Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 7 (50) 2013

Back to issue

Досвід використання препарату Стимол® при гострому пієлонефриті в дітей

Authors: Звенігородська Г.Ю., Шангутова Л.А., Кислова Ю.О., Конопліцька А.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Гумінська Г.С., Демченко М.М., Педосенко О.Б. - Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Наведено результати клінічного застосування препарату Стимол® у комплексному лікуванні гострого пієлонефриту в 58 дітей. Установлено, що включення коректора метаболізму Стимолу в комплекс медикаментозного лікування хворих із гострим пієлонефритом сприяє стабілізації клінічного стану пацієнтів, зменшенню проявів інтоксикації (покращення апетиту, зменшення загального нездужання, нормалізація температури). Отримані в результаті досліджень дані свідчать про доцільність та клінічну ефективність призначення препарату Стимол®, що можна розглядати як один із перспективних методів дезінтоксикаційної терапії.

Приведены результаты клинического применения препарата Стимол® в комплексном лечении острого пиелонефрита у 58 детей. Установлено, что включение корректора метаболизма Стимола в комплекс медикаментозного лечения больных с острым пиелонефритом способствует стабилизации клинического состояния пациентов, уменьшению проявлений интоксикации (улучшение аппетита, уменьшение общего недомогания, нормализация температуры). Полученные в результате исследований данные свидетельствуют о целесообразности и клинической эффективности назначения препарата Стимол®, что можно рассматривать как один из перспективных методов дезинтоксикационной терапии.

The results of the clinical use of Stimol® in the comprehensive treatment of acute pyelonephritis in 58 children. It is established that the inclusion of metabolism corrector Stimol® in complex of medical treatment of patients with acute pyelonephritis contributes to the stabilization of the clinical condition of patients, reducing symptoms of intoxication (improved appetite, reduced general malaise, normalization of temperature). The findings show the feasibility and clinical efficacy of Stimol® administration, which can be regarded as one of the promising methods of detoxification therapy.


Keywords

гострий пієлонефрит, діти, Стимол®.

острый пиелонефрит, дети, Стимол®.

acute pyelonephritis, children, Stimol®.

Серед захворювань сечової системи найбільш часто зустрічаються мікробно­запальні захворювання, особливо в дітей до 2 років [1]. Тривалий перебіг ускладнених інфекцій може призводити до зниження функцій нирок — хронічного захворювання нирок [6]. Актуальність своєчасної діагностики та ефективного лікування дітей із пієлонефритом обумовлена тим, що в них можуть рано настати необоротні зміни ниркової тканини і формуватися стійка артеріальна гіпертензія [2, 6]. Ризик рецидивів пієлонефриту є досить високим і становить до 80 % [9]. Найбільша кількість рецидивів виникає протягом перших шести місяців після перенесеної інфекції, рецидивуючий та хронічний перебіг пієлонефриту вважається одним із найбільш поширених хронічних захворювань нирок, що характеризується прогресуючим перебігом із формуванням ниркової недостатності та ранньою інвалідизацією пацієнтів [3].

Перебіг пієлонефриту часто супроводжується порушенням кислотно­основної рівноваги та виникненням метаболічного ацидозу, основною його причиною вважають порушення обміну речовин різного походження [5, 7]. Це призводить до накопичення кислот (лактату, пірувату та інших речовин) в організмі дитини, що, безумовно, впливає на перебіг запального захворювання та ускладнює пієлонефрит [4, 8].

Метою нашого дослідження була оцінка ефективності використання препарату Стимол® у комплексному лікуванні гострого пієлонефриту в дітей.

Матеріали і методи

Під спостереженням були 58 дітей, хворих на гострий пієлонефрит, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в педіатричному відділенні № 1 Він­ницької обласної дитячої лікарні протягом перших 6 місяців 2012 р. Серед них було 35 (60,3 %) дівчаток та 23 хлопчики  (39,7 %). До дослідження були залучені пацієнти віком від 6 до 17 років.

Усі діти, залучені до дослідження, пройшли ретельне клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження. Верифікація діагнозу пієлонефриту проводилася згідно з наказом МОЗ України № 627 від 03.11.08 р. «Протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом». Обстеженим дітям проводився комплекс загальноклінічних, біохімічних, бактеріологічних, інструментальних досліджень. Загальноклінічні методи включали проведення загальних аналізів сечі та крові, проби Нечипоренка, визначення добової протеїнурії, концентраційної функції нирок за пробою Зимницького, показників сечовини, креатиніну, загального білка крові, глюкози крові, мікробного числа сечі. Функцію нирок оцінювали за швидкістю клубочкової фільтрації, що визначали за формулою Шварца.

З метою виключення екстраренальної лейкоцитурії, що могла б бути обумовлена наявністю урогенітальної патології, усі пацієнти були оглянуті гінекологом та урологом. Візуалізацію особливостей анатомічної будови, положення, форми, контурів нирок та сечовивідних шляхів, наявності додаткових тіней, наявність рефлюксів здійснювали за допомогою УЗД та мікційної цистографії.

Усі залучені до нашого дослідження діти отримували лікування гострого пієлонефриту згідно з наказом МОЗ України № 627 від 03.11.08 р. Відповідно до схем лікування, що використовувалися, хворих на гострий пієлонефрит було розподілено на 2 групи. Дітям першої групи (28 обстежених, 48,3 %) було призначено терапію, що включала антибіотик широкого спектра дії в загальноприйнятих середньодобових дозах (цефалоспорини ІІІ покоління), спазмолітики, жарознижуючі, біопрепарати і дезінтоксикаційну терапію. Пацієнти другої групи, у яку входили 30 (51,7 %) дітей, у комплексній терапії пієлонефриту додатково отримували препарат Стимол® (Biocodex, Франція). Стимол® (комбінація L­цитруліну та малату) має дезінтоксикаційні, метаболічні та енергоутворюючі властивості. Препарат забезпечує енергією всі тканини організму. На відміну від інших ліків Стимол® містить дві речовини — малат і цитрулін, що в нормі завжди наявні в організмі людини й виступають каталізаторами метаболічних процесів. Введення цих речовин сприяє посиленню реакцій метаболізму, виведенню лактату й амонію [8]. Стимол® — безпечний препарат, дозволений до використання в дітей із 6 років, у вагітних та спортсменів. Препарат призначався по 1 пакетику 2–3 рази на добу під час прийому їжі, уміст пакетика розчиняли у воді.

Клініко­лабораторні показники оцінювали при надходженні хворих у стаціонар і повторно після проведення 10­денного курсу лікування. Статистичний аналіз проводили із застосуванням критеріїв Стьюдента та пакетів програм Statistica 6.0 та Microsoft Excel.

Результати дослідження

Перебіг гострого пієлонефриту багато в чому залежить від віку дитини. Так, в дітей раннього віку переважають симптоми інтоксикації, які характеризуються наявністю гіпертермії, блюванням, підвищеною збудливістю, діареєю, дефіцитом маси тіла, електролітним дисбалансом, метаболічним ацидозом. У старших дітей на фоні загальної симптоматики на перший план виступають місцеві ознаки, дизуричні прояви, порушення уродинаміки. Провідними синдромами в клінічній картині пієлонефриту в дітей обох досліджуваних груп були інтоксикаційний — у 53 обстежених (91,4 %), больовий — у 48 (82,8 %) та дизуричний — у 19 дітей (32,6 %). Крім того, у третини дітей пієлонефрит на сьогодні ускладнюється приєднанням ацетонемічного синдрому (18 обстежених, 31 %) (визначення кетонових тіл шляхом використання тест­полосок Ketur­Test). Призначення Стимолу є обґрунтованим як у гострому періоді пієлонефриту з метою дезінтоксикації, а також при наявності ацетонемічного синдрому, так і в період реконвалесценції з метою корекції астенічного синдрому.

Сечовий синдром був виявлений у всіх хворих при надходженні в стаціонар, з вираженою лейкоцитурією, що перевищувала 10/мл, при цьому за даними уролейкограми лейкоцитурія мала нейтрофільний характер. Також був визначений рівень протеїнурії в обстежених дітей обох груп, хворих на гострий пієлонефрит, що не перевищував 0,99 ± 0,04 ‰, а білок у добовій сечі був відсутній. Бактеріурія зафіксована при бактеріологічному дослідженні сечі в 72,4 % пацієнтів, при цьому серед найчастіших збудників гострого пієлонефриту були Е.coli (54,8 %).

Згідно з отриманими результатами аналізу периферійної крові виявлено підвищення рівня лейкоцитів — 19,00 ± 3,06 • 109/л у першої групи та 21,0 ± 4,5 • 109/л у другої групи та збільшення ШОЕ — 25,0 ± 2,3 мм/год та 22,0 ± 1,9 мм/год у першій та другій групі відповідно. Під час нашого дослідження у хворих обох груп проведено визначення рівня С­реактивного білка (СРБ) як основного маркера запалення. У всіх дітей рівень СРБ був підвищений.

У всіх обстежених дітей, хворих на гострий пієлонефрит, рівень сечовини і креатиніну крові відповідав віковій нормі і в середньому становив 5,1 ± 0,5 мкмоль/л та 0,06 ± 0,01 мкмоль/л. Вивчення кліренсу за ендогенним креатиніном показало, що середній рівень клубочкової фільтрації не відрізнявся від вікових нормативів і становив 118 ± 15 мл/хв.

У процесі лікування всі пацієнти відмітили зменшення дизуричних проявів, болів у попереку та в ділянці нирок і сечового міхура, інтоксикаційного синдрому та нормалізацію температури тіла. Відмічалася позитивна динаміка лабораторних показників в обстежених нами дітей, хворих на гострий пієлонефрит.

Ефективність терапії оцінювали з огляду на динаміку основних клінічних симптомів і зменшення скарг (табл. 1).

Під час дослідження була проаналізована динаміка змін клінічного перебігу обстежених дітей. Слід відмітити, що включення препарату Стимол® у схему терапії гострого пієлонефриту впливало на показники інтоксикації, спостерігалася швидша і вираженіша позитивна динаміка загальної слабкості (3,3 %), зниження апетиту (10 %), сонливості (6,7 %), психоемоційної лабільності (13,3 %). В усіх дітей ІІ групи в динаміці обстеження на фоні терапії зникала швидка втомлюваність. Тоді як у першій групі обстежених утримувалися основні клінічні прояви інтоксикації та ацетонемічного синдрому.

У цілому з призначенням Стимолу додатково до стандартного лікування пацієнти швидше відмічали суб’єктивне покращення стану, зменшення проявів інтоксикації (покращення апетиту, зменшення загального нездужання, нормалізацію температури та психоемоційного стану). Небажаних ефектів при застосуванні препарату Стимолу під час дослідження не було виявлено.

Висновки

1. Гострий пієлонефрит займає перше місце в структурі захворювань органів сечової системи в дітей в цілому в Україні та у Вінницькій області зокрема.

2. Застосування препарату Стимол® дозволяє досягти суттєвого зворотного розвитку симптомів інтоксикації при гострому пієлонефриті (покращення апетиту, зменшення загального нездужання, нормалізація температури).

3. Призначення препарату Стимол® рекомендується також для корекції метаболічного ацидозу в дітей, хворих на гострий пієлонефрит.

4. Висока ефективність та добра переносимість дозволяють рекомендувати препарат Стимол® для використання в комплексній фармакотерапії поряд з протокольним лікуванням гострого пієлонефриту.


Bibliography

1. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста. — К.: Книга плюс, 2002. — 349 с.

2. Іванов Д.Д. Інфекції сечової системи у дітей / Д.Д. Іванов // Дитячий лікар. — 2011. — № 2. — С. 12­15.

3. Колесник М.О. Діагностика та лікування інфекцій сечової системи з позицій доказової медицини / М.О. Колесник, Н.М. Степанова // Укр. журн. нефрол. та діалізу. — 2006. — № 2(10). — С. 45­49.

4. Корнева В.В. Применение Стимола при астеническом синдроме у детей и подростков / В.В. Корнева // Нов. медицины и фармации. — 2010. — № 18(341). — С. 14­15.

5. Крамарев С.А. Возможности коррекции астенического синдрома при хронической вирусной инфекции Эпштейна — Барр / С.А. Крамарев, О.В. Выговская, Л.А. Палатная // Здоров’я України. — 2008. — № 3(184). — С. 62­63.

6. Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008 «Про затвердження протоколу лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом».

7. Патогенетическая терапия постинфекционного астенического синдрома при вирусных заболеваниях / А.П. Волосовец, С.А. Крамарев, С.П. Кривопустов, Т.С. Мороз // Здоров’я України. — 2009. — № 22 (227). — С. 62­63.

8. Применение Стимола в комплексном лечении больных с впервые диагностированным туберкулезом легких / А. П. Незгода, С.В. Близнюк, М.М. Сасюк, А.В. Шклярук // Нов. медицины и фармации. — 2010. — № 19(342). — С. 8­9.

9. Guideline on urological infections. European Association of Urology, 2011.

Similar articles

Possibilities of the Early Diagnosis of Nephrosclerosis in Children Up To 3 Years in the Period  of Complete Remission of Acute Uncomplicated Pyelonephritis
Authors: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Кенс К.А.(2), Петріца Н.А.(1)
(1) — Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" 7 (75) 2016
Date: 2017.01.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Дука Е.Д., Ярошевская Т.В., Недава О.А., Сапа Н.Б. Днепропетровская государственная медицинская академия Детская городская клиническая больница № 2, г. Днепропетровск
"Child`s Health" 3 (30) 2011
Date: 2011.10.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Кожина А.Н., Щербинская Е.Н. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
"Child`s Health" 6(21) 2009
Date: 2010.07.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Д.Д. Іванов, С.В. Кушніренко. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нефрології, міський дитячий нефрологічний центр при МКДЛ № 1
"News of medicine and pharmacy" 5(311) 2010
Date: 2010.08.04

Back to issue