Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 11, №5, 2010

Повернутися до номеру

Сучасний погляд на проблему діагностики порушень постави у дітей та підлітків

Автори: Т.В. Попова, А.В. Владзимирський - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім.М.Горького, Донецьк, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Проведено аналітичний огляд літератури, що висвітлює питання розповсюдженості порушень постави серед дитячого населення в Україні та за кордоном. Зроблено аналіз публікацій, присвячених вивченню негативних наслідків порушень постави та сколіозу на функції організму, фізичний та психічний розвиток дітей різних вікових груп. Опрацьовано ряд публікацій щодо необхідності раннього виявлення порушень постави, формування груп ризику, визначення істинного рівня захворюваності, планування і якісного надання спеціалізованої ортопедичної допомоги дитячому населенню. Особливо це актуально для сільських та віддалених районів, місцевостей з низькою щільністю населення, а також в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Проведено критичний аналіз скринінгових методів, що використовуються на теперішній час для виявлення порушень постави серед дітей та підлітків. Виходячи з аналізу публікацій, зроблено висновки, що проблема якісного, дійсно масового і широко доступного (у тому числі економічно) скринінгового методу далека від вирішення й є необхідність розробки і впровадження комплексної методики надання ортопедичної допомоги дитячим контингентам віддалених районів для раннього виявлення, профілактики та диспансеризації хворих з порушеннями постави.

Проведен аналитический обзор литературы, которая освещает вопрос распространенности нарушений осанки среди детского населения в Украине и за рубежом. Сделан анализ публикаций, посвященных изучению негативных последствий нарушений осанки и сколиоза на функции организма, физическое и психическое развитие детей разных возрастных групп. Проработан ряд публикаций относительно необходимости раннего выявления нарушений осанки, формирования групп риска, определения действительного уровня заболеваемости, планирования и качественного предоставления специализированной ортопедической помощи детскому населению. Особенно это актуально для сельских и отдаленных районов, местностей с низкой плотностью населения, а также в условиях ограниченных материальных ресурсов. Проведен критический анализ скрининговых методов, которые используются в настоящее время для выявления нарушений осанки среди детей и подростков. Исходя из анализа публикаций сделаны выводы, что проблема качественного, действительно массового и широко доступного (в том числе экономически) скринингового метода далека от решения и о необходимости разработки и внедрения комплексной методики предоставления ортопедической помощи детским контингентам отдаленных районов для раннего выявления, профилактики и диспансеризации больных с нарушениями осанки.

The review of literature which lights up the question of prevalence of posture disorders among child''s population in Ukraine and abroad is conducted. The analysis of publications is done, negative consequences of posture disorders and scoliosis de- voted a study on the functions of organism, physical and psychical development of children of different age-dependent groups. The row of publications is worked out in relation to the necessity of early exposure of posture disorders, forming of risk groups, determination of actual level of morbidity, planning and high-quality grant the specialized orthopedics care for the children population. It is special actual for rural and remote districts, communities and also in the conditions of the limited financial resources. The walkthrough of screening methods which are used presently for the exposure of posture disorders among children and teenagers is conducted. Coming from the analysis of publications conclusions are done that the problem of high-quality, indeed mass and widely accessible (including economic) screening method is distant from a decision and about the necessity of development and introduction of complex method of grant an orthopedic care for the children contin- gents of remote districts for an early exposure, prophylaxis and health centre systems of patients with posture disorders.


Ключові слова

поширеність порушень постави, наслідки порушень постави, методи обстеження на порушення постави, телемедицина, скринінгові обстеження

распространенность нарушений осанки, последствия нарушений осанки, методы диагностики нарушений осанки, телемедицина, скрининговые обследования

morbidity, posture disorders, methods of diagnostics of posture disorders, telemedicine, screening

Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що найчастіше зустрічаються у дітей і підлітків. Вони складають 90% усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової системи молодших школярів [3]. Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, у 5-6 осіб з тисячі це сколіоз [12,15]. Поширеність порушень постави і сколіозу серед дітей, за даними різних авторів, складає від 5,0% до 46,9% [15, 30, 41, 42, 60, 64], при цьому сааме ідіопатичні сколіози складають близько 80,0- 85,0% від усіх виявлених випадків сколіозу, а загальна кількість випадків деформацій хребта понад 10 градусів за Коббом в популяції знаходиться в межах від 1,5% до 3,0%. Найбільша кількість випадків деформацій припадає на вік старше 7 років, а з нозологічних форм при цьому домінують виражені порушення постави з деформаціями хребта - 34,9% [20,59]. В школярів у віці від 10 до 17 років порушення постави виявляються в 94% випадків [10]. У деяких роботах вказується на роль екологічних і природних чинників у формуванні й підвищенні рівня захворюваності на порушення постави [16], проте доствірних даних, що підтверджують подібні думки, в наукових публікаціях нами виявлено не було. Ортопедична проблема порушень постави в дитячому віці посилюється, перш за все, невчасною діагностикою, а також неправильним вибором методу лікування, великими витратами на лікування і соціальну реабілітацію [20, 24].

Сколіотична хвороба викликає складну деформацію хребта і грудної клітки, що має тенденцію до прогресування і досягає вищого ступеня до закінчення росту. У хворих на сколіоз розвивається фізична неповноцінність, порушується серцево- судинна і дихальна діяльність, виникають глибокі фізичні та моральні страждання, у тому числі внаслідок косметичних дефектів. Діти молодшого шкільного віку, що мають порушення постави, відрізняються від здорових однолітків низьким рівнем морфофункционального та фізичного розвитку [8,9,11,13].

Існує великий ряд робіт, присвячених проблемам формування постави, вивченню впливу порушення постави і сколіозу на функції організму дітей різних вікових груп, в яких вчені вказують на прогресування деформації хребта в молодшому шкільному віці, для якого характерні найбільші зміни антропометричних показників фізичного розвитку. Відзначено, що періодам інтенсивного росту дітей притаманні порівняне зниження працездатності, поява підвищеної втомлюваності, ослаблення реактивності організму. До того ж в ці роки діти починають відвідувати школу, а в положенні сидячи зростає статичне навантаження на хребет, що при зниженому функціональному стані м’язової системи збільшує деформацію хребта [8,13,15,19]. Дослідниками встановлений факт розвитку порушень з боку серцево-судинної і дихальної систем у дітей із сколіозом навіть на початкових стадіях (I-II ступеня).

Виявлені наступні порушення з боку серцево-судинної системи у дітей 7-15 років із сколіозом: знижені на 12-16% показники об'ємного кровотоку на кінцівках, в 3 рази частіше визначається дисфункція мітрального клапана, в 1,7 разу - регургітація на клапані легеневої артерії; також в даної групи дітей виявлено зниження функціональних можливостей системи зовнішнього дихання (особливо у дівчаток), зменшення швидкості потоку повітря по бронхіальному дереву на рівні середніх та дрібних бронхів. Також достовірно частіше у школярів із сколіозом зустрічаються дискінезії жовчовивідних проток і патологія підшлункової залози [26]. Виявлено поєднання диспластичних змін в хрящовій та кістковій тканинах хребта з сполучнотканними дисплазіями в серці та порушеннями судинного тонусу кінцівок при сколіозі [27]. Таким чином, порушення постави навіть на початку свого розвитку відразу ж надає загальносоматичний вплив.

Розроблені чисельні методи хірургічного та консервативного лікування [4,12,47], припинення або уповільнення прогресування деформації хребта є основнім завданням, що стоїть перед дітячим ортопедом, але ефектівність лікування залежіть як від ступеня деформації [29], так і від термінів виявлення патологічного процесу та звертань за спеціалізованою допомогою.

Несвоєчасність діагностики деформацій хребта призводить до формування значних викривлень хребта, особливо в періоди ростових спуртів, про що свідчить виражений взаємозв'язок між зростанням хребта і прогресом його деформації [62]. Саме тому питання ранньої діагностики порушень постави, своєчасного та синдромально обгрунтованого вибору методу лікування сколіозу, а також моніторингу динаміки даної ортопедичної патології є надзвичайно актуальними [14,61]. Без лікування сколіотична деформація невпинно прогресує, все більш і більш посилюються зміни з боку серцево-судинної і дихальної систем, що приводить до важкої інвалідності і кінець кінцем до передчасної смерті [38, 57].

Стратегічним питанням сучасної травматології та ортопедії є раннє виявлення та системна профілактика порушень постави, зокрема сколіотичної хвороби. Таким чином, можно стверджувати, що виникла необхідність створення та включення до системи сучасної охорони здоров’я оптимальних заходів, що націлені на вирішення цих питань.

Доведено, що прогнозування популяції і індивідуального розвитку деформацій хребта у дітей з метою зниження очікуваних величин захворюваності в популяції, визначенні потреби в лікуванні і вироблення індивідуальних рекомендацій доцільно здійснювати в режимі скринінгу [20]. Також достовірно доведено, що вживання скринінгових методів, що грунтуються на сучасних комп'ютерних технологіях, забезпечує не лише ранню діагностику порушень постави, але й дозволяє достовірно встановити справжню частоту деформацій хребта в дитячого населення певного регіону, а отже – коректно оцінити потреби у видах та обсягах спеціалізованої ортопедичної медичної допомоги, здійснювати планування і менеджмент, виходячи з реальних показників захворюваності. Наприклад, в результаті масового скринінгу встановлено, що істинна частота деформацій хребта серед дитячого населення складає 36,8%, частота випадків сколіотичних деформацій складає 19,3 випадків на 1000 дітей, що на 14% перевищує дані профілактичних оглядів (16,8 на тисячу оглянутих) [20].

У важкій економічній ситуації, що склалася в Україні не всі райони, що віддалені від великих медичних центрів, забезпечені достатньою кількістю спеціалістів ортопедичного профілю. У зв’язку із цим іноді виникають складнощі, що пов’язані із діагностикою та прийняттям рішення щодо подальшої тактики лікування, проведенням планових консультацій, а також профілактичних заходів, що націлені на підтримання здоров’я населення. Доведено, що телемедичні методи є ефективним засобом забезпечення спеціалізованої та висококваліфікованої ортопедичної допомоги в точці необхідності [5,6,49]. В останні роки з’явився ряд публікацій стосовно можливостей телемедичних систем щодо превентивних цілей та скринінгових досліджень [6,40]. Підкреслемо, що в наказі МОЗ України № 261 від 26.10.2010 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я» зазначена необхідність використання телемедицини для досягнення не тільки лікувально-діагностичних, але й саме скринінгових цілей. Тож актуальним та доцільним є вивчення можливостей використання окремих елементів телемедицини для скринінгу ортопедичної патології, порушень постави. При цьому важливим є акцентування економічної доступності подібної методики для сільских районів.

Таким чином, саме скринінгові методи (з використанням елементів сучасних комп’ютерно-телекомунікаційних технологій) є ефективним засобом для раннього виявлення порушень постави, формування груп ризику, визначення дійсного рівня захворюваності, планування і якісного надання спеціалізованої ортопедичної допомоги дитячому населенню. Особливо актуальним подібний підхід є для сільських та віддалених районів, місцевостей з низькою щільністю населення, а також в умовах обмежених матеріальних ресурсів [1,10,5,6,40].

Таким чином, має бути розроблена та впроваджена комплексна методика надання ортопедичної допомоги дитячим контингентам віддалених районів для раннього виявлення, профілактики та диспансеризації хворих з порушеннями постави. Виявлення територій і факторів ризику, а також районування по критеріях поширеності порушень постави є пріоритетними завданнями превентивної ортопедії. Методика повинна бути клінічно та економічно доступною, а також забезпечувати не тільки отримання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, а й превентивні заходи, скринінгові обстеження, формування груп ризику, активне залучення пацієнтів до лікування.

Методи, що використовуються для скринінгу порушень постави в дитячих контингентах, можна поділити на фізікальні, лабораторні та інструментальні.

1.         Фізікальні методи скринінгу порушень постави в дитячих контингентах.

Тест Адамса с нахилом вперед – виявлення при огляді в положенні нахилу вперед асиметрії паравертебральних тканин. Це найбільш поширений метод масового скринінгового обстеження, що також застосовується для виявлення прихованого сколіозу у пацієнтів з родинною схильністю [39,45,46,63].

Тест Адамса найбільш простий і показовий для раннього виявлення сколіозів при масових скринінгових оглядах, його можуть проводити немедичні працівники, парамедики, вчителі фізкультури в школах, тренери спортивних і танцювальних секцій – ті, хто постійно, а не періодично працює з дітьми. Виявлення паравертебральної асиметрії служить підставою для направлення дитини на огляд до ортопеда або безпосередньо до спеціаліста- вертебролога.

Проте даний метод не є в достатній мірі ефективним, як свідчать доказові дослідження, проведені останнім часом. В результаті мета-аналізу достовірно доведено, що вживання винятково тесту Адамса в скринінгових обстеженнях школярів є недостатнім, оскільки даний метод має більш низьке позитивне прогностичне значення для появи і прогресу викривлень в порівнянні з іншими тестами [39]: комбіноване використання тесту Адамса і топографії Moire (для виміру кута обертання тулуба) у скринінговому обстеженні 157444 дітей і підлітків дозволило включити в групу ризику 88,0% пацієнтів з порушеннями постави (верифіковано рентгенологічно) [39,52].

Тест відвісу- візуальний спосіб швидко перевірити хребет на наявність кривизни, він дозволяє діагностувати сколіотичну деформацію, стежити за її динамікою, але з недостатньою точністю, оскільки він заснований на візуальному аналізі. Даний метод також має сумнівну діагностичну цінність як скринінгового через суб'єктивність.

Специфічні симптоми - запропоновані симптоми для ранньої неінвазивної діагностики сколіозу (наприклад, симптом Колчина - нетипове зростання волосся у вигляді завихорення, що нагадує раковину равлика по лінії остистих відростків або по паравертебральних лініях) [28]. Проте діагностична цінність скринінгового методу, що грунтується лише на визначенні окремих симптомів, сумнівна, відповідних доказових наукових досліджень нами не виявлено. Більш того, визначення симптомів повинне виконуватися лише лікарем, що виключає дану методику з масового використання відповідно до вищевикладеного.

Таким чином, з числа фізікальних методів скринінгу порушень постави в дитячих контингентах найчастіше застосовується тест Адамса з нахилом вперед, проте доведена необхідність доповнення даного тесту інструментальними методами.

2.         Лабораторні методи скринінгу порушень постави в дитячих контингентах.

Запропонований оригінальний клітинний метод для виявлення дітей із схильністю до сколіозу й інших деформацій хребта. Автори запропонували використовувати клітинну діелектричну спектроскопію і дослідження мононуклеарів периферичної крові для визначення рівня мелатоніну і його похідних (melatonin, iodomelatonin), які є маркерами розвитку сколіозу. На думку авторів, метод має 100% чутливість і специфічність і може використовуватися для скринінгу, особливо при латентному перебігу сколіозу [34].

Не зважаючи на високу діагностичну ефективність і сучасність, лабораторні (і зокрема клітинний) методи не можуть претендувати на масштабне використання, оскільки їх вживання вимагає масових заборів крові, виконання великої кількості лабораторних досліджень, а значить невиправдано через організаційну, економічну та технічну складність масового вживання.

3.         Інструментальні методи скринінгу порушень постави в дитячих контингентах.

