Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2 (66) 2015

Back to issue

Визначення альбумінурії як складової скринінгу цукрового діабету 2-го типу

Authors: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета роботи: визначення поширеності альбумінурії у пацієнтів із активно виявленим цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 200 пацієнтів, 100 чоловіків і 100 жінок, у яких під час скринінгового обстеження глікованого гемоглобіну (HbA1c) виявлено показник понад 6,5 %. Вік обстежених перебував у межах від 45 до 65 років. Альбумінурію визначали кількісно-якісним методом за допомогою тестових смужок citolab 3GK. Результати дослідження. Альбумінурія виявлена у 20 % обстежених чоловіків і 30 % жінок. За наявності артеріальної гіпертензії альбумінурія була в усіх пацієнтів. Висновки. Альбумінурія спостерігається у 20 % чоловіків і 30 % жінок із вперше виявленим ЦД 2-го типу. Кількість пацієнтів із альбумінурією збільшується при показнику HbA1c понад 7,1 %. Серед хворих на ЦД 2-го типу та артеріальну гіпертензію альбумінурія діагностується в усіх пацієнтів.

Цель работы: определение распространенности альбуминурии у пациентов с активно выявленным сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Материалы и методы исследования. Обследовано 200 пациентов, 100 мужчин и 100 женщин, у которых во время скринингового исследования гликированного гемоглобина (HbA1c) обнаружен показатель более 6,5 %. Возраст обследованных находился в пределах от 45 до 65 лет. Альбуминурию определяли количественно-качественным методом с помощью тестовых полосок citolab 3GK. Результаты исследования. Альбуминурия обнаружена у 20 % обследованных мужчин и 30 % женщин. При наличии артериальной гипертензии альбуминурия была у всех пациентов. Выводы. Альбуминурия наблюдается у 20 % мужчин и 30 % женщин с впервые выявленным СД 2-го типа. Количество пациентов с альбуминурией увеличивается при показателе HbA1c более 7,1 %. Среди больных СД 2-го типа и артериальной гипертензией альбуминурия диагностируется у всех пациентов.

Objective of the Study. Determining the prevalence of albuminuria in patients with diagnosed diabetes mellitus type 2 (DM2). Materials and Methods of the Study. We have examined 200 patients, 100 males and 100 femalem, in which HbA1c was over 6.5 % during screening. Age of patients was 45 to 65 years. Albuminuria was assessed by means of quantitative and qualitative method using testing strips of Citolab 3GK. Results of the Study. Albuminuria has been detected in 20 % of surveyed males and 30 % females. In the presence of hypertension, albuminuria has been detected in all patients. Conclusions.Albuminuria is observed in 20 % of males and 30 % of females with newly diagnosed DM2. The number of patients with albuminuria increases when glycated hemoglobin index is over 7.1 %. Albuminuria is diagnosed in all patients with DM2 and hypertension.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу, скринінг, альбумінурія.

сахарный диабет 2-го типа, скрининг, альбуминурия.

type 2 diabetes mellitus, screening, albuminuria.

Статья опубликована на с. 34-36

Вступ

Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу досягає 90–95 % від усієї кількості хворих на ЦД. Із цим типом захворювання пов’язано прогресуюче збільшення числа хворих у всіх країнах світу [1]. В європейській популяції поширеність ЦД збільшується з віком в обох статей. Від ЦД страждають до 10 % людей віком до 60 років, 10–20 % — у віковій групі 60–69 років і 15–20 % — віком понад 70 років. Ризик виникнення ЦД може досягти 30–40 % упродовж життя [2]. В Україні, зокрема, станом на 2013 рік нараховувалось 1 279 751 хворий на ЦД 2-го типу із показником захворюваності 3302,4 на 100 тис. населення [3]. Клінічною особливістю ЦД 2-го типу є зростання уражень серцево-судинної системи у хворих порівняно із населенням без діабету [4]. Поєднання ЦД 2-го типу та серцево-судинної патології погіршує стан самого пацієнта та збільшує навантаження на систему охорони здоров’я. За даними Фремінгемського дослідження, навіть після коректування даних за віком, курінням, рівнем артеріального тиску (АТ) і вмістом загального холестерину у крові наявність ЦД підвищувала ризик розвитку ішемічної хвороби серця у чоловіків на 66 %, у жінок — на 203 % [5]. Досягнення компенсації ЦД 2-го типу сприяє зменшенню проявів мікросудинних ускладнень і несуттєво впливає на прогресування макросудинних уражень. Виявлення ЦД на стадії переддіабету надає можливість унормування показників глікемії і відтермінування прогресування макросудинних уражень. У програмах скринінгових досліджень велике значення належить визначенню альбумінурії, оскільки вона розглядається як чинник ризику подальших серцево-судинних ускладнень і серцево-судинної смертності навіть після поправки на інші чинники ризику [6, 7].

Мета дослідження: визначення поширеності альбумінурії у пацієнтів із активно виявленим цукровим діабетом 2-го типу.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 200 пацієнтів, 100 чоловіків і 100 жінок, у яких під час скринінгового обстеження глікованого гемоглобіну (HbA1c) виявлено показник понад 6,5 %. Вік обстежених перебував у межах від 45 до 65 років. Альбумінурію визначали кількісно-якісним методом за допомогою тестових смужок citolab 3GK, у яких реагент тетрабромфеноловий синій за наявності білка змінює колір із жовтого на синьо-зелений. Пороговий рівень чутливості тесту стосовно білка становить 10–15 мг/л. Усім пацієнтам також вимірювали АТ на плечі ртутним манометром, сидячи. Здійснювали три вимірювання з інтервалом 3 хвилини, враховували середній показник із трьох вимірювань. Якщо коливання результатів вимірювання перевищували 6 мм рт.ст., пацієнту надавали можливість відпочити 15–20 хв та повторювали вимірювання.

Результати дослідження та обговорення

Альбумінурія виявлена у 20 % обстежених чоловіків і 30 % жінок. За наявності артеріальної гіпертензії (АГ) альбумінурія була в усіх пацієнтів. Від АГ страждали переважно жінки, їх серед хворих із АГ було 67 %.

Скринінг ЦД 2-го типу повинен супроводжуватись водночас оцінкою стану нирок, зокрема визначенням альбумінурії. За даними дослідження, виконаного у США, хронічна діабетична хвороба нирок діагностується у 39,6 % осіб із ЦД. Хронічна діабетична хвороба нирок виявляється у 41,7 % осіб із ЦД, діагностованим вперше, і у 17,7 % осіб із переддіабетом [8].

Як видно із результатів нашого дослідження, кількість пацієнтів із альбумінурією збільшується за АГ та некомпенсованого ЦД. Оскільки ЦД 2-го типу діагностується зазвичай на тлі тривалої гіперглікемії, наявність альбумінурії вказує на значний серцево-судинний ризик у таких пацієнтів. Відомо, що альбумінурія розцінюється як чинник серцево-судинних подій і зростання смертності від них [9]. Саме пацієнти з альбумінурією потребують ретельного контролю глікемії, АТ та модифікування життєвого устрою. Зростання співвідношення альбумін/креатинін сечі розцінюється як предиктор серцевої недостатності [10, 11].

Висновки

1. Альбумінурія спостерігається у 20 % чоловіків і 30 % жінок із вперше виявленим ЦД 2-го типу.

2. Кількість пацієнтів з альбумінурією збільшується при показнику глікованого гемоглобіну понад 7,1 %.

3. Серед хворих на ЦД 2-го типу та АГ альбумінурія діагностується в усіх пацієнтів.


Bibliography

1. IDF Diabetes atlas. Sixth edition, 2014.

2. Colagiuri S., Lee C.M., Wong T.Y. Glycemic thresholds for diabetes-specific retinopathy: implications for diagnostic criteria for diabetes // Diabetes Care. — 2011. — V. 34. — P. 145–150.

3. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2013 рік / А.Д. Чернобров, М.Д. Тронько. — К., 2014. — 40 с.

4. Маньковский Б.Н. Распространенность артериальной гипертензии и контроль артериального давления у больных сахарным диабетом 2-го типа: результаты исследования «ДИАГНОЗ» // Ліки України. — 2011. — № 6(152). — С. 52–56.

5. Долженко М.М., Перепельченко Н.А., Базилевич А.Я. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету 2 типу: своєрідність перебігу та обґрунтування терапії. — К., 2010. — Електронний науково-практичний журнал про кардіологію: /http://www.webcardio.org/ishemichna-khvoroba-sercja-na-tli-cukrovogho-diabetu-2-typu-svojeridnistj-perebighu-ta-obghruntuvannja-terapiji.aspx

6. Cіренко Ю.М. Нові можливості визначення мікроальбумінурії в клінічній практиці // Артериальная гипертензия. — 2010. — № 3(11). — Електронний ресурс: http://www.mif–ua.com/archive/article/13069

7. Gerstein H.C., Mann J.F., Yi Q. et al.  Albuminuria and risk of cardiovascular events, death and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals // JAMA. — 2001. — V. 286. — P. 421–426.

8. Plantinga L.C., Crews D.C., Coresh J. еt al. Prevalence of chronic kidney disease in US adults with undiagnosed diabetes or prediabetes // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. — 2010. — V. 5, № 4. — P. 673–682.

9. ESC Guidelines on Diabetes, Prediabetes, and Cardiovascular Diseases Developed in Collaboration with the EASD. — Електронний ресурс: www.medscape.com/viewarticle/813107_print  06.12.2014

10. Бильченко А.В. Современные подходы к лечению диабетической болезни почек // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. — 2015. — № 1(IV). — С. 68–78.

11. Colette E.J., Scott D.S., Hertzel C.G. et al. Albuminuria in chronic heart failure: prevalence and prognostic importance // The Lancet. — 2009. — V. 374. — P. 543–550. — Doi:10.1016/S0140–6736(09)61378–7

Similar articles

Effect of Albuminuria on the State of Plasma Hemostasis in Patients with Essential Hypertension
Authors: Пастушина А.І., Плєнова О.М. - Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
"Kidneys" 3 (17) 2016
Date: 2016.09.08
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Нові можливості сучасного менеджменту мікроальбумінурії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом на основі даних дослідження PAIT
Authors: Несукай Є.Г., проф., д.м.н.
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №3 (715), 2020
Date: 2020.04.21
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Пасєчко Н.В., Паньків І.В., Кафедра внутрішньої медицини № 1 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Вацик Л.М., Лабораторія ендокринологічного диспансерного відділу Тернопільської університетської лікарні
International journal of endocrinology 4 (36) 2011
Date: 2011.08.04
Categories: Endocrinology
Drug Treatment of Diabetic Nephropathy on Hyperfiltration Stage
Authors: Skaliy N.M. - Department of Nephrology and RRT of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
"Kidneys" 1 (15) 2016
Date: 2016.03.10
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue