Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 5(25) 2012

Back to issue

Статини й ризик вперше виявленого цукрового діабету, що потребував медикаментозної терапії на етапі первинної ланки медичної допомоги

Authors: Zaharan N.L., Williams D., Bennett K.

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Мета: 1) вивчити рівень захворюваності на вперше виявлений цукровий діабет, що потребував медикаментозної терапії серед пацієнтів, яким призначали різноманітні статини; 2) взаємозв’язок між тривалістю лікування й дозами статинів та наступною появою вперше виявленого цукрового діабету, що потребував медикаментозного лікування.

Методи. Це ретроспективне когортне дослідження, проведене шляхом використання бази даних звернень до послуги відшкодувань національної аптеки Виконавчого комітету первинної допомоги Ірландської служби охорони здоров’я. Оцінювали дані осіб, які приймали певні препарати в період із січня 2001 р. по січень 2009 р. (n = 1 235 671). Окрему групу склали пацієнти, яким вперше було призначено статини в період із 1 січня 2002 року по 31 грудня 2007 року (n = 239 628). Випадком вперше виявленого цукрового діабету вважалось призначення вперше протидіабетичних препаратів (n = 38 503). Для вивчення зв’язку між прийомом статинів (будь-який проти ніякого) і моментом появи вперше виявленого цукрового діабету, що потребував медикаментозної терапії, розраховували кореговані коефіцієнти ризику (HR) з 95% довірчими інтервалами, використовуючи пропорційну регресію Кокса. Взаємозв’язок дози й тривалості впливу статинів та дебюту вперше виявленого цукрового діабету досліджували за допомогою обмежених сплайн-функцій для оцінки лінійності зв’язку.

Результати. Застосування статинів було пов’язане з підвищеним ризиком появи вперше виявленого цукрового діабету, що потребував медикаментозної терапії (HR = 1,18 [95% CI 1,15; 1,22]). Підвищення ризику було встановлено в групі розувастатину (HR = 1,41 [1,31; 1,52]), аторвастатину (HR = 1,23 [1,19; 1,27]) і симвастатину (HR = 1,15 [1,05; 1,25]). Загальна доза і тривалість впливу статистично вірогідно корелювали із ризиком цукрового діабету при лікуванні всіма статинами, окрім флувастатину, для якого вдалося встановити лише зв’язок із тривалістю прийому.

Висновок. У пацієнтів, які отримували статини, було вірогідно встановлено існування зв’язку між підвищенням ризику розвитку вперше виявленого цукрового діабету, що потребував медикаментозного лікування, та дозою й тривалістю призначення статинів. Щоб остаточно підтвердити цю залежність, необхідно проводити подальші дослідження.

British Journal of Clinical Pharmacology. — Jul 2012.


Similar articles


Back to issue