Контактні методи мають на увазі використання ультразвукових датчиків або механічних пристроїв з прецизійними датчиками кута (сонографи, тривимірні сканери тощо). Проте подібні пристрої використовуються в клінічних умовах, вживання їх в масових скринінгових дослідженнях украй складно (потрібна наявність спеціально підготовленого персоналу) і економічно не раціонально. Крім того, для багатьох подібних методів відмічені недостатня точність і повторюваність результатів [21,22,23].

Сколіометрія - вимір величини (ступеня) сколіозу (деформації хребта) за допомогою спеціального приладу – сколіметра (Prujis, Мікуліча, Шультесса й ін.). Метод відомий з початку ХХ століття, починаючи з 1980-х років досить успішно застосовувався в шкільних скринінгових програмах [35,44]. Недоліком методу на сучасному етапі розвитку ортопедії є залежність його діагностичної цінності від навиків і рівня підготовки особи, яка виконує дослідження (бажано, щоб дослідження проводив лікар). Також, негативним моментом є складності протоколювання (документування) результатів в умовах масових обстежень.

Радіологічні методи (рентгенографія, стереорентгенографія, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, спондилографія) – безумовно є «золотим стандартом» для діагностики захворювань хребта, порушень постави і т.д. Але вони використовуються на етапі верифікації патології в групі ризику. Вживання радіологічних методів для скринінгу неможливе через: високу вартість інфарструктури і досліджень, променеве навантаження на обстежуваних, складнощі проведення й інтерпретації результатів і т.д.

Електропунктурна діагностика, нейрометамерний аналіз і т.д., що позиціюють як засіб ранньої діагностики порушень постави, відноситься швидше до сфери нетрадиційної медицини; публікацій наукового характеру, що стосуються діагностичної ефективності даних методів, нами не виявлено.

Оптичні топографічні методи – топографія Moire, топографічна фотометрія, комп'ютерна оптична топографія, фотограмметрія, растрова стереометрія, відеорастерстереографія і т. д. Протягом десятиліть застосовувалися різні засоби здобуття зображень людини для подальшого (у тому числі автоматизованого) аналізу анатомічних структур для виявлення порушень постави – фотографія, стереофотографія (стереофотограмметрія), відеореєстрація (синхронна реєстрація двома і більш відеокамерами переміщень спеціальних маркерів на тілі людини). В окрему групу виділяють проекційні методи, які грунтуються на тому, що на поверхню спини людини проектуються різного роду світло-тіньові зображення (паралельні і пересічні смуги, інші фігури). Оскільки світло-тіньові зображення мають заздалегідь відому структуру і подаються на пацієнта під певним кутом, то деформація даної структури, що виходить, характеризує просторову конфігурацію досліджуваної поверхні [2,53,54,63].

Сучасні топографічні методи грунтуються на тривимірному вивченні просторової структури хребта (відеореєстрація стереометричного зображення або візуалізація рельєфу поверхні спини) [37,58,65].

Проводилися багаточисельні дослідження для порівняння результатів топографічних і радіологічних методів в клінічній практиці [48].

Доведено, що достатньо висока інформативність топографічної фотометрії за відсутності променевого навантаження визначає доцільність вживання цього методу для контролю ефективності консервативного лікування статичних деформацій хребта на всіх його етапах [17].

Порівняння даних растеростереографії і стандартної рентгенографії виявило, що показники рентгенограм і різних топограм дають порівнянні результати. При цьому кожен метод має свої критерії оцінки, проте зміни кількісно і якісно порівнюються. Оскільки значна частина відомої клінічної й інструментальної симптоматики належить до опису змін у фронтальній площині, то патологія хребта в сагітальній та поперечній залишається в значно меншій мірі аналізованою. Саме методи аналізу поверхні спини дозволяють відобразити в належній мірі сагітальні деформації при сколіозі [36,43].

Прикладом сучасної тривимірної топографічної системи для виявлення порушень постави може служити розробка кафедри ортопедії і травматології опорно- рухової системи Варшавського медичного університету. Для скринінгу ортопедичної патології в дитячих і підліткових контингентах був розроблений телемедичний пункт, що складається з робочої станції (на основі персонального комп'ютера), оригінальної системи і алгоритму здобуття тривимірного зображення пацієнта (3D Measurement with Algorithms of Directional Merging And Conversion - 3DMADMAC), бездротового (3G) доступу в Інтернет, спеціального програмного забезпечення. При аналізі конкретного зображення робився кількісний автоматизований аналіз відстаней і кутів між критичними точками (наприклад, точка, що відзначає положення плечового суглоба). За наявності патології постави дані про пацієнта можуть транслюватися в центр обробки [40,5].

Деякі автори відмічають найбільш серйозні обмеження оптичних тривимірних методів [2,55]:

 • низька точність виміру в людей з підвищеного вагою тіла або з асиметрією м'язів після оперативного лікування;
 • низька діагностична ефективність виявлення деформацій в поперековому відділі хребта;
 • топографія – не досить чутливий метод для клінічних досліджень.

Результати, що були отримані різними авторами, суперечливі, але в цілому діагностична ефективність топографічних методів досить висока.

Ключовим моментом є те, що саме методи оптичної топографії найчастіше використовуються в скринінгових дослідженнях. Лідерами в цій сфері є відома ще з 1970-х років топографія Moire [32,50,56,63] і комп'ютерна оптична топографія «КОМОТ» – сучасна розробка Новосибірського НДІ травматології і ортопедії [1,20,21,22,23].

Метод «КОМОТ» забезпечує дистанційне і безконтактне визначення рельєфу поверхні тулуба обстежуваних пацієнтів для вирішення наступних завдань[22,23]: проведення масових скринінг-обстежень дитячого населення, моніторинг стану дітей з групи ризику на патологію хребта, оцінка ефективності заходів щодо корекції порушень постави, оцінка ефективності консервативного лікування деформації хребта, оцінка результатів оперативного лікування деформації хребта, оцінка ефективності реабілітації післяопераційних хворих.

Результати проведених масових топографічних обстежень дитячого населення дозволили авторам методу розробити статистично обгрунтовані норми для оцінки порушень постави в трьох площинах і ввести поняття "гармонійної постави", тобто ідеальної форми дорсальної поверхні тулуба, відхилення від якої розцінюються як порушення постави [22,23]. Скринінг-діагностика дітей та підлітків за допомогою даного методу дозволяє виявляти та диференціювати деформації хребта і порушення постави з отриманням кількісних оцінок міри їх вираженості в трьох площинах [18, 31].

Даний метод покладений в основу концепції раннього виявлення і лікування ідіопатичного сколіозу, розробленої в рамках докторської дисертації Т.Н.Садової. Розроблена система автоматизованого скринінгу деформацій хребта у дітей, що грунтується на комп'ютерній оптичній топографії. Автором проведені масштабні скринінгові дослідження (n=85204). Для якісної і достовірної інтерпретації топографічних даних автором були запропоновані діагностичні параметри і розроблені інтегральні топографічні критерії оцінки порушень постави і деформації хребта для трьох площин. При використанні даної концепції рівень виявлених деформацій хребта перевищує дані профілактичних оглядів в 5,2 разу [20].

Не зважаючи на досить серйозні дані про діагностичну і клінічну ефективність комп'ютерної оптичної топографії, широке вживання для масових скринінгових досліджень (особливо в сільській місцевості і в сучасних соціально-економічних умовах і кадровій ситуації в системі охорони здоров'я) представляється нам сумнівним.

Основні негативні чинники при цьому:

 • висока вартість комплекту обладнення;
 • складність використання;
 • необхідність спеціальної підготовки персоналу;
 • необхідність формування мобільних бригад для проведення скринінгових досліджень (оскільки придбання окремого комплекту для кожного населеного пункту, учбового закладу і т. д. є економічно не ефективним).

Таким чином, з числа інструментальних методів скринінгу порушень постави в дитячих контингентах найчастіше використовуються сколіометрія і оптична топографія (починаючи з 1990-х років – комп'ютерна). Проте дані методи мають ряд серйозних обмежень для масштабного використання через ряд організаційних, технічних й економічних причин.

Ряд авторів також аналізує різні програми і методи шкільного скринінгу порушень постави. Сформульовані вимоги до програми шкільного скринінгу ідіопатичного сколіозу [41, 42, 63]: скринігового обстеження відповідно до географічних особливостей;

 • оптимальна позиція для обстеження,
 • стандартизація формування групи ризику;
 • спостереження за групою ризику з асиметрією тулуба;
 • зниження фінансових витрат.

Відмічено, що схеми й методи регіональних уніфікації за допомогою впровадження безконтактних неінвазивних методів обстеження з метою стандартизації результатів, що отримуються, та їх подальшої єдиної інтерпретації; коректування лікувальної тактики у дітей з деформаціями хребта повинне враховувати дані динамічного спостереження (моніторингу) [20]. Примітний той факт, що ключова роль в ранньому виявленні порушень постави належить середньому медичному персоналу [7].

Доведено, що оптимальним є вживання двохетапних програм скринінгу порушень постави у школярів [51]:

I           етап – огляд/обстеження в школі з формуванням групи ризику;

II         етап – огляд/обстеження групи ризику дитячим ортопедом (виконання радіологічного обстеження при необхідності).

При одноетапній програмі всі діти оглядаються дитячим ортопедом (за нашими даними, подібний підхід практично неможливо організувати, докази будуть приведені далі).

Двохетапна програма достовірно знижує кількість радіологічних досліджень у дітей і підлітків (відповідно, знижує променеве навантаження і ризик розвитку онкологічних захворювань) та дозволяє значно заощадити фінансові кошти [51]. Підкреслимо, що в даний час, відповідно до тенденцій розвитку світової і національної охорони здоров'я, двохетапна програма скринінгу порушень постави повинна обов'язково базуватися на використанні телемедицини для взаємодії першого і другого етапів програми.

Таким чином, порушення постави у дітей та підлітків є однією з ключових проблем сучасної ортопедії та травматології, яка також є мультидисциплінарною, соціальною, педагогічною і психологічною. Деформації хребта є найпоширенійшою ортопедичною патологією в дитячих контингентах. В Україні протягом більше 30 років не проводилися масові епідеміологічні обстеження дитячого населення з метою виявлення рівня захворюваності на порушення постави, не вивчався вплив різних чинників на рівень захворюваності. Вважаємо за необхідне вивчити рівень, закономірності формування та особливості структури захворюваності на порушення постави за даними медичних оглядів дітей та підлітків, що мешкають у сільських районах індустріальної області Донбасу.

Підвищення якості ранньої діагностики порушень постави та профілактики сколіотичної хвороби у дітей та підлітків є важливою науково-прикладною проблемою сучасної травматології та ортопедії. Ключовим моментом медичної тактики стосовно дітей з порушеннями постави є раннє виявлення патології хребта, що проводяться при масових скринінгових обстеженнях.

Найчастіше для скринінгу порушень постави використовують фізікальні (тест Адамса з нахилом вперед) та інструментальні (сколіометрія, топографія) методи, які в даний час обов'язково грунтуються на комп'ютерних технологіях [25].

Проте проблема якісного, дійсно масового і широко доступного (у тому числі економічно) скринінгового методу далека від вирішення.

Виходячи з аналізу публікацій, вважаємо, що необхідна розробка спеціального методу масових скринінгових обстежень дитячих контингентів для виявлення порушень постави, який буде характеризуватися наступними аспектами:

 • неінвазивністю і повною нешкідливістю;
 • двохетапністю використання (автоматизоване обстеження, огляд/обстеження групи ризику лікарем- фахівцем дитячим ортопедом-травматологом);
 • стандартністю;
 • простотою використання (перший етап може бути виконаний особою без медичної освіти, парамедіком, медсестрою);
 • вживанням елементів телемедицини;
 • економічною доступністю (аж до формування матеріальної бази методу на основі існуючої інфраструктури);
 • діагностичною ефективністю, яка порівнюється з методиками, що використовуються найчастіше.

Метод скринінгу порушень постави вимагає ретельного клінико-економічного обгрунтування, апробації та вивчення діагностичної ефективності з позицій доказової медицини.


Список літератури

 1. Батршин И.Т., Садовой М.А., Михайловский М.В., Садовая Т.Н. Современные принципы диспансеризации детей с деформациями позвоночника в отдаленных регионах страны // Хирургия позвоночника.-2006.-№4.- С. 70-74.
 2. Батышева Т.Т., Скворцов Д.В., Шкатов И.В. Трехмерная регистрация деформация позвоночника. Методы и возможности // Мед. помощь. - 2004. - N1. - С.27-32.
 3. Бубела О.Ю. Формування правильної постави у дітей молодшого шкільного віку в домашніх умовах // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики: Зб. наук. Матеріалів кафедри теорії і методики гімнастики ЛДІФК. – Львів, 2000. – С. 27-29.
 4. Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А., Швец В.В., Кисель А.А. с соавт. Концепция оперативного лечения различных форм сколиоза с использованием современных технологий // Хирургия позвоночника.-2009.- № 4.-С. 21- 30.
 5. Владзимирський А.В. Телемедицина в травматології та ортопедії (концепція, клінічне застосування, ефективність).-Дис…д.мед.н.-Донецьк,2009.- 39 с.
 6. Владзимирский А.В. Методика телемедицинского скрининга ортопедической патологии в детских и подростковых контингентах / А.В.Владзимирский, W.Glinkowski, Т.В.Попова, R.Sitnik, О.И.Ряскова // Современная педиатрия.-№4(26).-2009.-С.92-95.
 7. Галиулина О.В., Лапик С.В. Роль средних медицинских работников в раннем выявлении, профилактике и комплексной реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата // Травматология и ортопедия России.-2005.-№1.-С.42-45.
 8. Григоренко, В.Г. Психолого-педагогические и медико-биологические факторы оптимизации физического воспитания школьников и студентов (норма и патология): учеб. пособ. /В.Г. Григоренко, В.Н. Пристинский. – Славянск; Бердянск: СДПИ, 2001. – 90 с.
 9. Гутерман Т.А. Дифференцированная коррекция нарушений осанки у детей 6-7 лет средствами оздоровительной физической культуры: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Краснодар, 2005. - 25 с.
 10. Зиняков Н.Н., Болдырев С. Ю., Зиняков Н. Т., Барташевич В. В. К вопросу о распространенности нарушений осанки у школьников // Кубанский научный медицинский вестник.-2009.-№8.-С. 91-93.
 11. Кашуба, В.А. Биомеханика осанки: моног. /В.А. Кашуба. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 280 с.
 12. Корж Н.А., Мезенцев А.А. Хирургическое лечение ювенильного идиопатического сколиоза //Хирургия позвоночника.-2009.-N 3.-С.30-37.
 13. Кузнецова З.М., Кудяшева А.Н. Сколиоз в младшем школьном возрасте // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2007. Т.1, № 2.-С.35-43.
 14. Кучма В.Р. Современные технологии оздоровления детей и подростков в образовательных учреждениях: пособие для врачей./ Сост. В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева и др.-М., 2002 .-12с.
 15. Лінкевич К., Мамєєва-Протопопова Т., Ковров Я. Стан соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, хворих на сколіоз на етапі адаптації до навчання у спеціалізованому закладі / Молода спортивна наука України: 36. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. – Т. 2 – С. 182-184.
 16. Макарова Е.В. Фізична реабілітація дітей зі сколіозом I ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах. Автореф...канд.з фізичного виховання і спорту.-Київ,2003.-28 с.
 17. Малахов О.А., Цыкунов М.Б., Федорова С.А. Диагностика статических деформация позвоночника методами топографической фотометарии и рентгенографии: сравнительная оценка // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова.-2007.- №1.-С.60-65.
 18. Орлова Т.Н., Садовая Т.Н. Региональная программа "Здоровый позвоночник" скрининг-обследования детей отдаленных районов Новосибирской области // Диагностика, профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. -Москва, 4-5 декабря 2008. -М.: НЦЗД РАМН, 2008. -С.125-127.
 19. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка, физическое развитие детей. Программы диагностики и коррекции нарушений. – СПб.: Речь, 2001. – 166 с.
 20. Садовая Т.Н. Скрининг, мониторинг и организация специализированной ортопедической помощи детям с деформациями позвоночника.-Автореф.докт.дис.-Санкт- Петербург, 2010.-26 с.
 21. Сарнадский В.Н. Компьютерная оптическая топография. Объективный мониторинг структуральных сколиозов – неинвазивная альтернатива рентгену // Поликлиника №5 2008.-С.114-118.
 22. Сарнадский В.Н., Фомичев H.Г. Скрининг- диагностика детской и подростковой патологии позвоночника методом компьютерной оптической топографии. -Пособие для врачей МЗ РФ. -Новосибирск, НИИТО, 2002. -36с.
 23. Сарнадский В.Н., Фомичев H.Г. Мониторинг деформации позвоночника методом компьютерной оптической топографии. -Пособие для врачей МЗ РФ. - Новосибирск, НИИТО, 2001. - 44с.
 24. Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002 - 187 с.
 25. Хрущев С.В. Компьютерные технологии мониторинга физического здоровья школьников / С.В. Хрущев, С.Д. Поляков, А.М. Соболев // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2006. - №4. - С.4-8.
 26. Черноземов В.Г., Дудин М.Г. Результаты комплексного обследования детей со сколиозами I-II степени, проживающих в регионе европейского севера России // Хирургия позвоночника.- 2006.-№1.-С. 39-43.
 27. Черноземов В.Г., В.Г., Макарова В.И., Ефимова Н.В., Черноземова А.В. Состояние сердечно-сосудистой системы при сколиозах начальных степеней у детей школьного возраста // Вестник Поморского университета. Серия: Естественные и точные науки.- 2008.-№2.-С. 41-44.
 28. Шатохин В.Д., Колчин Д.В., Колесов В.В. Ранняя диагностика и консервативное лечение сколиоза у детей. Пособие для врачей. -Тольятти, 2005. -183с.
 29. Шищук В.Д., Шкатула Ю.В., Біденко О.Г. Власний досвід застосування корсетів при комплексному лікуванні дітей на сколіотичну хворобу // Вісник СумДУ. Серія Медицина.-2009.-№2.-С.174-178.
 30. Шевченко С.Д. 30-летний опыт лечения больных сколиозом в условиях специализированной школы- интерната / С.Д.Шевченко, С.А.Божко, З.Г.Березюк, Г.В.Безвесильная // Збірник наук.праць XII з‘їзду ортопедів-травматологів України.-Донецьк, 2001.-С.242-244.
 31. Щеколова Н.Б., Лихачева Л.В., Пекк Н.А. Ранняя диагностика нарушений осанки и сколиоза у детей младшего школьного возраста //Диагностика, профилактика и коррекция нарушений опорно- двигательного аппарата у детей и подростков. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. -Москва, 4-5 декабря 2008. -М.: НЦЗД РАМН, 2008. -С.212-214.
 32. Adler N. School screening for scoliosis-One experience in California using clinical examination and moire photogra- phy/ N.Adler, J.Csongradi, E.Bleck // West J Med.-1984.- N141.-P.631-633.
 33. Adolescent School Screening for Scoliosis in Minne- sota. Review of Literature and Current Practice [Recommen- dations].-Minnesota Department of Health Community & Family Health Division, Maternal-Child Health Section.- 2008.-32 p.
 34. Akoume MY, Azeddine B, Turgeon I, Franco A et al. Cell-based screening test for idiopathic scoliosis using cellu- lar dielectric spectroscopy. Spine. 2010 Jun 1;35(13):E601-8.
 35. Amendt L. Validity and reliability testing of the Scoli- ometer / L.Amendt, K.Ause-Ellias, J.Eybers [et al] // Phys Ther.-1990.-Vol.2,N70.-P.108-117.
 36. Asamoah V., Mellerowicz H., Venus J., Klockner С. Measuring the surface of the back. Value in diagnosis of spinal diseases. Orthopa-de 2000. Jun;29(6):480-9.
 37. Berryman F, Pynsent P, Fairbank J, Disney S. A new system for measuring three-dimensional back shape in sco- liosis. Eur Spine J. 2008 May;17(5):663-72.
 38. Christensen ST, Hartvigsen J. Spinal curves and health: a systematic critical review of the epidemiological literature dealing with associations between sagittal spinal curves and health. J Manipulative Physiol Ther. 2008 Nov- Dec;31(9):690-714.
 39. Fong DY, Lee CF, Cheung KM, Cheng JC et al. A meta-analysis of the clinical effectiveness of school scoliosis screening. Spine. 2010 May 1;35(10):1061-71.
 40. Glinkowski W., Sitnik R, Mąkosa K, Wasilewska M. et al. Telescreening of the posture and spinal deformations followed by telerehabilitation project: current status Proceed- ings of International Conference Med-e-Tel 2007, Ed. M. Jordanowa, F. Lievens 58-64.
 41. Grivas TB, Vasiliadis ES, O'brien JP. Suggestions for improvement of school screening for idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform. 2008;140:245-8.
 42. Grivas TB, Samelis P, Polyzois BD et al. School screen- ing in the heavily industrialized area- Is there any role of industrial environmental factors in idiopathic scoliosis preva- lence? Stud Health Technol Inform. 2002;91:76-80.
 43. Hackenberg L, Liljenqvist U., Hierholzer I., Halm H. Scanning stereographic surface measurement in idiopathic scoliosis after VDS (ventral derotation spondylodesis). Z Orthop Ihre Grenzgeb 2000 Jul-Aug;138(4):353-9.
 44. Huang S. Cut-off point of the Scoliometer in school scoliosis screening / S.Huang // Spine. -1997.-N22(17).- P.1985-1989.
 45. Karachalios T. Ten-year follow-up evaluation of a school screening program for scoliosis. Is the forward- bending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? / T.Karachalios, J.Sofianos, N.Roidis [et al] // Spine.-1999.- N24(22).-P.2318-2324.
 46. Karachalios T, Roidis N, Papagelopoulos Pj, Kara- chalios Gg. The efficacy of school screening for scoliosis. Orthopedics. 23(4):386-91, 2000.
 47. Kim HJ, Blanco JS, Widmann RF. Update on the man- agement of idiopathic scoliosis. Curr Opin Pediatr. 2009 Feb;21(1):55-64.
 48. Kuklo T. Reliability analysis for digital adolescent idio- pathic scoliosis measurements / T.Kuklo, B.Potter, M.O'Brien [et al]// J Spinal Disord Tech.-2005.-N18(2).- P.152-159.
 49. Latifi R. Telepresence and telemedicine in trauma and emergency. Stud Health Technol Inform. 2008;131:275-80.
 50. Laulund T. Moiré topography in school screening for structural scoliosis / T.Laulund, J.Søjbjerg, E.Hørlyck // Acta Orthop Scand.-1982.-N53(5).-P.765-768.
 51. Leone A, Aulisa A, Perisano C, Re T et al. Advantages of a two-step procedure for school-based scoliosis screening. Radiol Med. 2010 Mar;115(2):238-45.
 52. Luk KD, Lee CF, Cheung KM, Cheng JC et al. Clinical Effectiveness of School Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Large Population-Based Retrospective Cohort Study. Spine. 2010 May 5. [Epub ahead of print].
 53. Mínguez M. Quantifier variables of the back surface deformity obtained with a noninvasive structured light method: evaluation of their usefulness in idiopathic scoliosis diagnosis / M.Mínguez, M.Buendía, R.Cibrián [et al] // Eur Spine J.-2007.-N16(1).-P.73-82.
 54. Mitchell H.L., Newton I. Medical photogrammetric measurement: overview and prospects ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 56, 286– 294, 2002
 55. Pearsall D.J., Reid J.G., Hedden D.M. - Comparison of three noninvasive methods for measuring scoliosis. Phys Ther 1992 Sep;72(9): 648-57.
 56. Porto F, Gurgel JL, Russomano T, Farinatti PD. Moiré topography: Characteristics and clinical application. Gait Posture. 2010 Jul 17. [Epub ahead of print]
 57. Schröder A, Schumacher T, Tromm A. Kyphoscoliosis as a cause of pulmonary hypertension. Med Klin (Munich). 2003 Feb 15;98(2):100-3.
 58. Sitnik R, Glinkowski W, Licau M, Załuski W et al. Screening Telediagnostics of spinal deformities based on optical 3D shape measurement system and automated data analysis – Preliminary report Proceedings of the XI Interna- tional Conference Medical Informatics & Technology Ed.: Piętka E, Łęski J, Franiel S. MIT 2006, 241–245.
 59. Smyrnis PN, Sekouris N, Papadopoulos G. Surgical assessment of the proximal thoracic curve in adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J. 2009 Apr;18(4):522-30.
 60. Ugras AA, Yilmaz M, Sungur I, Kaya I, Koyuncu Y, Cetinus ME. Prevalence of scoliosis and cost-effectiveness of screening in schools in Turkey. J Back Musculoskelet Rehabil. 2010 Jan;23(1):45-8.
 61. Weiss HR, Bess S, Wong MS, Patel V, Goodall D, Bur- ger E. Adolescent idiopathic scoliosis - to operate or not? A debate article. Patient Saf Surg. 2008 Sep 30;2(1):25.
 62. Wever DJ, Tonseth KA, Veldhuizen AG. Curve progres- sion and spinal growth in brace treated idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform. 2002;91:387-92.
 63. Viviani G. Assessment of accuracy of the scoliosis school screening examination / G.Viviani, L.Budgell, C.Dok, P.Tugwell // Am J Public Health.-1984.-N74.-P.497-498.
 64. Yawn B. A Population-Based Study of School Scoliosis Screening / B.Yawn, R.Yawn, D.Hodge [et al] // JAMA.- 1999.-Vol.282,N15.-P.1427-1432.
 65. Zubović A, Davies N, Berryman F, Pynsent P et al. New method of Scoliosis Deformity Assessment: ISIS2 System. Stud Health Technol Inform. 2008;140:157-60.

Повернутися до номеру