Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (74) 2015

Back to issue

Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування

Authors: Грицюк Т.Д. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 122

 

Мета: вивчення змін активності окиснювальної модифікації білків (ОМБ) та системи антиоксидантного захисту (АОЗ) у динаміці патогенетичного лікування.

Матеріали та методи. Обстежено 80 хворих віком від 40 до 76 років із перенесеним ішемічним інсультом (на 4–5-му місяці після гострого порушення мозкового кровообігу) у динаміці (до та через 3 місяці після лікування). У контрольну групу ввійшли 20 практично здорових осіб без ознак цереброваскулярної патології. Пацієнтам І групи поряд із традиційною терапією призначався внутрішньом’язово кортексин у дозі 10 мг, попередньо розчинений у 2 мл води для ін’єкцій, протягом 10 днів та екстракт гінкго білоби білобіл інтенс 120 мг двічі на день всередину 3 місяці. Хворі ІІ групи отримували тільки стандартну базисну терапію. Стан прооксидантної системи визначали за рівнем продуктів ОМБ у сироватці крові, а системи АОЗ — за рівнем активності глутатіонредуктази (ГР) й глутатіонпероксидази (ГП).
Результати. Аналіз вмісту продуктів ОМБ у сироватці крові хворих обох груп до лікування показав значне підвищення (р < 0,05) рівня показників ОМБ, особливо альдегід- і кетопохідних нейтрального характеру (АФГНх і КФГНх). Після лікування спостерігалося вірогідне зниження рівня ОМБ як у І, так і в ІІ групі, проте показники ІІ групи змінювалися менше, ніж І групи. Так, рівні АФГНх і КФГНх І групи стали нижчими на 37,3 і 45,4 %, а другої групи — на 9,7 і 34,3 % відповідно. При оцінці системи АОЗ у всіх обстежених до лікування встановлено значне зниження рівня ГП та ГР (р < 0,05). Під дією базового лікування рівні ГП і ГР у ІІ групі практично не змінювалися (р > 0,05), у І групі спостерігали вірогідне зростання рівня ГР і ГП на 43,3 і 85,7 % відповідно після лікування (р < 0,05).
Висновки. У хворих, котрі перенесли ішемічний інсульт, на 4–5-му місяці після гострого порушення мозкового кровообігу продовжує зберігатися стан хронічного ОС, показником якого є підвищення ОМБ і зниження активності ферментів-антиоксидантів. При проведенні комплексу відновного лікування ми спостерігали зниження інтенсивності хронічного ОС. Найбільш суттєві зміни отримані при використанні кортексину та гінкго білоби.

Similar articles

Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із різним ступенем контролю за бронхіальною астмою
Authors: Литвинець Л.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії
Authors: Салій М.І., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна; Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня, м. Тернопіль, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Authors: В.Й. Мамчур, В.І. Жилюк, С.М. Дронов, К.О. Кравченко, Дніпропетровська державна медична академія
"News of medicine and pharmacy" 12(248) 2008
Date: 2008.11.03
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Карпо П.М., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue