Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 3 (29) 2013

Back to issue

Резолюція науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» 29–31 травня 2013 року, м. Трускавець

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

29–31 травня в м. Трускавеці відбулася науково­практична конференція, присвячена сучасним методам діагностики і лікування артеріальної гіпертензії, що охоплювала такі питання: проблеми контролю артеріального тиску; артеріальна гіпертензія і серцево­судинний ризик; сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії; артеріальна гіпертензія та цукровий діабет; артеріальна гіпертензія і супутні стани; сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії; безпечність медикаментозного лікування; блокатори ангіотензинових рецепторів та бета­адреноблокатори: спірні та невирішені питання; захворювання нирок та артеріальна гіпертензія; сучасні стратегії та рекомендації щодо додаткових інвазивних методів лікування; результати пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою.

У роботі конференції взяли участь близько 300 лікарів та науковців з усіх областей України. В рамках конференції проведено 3 круглих столи та дискусії: «Бета­блокатори у лікуванні артеріальної гіпертензії: за і проти», «Роль контролю частоти серцевих скорочень для пацієнтів з артеріальною гіпертензією», «Пілотний проект з надання медичної допомоги пацієнтам з артеріальною гіпертензією».

Провідними вченими України зроблено 29 доповідей та прочитано 4 лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень, супутніх станів, побічних дій антигіпертензивних препаратів. Зокрема, декілька лекцій було присвячено роз’ясненню необхідності більш широкого використання та тактики призначення блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ пацієнтам з артеріальною гіпертензією. Проведено обговорення рекомендацій Асоціації кардіологів України з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, нових стандартів ведення і лікування артеріальної гіпертензії, затверджених МОЗ України, та проблем виконання Пілотного проекту з удосконалення медичної допомоги пацієнтам з артеріальною гіпертензією.

Під час обговорення виступів та дискусій на конференції визначені такі перспективні напрямки наукових досліджень і заходів у практичній кардіології:

1. Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя та профілактики серцево­судинних захворювань на державному рівні.

2. Забезпечення керівниками управлінь охорони здоров’я розповсюдження санітарно­просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів та працівників аптек до пропаганди медико­санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.

3. Удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально­профілактичних закладів з питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

4. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.

5. Вивчення багатофакторних впливів на захворюваність та смертність населення, де однією зі складових є артеріальна гіпертензія.

6. Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.

7. Сприяння реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою.

8. Розробка методів широкого впровадження положень Стандартів лікування хворих з артеріальною гіпертензією.

9. Проведення науково­практичних конференцій з проблем профілактики, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії щорічно в різних регіонах України.

Конференція ухвалила:

— Продовжити активне виявлення осіб з АГ, впровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику.

— Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників для підвищення ефективності профілактики і лікування АГ.

— Продовжити роботу щодо забезпечення хворих на АГ сучасними лікувальними технологіями.

— Визначити перелік антигіпертензивних лікарських засобів на основі доказової медицини і забезпечити доступність населенню антигіпертензивної терапії шляхом державного регулювання цін на лікарські засоби відповідно до Постанови КМ України від 25.04.2012 № 340 та наказу МОЗ України від 28.04.2012 № 321.

— Забезпечити 100% диспансерний нагляд хворих на АГ з високим ризиком.

— Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію ризик­факторів та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ з високим ризиком.

— Удосконалити роботу щодо своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій.

— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами та нефрологами щодо пацієнтів із високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.

— Підтримати інвестиційну програму встановлення скринінгових систем для діагностики синдрому обструктивного апное сну на базі обласних кардіодиспансерів та кардіологічних відділень обласних лікарень з метою профілактики артеріальної гіпертензії та порушень ритму. Рекомендувати профільним товариствам різних спеціальностей донести в регіони України інформацію про необхідність широкого впровадження діагностики та лікування обструктивного апное сну. Результати цієї роботи доповідати у звітах на кардіологічних конференціях протягом року.

— Розробити та впровадити методичні рекомендації для лікарів первинного рівня медичної допомоги з модифікації способу життя для первинної та вторинної профілактики АГ (групи ризику виникнення захворювання, групи ризику виникнення ускладнень).

— Активізувати співпрацю з викладачами і студентами ВНМЗ та ЗПО щодо проведення роз’яснювальної превентивної роботи серед населення.

— Розробити та впровадити навчальні програми (модулі) сучасних методів лікування АГ для студентів ВНМЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗПО.

— Обговорювати питання сучасних методів лікування АГ та реалізації пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із ГХ при атестації лікарів.

— Вважати доцільним реалізацію соціального проекту «Профілактика та контроль гіпертонії — запорука здорової нації».

 


Similar articles


Back to issue