Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 5 (40) 2012

Back to issue

Імунний статус соматично здорових дітей шкільного віку з дитячих будинків та його особливості залежно від стану бактеріальної колонізації слизових верхніх дихальних шляхів

Authors: Височина І.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проведено клініко-імунологічне обстеження 191 дитини шкільного віку з дитячих будинків у періоді клінічного благополуччя. Імунний статус оцінювався за показниками вмісту лейкоцитів, лімфоцитів, CD25+, IgA, IgM, IgG, рівня TFβ1 (DRG ELISA, Germany), вмісту цитокінів IL-4, IL-10, ­IL-12р70 і IL-12р40+p70 (ELISA, Diaclone, France), IL-2 (ELISA Kit, Finland) у сироватці крові з паралельним вивченням вмісту протимікробних білків лактоферину, α-дефензинів 1–3 в ротоглотковому секреті (Human Lactoferrin та Human HNP 1–3; Hycult® biotech, НТВ, «БиоХимМак») і SIgA в слині («Вектор-БЕСТ», Росія). Показано, що залежно від стану бактеріальної колонізації слизових верхніх дихальних шляхів імунний статус у дітей шкільного віку з дитячих будинків має певні особливості.

Проведено клинико-иммунологическое обследование 191 ребенка школьного возраста из детских домов в периоде клинического благополучия. Иммунный статус оценивался по показателям содержания лейкоцитов, лимфоцитов, CD25+, IgA, IgM, IgG, уровня TFβ1 (DRG ELISA, Germany), содержания цитокинов IL-4, IL-10, IL-12р70 и IL-12р40+p70 (ELISA, Diaclone, France), IL-2 (ELISA Kit, Finland) в сыворотке крови с параллельным изучением содержания противомикробных белков лактоферрина, α-дефензинов 1–3 в ротоглоточном секрете (Human Lactoferrin и Human HNP 1–3; Hycult® biotech, НТВ, «БиоХимМак») и SIgA в слюне («Вектор-БЕСТ», Россия). Показано, что в зависимости от состояния бактериальной колонизации слизистой верхних дыхательных путей иммунный статус у детей школьного возраста из детских домов имеет определенные особенности.

A clinical and immunological study of 191 school-aged children from orphanages in the period of clinical well-being was carried out. Immune status was assessed by indices of the content of leukocytes, lymphocytes, CD25+, IgA, IgM, IgG, TFβ1 level (DRG ELISA, Germany), cytokines IL-4, IL-10, IL-and IL-12p70 and IL-12р40+p70 (ELISA, Diaclone, France), IL-2 (ELISA Kit, Finland) in blood serum, with a parallel study of the content of antimicrobial proteins lactoferrin, α-defensins 1–3 in the oropharyngeal secretions (Human Lactoferrin and Human HNP 1–3; Hycult® biotech, НТВ, «BioKhimMak») and SIgA in saliva (Vector-Best, Russia). It is shown that depending on microbial landscape state of upper airways mucosa, the immune status of school-aged children from orphanages has certain features.


Keywords

діти шкільного віку, дитячі будинки, імунний статус, мікробний пейзаж слизових верхніх дихальних шляхів.

дети школьного возраста, детские дома, иммунный статус, микробный пейзаж слизистых верхних дыхательных путей.

school-aged children, orphanages, immune status, microbial landscape of upper airways mucosa.

Вступ

Офіційні статистичні дані щодо основних показників здоров’я дитячого населення в Україні свідчать про погіршення ситуації в динаміці останніх п’яти років за рахунок збільшення поширеності всіх класів захворювань та збільшення темпів приросту різних класів хвороб на 10,4 %. У структурі поширеності захворювань у дітей перші рангові місця продовжують займати хвороби органів дихання, питома вага яких становить 31,1 %; на другому місці — хвороби органів травлення з питомою вагою 23,7 %; на третьому — захворювання кістково-м’язової системи та ендокринна патологія (питома вага 9 та 8,5 % відповідно) [3, 6–8].

За даними НАМН України, захворюваність дітей шкільного віку за останні роки зросла майже на 27 %, і якщо в першому класі питома вага дітей з хронічними захворюваннями становить 30 %, то до п’ятого класу частка цих дітей зростає до 50 %, досягаючи у дев’ятикласників вже 64 %. За даними ІПАГ НАМНУ, лише 6–10 % підлітків від 12 до 18 років є здоровими, а у 50 % хлопчиків та 65 % дівчаток резерви адаптаційних можливостей низькі або нижчі за середні [3, 6–8].

Особлива увага в Україні приділяється стану здоров’я дітей, які опікуються державою в структурі дитячих будинків та шкіл-інтернатів, рівень здоров’я яких є гіршими, ніж у дітей із сімей [7]. З врахуванням превалювання захворювань органів дихання в структурі захворюваності у дітей шкільного віку вивчення стану імунної системи та особливостей реагування на антигенне навантаження є актуальним завданням у практиці лікаря-педіатра.

Інтегративним показником здоров’я і його порушень із точки зору функціонування мукозального імунітету можуть виступати кількісні та якісні зміни мікроекології слизоватих оболонок [4]. Колонізація слизових оболонок верхнього відділу респіраторного тракту нормальними для даного екологічного локусу мікроорганізмами — ознака благополуччя в стані здоров’я дитини. Серед різноманітних причин, що знижують колонізаційну резистентність дихальних шляхів, основне значення мають гострі респіраторні інфекції (ГРІ), що лідирують у структурі гострої респіраторної захворюваності [1].

Зрушення нормальної флори, які є вторинними за своєю природою, можуть брати на себе патогенетичне лідерство, ініціюючи або посилюючи запальні процеси [4]. Відомо, що співвідношення індигенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, які формують біотопи, зумовлює виникнення, тяжкість і тривалість перебігу запальних процесів на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів (ВДШ) [1, 4].

Тому метою даного дослідження було вивчення імунного статусу в дітей шкільного віку з дитячих будинків в періоді клінічного благополуччя з оцінкою особливостей імунних показників у дітей залежно від стану мікробної колонізації на слизових верхніх дихальних шляхів.

Матеріали та методи

Проведено клініко-імунологічне обстеження 191 дитини шкільного віку з дитячих будинків у періоді клінічного благополуччя. Імунний статус оцінювався за показниками вмісту лейкоцитів, лімфоцитів, CD25+, IgA, IgM, IgG, рівня TFb1 (DRG ELISA, Germany), вмісту цитокінів IL-4, IL-10, IL-12р70 і IL-12р40+p70 (ELISA, Diaclone, France), IL-2 (ELISA Kit, Finland) у сироватці крові та з вивченням вмісту протимікробних білків лактоферину, a-дефензинів 1–3 в ротоглотковому секреті (Human Lactoferrin та Human HNP 1-3; Hycult® biotech, НТВ, «БиоХимМак») і SIgA в слині («Вектор-БЕСТ», Росія).

Вивчення мікробного пейзажу слизових оболонок верхніх дихальних шляхів проведено у 109 дітей шкільного віку з дитячих будинків загальноприйнятими методами бактеріологічного дослідження, що включало посіви відокремлюваного носо- і ротоглотки на живильні середовища з подальшою ідентифікацією виділеної чистої культури мікроорганізмів. Враховувався не лише якісний мікробіологічний пейзаж, але і його кількісний вміст з урахуванням існуючих норм, розрахованих в КУО/мл [9].

Клінічне обстеження у всіх дітей, які були під нашим наглядом, включало аналіз анамнестичних даних, результати об’єктивного обстеження, результати оглядів вузьких спеціалістів.

Дане клініко-імунологічне дослідження було добровільним, повністю відповідало вимогам біоетичного комітету та узгоджувалося з офіційними опікунами дітей, медичними працівниками та вихователями дитячих будинків. Обов’язковою умовою включення дитини до даного дослідження була наявність стану соматичного здоров’я та відсутність симптомів гострого інфекційного процесу або загострення хронічного вогнища інфекції при об’єктивному обстеженні.

Забір крові та ротоглоткового секрету здійснювався вранці, натще, у присутності медичного працівника дитячого будинку. Всі імунологічні дослідження проводились в лабораторії діагностичного центру ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України. Бактеріологічні дослідження (висіви зі слизових зіва та носа) проводилися на базі міської централізованої баклабораторії відповідно до нормативних документів.

Математична обробка результатів дослідження проводилась із використанням статистичних програм Statgraf, Matstat, Microsoft Excel для Windows, а при вивченні значущості розбіжностей статистичних відбірок використовувались пара- та непараметричні критерії [2, 5].

Обговорення отриманих результатів

Аналіз анамнестичних даних 191 дитини шкільного віку з дитячих будинків показав, що у структурі гострих респіраторних захворювань домінували ГРВІ, на другому місці реєструвалися гострі бронхіти (51 %), у кожної п’ятої дитини в анамнезі було зареєстровано наявність перенесеного гострого ларингіту або трахеїту, а гостра пневмонія реєструвалась у 15 % даних спостережень. За критеріями В.Ю. Альбицького, А.А. Баранова [10] до групи часто хворіючих на ГРВІ належать 98 дітей (51,3 % спостережень), інші діти характеризувались як такі, що епізодично хворіють на ГРВІ. Хронічні вогнища інфекцій верхніх дихальних шляхів були зареєстровані в переважної більшості обстежених дітей (116 дітей; 60,7 % спостережень) за рахунок компенсованого хронічного тонзиліту; аденоїдні вегетації в анамнезі зареєстровані у 40 % випадків, а прояви карієсу в анамнезі відзначались у кожного другого.

Дослідження стану біоценозу слизової оболонки мигдаликів і порожнини носа у 109 дітей шкільного віку показало стан еубіозу за рахунок висівання нормальної мікрофлори на слизових верхніх дихальних шляхів у 61 дитини (56 %), відповідно, у решті випадків (48 дітей, або 44 %) мікробний пейзаж слизових характеризувався наявністю умовно-патогенної (УПФ) та патогенної флори (ПФ).

Загальна характеристика мікробного пейзажу слизових ВДШ у дітей шкільного віку з дитячих будинків у стані клінічного благополуччя наведена в табл. 1.

У мікробному пейзажі слизових зіва (табл. 1) стан еубіозу проявлявся превалюванням стрептококів групи viridians (53,3 %) і бактерій роду Neisseria (43,4 %). У невеликої частки обстежених дітей реєструвалася присутність Staph.epidermidis (5 % спостережень) та дифтероїдів (Сor.pseudodiphtheribicum і Cor.xerosis — 5 і 3,3 % відповідно). Дисбіоз слизової зіва характеризувався наявністю УПФ (Staph.aureus — 46,7 % та strep.haemolyticus і strep.pyogenes — 26,6 %), грибів роду Сandida (5 %), pseudomonas aeruginosae (1,6 %), бактерій роду Enterobacter (1,6 %) та E.coli (1,6 %).

Еубіоз слизових носа (табл. 1) в обстежених школярів з організованих колективів характеризувався превалюванням грампозитивних коків (Staph.epidermidis — 56,7 %) та дифтероїдів (Cor.xerosis та Сor.pseudodiphtheribicum — 20 %), решта мікроорганізмів зустрічалися рідше — Strep.viridans (13,3 %), Neisseriae spр. (3,3 %). Присутність Staph.aureus (22,2 %), haemophilus influenza (6,7 %), strep.haemolyticus (1,6 %) і strep. pyogenes (1,6 %) формували стан дисбіозу слизових носу серед обстежених дітей.

Таким чином, у більшості дітей шкільного віку з дитячих будинків у періоді клінічного благополуччя домінує нормальна флора, яка у 20 % спостережень має високі титри зростання — на слизових зіву (Strep.viridans до 1015 та Neisseriae spр. до 107) та носа (Strep.viridans та Cor.хerosis до 107). Дисбіотичні процеси характеризувалися заселенням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів патогенною і умовно-патогенною грампозитивною і грамнегативною флорою, зменшенням виділення сапрофітної і нормальної мікрофлори. Безсумнівно, лідерство в цьому процесі мали Staph.aureus та strep.haemolyticus, які зустрічалися як у вигляді монокультури, так і у вигляді асоціацій — у поєднанні з іншими патогенами.

Результати імунологічного дослідження, проведеного у клінічно здорових дітей шкільного віку з дитячих будинків подані в табл. 2.

Згідно з даним, табл. 2, переважна більшість імунних показників у дітей шкільного віку з дитячих будинків знаходились у межах діапазону визначення або в межах нормативів тест-систем, за винятком дещо вищої за нормативні значення концентрації CD25+ та вірогідно нижчого за норматив вмісту TGF-b1 в сироватці крові, що поєднувалось зі значним зниженням SIgA в ротоглотковому секреті у всіх обстежених дітей (р < 0,05).

Порівняльна характеристика імунних показників, що відрізняються залежно від стану колонізації слизових ВДШ, подана на рис. 1.

У дітей з еубіозом реєструвалися вірогідно високий вміст IL-10 та вірогідно низький вміст ­IL-12р70 (р £ 0,05). Бактеріоносійство на слизових ВДШ (рис. 1), навпаки, супроводжувалось вірогідним збільшенням вмісту IL-12р70 в сироватці крові та зниженням концентрації IL-10, максимальний дефіцит якого зареєстровано при бактеріоносійстві УПФ на слизових носу (р £ 0,05). Місцевий імунітет у дітей-бактеріоносіїв характеризувався відносно низьким умістом a-дефензинів 1–3 із відносно високою концентрацією лактоферину, причому максимальна вираженість цих змін була відмічена в дітей із бактеріоносійством на слизових носу, що поєднувалось із максимальним зниженням секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті у всіх бактеріоносіїв (рис. 1).

Отримані результати даного дослідження, які показали різний характер та зміну спрямованості перерозподілення проти- та прозапальних цитокінів залежно від стану мікробної колонізації ВДШ у дітей шкільного віку з організованих колективів з урахуванням теоретичного підґрунтя існуючих на сьогодні літературних даних щодо цитокінової регуляції, дозволяють стверджувати, що носійство УПФ на слизових ВДШ призводить до зниження індуктивної дії сингенної флори на проліферацію Т-reg клітин, що веде до зменшення їх представництва та обумовлює пролонговану низькорівневу запальну Th1-асоційовану відповідь.

Таким чином, імунологічні характеристики дітей шкільного віку з організованих колективів не мають проявів недостатності різних ланок імунної системи, є досить варіабельними та свідчать про розбалансованість рівнів регуляції та напруження механізмів імунного захисту, що поєднувалось із наявністю дисбіотичних проявів на слизових ВДШ.

Висновки

1. У дітей шкільного віку з дитячих будинків в періоді клінічного благополуччя імунні показники (цитокіни, сироваткові імуноглобуліни, протимікробні білки) знаходились у межах діапазону визначення або в межах нормативів тест-систем, за винятком дещо вищої за нормативні значення концентрації CD25+ та вірогідно нижчого за норматив умісту TGF-b1 в сироватці крові, що поєднувалось зі значним зниженням SIgA в ротоглотковому секреті у всіх обстежених дітей.

2. У дітей шкільного віку з дитячих будинків у періоді клінічного благополуччя у 44 % випадків зареєстровані порушення мікроекології за рахунок заселення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів патогенною й умовно-патогенною грампозитивною і грамнегативною флорою (серед яких превалюють St.aureus та Str.haemolyticus), зменшенням та/або значним збільшенням виділення сапрофітної і нормальної мікрофлори.

3. Порушення мікробіоценозу на слизових ВДШ у дітей шкільного віку з дитячих будинків супроводжується вірогідним збільшенням вмісту IL-12р70 та зменшення вмісту IL-10 (р £ 0,05) у сироватці крові, що свідчить про формування пролонгованої низькорівневої запальної Th1-асоційованої відповіді у дітей-бактеріоносіїв.

4. Діти-бактеріоносії характеризується максимальним дефіцитом SIgA, що супроводжується переключенням продукції протимікробних білків за рахунок підвищення концентрації лактоферину та зниженням вмісту альфа-дефензинів 1–3 в ротоглотковому секреті.


Bibliography

1. Андрианова Е.Н., Снегирева Н.Ю., Рывкин А.И. Дисбиоз верхнего отдела респираторного тракта и изменение функционального состояния органов дыхания у часто болеющих детей // Педиатрия. — 2009. — Т. 87, № 2. — С. 34-39.

2. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. — М.: МИА, 2007. — 475 с.

3. Здоровье детей Украины: актуальные проблемы и пути их решения // Здоровье Украины. — 2004. — № 107, ноябрь.

3. Извин А.И., Катаева Л.В. Микробный пейзаж слизистой оболочки верхних дыхательных путей в норме и патологии // Вестник отоларингологии. — 2009. — № 2. — С. 64-68.

4. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — К.: Морион, 2000. — 320 с.

5. Пархоменко Л.К. Медико-социальные проблемы сохранения здоровья подростков в Украине // Здоровье ребенка. — 2006. — № 1 (1).

6. Состояние здоровья детей в Украине. - Режим доступа: http:// www.moz.gov.ua

7. Состояние здоровья подростков Украины / Н.М. Коренев, О.А. Немирова, Л.П. Булага и др. // Проблеми мед. науки та освіти. — 2005. — № 4. — С. 5-7.

8. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / Под ред. М.О. Биргер. — М.: Медицина, 1982. — 254 с.

9. Часто болеющие дети / Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Камаев И.А. и др. — Нижний Новгород: НГМА, 2003.


Back to issue