Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." 3 (15) 2014

Back to issue

Эффективность экстракта мартинии душистой (Сустамар) при остеоартритах, поясничной боли и фибромиалгии: обзор исследований

Authors: Савустьяненко А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В обзоре представлены результаты исследований клинической эффективности Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мартиния душистая, африканский полевой лютик) при мышечно-скелетной боли. Фармакологические эффекты мартинии душистой связаны с тем, что она подавляет образование и высвобождение из макрофагов провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α, ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го типа (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) в фибробластах и тормозит развитие перекисного окисления липидов, что приводит к подавлению воспалительной реакции и вторично — к развитию обезболивающего эффекта и хондропротекции. Клиническое применение. Экстракт мартинии душистой (препарат Сустамар) при остеоартрите снижал выраженность боли в среднем на 25–50 % и увеличивал подвижность суставов примерно на 35–50 %; при поясничной боли уменьшал ее выраженность на 40–50 %, боль полностью исчезала у 2,5–20 % пациентов; был эффективен при генерализованной и локализованной формах фибромиалгии. Прием экстракта мартинии душистой при любых видах мышечно-скелетной боли приводил к тому, что примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или полностью прекращали прием нестероидных и стероидных противовоспалительных средств. Возможно, эффективность экстракта мартинии душистой соответствует эффективности стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти данные требуют уточнения. Безопасность. При приеме экстракта мартинии душистой легкие побочные эффекты (в основном диспептического характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что не превышало соответствующую частоту при приеме плацебо. Длительное применение экстракта мартинии душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с развитием токсических эффектов. Приверженность к проводимому лечению среди пациентов составляет 96,4 %. Переносимость экстракта мартинии душистой, по-видимому, превышает таковую у селективных ингибиторов COX-2. Выводы. Экстракт мартинии душистой представляет собой эффективное и безопасное средство для лечения мышечно-скелетной боли. Для дальнейшего изучения данного препарата необходимо проводить более крупные исследования более высокого качества.

В огляді представлені результати досліджень клінічної ефективності Harpagophytum procumbens (гарпагофітум, мартінія запашна, африканський польовий жовтець) при м’язово-скелетному болю. Фармакологічні ефекти екстракту мартінії запашної пов’язані з тим, що він пригнічує утворення й вивільнення з макрофагів прозапальних цитокінів IL-1β, IL-6 і TNF-α, інгібує експресію циклооксигенази 2-го типу (COX-2) і індуцибельної NO-синтази (iNOS) в фібробластах і гальмує розвиток перекисного окислення ліпідів, що призводить до пригнічення запальної реакції і вторинно — до розвитку знеболюючого ефекту і хондропротекції. Клінічне застосування. Екстракт мартінії запашної при остеоартриті знижував вираженість болю в середньому на 25–50 % і збільшував рухливість суглобів приблизно на 35–50 %; при поперековому болю зменшував його на 40–50 %, біль повністю зникав у 2,5–20 % пацієнтів; був ефективний при генералізованій і локалізованій формах фіброміалгії. Прийом екстракту мартінії запашної при будь-яких видах м’язово-скелетного болю призводив до того, що приблизно 60 % пацієнтів зменшували дозу або повністю припиняли прийом нестероїдних та стероїдних протизапальних засобів. Можливо, ефективність екстракту мартінії запашної відповідає ефективності стандартної дози рофекоксибу 12,5 мг, однак ці дані потребують уточнення. Безпека. При прийомі екстракту мартінії запашної легкі побічні ефекти (переважно диспептичного характеру) виникали приблизно у 3 % пацієнтів, що не перевищувало відповідну частоту при прийомі плацебо. Тривале застосування екстракту мартінії запашної (аж до 1 року) є безпечним і не пов’язано з розвитком токсичних ефектів. Прихильність до проведеного лікування серед пацієнтів становить 96,4 %. Переносимість екстракту мартінії запашної, здається, перевищує таку у селективних інгібіторів COX-2.
Висновки. Екстракт мартінії запашної є ефективним і безпечним засобом для лікування м’язово-скелетного болю. Для подальшого вивчення даного препарату необхідно проводити більш великі дослідження більш високої якості.

