Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 9, №4, 2008

Back to issue

Малоінвазивні методики блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу в лікуванні хворих із наслідками діафізарних переломів довгих кісток

Authors: І.М. Рубленик, В.Л. Васюк, П.Є. Ковальчук, І.М. Циркот - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проведено аналіз використання закритого та напіввідкритого блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу (БІМПО) в 125 хворих із наслідками переломів (переломи, що не зрослися, псевдоартрози), які були оперовані із застосуванням блокуючих інтрамедулярних металополімерних фіксаторів БІМПФ – 3 М та БІМПФ – 8. Консолідація перелому в оптимальні терміни констатована в 94,64% хворих. При закритому БІМПО не відмічено жодного інфекційного ускладнення.

Проведен анализ использования закрытого и полуоткрытого блокирующего интрамедуллярного металлополимерного остеосинтеза (БИМПО) у 125 больных с последствиями переломов (несросшиеся переломы, псевдоартрозы), прооперированных с применением блокирующих интрамедулярных металлополимерных фиксаторов БИМПФ - 3 М и БИМПФ-8. Консолидация перелома в оптимальные сроки констатирована у 94,64% больных. При закрытом БИМПО не отмечено ни одного инфекционного осложнения.

The treatment consequences permits fraktures of the long bones (pseudojoints, retarded consolidation) with the use of the offered interlocking intramedullary metallic polymeric nail for the stable functional overbone osteosynthesis of the 125 patients are analyzed by the authors. 103 patients were followed up over a period from 10 months to 3 years. The clinical and radiological results were good in 94,64% (Trauma.-2008.-Vol.9, №4.-P.463-465).


Keywords

наслідки переломів, великогомілкова кістка, стегно, металополімерні фіксатори, блокуючий остеосинтез, закритий остеосинтез, напіввідкритий остеосинтез

следствия переломов, большеберцовая кость, бедро, металлополимерные фиксаторы, блокирующий остеосинтез, закрытый остеосинтез, полуоткрытый остеосинтез

consequences permits fraktures of the bones, metal polimerik fixation devices, closed nailing, halfopened nailing

Підвищення ефективності лікування хворих із наслідками діафізарних переломів великогомілкової кістки (неправильно зрощеними, незрощеними переломами, псевдоартрозами, кістковими дефектами) є однією з актуальних проблем травматології, яка має не тільки медичне, але й важливе соціальне значення.

Хірургічне лікування наслідків переломів потребує заміни традиційних методів відкритого остеосинтезу новими, які пов’язані з максимально можливим збереженням м’яких тканин навколо перелому, виключення їх додаткового травмування під час операції, збереження кровопостачання відламків. До таких відносять малоінвазивний та мінімально інвазивний остеосинтез [1, 2, 6, 7].

В зв’язку з цим на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету (зав. – д.мед.н. Васюк В.Л.) було розроблено нове покоління блокуючих інтрамедулярних металополімерних фіксаторів та інструментів для малотравматичного лікування діафізарних переломів довгих кісток та їх наслідків. Клініко-технічні можливості даних конструкцій дозволяють здійснювати закритий та напіввідкритий остеосинтез, мінімально травмуючи м’які тканини, які оточують кістку. При цьому забезпечується стабільна фіксація відламків, функціонально-навантажувальний режим пацієнтів, що оптимізує процес консолідації відламків та відновлення опірності кінцівки [3, 4].

Мета дослідження - оприлюднення клінічного досвіду використання закритого та напіввідкритого блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу (БІМПО) в лікуванні 125 пацієнтів з наслідками діафізарних переломів довгих кісток.

Матеріал та методи

За період з 1997 по 2007 рр. в клініці травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ прооперовано 125 хворих із наслідками переломів стегна, плечової та великогомілкової кісток із застосуванням блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу. З них жінок було 53 (40,7%), чоловіків - 71 (59,3%), середній вік хворих склав 38,9 року (від 18 до 78 років).

Незрощені та неправильно зрощені переломи склали 74 (62,1%), несправжні суглоби - 49 (37,9%).

Для проведення остеосинтезу застосовували блокуючі інтрамедулярні металополімерні конструкції третьої (КМПФ-3М) та восьмої моделей (БМПФ – 8) [3, 4].

Зменшення обсягу оперативних втручань забезпечувалося впровадженням мінімально травматичних способів введення фіксатора за розробленою на кафедрі методикою [3, 4].

Закритий спосіб БІМПО виконаний у 78 (76,19%) хворих, напіввідкритий – у 46 (23,81%) пацієнтів. Останній поєднувався з остеоперіостальною декортикацією.

У залежності від типу і рівня переломів у 107 (93,65%) хворих застосували динамічний варіант остеосинтезу, який дає можливість динамічної компресії регенерату в зоні пошкодження в процесі функціонально-навантажувального режиму ведення пацієнтів.

Статичний варіант виключає можливість осьових динамічних навантажень на регенерат, однак забезпечує достатню жорсткість системи "кістка-фіксатор" у процесі лікування. Він був застосований у 18 (6,35%) хворих .

У післяопераційному періоді застосовувався функціонально-навантажувальний режим лікування. Починаючи з третього дня приступали до рухів у суміжних суглобах, ходіння на милицях без навантаження оперованої кінцівки, яке дозволялося, як правило, після зняття швів на 12-14-й день після операції. Ранньому навантаженню надавали особливого значення, вбачаючи в цьому потужний фактор оптимізації процесу репаративної регенерації. Більшість хворих на протязі перших 4-6 тижнів дозовано навантажували кінцівку, а через 10-12 тижнів могли приступити до роботи.

Результати та обговорення

Віддалені результати простежені у 103 (88,89%) хворих. Консолідація перелому в оптимальні терміни констатована у 98 (94,64%) хворих. Протягом 44–90 днів із моменту операції наступало відновлення опорності та функції кінцівки. Жодного випадку остеомієліту не спостерігалося. Такий результат оцінений як добрий.

Збереження васкуляризації під час закритого остеосинтезу та створення умов для осьового навантаження в зоні перелому внаслідок використання фіксаторів змінного діаметра мають вирішальне значення для швидкого та якісного загоєння пошкодженого сегмента.

Введення в практику лікування наслідків переломів кісток гомілки малоінвазивного остеосинтезу металополімерними фіксаторами сприяє суттєвому зменшенню травматичності оперативного втручання, максимально можливому збереженню кровопостачання м¢яких тканин та кісткових відламків. При цьому зменшується ризик інфекційних ускладнень, скорочується термін перебування хворих у стаціонарі.

Клінічні приклади

Хворий Н., 61 років, отримав дорожньо-транспортну травму в березні 2002 року. Лікувався в травматологічному відділенні ЦРЛ. Через рік надійшов у клініку з діагнозом “незрощений перелом верхньої третини кісток лівої гомілки”. У клініці кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ на другий день після надходження був здійснений закритий остеосинтез фіксатором БІМПФ – 3М. В після операційному періоді хворий отримував аналгетики: в перші два дні – омнопон, потім – кетанов; антибіотики – цефатаксім протягом 5 днів по 1,0 двічі на день внутрішньом’язово. Рана зажила первинним натягом. На дванадцятий день після операції знято шви. З 4–5 дня хворий почав ходити на милицях. Починаючи з 6–7 тижня перейшов на ходу з ціпком. Через три з половиною - чотири місяці ходить самостійно, повне відновлення функції, рентгенологічно наступила консолідація уламків (рис.).

Висновки

  1. Застосування інтрамедулярних металополімерних фіксаторів нового покоління для лікування переломів кісток та їх наслідків забезпечило суттєве зменшення операційної травми, що оптимізує процес анатомо–функціонального відновлення кінцівки.
  2. Диференційоване застосування закритого та напіввідкритого варіантів БІМПО як різновиду малоінвазивного остеосинтезу у 125 хворих з наслідками переломів великогомілкової кістки призвело до анатомо–функціонального відновлення кінцівки в оптимальні терміни у 94,64 % пацієнтів.
  3. Впровадження в практику лікування наслідків переломів кісток малоінвазивних методик БІМПО забезпечує скорчення термінів перебування хворих у стаціонарі, зменшує ризик інфекційних ускладнень, сприяє швидкому відновленню працездатності.

Bibliography

  1. Васюк В.Л. Закритий та напіввідкритий остеосинтез діафізарних переломів стегнової кістки металополімерними фіксаторами // Шпитальна хірургія. - 2001. - № 1. - С. 97-101.
  2. Гайко Г.В., Анкін Л.Н., Поляченко Ю.В. и др. Традиционный и малоинвазивный остеосинтез в травматологии // Ортопед., травмат. - 2000. - № 2. - С. 73-76.
  3. Дек. пат. на винахід № 53582А (Укр) А61В17/56 Спосіб закритого блокуючого металополімерного інтрамедулярного остеосинтезу / Рубленик І.М., Ковальчук П.Є.; Заяв.№2002097308 від 09.09.2002. Опуб.15.01.2003. Бюл. №1, с.1.4.
  4. Дек. пат. на винахід № 55654А (Укр) А61В17/56 Пристрій для хірургічного лікування діафізарних переломів трубчатих кісток / Ковальчук П.Є., Рубленик І.М.; Заяв.№2002032460 від 28.03.2002. Опуб.15.04.2003. Бюл. №4, с.12.
  5. Muller M.E., Allgower M., Shneider R. et. al.  Manual der Osteosynthese AO Tecnik // New – York: Springer, Heidelberg, 1992..
  6. Weller S., Höntzsch D., Frigg. R. Eine minimal-invasive Technik unter dem Aspekt der, biologischen Osteosynthese // Unfallchirurg. – 1998. – 101. – P. 115-121.

Similar articles

Блокуючий інтрамедулярний металополімерний остеосинтез у лікуванні наслідків переломів кісток гомілки
Authors: І.М. Рубленик, В.Л. Васюк, П.Є. Ковальчук, І.М. Циркот - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
"Тrauma" Том 9, №1, 2008
Date: 2011.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Драматична еволюція блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу
Authors: В.Л. Васюк, С.В. Васюк - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
"Тrauma" Том 11, №5, 2010
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Білик С.В., Олексюк І.С. - Буковинський державний медичний університет; Шайко-Шайковський О.Г. - Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Василов В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Чернівці
"Тrauma" Том 13, №2, 2012
Date: 2012.08.13
Categories: Traumatology and orthopedics
Динаміка регенерації кісткової тканини при множинних переломах кісток нижніх кінцівок з застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу
Authors: М.В. Гасько, А.Т. Зінченко, І.М. Циркот, І.В. Ковалишен - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
"Тrauma" Том 9, №4, 2008
Date: 2011.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue