МОЗ оприлюднено проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет», розробленого на виконання підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет».

Проект наказу розроблено з метою:
— створення ефективної системи реєстрації, обліку та подальшого супроводу хворих на цукровий діабет шляхом введення, зберігання та актуалізації облікових даних хворих на цукровий діабет з урахуванням відповідних наказів МОЗ Україні та згідно з МКХ-10; ідентифікації хворих на цукровий діабет І та ІІ типу; формування узагальнених статистичних та аналітичних даних стосовно показників захворюваності, інвалідності, смертності та факторів, що впливають на перебіг хвороби;
— підвищення ефективності та забезпечення дієвого контролю за використанням державних коштів на лікування хворих на цукровий діабет шляхом визначення обгрунтованої потреби хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну та його аналогів, цукрознижуючих та інших лікарських засобах, організації дієвої системи спостереження за обігом та якістю лікарських засобів (препаратів інсуліну та його аналогів).

Проект наказу розглянутий Міністерством юстиції, з урахуванням зауважень та пропозицій якого він допрацьований.

Пропозиції та зауваження щодо проекту надсилайте за адресами:
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 253-80-51, krushinska@moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Директор Департаменту розвитку
медичної допомоги
М.П. ЖДАНОВА

Аналіз регуляторного впливу

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет» з метою моніторингу стабільного та своєчасного отримання хворими на цукровий діабет необхідних препаратів інсуліну відповідно до призначень лікаря, забезпечення контролю за якістю та вартістю препаратів інсуліну, оперативного реагування на побічні дії лікарських засобів, контролю за раціональним використанням бюджетних коштів.

2. Цілі й завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» та затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет задля:
— створення ефективної системи реєстрації, обліку та подальшого супроводу хворих на цукровий діабет шляхом введення, зберігання та актуалізації облікових даних хворих на цукровий діабет; ідентифікації хворих на цукровий діабет І та ІІ типу; формування узагальнених статистичних та аналітичних даних стосовно показників захворюваності, інвалідності, смертності та факторів, що впливають на перебіг хвороби;
— підвищення ефективності та забезпечення дієвого контролю за використанням державних коштів на лікування хворих на цукровий діабет шляхом визначення обгрунтованої потреби хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну та його аналогів, цукрознижуючих та інших лікарських засобах, організації дієвої системи спостереження за обігом та якістю лікарських засобів (препаратів інсуліну та його аналогів).

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: відсутність наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет», однак не будуть врегульовані такі питання:
— виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»;
— запровадження правового механізму створення єдиного уніфікованого реєстру хворих на цукровий діабет, який, зокрема, буде містити персоніфіковану та конфіденційну інформацію про особу.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до діючого нормативно-правового акта не є оптимальним, тому що не існує відповідного нормативно-правового акта.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка і прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет» є прийнятним, оскільки будуть урегульовані такі питання:
— виконано розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»;
— запроваджено правовий механізм створення єдиного уніфікованого реєстру хворих на цукровий діабет, який, зокрема, буде містити персоніфіковану та конфіденційну інформацію про особу.

Таким чином, найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є третій, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Запровадження правового механізму створення єдиного уніфікованого реєстру хворих на цукровий діабет є складовою частиною поліпшення якості надання медичної допомоги на цукровий діабет, забезпечення дієвого контролю за якістю препаратів інсуліну та за раціональним використанням бюджетних коштів.

Реалізацію проекту планується здійснити таким шляхом.

Відповідно до п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» Міністерству фінансів та Міністерству охорони здоров’я доручено при внесенні змін до Закону України «Державний бюджет України на 2009 рік» передбачити 15 млн грн для формування МОЗ реєстру хворих на цукровий діабет. Міністерством охорони здоров’я направлено до Міністерства фінансів відповідні фінансово-економічні розрахунки.

За рахунок цих коштів передбачається розробити та впровадити програмний продукт «Реєстр хворих на цукровий діабет» (комп’ютерну ліцензійну захищену програму, сервери) та створити робочі місця (комп’ютерне устаткування — системний блок, монітор, модем, багатофункціональний пристрій тощо) лікарів-ендокринологів (або інших визначених медичних працівників), які будуть вести цей реєстр.

Упровадження реєстру надасть можливість створити нове інформаційне середовище у діяльності практичного лікаря, що дозволить зменшити лікарські помилки, скоротити робочий час у частині ведення медичної документації.

За оцінками ВООЗ, близько 20 % лікарських помилок пов’язано із недостатністю даних або неможливістю оперативного отримання необхідної інформації. До 50 % робочого часу лікаря витрачається на ведення документації або пошуку необхідної інформації.

Застосування комп’ютерних систем ведення медичних записів про пацієнта дозволить майже вчетверо зменшити час пошуку необхідної інформації, на 25 % скоротити час установлення діагнозу, на 10–20 % збільшити потік прийнятих пацієнтів (за даними медичного інформаційно-аналітичного центру РАМН — Какорина Е.П.).

Суб’єкт господарювання не зазначає додаткових витрат.

5. Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

Упровадження та виконання вимог акта передбачає виділення додаткових коштів з державного бюджету (15 млн грн) на розроблення й упровадження програмного забезпечення та створення робочих місць лікарів-ендокринологів.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

У сфері правового регулювання діють:
— Закон України «Про лікарські засоби»;
— розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. № 17-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки»;
— розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет»;
— наказ МОЗ України від 05.05.2003 р. № 147-Адм «Щодо упорядкування впровадження в діяльність лікувально-профілактичних закладів програмних продуктів типу «Поліклініка» та «Стаціонар»;
— наказ МОЗ України від 05.07.2005 р. № 330 «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах».

Оцінка впливу зовнішніх факторів:
а) позитивні — у разі виділення з державного бюджету додаткових коштів для формування реєстру (розроблення й упровадження програмного продукту та створення робочих місць лікарів-ендокринологів) відповідно до положень цього акта буде створений реєстр хворих на цукровий діабет, який дозволить забезпечити постійний моніторинг реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у частині надання необхідної медичної допомоги хворим цієї категорії, вживати відповідні заходи для корекції ситуації у разі виникнення проблемних питань тощо. В умовах нестабільної економічної ситуації в державі створення такого реєстру дозволить в оперативному режимі забезпечити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів;
б) негативні — у разі відсутності коштів для формування реєстру хворих на цукровий діабет відповідно до положень цього акта буде відсутня можливість дієвого ефективного моніторингу ситуації щодо забезпечення хворих на цукровий діабет необхідною медичною допомогою, раціонального та цільового використання бюджетних коштів тощо.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.

6. Очікувані результати

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Термін дії проекту акта необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:
— розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, тому що Проектом наказу передбачено запровадження правового механізму створення єдиного уніфікованого реєстру хворих на цукровий діабет;
— розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається, тому що в Проекті наказу передбачено запровадження правового механізму створення єдиного уніфікованого реєстру хворих на цукровий діабет;
— кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з наданням медичною допомоги хворим на цукровий діабет;
— рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище середнього. Проект наказу знаходився на сайті МОЗ для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в «Щотижневику АПТЕКА» та в газеті «Урядовий кур’єр».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності регуляторного акта МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. ЖДАНОВА

Проект

Міністерство охорони здоров’я України
Наказ

Про затвердження порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет
від ________________ р. № _______

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» наказую:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет, що додається.

2. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П. забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Митника З.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра О.М. БІЛОВОЛ

Затверджено
Наказ МОЗ України
від _________ р. № ___

Порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет (далі — Порядок) розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну».

1.2. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру хворих на цукровий діабет (далі — Реєстр) на центральному, обласному (республіканському в Автономній Республіці Крим, міському у містах Києві та Севастополі), районному (міському у містах обласного значення) рівнях.

1.3. Положення Порядку поширюються на всіх хворих на цукровий діабет, заклади охорони здоров’я та науково-дослідні установи, що подають медичну допомогу цій категорії хворих.

1.4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:
Реєстр — єдина база даних про хворих на цукровий діабет;
держатель Реєстру — МОЗ, що забезпечує ведення Реєстру;
адміністратор Реєстру — МОЗ, що здійснює заходи зі створення й супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надає реєстраторам доступ до нього;
реєстратори — лікарі-ендокринологи або визначені працівники закладу охорони здоров’я, відповідальні за внесення інформації до Реєстру.

Зміст інших термінів, що застосовуються у цьому Порядку, визначається чинним законодавством України.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

1.6. Інформація про особу, яка міститься в Реєстрі, є персоніфікованою та конфіденційною.

2. Мета ведення Реєстру

2.1. Метою ведення Реєстру є створення ефективної системи реєстрації, обліку та подальшого супроводу хворих на цукровий діабет шляхом:
— введення, зберігання та актуалізації облікових даних хворих на цукровий діабет;
— ідентифікації хворих на цукровий діабет І та ІІ типу;
— формування узагальнених статистичних та аналітичних даних стосовно показників захворюваності, інвалідності, смертності та факторів, що впливають на перебіг хвороби.

2.2. Основними цільовими показниками Реєстру є:
— налагодження єдиного обліку хворих на цукровий діабет;
— проведення постійного моніторингу стану здоров’я хворих на цукровий діабет;
— забезпечення можливості проведення моніторингу та аналізу захворюваності у розрізі різноманітних інформаційних категорій (території, діагнози, дані про хворих тощо);
— підвищення достовірності інформації шляхом створення автоматизованих схем контролю за обліком, автоматизацією процесів узагальнення та обліку інформації і зменшення впливу людського фактора на її достовірність;
— створення можливостей для оперативного доступу медичного персоналу до необхідної інформації щодо захворювання та лікування пацієнта;
— автоматизація методів обліку, узагальнення й аналізу інформації стосовно хворих і, як наслідок, підвищення продуктивності праці медичного персоналу.

3. Принципи та вимоги до формування та функціонування Реєстру.

3.1. Формування і функціонування Реєстру грунтується на таких принципах:
— Реєстр формується шляхом створення єдиного банку даних;
— Реєстр формується в електронному вигляді з метою максимальної автоматизації накопичення і обробки інформації, спрощення управління інформаційними потоками в системі;
— Реєстр забезпечує швидкий доступ до нього персоналу з використанням відповідних адміністративних заходів (забезпечення безпеки, авторизація, система допуску тощо);
— інформаційна частина Реєстру формується на підставі даних району, міста, регіону, міністерства та інших органів, наділених відповідними правами з боку МОЗ України.

3.2. Основними вимогами до формування Реєстру є такі:
— Реєстр за своєю структурою має бути розподіленою ієрархічною інформаційно-телекомунікаційною системою з трьома рівнями ієрархії — центральним, обласним (республіканським в Автономній Республіці Крим, міським в містах Києві та Севастополі), районним (міським у містах обласного значення);
— Реєстр будується на основі окремих модулів, які дозволять забезпечити обмін даними з існуючими інформаційними системами у закладах охорони здоров’я;
— програмне забезпечення Реєстру повинно відповідати чинному законодавству України й забезпечувати санкціонований доступ до інформації на різних рівнях, введення цифрового підпису та захисту програмного продукту та даних, у тому числі і криптографічного;
— програмне забезпечення Реєстру повинно відповідати вимогам та забезпечити ведення медичної документації відповідно до наказів МОЗ від 05.05.2003 р. № 147-Адм «Щодо упорядкування впровадження в діяльність лікувально-профілактичних закладів програмних продуктів типу «Поліклініка» та «Стаціонар» та від 05.07.2005 р. № 330 «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах»;
— Реєстр повинен забезпечувати швидкий доступ до нього персоналу з дотриманням адміністративних заходів (багаторівнева ієрархічна система допуску до інформації, забезпечення безпеки тощо);
— Реєстр повинен забезпечувати: налагодження єдиного достовірного обліку хворих на цукрових діабет; прозорість та відкритість узагальненої статистичної інформації; створення основи для проведення моніторингу стану справ за різними критеріями; збір, накопичення та підвищення достовірності та якості інформації, що використовується у закладах охорони здоров’я;
— Реєстр має бути побудований на базі модульності та сучасних інформаційних технологій і функціонувати в режимі постійного доступу, з упровадженими засобами автоматичного резервування та відновлення інформації; кожен із модулів може працювати як автономно, так і у складі Реєстру;
— програмний комплекс в частині інтерфейсу користувача повинен бути максимально простим та не повинен вимагати від персоналу спеціальних навичок та умінь;
— адміністрування Реєстру може мати ієрархічну структуру та повинне забезпечувати повно функціональні засоби керування доступом та правами користувачів;
— програмне забезпечення Реєстру повинно містити засоби експорту та імпорту даних, у тому числі імпорту даних щодо зареєстрованих хворих на цукровий діабет з існуючих у закладах охорони здоров’я комп’ютерних програм;
— оновлення версій програмного забезпечення Реєстру повинно відбуватися автоматично;
— інформація про хворих на цукровий діабет, яка буде оброблятися у Реєстрі, відноситься до конфіденційної інформації, що належить особі.

3.3. Основними вимогами до структури Реєстру є такі:
— усі сервери системи мають бути розташовані на центральному рівні;
— уся інформація про хворих на цукровий діабет зберігається та обробляється на базі сучасних інформаційних технологій центральним сервером баз даних на державному рівні; сервери мають забезпечувати захищений доступ до інформаційної системи через Інтернет, канали зв’язку з використанням криптографічного захисту інформації та цифрових підписів;
— програмний продукт Реєстру створюється з окремих модулів, відкритих для роботи з іншими системами;
— з метою відновлення інформації та цілісності даних Реєстру з відповідних копій у разі апаратних або програмних збоїв має бути розроблена система резервного копіювання даних та відновлення Реєстру з чіткими автоматизованими процедурами локалізації можливих втрат інформації, звіряння внесених кінцевими користувачами Реєстру з моменту створення останньої резервної копії змін та відновлення актуальності даних;
— робочі місця користувачів мають створюватися на базі персональних комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет через локальну мережу, ADSL-модем, мобільний Інтернет (GPRS, CDMA) або через виділені канали зв’язку. Робочі місця користувачів системи повинні мати доступ до оперативних даних системи та мають бути забезпечені спеціалізованим антивірусним програмним забезпеченням; доступ до комп’ютера користувача через мережу Інтернет має бути унеможливлено.

Структура Реєстру повинна забезпечити:
— збереження інформації у централізованій базі даних, централізоване резервування (відновлення) даних;
— передачу даних з автоматизованих робочих місць районного (міського у містах обласного значення) та обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим, міського у містах Києві та Севастополі) рівня до централізованого банку даних;
— автоматизоване оновлення версій програмного забезпечення.

4. Функціональний склад програмного забезпечення Реєстру

4.1. Програмно-апаратний комплекс Реєстру повинен включати такі автоматизовані робочі місця (далі — АРМ):

4.1.1. АРМ «Ендокринолог».

Призначене для лікарів міського (районного) рівня, які ведуть прийом, лікують хворих на цукровий діабет в ендокринологічних кабінетах (відділеннях, диспансерах, центрах) та виконують такі функції:
— формування та перегляд реєстру хворих на цукровий діабет, які знаходяться на обліку у лікаря;
— створення реєстраційної картки пацієнта (форма № 132/о);
— ведення результатів огляду пацієнта, призначеного діагностичного обстеження та лікування;
— облік виписаних рецептів на лікарські засоби;
— зняття пацієнта з обліку;
— друк вкладиша до медичної картки;
— друк статистичного талону;
— друк карти вибулого зі стаціонару;
— формування потреби у лікарських препаратах.

4.1.2. АРМ «Статистика».

Призначено для відповідальних фахівців міського (районного), обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим, міського у містах Києві та Севастополі) та центрального рівнів, які формують статистичну звітність щодо хворих на цукровий діабет.

4.1.3. АРМ «Адміністратор».

Призначено для фахівців центрального рівня, які виконують підключення користувачів у межах свого регіону, моніторинг роботи системи.

5. Електронна картка хворого на цукровий діабет

5.1. Електронна картка хворого на цукровий діабет є основною інформаційною одиницею для формування Реєстру.

Інформація надходить як результат безпосереднього огляду хворого лікарем-ендокринологом та з інших джерел (амбулаторної карти, журналу диспансерного нагляду тощо).

Безпосереднє включення інформації з інших джерел до реєстру проводиться лікарем-ендокринологом.

Електронна картка хворого повинна включати такі розділи:

5.2. Структура електронної картки хворого на цукровий діабет:

5.2.1. Персональна інформація про хворого на цукровий діабет: реєстраційний код хворого; ПІБ; стать; місце проживання; дата народження; зріст (см); маса тіла (кг); місце роботи; посада; телефони.

5.2.2. Інформація про взяття хворого на облік: дата встановлення на облік; ступінь цукрового діабету; інвалідність на момент взяття на облік; заклад охорони здоров’я, в якому хворого взято на облік.

Ця інформація вноситься до картки хворого один раз при першій реєстрації пацієнта у Реєстрі.

5.2.3. Реєстраційні дані про огляд хворого: дата огляду; заклад охорони здоров’я, в якому хворого взято на облік; загальний висновок, коментар; інвалідність, якщо пацієнт втратив працездатність; дата зміни типу діабету (якщо вона відбулася); внесення змін за такими параметрами: адреса, зріст (см), маса тіла (кг), місце роботи, посада (якщо вони відбулися).

5.2.4. Дані про ускладнення та супутні хвороби: тип ускладнення або хвороби; рік встановлення діагнозу (дата); ступінь ускладнення (залежно від типу ускладнення або хвороби).

5.2.5. Дані про призначене лікування: «Дієта»; інформація щодо призначення таблетованих препаратів (дата призначення; назва препарату; виробник; одиниця виміру; добова середня доза; місячна потреба); інформація про призначення інсуліну (дата призначення; назва інсуліну; одиниця виміру; добова середня доза; кількість ін’єкцій на добу; чим уводить; місячна потреба; дані про переведення на інший препарат).

5.2.6. Дані про проведення самоконтролю: ознака «Використовує тест-смужку»; використання глюкометру.

5.2.7. Дані про стаціонарне лікування: причина госпіталізації; дата госпіталізації; кількість випадків лікування у стаціонарі на рік.

5.2.8. Дані про гострі стани: дата; тип; частота (залежно від типу).

5.2.9. Дані про рівень НbА1с (МАУ): дата; рівень НbА1с (МАУ).

5.2.10. Дані про вагітність: планова дата пологів; переривання вагітності: викидень або за медичними показаннями; пологи: народження дитини або мертвонародження.

5.2.11. Дані про виписані хворому препарати інсуліну: дата видачі; назва інсуліну; одиниця виміру; кількість; спосіб видачі (лікарем або через аптеку).

5.2.12. Дані про виписані хворому таблетовані препарати: дата видачі; назва препарату; одиниця виміру; кількість; спосіб видачі (лікарем або через аптеку).

5.2.13. Дані про зняття хворого на цукровий діабет з обліку: рік зняття з обліку; причина.

6. Формування аналітичної звітності

6.1. Реєстр має формувати такі аналітичні звіти:
кількість хворих на цукровий діабет у розрізі видів препаратів інсуліну, які вони приймають, та адміністративних територій;
кількість хворих на цукровий діабет, переведених на інші препарати інсуліну, у розрізі виду інсуліну, з якого переведено, та причини переводу.

7. Вимоги щодо захисту інформації

7.1. Захист інформації у Реєстрі забезпечується шляхом створення комплексної системи захисту інформації (далі — КСЗІ).

Комплекс із забезпечення захисту інформації у Реєстрі повинен бути складовою частиною системи обліку хворих на цукровий діабет і призначений для забезпечення функцій обчислення та перевіряння цифрового підпису, шифрування даних, управління особистими та відкритими ключами із застосуванням сертифікатів відкритих ключів. Комплекс повинен забезпечувати криптографічний захист конфіденційної інформації за допомогою сертифікованих засобів КСЗІ.

7.2. Метою створення КСЗІ Реєстру є забезпечення захисту інформації, що обробляється, передається та зберігається в межах Реєстру, від несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності, несанкціонованої модифікації та знищення, а також забезпечення доступності зазначеної інформації для авторизованих користувачів, а саме:
— забезпечення захисту при веденні обліку пацієнтів, хворих на цукровий діабет;
— забезпечення захищеності бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та від незаконного використання персональних даних Реєстру;
— забезпечення цілісності відомостей Реєстру шляхом захисту бази даних Реєстру з повним обсягом відомостей про пацієнта, їх коректністю;
— забезпечення доступності відомостей Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру;
— забезпечення захисту при веденні та зберіганні персональних даних Реєстру;
— забезпечення захисту при поновленні відомостей Реєстру при періодичній або ініціативній актуалізації бази даних Реєстру;
— забезпечення захисту від порушення цілісності апаратного чи програмного забезпечення Реєстру шляхом застосування засобів технічного захисту інформації.

8. Внесення відомостей до Реєстру

8.1. Внесення до Реєстру відомостей про хворих на цукровий діабет, створення електронної медичної карти амбулаторного хворого, талона амбулаторного пацієнта, направлення, результати дослідження, призначення лікування здійснюються реєстратором.

Відомості про амбулаторного хворого, направлення, результати дослідження, призначене лікування вносяться до Реєстру в момент звернення пацієнта.

Запис у Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього:

1) у разі реєстрації пацієнта — відомостей:
— загальні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження);
— місце проживання (область, район, тип населеного пункту, населений пункт, вулиця, будинок, квартира).

2) у разі реєстрації медичної карти амбулаторного хворого — відомостей:
— щодо кожного пацієнта вноситься така основна медична інформація: номер медичної карти, група крові, резус-приналежність, алергічні реакції, переливання крові, щеплення, хірургічні втручання, перенесені інфекційні захворювання.

При необхідності вноситься інформація щодо попередніх діагнозів у розрізі таких характеристик: дата, остаточний (уточнений) діагноз, уперше встановлений (або ні), або встановлений при профілактичному огляді, ПІБ лікаря.

Також додатковою інформацією щодо пацієнта є інформація про здійснене стаціонарне лікування (дата та заклад охорони здоров’я).

Інформація про хворобу (дата встановлення діагнозу вперше в житті, тип цукрового діабету, тиждень вагітності, ступінь тяжкості, діагноз).

3) у разі реєстрації талона амбулаторного пацієнта — відомостей:
— лікар (ПІБ; спеціальність);
— інформація щодо звернення (ким направлений хворий; випадок обслуговування; мета звернення; причина звернення);
— інформація щодо відвідувань (місце обслуговування, дата);
— результати звернення (попередній діагноз, основний діагноз, чи він остаточний, уточнення діагнозу, стан, локалізація, тип захворювання, випадок обслуговування);
— лікар, який закінчив лікування (ПІБ).

4) у разі реєстрації направлення пацієнта — відомостей:
— ПІБ пацієнта, реєстраційний код пацієнта, направлення на обстеження в кабінет, вид обстеження в лабораторії для проведення аналізів, на консультацію до спеціаліста, діагноз, результат обстежень.

5) у разі реєстрації аналізів.

Користувач може перенести дані результатів консультацій інших спеціалістів, лабораторних або діагностичних досліджень, отриманих у паперовому вигляді, в електрон-ний вигляд до Реєстру відомостей щодо хворого.

6) у разі реєстрації призначеного лікування — відомостей:
— щодо фізичних навантажень зазначаються такі параметри: рекомендовані фізичні навантаження і які саме;
— щодо призначення медикаментозної терапії (лікування) зазначають такі параметри щодо кожного з препаратів: назва лікарського засобу, разова доза, графік прийому (кількість прийомів, режим прийому, дата початку прийому, дата завершення прийому);
— щодо медикаментозного лікування можлива відміна призначення, яка може бути здійснена при підтвердженні нового прийому (наступного) лікування і зазначається встановленням дати завершення прийому;
— інформація щодо засобів, які використовує хворий: засоби для введення інсуліну, які має та якими користується; засоби для визначення цукру, які використовує;
— інформація щодо виданого рецепта: серія та номер рецепта, назва лікарського засобу, форма випуску, кількість.

7) у разі реєстрації вагітної хворої на цукровий діабет — відомостей:
— про основне захворювання, про вагітність, про пологи.

8.2. Про виявлення у медичній обліковій формі з Реєстру помилки, допущеної особою, що здійснила реєстрацію, отримувач облікової форми або уповноважена ним особа повідомляє письмово у п’ятиденний строк реєстраторові, який перевіряє відповідність відомостей даним Реєстру. Якщо помилка підтверджується, реєстратор зобов’язаний виправити її в день надходження повідомлення та видати нову форму з Реєстру.

9. Адміністрування Реєстру

9.1. Адміністратор Реєстру забезпечує:
— доступ користувачам Реєстру; вживає заходів для забезпечення захисту інформації, внесеної до Реєстру;
— контроль за виконанням заходів, пов’язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі;
— ведення нормативно-довідкової інформації;
— інформаційну підтримку Реєстру;
— моніторинг роботи користувачів з Реєстром;
— навчання користувачів Реєстру;
— супроводження процесу експлуатації Реєстру.

Дані до Реєстру вносить реєстратор. Для забезпечення внесення даних до реєстру заклад охорони здоров’я визначає відповідальну особу (лікаря-ендокринолога або іншого медичного працівника) та у тижневий термін надсилає до адміністратора Реєстру копію відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону такої особи.

Адміністратор Реєстру у п’ятиденний термін з моменту надходження зазначеного наказу присвоює особі ідентифікатор відповідальної особі у Реєстрі.

Дозвіл на доступ до Реєстру надається та анулюється:
— медичним працівникам — головним лікарем закладу охорони здоров’я або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки;
— визначеним працівникам МОЗ, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів — міністром або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки;
— аптечним закладам — регіональним органом охорони здоров’я.

На регіональному рівні доступ до Реєстру надається:
— відповідальним особам регіональних органів охорони здоров’я — для планування фінансування проведення процедури закупівлі та контролю відпуску аптечними закладами лікарських засобів та виробів медичного призначення;
— головним спеціалістам регіонального органу охорони здоров’я зі спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» — для щомісячного узагальнення потреби лікарських засобів та виробів медичного призначення та узгодження з відповідним органом охорони здоров’я;
— відповідальним особам регіональних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики — для інформаційної підтримки роботи регіональних органів охорони здоров’я та головних спеціалістів регіонального органу охорони здоров’я зі спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія»;
— лікарям-ендокринологам — для ведення Реєстру хворих із щомісячною деталізацією призначень;
— аптечним закладам, які відпускають лікарські засоби та вироби медичного призначення, — для реєстрації відпуску хворим та ведення інформації про відпущені лікарські засоби та вироби медичного призначення, залишки товарних запасів для надання відповідних звітів регіональним органам охорони здоров’я.

Посадові особи звертаються з листом до адміністратора Реєстру за дозволом на доступ до Реєстру, з клопотанням про присвоєння ідентифікатора особи в Реєстрі, в якому зазначаються дата відкриття доступу, посада, прізвище, ім’я, по батькові та контактні телефони особи, яка отримує дозвіл на доступ до Реєстру.

Дозвіл на повний доступ до Реєстру анулюється посадовою особою, яка його надала, у разі порушення правил користування Реєстром, а також з інших підстав, зокрема звільнення з посади, переведення на посаду, що не передбачає доступу до Реєстру за службовими обов’язками.

Анулювання дозволу на доступ до Реєстру посадовій особі здійснюється на основі повідомлення адміністратора Реєстру листом. У листі зазначається дата анулювання доступу, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої анульовано дозвіл на доступ до Реєстру.

Особи, яким надано дозвіл на доступ до Реєстру, зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, що стала їм відома у зв’язку з користуванням Реєстром.

Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду та внесення даних відповідно до прав доступу.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. ЖДАНОВА

Проект

Міністерство охорони здоров’я України
Наказ

Про затвердження Порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів

На публічне обговорення виноситься проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів». Проект розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну», та розміщено на офіційному сайті МОЗ 17.06.2009 року.

Одним із положень проекту є вказівка на те, що препарати інсуліну та його аналогів повинні відпускатися аптечними закладами хворим за виписаними лікарями рецептами. Пропонується щорічно до 15 грудня визначати на конкурсних засадах аптечні заклади, які протягом наступного року будуть здійснювати відпуск препаратів інсуліну та його аналогів за відповідними рецептами.

Зауваження та пропозиції щодо проекту надсилати протягом 1 міс. за адресами:
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 120, тел. (044) 424-15-06, tolkacheva@moz.gov.ua — Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Аналіз регуляторного впливу

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу «Про затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів» (далі — Проект наказу) розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну».

Цукровий діабет — одне з найпоширеніших хронічних захворювань з неухильною тенденцією до збільшення кількості хворих. За визначенням ВООЗ, цукровий діабет називають «неінфекційною епідемією» ХХІ століття. Згідно зі світовою статистикою, кількість хворих на цукровий діабет кожні 13–15 років подвоюється.

Для України, як і інших країн світу, цукровий діабет є не тільки медичною, але і соціальною проблемою. Це пов’язано з подальшим зростанням захворюваності населення, високою частотою уражень різних органів і систем, частою причиною інвалідності та смертності хворих. Своєчасне виявлення цукрового діабету дозволяє попереджувати розвиток і прогресування хронічних інвалідизуючих ускладнень хвороби.

Оскільки цукровий діабет є серйозною медико-соціальною проблемою, зазначеному питанню приділяється увага не тільки на галузевому, але й на державному рівні, про що свідчить наявність і реалізація в Україні Комплексної Програми «Цукровий діабет», яка була схвалена Указом Президента України від 25.05.1999 р. № 545/99.

Одним із пунктів Програми є забезпечення безкоштовно всіх хворих на цукровий діабет інсуліном високої якості та високоефективними пероральними цукрознижувальними препаратами.

Основною умовою ефективного лікування хворих на цукровий діабет є безперебійне забезпечення сучасними цукрознижуючими препаратами (інсулінами і таблетками), засобами введення інсуліну.

Як показав аналіз забезпечення препаратами інсуліну за попередні роки, поставки препаратів інсуліну проводилися несвоєчасно, специфікація не виконувалася, були залишки одних видів препаратів, дефіцит — інших. Витрачалися додаткові кошти на закупівлю необхідних інсулінів, витрачалися додаткові кошти на організацію зберігання великих партій інсуліну, не завжди виконувалися температурні вимоги зберігання інсуліну, що погіршує якість препаратів. Лікар-ендокринолог несе додаткове навантаження щодо обліку, розрахунках, складання замовлення інсуліну, що впливає на основну лікувальну роботу. Хворі безпідставно переводилися з одного виду інсуліну на інший через відсутність чіткої системи постачання інсуліну, що забезпечує постійну наявність необхідного спектра препаратів, а це значно погіршує стан хворих.

Із метою підвищення рівня забезпечення доступності лікарських засобів хворим на цукровий діабет, стабільного та своєчасного отримання хворими на цукровий діабет необхідних препаратів інсуліну та його аналогів згідно з призначенням лікаря та відповідних умов для зберігання, відпуску та обліку препаратів інсуліну та його аналогів необхідно прийняти проект наказу.

2. Цілі й завдання прийняття наказу

Метою прийняття проекту наказу є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну».

Основним завданням проекту наказу є затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: відсутність наказу МОЗ України «Про затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів», однак не будуть врегульовані наступні питання:
— виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»;
— запровадження правового механізму порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до діючого нормативно-правового акта не є оптимальним тому, що не існує відповідного нормативно-правового акта.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів» є прийнятним, оскільки будуть урегульовані наступні питання:
— виконано розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»;
— запроваджено правовий механізм відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів.

Таким чином, найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є третій, тобто прийняття запропонованого Проекту наказу МОЗ України «Про затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Запровадження правового механізму відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів, є складовою частиною поліпшення якості лікування хворих на цукровий діабет.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У сфері правового регулювання діють Закон України «Про лікарські засоби», постанова Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. № 1542 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України», постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2006 р. № 1837 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р.

6. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація Проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

7. Очікувані результати

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:
— розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, тому що Проектом наказу передбачено запровадження правового механізму відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів;
— розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, — додаткових витрат та часу не передбачається, тому що в Проекті наказу передбачено запровадження правового механізму відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів;
— кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — дія акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з роздрібною торгівлею лікарськими засобами, незалежно від форм власності, які будуть забезпечувати хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та його аналогами та будуть отримувати з місцевих бюджетів відшкодування, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів;
— рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта — вище середнього. Проект Наказу знаходився на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано у «Щотижневику АПТЕКА» та в газеті «Урядовий кур’єр».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності регуляторного акта МОЗ АР Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Заступник Міністра
З.М. МИТНИК

Проект

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство фінансів України
Наказ

Про затвердження порядку відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1837, наказуємо:

1. Затвердити порядок відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головним управлінням (управлінням) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій привести свої нормативні акти у відповідність із цим наказом.

3. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я (Константінову Ю.Б.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Митника З.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр охорони здоров’я України
В.М. КНЯЗЕВИЧ
В.о. Міністра фінансів України

Затверджено
Наказ МОЗ України
від ____________ № ____

Порядок відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних із відпуском препаратів інсуліну та його аналогів (далі — лікарські засоби) хворим на діабет (цукровий і нецукровий) у разі їх амбулаторного лікування.

2. Хворі на діабет (цукровий і нецукровий) (далі — хворі на діабет) у разі амбулаторного лікування забезпечуються лікарськими засобами в межах затверджених кошторисних призначень обласному бюджету на забезпечення централізованих заходів із лікування хворих на діабет за Кодом функціональної класифікації видатків 081009 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (далі — КФКВ 081009) на відповідний рік.

3. Головним розпорядником коштів є Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — головний розпорядник коштів). Розпорядником коштів є обласний заклад охорони здоров’я, що надає медичну допомогу хворим на цукровий діабет (далі — розпорядник коштів).

4. У межах загального обсягу затверджених асигнувань обласного бюджету за КФКВ 081009 головним розпорядником коштів разом із розпорядником коштів визначаються обсяги асигнувань для міст та районів області залежно від кількості хворих на діабет та фактичного залишку лікарських засобів.

5. Головний розпорядник коштів за встановленим МОЗ України порядком щорічно до 15 грудня визначає на конкурсних засадах аптечні заклади, які протягом наступного року будуть здійснювати відпуск лікарських засобів хворим на діабет за виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів, в яких на обліку знаходяться хворі на діабет, рецептами (далі — рецепт).

6. Лікарські засоби відпускаються аптечними закладами хворим на діабет, у разі їх амбулаторного лікування, за виписаними лікарями рецептами. Рецепти на лікарські засоби виписуються хворому на діабет із зазначенням торговельної назви лікарського засобу, враховуючи норми відпуску лікарських засобів, передбачених для місячного курсу лікування, згідно з Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженими наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (зі змінами) за наявності відповідних показань з обов’язковим записом про призначення лікарських засобів у медичній документації (медична карта амбулаторного хворого).

7. Підлягають відшкодуванню витрати аптечного закладу, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну та його аналогів, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та імпортного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (зі змінами) та протоколів лікування, затверджених МОЗ України.

8. Аптечним закладам відшкодовуються витрати на відпуск лікарських засобів за цінами, сформованими з дотриманням вимог Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та з урахуванням граничних постачальницько-збутових і граничних торговельних (роздрібних) надбавок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (зі змінами).

9. Головний розпорядник коштів разом із розпорядником коштів, лікувально-профілактичними закладами області визначають річну та помісячну потребу в лікарських засобах, що відпускаються безоплатно за рецептами у разі амбулаторного лікування хворих на діабет, а також у коштах для їх відшкодування.

10. На підставі визначених обсягів розпорядник коштів укладає договір із визначеними на конкурсних засадах аптечними закладами про відпуск лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування хворих на діабет.

11. Відшкодування аптечним закладам витрат, пов’язаних з безоплатним відпуском препаратів інсуліну та його аналогів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих на діабет, проводиться відповідно до умов договору між розпорядником коштів і визначеними на конкурсних засадах аптечними закладами та поданих реєстрів і рахунків, у межах помісячного плану асигнувань, затвердженого у кошторисі за КФКВ 081009, але не рідше ніж один раз на місяць.

Директор Департаменту регуляторної політики
з обігу лікарських засобів та продукції в системі
охорони здоров’я
Ю.Б. КОНСТАНТІНОВ


Similar articles

Authors: Прудиус П.Г., Бевза Л.І., Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
International journal of endocrinology 8 (32) 2010
Date: 2011.01.28
Categories: Endocrinology
Authors: В.І. Кравченко, М.Д. Халангот, Я.Б. Кульчинська, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
International journal of endocrinology 2(2) 2005
Date: 2008.02.25
Categories: Endocrinology

Back to issue