The review presents the results of studies on cli­nical efficacy of Harpagophytum procumbens in the treatment of musculoskeletal pain. Pharmacological effects of Harpagophytum procumbens are associated with the inhibition of formation and releasing of proinflammatory cytokines IL-1β, ­IL-6 and TNF-α from macrophages, inhibition of expression of cyclooxygenase type 2 (COX-2) and inducible NO-synthase (iNOS) in fibroblasts and inhibition of development of lipid peroxidation, all of which lead to the suppression of the inflammatory response and, as result, development of analgesic effect and chondroprotection. Clinical Application. In case of osteoarthritis Harpagophytum procumbens extract (Sustamar) reduced the severity of pain by an average of 25–50 % and increased joint mobility of about 35–50 %; in case of lumbar pain it reduced the severity of pain at 40–50 %, the pain completely disappeared in 2.5–20 % of patients; it was effective in generalized and localized forms of fibromyalgia. Usage of Harpagophytum procumbens extract in case of any musculoskeletal pain was associated with the fact that approximately 60 % of patients reduced the dose or completely stop taking non-steroidal and steroidal anti-inflammatory drugs. It is possible that the efficacy of Harpagophytum procumbens extract corresponds to that of a standard dose of rofecoxib 12.5 mg, however, these data need to be confirmed. Safety. When receiving Harpagophytum procumbens extract, mild side effects (mainly dyspeptic) occurred in approximately 3 % of patients that did not exceed the appropriate frequency occurring in patients receiving placebo. Long-term use of Harpagophytum procumbens extract (up to 1 year) is safe and not associated with the development of toxic effects. Patients’ adherence to the treatment was 96.4 %. The tolerability of Harpagophytum procumbens extract seems to exceed that of selective COX-2 inhibitors. Conclusions. Harpagophytum procumbens extract is an effective and safe agent for the treatment of musculoskeletal pain. For further study of this drug it is necessary to conduct larger studies of higher quality.


Keywords

экстракт мартинии душистой (Сустамар), мышечно-скелетная боль, остеоартрит, поясничная боль, фибромиалгия, воспаление.

екстракт мартінії запашної (Сустамар), м’язово-скелетний біль, остеоартрит, поперековий біль, фіброміалгія, запалення.

Harpagophytum procumbens extract, musculoskeletal pain, osteoarthritis, low back pain, fibromyalgia, inflammation.

Статья опубликована на с. 45-53

Введение

Современный мир продолжает поиск лекарственных средств, которые могли бы эффективно бороться с воспалением и болью в суставах и позвоночнике, предотвращать дегенерацию суставного хряща и восстанавливать функцию поврежденных суставов, уменьшать выраженность фибромиалгии. В связи с этим в течение последних десятилетий в ряде исследований были изучены фармакологические свойства и клиническая эффективность растения Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мартиния душистая, африканский полевой лютик), нативное применение корня которого или экстрактов из него эффективно при данной патологии. В настоящем обзоре специалистам представлены накопленные к сегодняшнему дню данные о лечебном потенциале мартинии душистой в борьбе с суставными болезнями.

Мартиния душистая произрастает в южной части Африканского континента и может быть обнаружена в песках пустыни Калахари на территории таких государств, как Намибия, Ботсвана, Южно-Африканская Республика, Замбия и Зимбабве. С медицинской целью применяют вторичные клубневидные корни (запасающие питательные вещества). Исторически местное население использовало мартинию душистую как обезболивающее, средство от лихорадки и аллергии, а также для стимуляции аппетита и пищеварения [1]. После того как растение стало экспортироваться в другие страны (европейские, Канада), его продолжили использовать как обезболивающее при артритах, тендинитах и других видах болей (головная боль, боль в спине, менструальная боль), при лихорадке и аллергии, для стимуляции аппетита и пищеварения, а также при заболеваниях печени, желчного пузыря и мочевыводящих путей, для заживления кожных ран [2].

В клинических исследованиях, выполненных к сегодняшнему дню, подтверждено применение мартинии душистой (препарат Сустамар) для лечения суставной боли, боли в спине и фибромиалгии [2, 24, 25].

Фармакологические особенности экстракта мартинии душистой

Механизм действия


Механизм действия экстракта мартинии душистой продолжает уточняться. Тем не менее исследования, выполненные к сегодняшнему дню [3–11] (табл. 1), позволяют проследить некоторые из ключевых звеньев этих процессов (рис. 1).

Одним из объектов исследования стали макрофаги и их клетки-предшественники моноциты. Чтобы воссоздать условия воспаления, оба типа клеток подвергали воздействию липополисахаридов. В результате было выяснено, что экстракты мартинии душистой дозозависимо подавляли образование и высвобождение из моноцитов и макрофагов провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-6 и TNF-a (рис. 2).

Как известно, цитокины являются основными триггерами (пусковыми факторами) воспаления. Уменьшая содержание этих молекул, экстракт мартинии душистой подавляет воспалительную реакцию.

В большом количестве клеточных культур, из которых наибольшее значение при воспалении суставов имеют фибробласты, была продемонстрирована способность мартинии душистой подавлять экспрессию циклооксигеназы 2-го типа (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) посредством подавления активации ядерного фактора каппа В (NF-kappaB). Из-за снижения содержания COX-2 образуется меньше простагландинов, опосредующих экссудативную фазу воспаления. А следствием снижения содержания iNOS является меньшее образование оксида азота (NO), что ведет к уменьшению выраженности перекисного окисления липидов.

В дополнение к этому в исследовании in vivo у крыс, которым экстракт мартинии душистой вводили внутриперитонеально, была зафиксирована его прямая антиоксидантная активность. Было обнаружено дозозависимое увеличение содержания супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы — ферментов с подтвержденной способностью нейтрализовать активные формы кислорода и таким образом снижать интенсивность перекисного окисления липидов [10].

Все вышеперечисленные эффекты мартинии душистой ведут к подавлению воспалительной реакции, сопровождающей патологию опорно-двигательного аппарата. Вторично это приводит к поддержанию целостности хряща (хондропротекция) и развитию обезболивающего эффекта (рис. 1).

Примером хондропротективного действия мартинии душистой может служить подавление образования матриксных металлопротеиназ (MMPs), которые, как известно, способны разрушать белковые компоненты суставного хряща и вызывать его дегенерацию [9]. Предполагается, что хондропротективное действие мартинии душистой является более сложным, и другие его компоненты продолжают интенсивно изучаться.

Обезболивающее действие мартинии душистой было особенно хорошо продемонстрировано на примере ноцицептивной боли, возникающей при выполнении подошвенного разреза на лапе крысы [11]. После выполнения оперативного вмешательства записывали ультразвук на частоте 22–27 кГц, издаваемый нелеченными животными и животными, которые получали перорально экстракт мартинии душистой (300 мг/кг). В итоге было обнаружено, что экстракт мартинии душистой снижает показатели ультрасонограммы на 73,5 % (p < 0,01) по сравнению с контрольными животными, что свидетельствует об обезболивающем действии экстракта (рис. 3).

Активные компоненты


Первоначально было сделано предположение, что основным действующим компонентом экстракта мартинии душистой является иридоидный гликозид под названием «гарпагозид». Однако исследования, выполненные позднее, поставили под сомнение этот факт.

Например, отсутствие противовоспалительного эффекта гарпагозида было продемонстрировано в одной из наиболее популярных моделей воспаления у крыс, индуцируемого каррагинаном. Данное вещество инъецируют в лапу крысы, которая через время отекает вследствие развития местного воспаления. Объем отекшей лапы служит мерой интенсивности воспаления. Применение в этих условиях цельного экстракта мартинии душистой приводило к достоверному уменьшению отека лапы, в то время как гарпагозид подобным эффектом не обладал [12]. Кроме того, в вышеупомянутом исследовании [9] цельный экстракт мартинии душистой SteiHap 69 уменьшал образование TNF-a в культуре первичных моноцитов человека, стимулированных липополисахаридом, в то время как выделенный из него гарпагозид подобным действием не обладал.

Из исследований in vitro [1–9], приведенных в табл. 2, видно, что цельный экстракт мартинии душистой всегда проявлял свою противовоспалительную активность. Что касается гарпагозида, то в ряде работ эффект не был отмечен, в некоторых работах он присутствовал, а в некоторых эффект был отмечен лишь для высоких доз данного вещества. Таким образом, наличие противовоспалительного эффекта у гарпагозида находится под вопросом.

Из вышеизложенного следует, что клинически целесообразно применять лишь цельный экстракт мартинии душистой, поскольку только в этом случае можно ожидать развития полноценного лечебного эффекта. С целью же стандартизации и возможности сравнения экстрактов целесообразно указывать содержание в них гарпагозида (см., например, табл. 2), несмотря на то, что он, по-видимому, не является активным компонентом.

В ряде других работ показано, что противовоспалительные эффекты экстракта мартинии душистой могут быть связаны с другими гликозидами, содержащимися в препарате, например с b-ситостеролом [13]. Установлено также, что за антиоксидантные свойства экстракта ответственны содержащиеся в нем флавоноиды и фенолы [14, 15].

Клинические ожидания от применения экстракта мартинии душистой

Эффективность при мышечно-скелетной боли


Суставная боль

В основной массе цитируемых исследований [16–19, 24–27] экстракт мартинии душистой назначали для лечения остеоартрита коленного или тазобедренного сустава. При этом было отмечено, что препарат снижал выраженность боли в среднем на 25–50 % (в одном исследовании максимальное снижение интенсивности боли достигало 85 %) и увеличивал подвижность суставов примерно на 35–50 %.

Применение экстракта мартинии душистой сопровождалось уменьшением сочетанного приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и других обезболивающих препаратов. Показательными в этом плане оказались результаты постмаркетингового мониторингового исследования, выполненного J.M. Ribbat и соавт [25]. В наблюдение были включены пациенты с остеоартритами, спондилоартритами и фибромиалгиями различной локализации, длительность исследования составила 2 месяца. В результате было выяснено, что назначение сухого экстракта мартинии душистой SteiHap 69 в виде таблеток по 480 мг (начальная доза — 1 табл. 2 раза в день, в дальнейшем по 1 табл. 1 раз в день) приводило к полному прекращению сопутствующего приема НПВС в 60,3 % случаев, а стероидных противовоспалительных средств (СПВС) — в 56 % случаев (рис. 4).

Аналогичные данные приводятся еще в одном исследовании M. Warnock и соавт. [27]: на фоне приема экстракта мартинии душистой 60 % пациентов уменьшило или полностью прекратило прием обезболивающих средств.

Поясничная боль

По данным обнаруженных нами исследований [20–23, 25–27], экстракт мартинии душистой уменьшал выраженность поясничной боли на 40–50 %. Боль полностью исчезала у 2,5–20 % пациентов.

Назначение экстракта мартинии душистой при поясничной боли, как и в случае остеоартрита, сопряжено со снижением приема НПВС (см. выше; [25, 27]).

В одном исследовании [22] была зафиксирована одинаковая эффективность экстракта мартинии душистой и рофекоксиба в дозе 12,5 мг (стандартная терапевтическая доза рофекоксиба, селективного ингибитора COX-2). Авторы отметили, что для подтверждения эквивалентности препаратов необходимо проводить более крупные исследования.

В исследовании [23], являвшемся продолжением исследования [22], было продемонстрировано, что прием экстракта мартинии душистой в течение 1 года удерживал и даже несколько увеличивал достигнутый в течение первых 1,5 месяца лечебный эффект. При этом была отмечена хорошая переносимость препарата.

Фибромиалгия

В двух исследованиях [24, 25] сообщается об эффективности экстракта мартинии душистой при легком/умеренном мышечном напряжении/боли как генерализованного, так и локализованного характера.

Назначение экстракта мартинии душистой при фибромиалгии, как и в случае остеоартрита и поясничной боли, сопряжено со снижением приема НПВС (см. выше; [25, 27]).

Данные метаанализов и оценка качества доступных исследований


В трех метаанализах, выполненных в 2007 г. и включавших в общей сложности 14 клинических исследований, было отмечено, что экстракт мартинии душистой является эффективным противовоспалительным и обезболивающим средством, особенно в отношении суставных симптомов [28–30]. Это согласуется с выводами, вытекающими из настоящего обзора.

В одном исследовании имеются рекомендации о том, чтобы использовать экстракт мартинии душистой в качестве основного лечения при мышечно-скелетной боли [25].

В целом результаты выполненных к сегодняшнему дню исследований (открытых, двойных слепых рандомизированных), хотя и подтверждающие эффективность препарата, следует оценивать как предварительные, требующие дальнейшего уточнения в более крупных исследованиях более высокого качества [10].

Безопасность экстракта мартинии душистой


В процитированных нами исследованиях как при относительно коротких курсах терапии (1–3 месяца), так и при длительном лечении (вплоть до 1 года) побочные эффекты встречались редко, носили легкий характер и сводились в основном к диспептическим явлениям. Случаев токсичности отмечено не было [16–27].

В одной работе приводятся данные о том, что врачи оценили переносимость экстракта мартинии душистой как очень хорошую и хорошую у 98,1 % пациентов. Сами пациенты в 80 % случаев оценили переносимость препарата как лучшую по сравнению с предыдущим лечением, а в 19,5 % случаев — как одинаковую. Приверженность к проводимому лечению составила 96,4 %. Авторами был сделан вывод о высокой переносимости экстракта мартинии душистой, и что она превышает таковую у селективных ингибиторов COX-2 [25].

В систематическом обзоре 2008 г., посвященном безопасности экстракта мартинии душистой при остеоартрите и поясничной боли и включавшем 28 исследований, сообщается о том, что легкие побочные эффекты (в основном диспептического характера) возникают примерно у 3 % пациентов. Это не превышает соответствующую частоту, возникающую при приеме плацебо. Длительное применение экстракта мартинии душистой безопасно и не связано с развитием токсических эффектов [31].

Экстракт мартинии душистой не должен назначаться [2, 10, 32, 33]:

— пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку он усиливает секрецию соляной кислоты;

— во время беременности, поскольку он обладает утеротоническим действием (повышает тонус матки);

— детям и подросткам до 18 лет, поскольку нет опыта применения этого препарата в данной возрастной категории пациентов. По этой же причине его не назначают во время лактации.

В связи со способностью усиливать образование желчи пациентам с желчнокаменной болезнью экстракт мартинии душистой должен назначаться только после консультации с врачом [2].

Экстракт мартинии душистой, проявляя свои фармакологические эффекты, может усиливать или ослаблять действие ряда других лекарственных средств, что необходимо учитывать при подборе схемы лечения (табл. 3).

Кроме того, экстракт мартинии душистой ингибирует ряд изоферментов цитохрома Р450, поэтому он может менять фармакокинетические параметры других лекарственных средств, метаболизирующихся этими же изоферментами: варфарина, ряда антигипертензивных средств, статинов, некоторых противоэпилептических и противодиабетических средств, антидепрессантов и ингибиторов протонной помпы [1, 2, 10, 32, 33].

Выводы

1. Экстракт мартинии душистой подавляет образование и высвобождение из макрофагов провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-6 и TNF-a, ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го типа (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) в фибробластах посредством подавления активации ядерного фактора каппа В (NF-kappaB), тормозит развитие перекисного окисления липидов, что приводит к подавлению воспалительной реакции при патологии опорно-двигательного аппарата. Вторично это приводит к поддержанию целостности хряща (хондропротекция) и развитию обезболивающего эффекта.

Клинически целесообразно применение лишь цельного экстракта, поскольку изолированная эффективность одного из его основных гликозидов — гарпагозида — была поставлена под сомнение.

2. Экстракт мартинии душистой при остеоартрите снижал выраженность боли в среднем на 25–50 % и увеличивал подвижность суставов примерно на 35–50 %; при поясничной боли уменьшал ее выраженность на 40–50 %, боль полностью исчезала у 2,5–20 % пациентов; был эффективен при легком/умеренном мышечном напряжении/боли как генерализованного, так и локализованного характера (фибромиалгия). Прием экстракта мартинии душистой при любых видах мышечно-скелетной боли приводил к тому, что примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или полностью прекращали прием нестероидных  и стероидных противовоспалительных средств. Возможно, эффективность экстракта мартинии душистой при мышечно-скелетной боли соответствует эффективности стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти данные требуют уточнения.

3. При приеме экстракта мартинии душистой легкие побочные эффекты (в основном диспептического характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что не превышало соответствующую частоту при приеме плацебо. Длительное применение экстракта мартинии душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с развитием токсических эффектов. Приверженность к проводимому лечению среди пациентов составляет 96,4 %. Переносимость экстракта мартинии душистой, по-видимому, превышает таковую у селективных ингибиторов COX-2.


Bibliography

1. Sanders M., Grundmann O. The use of glucosamine, devil’s claw (Harpagophytum procumbens), and acupuncture as complementary and alternative treatments for osteoarthritis // Altern. Med. Rev. — 2011. — V. 16, № 3. — P. 228-238.

2. Kemper K.J. Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens) // The Longwood Herbal Task Force and The Center for Holistic Pediatric Education and Research. — 1999.

3. Inhibition of TNF-alpha synthesis in LPS-stimulated primary human monocytes by Harpagophytum extract SteiHap 69 / Fiebich B.L., Heinrich M., Hiller K.O., Kammerer N. // Phytomedicine. — 2001. — V. 8, № 1. — P. 28-30.

4. Inhibitory effects of devil’s claw (secondary root of Harpagophytum procumbens) extract and harpagoside on cytokine production in mouse macrophages / Inaba K., Murata K., Naruto S., Matsuda H. // J. Nat. Med. — 2010. — 64, № 2. — P. 219-222.

5. Harpagophytum procumbens suppresses lipopolysaccharide-stimulated expressions of cyclooxygenase-2 and inducible nitric oxide synthase in fibroblast cell line L929 / Jang M.H., Lim S., Han S.M. et al. // J. Pharmacol. Sci. — 2003. — V. 93, № 3. — P. 367-371.

6. Downregulation of iNOS expression in rat mesangial cells by special extracts of Harpagophytum procumbens derives from harpagoside-dependent and independent effects / Kaszkin M., Beck K.F., Koch E. et al. // Phytomedicine. — 2004. — V. 11, № 7-8. — P. 585-595.

7. Harpagoside suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 expression through inhibition of NF-kappa B activation / Huang T.H., Tran V.H., Duke R.K. et al. // J. Ethnopharmacol. — 2006. — V. 104, № 1–2. — P. 149-155.

8. Anauate M.C., Torres L.M., de Mello S.B. Effect of isolated fractions of Harpagophytum procumbens D.C. (devil’s claw) on COX-1, COX-2 activity and nitric oxide production on whole-blood assay / Phytother. Res. — 2010. — V. 24, № 9. — P. 1365-1369.

9. Schulze-Tanzil G., Hansen C., Shakibaei M. Effect of a Harpagophytum procumbens DC extract on matrix metalloproteinases in human chondrocytes in vitro // Arzneimittelforschung. — 2004. — V. 54, № 4. — P. 213-220.

10. Harpagophytum procumbens (Devil’s Claw) // Alternative Medicine Review. — 2008. — V. 13, № 3. — P. 248-252.

11. Analgesic effect of Harpagophytum procumbens on postoperative and neuropathic pain in rats / Lim D.W., Kim J.G., Han D., Kim Y.T. // Molecules. — 2014. — V. 19, № 1. — P. 1060-1068.

12. Anti-inflammatory and analgesic effects of an aqueous extract of Harpagophytum procumbens / Lanhers M.C., Fleurentin J., Mortier F. et al. // Planta Med. — 1992. — V. 58, № 2. — P. 117-123.

13. Beta-sitosterol exhibits anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells / Loizou S., Lekakis I., Chrousos G.P., Moutsatsou P. // Mol. Nutr. Food Res. — 2010. — V. 54. — P. 551-558.

14. Evaluation of the total peroxyl radical-scavenging capacity of flavonoids: structure-activity relationships / Dugas A.J. Jr., Castaneda A.J., Bonin G.C. et al. // J. Nat. Prod. — 2000. — V. 63. — P. 327-331.

15. Alkylperoxyl radical-scavenging activity of various flavonoids and other phenolic compounds: implications for the antitumorpromoter effect of vegetables / Sawa T., Nakao M., Akaike T. et al. // J. Agric. Food. Chem. — 1999. — V. 47. — P. 397-402.

16. Belaiche P. Etude clinique de 630 cas d’artrose traites par le nebulisat aqueux d’Harpagophytum procumbens (Radix) // Phytotherapy. — 1982. — V. 1. — P. 22-28.

17. Lecomte A., Costa J.P. Harpagophytum in osteoarthritis. Double-blind, placebo-controlled study // Le Magazine. — 1992. — V. 37. — P. 27-30.

18. Efficacy and tolerance of Harpagophytum procumbens versus diacerhein in treatment of osteoarthritis / Chantre P., Cappelaere A., Leblan D. et al. // Phytomedicine. — 2000. — V. 7, № 3. — P. 177-183.

19. Wegener T., Lüpke N.P. Treatment of patients with arthrosis of hip or knee with an aqueous extract of devil’s claw (Harpagophytum procumbens DC.) // Phytother. Res. — 2003. — V. 17, № 10. — P. 1165-1172.

20. Effectiveness of Harpagophytum procumbens in treatment of acute low back pain / Chrubasik S., Zimpfer C., Schütt U., Ziegler R. // Phytomedicine. — 1996. — V. 3, № 1. — P. 1-10.

21. Effectiveness of Harpagophytum extract WS 1531 in the treatment of exacerbation of low back pain: a randomized, placebo-controlled, double-blind study / Chrubasik S., Junck H., Breitschwerdt H. et al. // Eur. J. Anaesthesiol. — 1999. — V. 16, № 2. — P. 118-129.

22. A randomized double-blind pilot study comparing Doloteffin and Vioxx in the treatment of low back pain / Chrubasik S., Model A., Black A., Pollak S. // Rheumatology (Oxford). — 2003. — V. 42, № 1. — P. 141-148.

23. A 1-year follow-up after a pilot study with Doloteffin for low back pain / Chrubasik S., Künzel O., Thanner J. et al. // Phytomedicine. — 2005. — V. 12, № 1-2. — P. 1-9.

24. Effects of Harpagophytum procumbens LI 174 (devil’s claw) on sensory, motor und vascular muscle reagibility in the treatment of unspecific back pain / Göbel H., Heinze A., Ingwersen M. et al. // Schmerz. — 2001. — V. 15, № 1. — P. 10-18.

25. Ribbat J.M., Schakau D. Tratamiento de los dolores crónicos activos en el sistema de locomoción // Natura Med. — 2001. — V. 16, № 3. — P. 23-30.

26. Comparison of outcome measures during treatment with the proprietary Harpagophytum extract doloteffin in patients with pain in the lower back, knee or hip / Chrubasik S., Thanner J., Künzel O. et al. // Phytomedicine. — 2002. — V. 9, № 3. — P. 181-94.

27. Effectiveness and safety of Devil’s Claw tablets in patients with general rheumatic disorders / Warnock M., McBean D., Suter A. et al. // Phytother. Res. — 2007. — V. 21, № 12. — P. 1228-1233.

28. Chrubasik J.E., Roufogalis B.D., Chrubasik S. Evidence of effectiveness of herbal anti-inflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain // Phytother. Res. — 2007. — V. 21. — P. 675-683.

29. Denner S.S. A review of the efficacy and safety of devil’s claw for pain associated with degenerative musculoskeletal diseases, rheumatoid, and osteoarthritis // Holist Nurs. Pract. — 2007. — V. 21. — P. 203-207.

30. A review of the biological and potential therapeutic actions of Harpagophytum procumbens / Grant L., McBean D.E., Fyfe L., Warnock A.M. // Phytother. Res. — 2007. — V. 21. — P. 199-209.

31. Vlachojannis J., Roufogalis B.D., Chrubasik S. Systematic review on the safety of Harpagophytum preparations for osteoarthritic and low back pain // Phytother. Res. — 2008. — V. 22. — P. 149-152.

32. Community herbal monograph on Harpagophytum procumbens DC and/or Harpagophytum zeyheri Decne, radix // European Medicines Agency. — 2008. — Doc. Ref.: EMEA/HMPC/251323/2006.

33. Harpagophytum radix // www.plantzafrica.com.

Similar articles


Back to issue