Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 1 (36) 2012

Back to issue

Клінічна характеристика стенотичних уражень верхніх відділів дихального тракту у дітей раннього віку

Authors: Волосянко А.Б.1, Ходан В.В.1, Багрій М.М.2, Кузик С.В.3, Навроцька Л.Б.1, Ільків М.В.4 1Кафедра педіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 2Кафедра патоморфології з біопсійно-секційним курсом ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 3Обласний перинатальний центр, м. Івано-Франківськ 4Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті висвітлено основні клінічні прояви вродженого стенозу верхніх відділів дихальних шляхів у дітей грудного віку залежно від ступеня звуження. За 10 років аналізу виявлено тільки 5 випадків вказаної патології. Прижиттєво верифіковано стеноз ІІІ ступеня у 2 дітей і ІІ ступеня — у 3 дітей. При стенозі трахеї ІІІ ступеня основними проявами патології були ознаки тяжких дихальних розладів. Клінічна картина стенозу ІІ ступеня характеризується проявами дихальної недостатності, відсутністю специфічних симптомів після народження. Для дітей зі стенозом трахеї ІІ ступеня типові рецидивуючі захворювання бронхолегеневої системи.

Summary. The paper considers the basic clinical displays of congenital stenosis of upper airways in infants depending on the intensity stenosis. The analysis of the data for 10 years revealed only 5 cases of that pathology.
Life-time diagnosis of III degree and II degree stenosis was established in 2 and 3 children, respectively. The tracheal stenosis of III degree manifested with severe respiratory distress. The clinical picture of stenosis of II degree is characterized by respiratory failure and absence of specific symptoms after birth. The recurrent diseases of upper airways were typical for the children with teacheal stenosis of II degree.

Резюме. В статье отражены основные клинические проявления врожденного стеноза верхних отделов дыхательных путей у детей грудного возраста в зависимости от степени сужения. За 10 лет анализа обнаружено только 5 случаев указанной патологии. Прижизненно верифицирован стеноз ІІІ степени у 2 детей и ІІ степени — у 3 детей. При стенозе трахеи III степени главными проявлениями патологии были признаки тяжелых дыхательных расстройств. Клиническая картина стеноза II степени характеризуется проявлениями дыхательной недостаточности, отсутствием специфических симптомов после рождения. Для детей со стенозом трахеи ІІ степени типичны рецидивирующие заболевания бронхолегочной системы.


Keywords

Стеноз дихальних шляхів, новонароджені діти.

Key words: respiratory stenosis, newborns.

Ключевые слова: стеноз дыхательных путей, новорожденные дети.

Вступ

Актуальність проблеми вроджених вад розвитку залишається високою у зв’язку зі зростанням несприятливого екологічного фону, збільшенням шкідливих викидів промислового виробництва та зростанням кількості харчових продуктів із високим вмістом генетично модифікованих субстратів. За даними літератури, вади розвитку верхніх відділів дихальних шляхів верифікуються дуже рідко і становлять 1 випадок на 10 000–50 000 новонароджених [2, 3, 7, 8]. Стенози верхніх відділів дихальних шляхів при поєднаних вадах розвитку наявні частіше, ніж їх діагностують [5, 6]. Це пояснюється різноманіттям симптоматики даної патології, труднощами діагностики, у деяких випадках зникненням стенозів із віком [1, 4]. Велике значення має і технічна складність ендоскопічної оцінки патології гортані та трахеї у новонароджених дітей, особливо у недоношених.

Вирішення проблеми вроджених стенозів верхніх відділів дихального тракту у світі полягає в тому, що при виражених стенозах дихальних шляхів (III ступеня — за класифікацією C.M. Myer і R.T. Cot­ton ) застосовується ларингопластика, а при стенозах IV ступеня виконується резекція гортані. Діти із І та ІІ ступенем стенозу не вимагають хірургічного втручання, хоча вони належать до умовної групи «діти, які часто хворіють» й мають рецидивуючі захворювання бронхолегеневої системи [2, 3].

Метою роботи було вивчення клінічних проявів вродженого стенозу верхніх відділів дихальних шляхів у дітей грудного віку залежно від ступеня звуження.

Матеріал і методи дослідження

Поштовхом до написання науковової праці був прижиттєво діагностований випадок вади розвитку дихальних шляхів — вродженого стенозу трахеї ІІІ ступеня у новонародженого. Для виконання поставленої мети було проведено ретельний аналіз медичної документації (історія новонародженого, карта стаціонарного хворого, протоколи патологоанатомічного дослідження, виписки з медичної карти стаціонарного хворого, індивідуальної карти розвитку дитини) дітей, які отримували лікування в Обласному перинатальному центрі, Обласній дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська та міській дитячій поліклініці Івано-Франківська, за період 2000–2010 роки. За період 10 років було 5 дітей із вказаною патологією.

Проаналізовано: пренатальні фактори ризику; особливості перебігу пологів та раннього неонатального періоду, особливості клініки та основні морфологічні зміни.

Всі діти були із діагностованим стенозом трахеї, а саме збільшенням товщини хрящового кільця чи декількох кілець. Проведено морфологічне обстеження 2 дітей із вродженим стенозом трахеї ІІІ ступеня, які померли.

Ступінь стенозу визначався згідно з класифікацією C.M. Myer і R.T. Cotton залежно від діаметра інтубаційної трубки, за допомогою якої можна здійснити інтубацію трахеї.

Результати досліджень та їх обговорення

Слід відмітити наявність обтяженого акушерського анамнезу в усіх матерів дітей із вродженою вадою дихальних шляхів, а саме: викидні попередніх вагітностей (60 %), верифікований токсоплазмоз (20 %), мікоплазмоз (40 %) із проведенням адекватної терапії. Під час вагітності у жінок спостерігалося: багатовіддя — 80 %, гестаційні набряки — 60 %, слабкість пологових сил — 40 %, анемія, хронічна фетоплацентарна недостатність (ХФПН) та маловіддя — 20 % випадків. Пологи переважно відбувалися природнім шляхом — 80 %, із передчасним вилиттям навколоплідних вод — 80 % (рис. 1).

Усі діти народилися із ознаками тяжких дихальних розладів (7–9 балів за шкалою Даунса), морфофункціональної незрілості, що вимагало переведення їх у відділення інтенсивної терапії та надання апаратної вентиляційної підтримки із жорсткими параметрами вентиляції (FiО2 100 %). Прижиттєво верифіковано стеноз ІІІ ступеня у 2 дітей і ІІ ступеня — у 3 дітей (табл. 1).

Клінічні прояви, які дали змогу запідозрити аномалію трахеї: стридорозне дихання — 5 (100 %) дітей, акроціаноз — 2 (40 %), періоральний ціаноз — 5 (100 %), неможливість екстубації — 2 (40 %), утруднення при проведенні інтубаційної трубки на відповідну глибину в трахею — 2 (40 %) (табл. 2).

При цьому в дітей поряд із вродженою вадою верифікувалися перинатальна інфекція (40 %), пневмонія із гнійно-обструктивним синдромом (60 %), гнійний ендобронхіт (40 %), перинатальне ураження центральної системи (40 %), дефіцитна анемія середнього ступеня тяжкості (60 %), неревматичний кардит (20 %). У двох випадках було діагностовано множинні вади розвитку: додатковий бронх трахеї, стеноз стравоходу, синдактилія, трахео-стравохідна нориця.

У дітей із стенозом ІІ ступеня ознаки і клінічні симптоми, які б дали змогу запідозрити клініцисту вроджений стеноз, були мінімальні. Саме тому діагноз вродженої вади розвитку верхніх відділів дихального тракту, стенозу трахеї був верифікований із запізненням (у віці 3 місяці та 8 місяців).

Основними проявами даної патології у таких дітей були рецидивуючі бронхіти та часті пневмонії, які перебігали з вираженим інтоксикаційним та обструктивним синдромами; такі діти потребували госпіталізації та проведення лікувально-діагностичної бронхоскопії. Діагноз стенозу ІІ ступеня найчастіше був діагностичною знахідкою під час бронхоскопії.

Морфологічна картина у померлих дітей характеризувалася наявністю звуження в ділянці підзв’язкового простору трахеї (2), і в одному випадку в поєднанні із гіпоплазією легеневої тканини (1) (рис. 2, 3).

Висновки

1. Клінічна картина стенозу трахеї залежить від ступеня обструкції. При стенозі трахеї ІІІ ступеня основними проявами патології є: ознаки тяжких дихальних розладів, які вимагають проведення інвазивної вентиляційної підтримки, вроджений стридор, акроціаноз, періоральний ціаноз, важке дихання після екстубації, яке вимагає повторної інтубації, неможливість проведення інтубаційної трубки на відповідну глибину в трахею.

2. Клінічна картина стенозу ІІ ступеня характеризується проявами дихальної недостатності, відсутністю специфічних симптомів після народження. Ознаки і клінічні симптоми, які б дали можливість клініцисту запідозрити вроджений стеноз, були мінімальні. Діти зі стенозом трахеї ІІ ступеня характеризується рецидивуючими захворюваннями бронхолегеневої системи. Тому при частих повторно рецидивуючих запальних хворобах бронхолегеневого апарату слід виключати стенотичні ураження трахеї.


Bibliography

1. Солдатский Ю.Л. Стридор у новорожденных и детей грудного возраста / Ю.Л. Солдатский, Е.К. Онуфриева, И.В. Мас­лова // Мат-лы V Конгресса педиатров России «Здоровый ребенок», 16–18.02.1999. — Москва, 1999. — С. 430-431.

2. Зенгер В. Стенозы гортани и шейного отдела трахеи / В. Зенгер // Медицинская газета. — 2005. — № 25. — С. 25‑29.

3. Стенозы гортани у детей / М.Р. Богомильский, А.Ю. Ра­зумовский, В.Е. Рачков и др. // Вестник оториноларингологии. — 2005. — № 2. — С. 61-65.

4. Сучасні погляди на морфогенез і топографо-анатомічні взаємовідношення гортані в ранньому онтогенезі людини (огляд літератури) / Макар Б.Г., Попелюк О.М.В., Яковець К.І. та ін. // Буковинський медичний вісник. — 2009. — Т. 13, № 2. — С. 100-103.

5. Daniel S.J. The upper airway: congenital malformations / S.J. Daniel // Paediatr. Respir. Rev. — 2006. — Vol. 7. — P. 260-263.

6. Deprest J. Congenital anomalies of the larynx / J. Deprest, T. Jver, K. Vandenberghe et al. // Otolaryngol. Clin. North Am. — 2007. — Vol. 40, № 1. — P. 177-191.

7. Merkenschlager A. Laryngotracheale Stenosen im Kindesalter / A. Merkenschlager, T. Nicolai, K. Mantel // Monatsschrit Kinderheilkunde. — 2003. — Vol. 145 — P. 747-762.

8. Weiss M. Appropriate placement of intubation depth marks in a new cuffed paediatric tracheal tube / M. Weiss, A. Gerber, A. Dullenkopf // Br. J. Anaesth. — 2005. — Vol. 1, № 94. — P. 80-87.

Similar articles

Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей
Authors: Корсунов В.А. — Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 2 (65) 2015
Date: 2015.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Б.М. Голдовський, В.П. Медведєв, Є.В. Сідь - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"News of medicine and pharmacy" 15 (425) 2012
Date: 2012.10.19
Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей (Частина I)
Authors: Голдовський Б.М., Медведєв В.П., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"Emergency medicine" 4 (43) 2012
Date: 2013.03.19
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Manuals
Алгоритм екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів при невідкладних станах
Authors: Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Поталов С.О., Серіков К.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів
"Emergency medicine" 5 (44) 2012
Date: 2013.03.25
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue