Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 8 (59) 2014

Back to issue

Особливості викладання студентам третього курсу теми «Оцінка загального стану дитини. Антропометрія. Вимірювання й реєстрація температури тіла. Робота з новонародженими дітьми» з модуля «Медсестринство в педіатрії» на кафедрі пропедевтики педіатрії

Authors: Конюшевська А.А., Ярошенко С.Я. — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті викладена методика вивчення на кафедрі пропедевтики педіатрії теми «Оцінка загального стану дитини. Антропометрія. Вимірювання та реєстрація температури тіла. Робота з новонародженими дітьми». Подані цілі заняття, уміння, необхідні для досягнення мети. Описана етапність проведення заняття.

В статье изложена методика преподавания на кафедре пропедевтики педиатрии темы «Оценка общего состояния ребенка. Антропометрия. Измерение и регистрация температуры тела. Работа с новорожденными детьми». Представлены цели занятия, умения, необходимые для достижения цели. Описана этапность проведения занятия.

The paper presents the methodology of teaching at the department of propedeutics of pediatrics the subject «Assessment of the general state of a child. Anthropometry. Measuring and recording body temperature. Work with newborn children». Objectives of the lesson, the skills needed to achieve the goal are provided. Stages of lessons are presented.


Keywords

загальний догляд за дітьми, Болонська система, методика викладання.

общий уход за детьми, Болонская система, методика преподавания.

general care for children, Bologna process, teaching methods.

Статья опубликована на с. 84-87

Період новонародженості — один із найважливіших критичних періодів життя дитини, упродовж якого відбувається адаптація до нових для неї умов позаутробного життя, що супроводжується змінами практично в усіх функціональних системах організму новонародженої дитини. У зв’язку з високою захворюваністю та смертністю в періоді новонародженості потрібне створення оптимальних умов перебування в родопомічних установах, організація дбайливого, щадного режиму й виходжування новонароджених. Від медичного персоналу, зокрема від медичних сестер і санітарок, вимагається високий рівень підготовки, чітка й оперативна реалізація лікарських призначень, дисципліна, відповідальність, уміння швидко орієнтуватися при наданні хворій дитині невідкладної долікарської допомоги при асфіксії новонародженого, при судомах, гіпертермії. Оцінка загального стану дитини — об’єктивна оцінка лікаря, що має важливе значення, оскільки вона визначає об’єм, черговість лікувальних та діагностичних заходів. Тому ця тема є досить актуальною.

Заняття на кафедрі проводяться за кредитно-модульною системою. Загальною метою заняття є: оволодіти прийомами й методами загального та спеціального догляду за новонародженою дитиною та дітьми інших вікових груп.

Для досягнення загальної мети студенту необхідно вміти:

1. Зібрати скарги й анамнез у батьків новонародженої дитини й дітей інших вікових груп; провести об’єктивне обстеження, оцінити загальний стан хворого.

2. Інтерпретувати й оцінити загальний стан новонародженого: фізіологічні, граничні та основні патологічні стани.

3. Здійснити догляд за новонародженою дитиною й дітьми інших вікових груп:

3.1. Опанувати методику первинного туалету новонародженого.

3.2. Оволодіти методикою штучного вигодовування немовлят.

3.3. Опанувати правила догляду за пуповиною, залишком пуповини, пупковою ранкою.

3.4. Опанувати методику проведення гігієнічної ванни немовляті.

3.5. Опанувати методику підмивання дітей різної статі.

3.6. Опанувати техніку промивання очей, очищення вух і носа, закапування крапель у ніс, очі й вуха дитини.

3.7. Опанувати техніку антропометрії — вимірювання маси й довжини тіла, окружності голови та грудей.

3.8. Опанувати техніку вимірювання та реєстрації температури тіла.

4. Засвоїти основні етапи долікарської допомоги при судомах, гіпертермії в дітей, при асфіксії новонародженого.

Теоретичні запитання, на які повинен відповідати студент:

1. Як оцінити загальний стан новонародженої дитини?

2. Які особливості первинного туалету новонародженого, догляду за пуповиною, залишком пуповини, пупковою ранкою?

3. У чому полягає долікарська допомога новонародженому при асфіксії?

4. Перерахуйте показання для закапування крапель в очі. Які лікарські засоби застосовуються для закапування? Як необхідно зафіксувати голову дитини для запобігання травмуванню очного яблука при закапуванні крапель в очі?

5. Перерахуйте показання для закапування крапель у вуха. Які лікарські засоби застосовуються для закапування крапель у вуха і чому необхідно підігрівати їх перед введенням?

6. Перерахуйте показання для закапування крапель в ніс. Яке положення необхідно надати дитині при виконанні маніпуляції закапування крапель у ніс?

7. Яка методика проведення гігієнічної ванни немовляті?

8. Яка методика підмивання дітей різної статі?

9. Яка техніка промивання очей, чищення вух і носа?

10. Як оцінити загальний стан дитини?

11. Як виміряти й зареєструвати температуру тіла в дітей?

12. Як виміряти вагу, зріст, окружність голови, грудей у дітей?

13. У чому полягає долікарська допомога дитині при судомах?

14. У чому полягає долікарська допомога дитині при гіпертермії?

На початку заняття викладач озвучує актуальність теми, мету заняття. Після цього проводиться тестовий контроль початкового рівня знань студентів. Демонстрація викладачем методів і прийомів загального й спеціального догляду за хворими дітьми, оцінка загального стану дитини, прийомів надання першої медичної допомоги хворим при судомах, гіпертермії, при асфіксії новонародженого. Згідно з алгоритмом дій відпрацьовується техніка вимірювання й реєстрації температури тіла, антропометрії, догляду за новонародженою дитиною, первинного туалету новонародженого, догляду за пуповиною, залишком пуповини та пупковою ранкою, методика штучного вигодовування немовлят, а також відпрацьовуються на фантомі основні етапи долікарської допомоги. Далі йде самостійна робота студентів у відділенні із закріплення практичних навичок загального й спеціального догляду за хворими дітьми, здійснюється вимірювання маси тіла, довжини тіла, окружності голови, грудей; проводиться вимірювання й реєстрація температури тіла, гігієнічна ванна дитині, підмивання дітей різної статі. Відпрацьовується техніка промивання очей, чищення вух і носа, закапування крапель у ніс, очі й вуха дитини. Потім виконується тестовий контроль завершального рівня знань студентів. Далі проводиться аналіз і підбивання підсумків практичного заняття. Студенти отримують дві оцінки за заняття: оцінка за рубіжний тестовий контроль і за практичні навички.

Наводимо графи логічної структури тем заняття (рис. 1, 2).


Similar articles

Локальний протокол «Організація медичної  допомоги недоношеним дітям при народженні»
Authors: Левченко Л.А., Батман Ю.А., Лінчевський Г.Л., Головко О.К., Міміношвілі Т.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Центральна міська клінічна лікарня № 3, м. Донецьк
"Medical and social problems of family" 2 (том 18) 2013
Date: 2013.07.25
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education

Back to issue