Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 8 (68) 2015

Back to issue

Sensitivity to the Main Allergens in Children with Allergic Diseases

Authors: Kuznietsova O.D. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поширеність алергічних захворювань збільшується з кожним десятиліттям, що зумовлено кліматичними змінами, глобальним потеплінням, збільшенням тривалості сезону палінації рослин, антропогенним навантаженням на атмосферне повітря.
Мета дослідження — вивчити гіперчутливість до основних алергенів у дітей з алергічними захворюваннями за результатами шкірного алерготестування, а також проаналізувати структуру захворювань. Матеріали та методи. Методом прик-тестування було обстежено 228 дітей; оцінку результатів проводили через 25–40 хвилин після постановки тесту. Взаємозв’язки між результатами прик-тестів з різними алергенами вивчалися за допомогою кореляційного аналізу в пакеті прикладної статистики Statistics 6.0. Результати. До пилкових алергенів чутливі 85,5 % дітей, побутових — 54 %, харчових — 21 %, до грибкових — 35 %. Серед пилкових переважає сенситизація до амброзії — 47,8 %, соняшника — 49,5 %, циклахени — 38,5 %; серед побутових — до кліщів роду D. pteronyssinus і D. farinae — 24 %, шерсті кішки 19,7 %, серед грибкових — до Alternaria (23 %). Найбільш часто гіперергічна реакція (діаметр папули ≥ 8 мм) була відзначена до циклахени (44 %), соняшника (46 %), амброзії (50 %), шерсті кішки (42 %), D. farinae (39 %). Встановлено переважно середньої сили вірогідні (р < 0,05) взаємозв’язки між позитивними прик-тестами у парах: амброзія — циклахена (r = +0,43), амброзія — соняшник (r = +0,43), кліщ D. рteronyssinus — D. farinae (r = +0,66), мікст «береза, вільха, дуб, ліщина» — райграс (r = +0,53), яловичина — жовток яйця (r = +0,42), свинина — м’ясо курки (r = +0,35), молоко (r = +0,36), шерсть вівці — свинина (r = +0,36). Висновок. Переважання сенситизації до пилкових алергенів відображає епідеміологічну ситуацію у південному регіоні України. Наявність кореляційних зв’язків між різними видами алергенів свідчить про перехресні реакції між ними. При множинних позитивних результатах шкірного алерготестування рекомендується обстеження методом молекулярної алергодіагностики з метою встановлення істинної або перехресної алергії.

Актуальность. Распространенность аллергических заболеваний увеличивается с каждым десятилетием, что обусловлено климатическими изменениями, глобальным потеплением, удлинением сезона цветения растений, антропогенной нагрузкой на атмосферный воздух. Цель исследования — изучить гиперчувствительность к основным аллергенам у детей с аллергическими заболеваниями по результатам кожного аллерготестирования, а также проанализировать структуру заболеваний. Материалы и методы. Методом прик-тестирования обследованы 228 детей; оценка результатов проведена через 25–40 минут после постановки теста. Взаимосвязи между результатами прик-тестов с разными аллергенами изучались с помощью корреляционного анализа в пакете прикладной статистики Statistics 6.0. Результаты. К пыльцевым аллергенам чувствительны 85,5 % детей, бытовым — 54 %, пищевым — 21 %, к грибковым — 35 %. Среди пыльцевых преобладает сенситизация к амброзии — 47,8 %, подсолнуху — 49,5 %, циклахене — 38,5 %; среди бытовых — к клещам рода D. рteronyssinus и D. farinae — 24 %, шерсти кошки 19,7 %, среди грибковых — к Alternaria (23 %). Наиболее часто гипер­ергическая реакция (диаметр папулы ≥ 8 мм) отмечена к циклахене (44 %), подсолнуху (46 %), амброзии (50, %), шерсти кошки (42 %), D. farinae (39 %). Установлены преимущественно средней силы достоверные (р < 0,05) взаимосвязи между позитивными прик-тестами в парах: амброзия — циклахена (r = +0,43), амброзия — подсолнух (r = +0,43), клещ D. рteronyssinus — D. farinae (r = +0,66), микст «береза, ольха, дуб, лещина» — райграс (r = +0,53), говядина — желток яйца (r = +0,42), свинина — мясо курицы (r = +0,35), молоко (r = +0,36); шерсть овцы — свинина (r = +0,36). Заключение. Преобладание сенсибилизации к пыльцевым аллергенам отображает эпидемиологическую ситуацию в южном регионе Украины. Наличие корреляционных связей между разными видами аллергенов свидетельствует о перекрестных реакциях между ними. При множественных положительных результатах кожного аллерготестирования рекомендуется обследование методом молекулярной аллергодиагностики с целью установления истинной или перекрестной аллергии.

Introduction. Prevalence of allergic diseases increases with every decade, which is determined by climatic changes, global warming, lengthening of season of pollination, anthropogenic loading on atmospheric air.
Objective of the research — to study hypersensitivity to the main allergens in children with allergic diseases based on the results of skin allergy testing, as well as to analyze the structure of diseases. Materials and methods. We have examined 228 children using skin prick testing, the estimation of results was conducted 25–40 minutes after performing the test. Associations between the results of skin prick test with various allergens were studied using cross-correlation analysis in the package of applied statistics Statistics 6.0. Results. 85.5 % of children were sensitized to the pollen allergens, domestic — 54 %, food — 21 %, fungal allergens — 35 %. Among pollen plants, there prevails sensitization to ambrosia — 47.8 %, sunflower — 49.5 %, cyclachaena — 38.5 %; among domestic allergens — to the tick species D.рteronyssinus and D.farinae — 24 %, cat hair — 19.7 %, among fungal — to Alternaria (23 %). Most often hyperergic reaction (papule diameter ≥ 8 mm) was observed to cyclachaena (44 %), sunflower (46 %), ambrosia (50 %), cat hair (42 %), D.farinae (39 %). We have established significant (р < 0.05) correlations of mainly middle strength between positive prick-tests in pairs: ambrosia — cyclachaena (r = +0.43), ambrosia — sunflower (r = +0.43), acarus D.рteronyssinus — D.farinae (r = +0.66), mixture «birch, alder, oak, hazel» — ryegrass (r = +0.53), beef meat — egg yolk (r = +0.42), pork meat — chicken meat (r = +0.35), milk (r = +0.36), wool of sheep — pork (r = +0.36). Conclusion. Predominance of sensitization to pollen allergens represents the epidemiological situation in the South region of Ukraine. The presence of correlations between the different types of allergens indicates the cross reactions between them. In case of multiple positive results of skin allergen tests, the study using molecular allergy diagnostic method is recommended to establish genuine or cross allergy.


Keywords

діти, гіперчутливість, алергени, алергічні захворювання.

дети, гиперчувствительность, аллергены, аллергические заболевания.

children, hypersensitivity, allergens, allergic diseases.

Introduction. Prevalence of allergic diseases increases with every decade, which is determined by climatic changes, global warming, lengthening of season of pallination, anthropogenic loading on atmospheric air. The combination of a few allergies is present in one patient, frequency of polyallergy increases. Prevalence of allergy is higher in the industrially developed cities, than in rural places. Partly such "epidemic" of allergy is related to the "western" lifestyle. Reduction of contact with bacterial antigens (in connection with reduce of the family size, vaccinations, prevalence of antibiotics, improvement of hygienic regime) prevents switching formed in antenatal and neonatal periods Th2 - polarized immune answer to Th1 - cellular immune answer that assists forming and realization of allergy. 

Objective. To study hypersensitivity to the main allergens in children with allergic diseases on results of skin allergy testing, and also to analyze the nosological structure of diseases.

Materials and Methods. 228 children were admitted to allergological department with bronchial asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis. Middle age was 10,4±2,6. They were underwent skin prick testing, the estimation of results was conducted 25-40 minutes after performing the test. Associations between skin prick-test results were studied using cross-correlation analysis and descriptive statistics in the package of applied statistics (Statistics 6.0 for Windows).

Results. We compare the structure of hypersensitivity for 2 last years with the data which department of faculty pediatrics received in 2007-2008.

There is insignificant reduction in sensitization pattern to the basic groups of allergens in 2015 that may be explained by method of skin tests: in 2007-2008 scratch tests were used, which resulted in greater percent of false-positive reactions. To the pollen allergens 85,5% of children were sensitized (compare to 95% in 2007-2008), to the domestic – 54% (compare to 60% in 2007-2008), food allergens – 21% (compare to 35% in 2007-2008), fungal – 35% (40% in 2007-2008).

Hypersensitivity to pollen allergens corresponds with epidemiological situation in Zaporizhzhya region, where during last 10 years the prevalence of pollen-induced bronchial asthma and allergic rhinitis increased rapidly. It is determined by the considerable increase of weeds amount (increase of jungles of ambrosia, Chenopodiacae) and cultural plants (sunflower). Therefore naturally 47,8% of patients were sensitive to ambrosia, 49,5% - to sunflower. Among domestic allergens predominates house dust mite sensitization (to Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae about 24%), among fungal - Alternaria (23%), prick tests to epidermal cat dander is positive in 19,7% of patients.

More frequently hyperergic reaction of the skin (papula/hyperemia) was observed to cyclachaena (44%), sunflower (46%), ambrosia (50%), cat hair (42%), D.farinae (39%).

Bronchial asthma was diagnosed in 122 children (53,5%), in 95% of them we observed persistent course of the disease. According to GINA 2014 33 (27%) of patients had controlled asthma, 52,5% - partially controlled, 20,5% - uncontrolled course. Almost ½ of patients do have seasonal and year-round symptoms of allergic rhinitis, in 85% cases according ARIA classification allergic rhinitis has persistent course. Intermittent allergic rhinitis was detected in 14,4% and was associated with sensitization to epidermal and house dust mite sensibilization (r=+0,51, p<0,05). 9,7% of patients had symptoms of atopic dermatitis, 17,9% observed skin rash after some food products intake, 12,3% had drug allergy.

Mainly middle strength of significant association (р˂0,05) was revealed  between positive prick-tests in pairs ambrosia - cyclachaena (r=+0,43), ambrosia - sunflower (r=+0,43),acarus D. рteronyssinus - D.farinae (r=+0,66), mixture "birch, alder, oak, hazel" - Lolium perenne L. (r=+0,53), beef meat - egg yolk (r=+0,42), pork meat – chicken meat (r=+0,35) and milk (r=+0,36); wool of sheep - pork (r=+0, 36).

Conclusions. Predominance of sensitization to pollen allergens represents the epidemiological situation in the South region of Ukraine. Ranging the prevalence of sensitization we received pollen (85,5%) – domestic (54%) – fungal (35%) – food (21%). The presence of cross-correlation connections between the different types of allergens could be due to the cross reactions between them. In case of plural positive results of skin allergen tests molecular allergy diagnostic method is recommended with the purpose of establishment of genuine and/or cross allergy. 72% of children with bronchial asthma have insufficient disease control that needs deep inspection, optimization of supervision after these children, improvement of educational program.


Bibliography

1. Агафонова И.А. Эпидемиологическая характеристика аллергических заболеваний в Днепропетровском регионе / И.А. Агафонова, Г.В. Ленкова, Е.Т. Хлызина // Новости медицины и фармации. — 2010. — № 322. Аллергология, иммунология. — С. 5-7.

2. Гацкая Д.О. Динамика распространенности аллергических заболеваний среди детей и молодежи Винницкой области (результаты 1-го этапа эпидемиологического исследования) / Д.О. Гацкая, И.В. Корицкая // Астма та алергія. — 2015. — № 1. — С. 17-25.

3. Пухлик Б.М. Питання поширеності та економічної ефективності лікування алергійних захворювань органів дихання в Україні / Б.М. Пухлик, Є.М. Дитятківська, І.В. Гогунська // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. — 2012. — № 2. — С. 5-7.

4. Allergic diseases and asthma: a global public health concern and a call to action / Ruby Pawankar [et al.] // World Allergy Organization Journal. — 2014. — Vol. 7. — P. 12-26.

5. Rands M. et al. Biodiversity conservation: challenges beyond 2010 // Journal of Science. — 2010. — Vol. 329. — P. 1298-1303.

6. García B.E. Cross-reactivity Syndromes in Food Allergy / B.E. García, M.T. Lizaso // J. Investig Allergol Clin Immunol. — 2011. — Vol. 21(3). — P. 162-170.

7. Langen U.  Prevalence of allergic diseases in Germany / U.  Langen , R.  Schmitz, H.  Steppuhn // Bundesgesundheitsbl. — 2013. — Vol. 56. — P. 698-706.

8. Lueng О. Component resolved diagnosis: when should it be used? / Olga Lueng, Victòria Cardona // Clinical and Translational Allergy. — 2014. — Vol. 4. — P. 28-37.

9. Mellon M. Pediatric asthma: improving management to reduce cost of care / M. Mellon, B. Parasuraman // J. Manag. Care Pharm. 2004. — Vol. 10. — P. 130-141.

10. Maas J. et al. Morbidity is related to a green living environment // J. Epidemiol. Community Health. — 2009. — Vol. 63. — P. 967-973.

11. Hauser M. et al. Panallergens and their impact on the allergic patients // Allergy, Asthma and Clinical Immunology. — 2010. — Vol. 6. — P. 125-138.

12. Pawankar R. The WAO White Book on Allergy (Update. 2013). — 2013. — 248 р.

13. Penders J. New insights into the hygiene hypothesis in allergic diseases [Text] / J. Penders, K. Gerhold, C. Thijs // Gut. Microbes. — 2014. — Vol. 5(2). — P. 239-244.

14. Haahtela T. et al. WAO Special Committee on Climate Change and Biodiversity: The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement // World Allergy Organ. J. — 2013. — Vol. 6(1) — P. 3-10.


1       Agafonova I.A. Epidemiologic characteristics of allergic diseases in Dniepropetrovsk region / I.A. Agafonova, G.V. Lenkova, E.T. Hlyzina // Gazeta «Novosti mediciny i farmacii» Tematicheskij nomer. Allergologiya, immunologiya. ‒ 2010. ‒ № 322. – S. 5-7. Russian

2    D. O. Gackaya Dynamics of allergic disease prevalence among children and youth of Vinnitskaya region (results of 1st stage of epidemiologic research) / D. O. Gackaya, I. V. Korickaya // Astma ta alergіya. – 2015. - №1. – S. 17-25. Russian

3       Puhlik B.M. A question of prevalence and economic efficiency of treatment of алергійних diseases of breathing organs is in Ukraine / B.M. Puhlik, Є.M.Dityatkіvs'ka, І.V.Goguns'ka // Klіnіchna іmunologіya, alergologіya, іnfektologіya. – 2012. ‒ №2. ‒ S. 5-7. Ukrainian

4       Allergic diseases and asthma: a global public health concern and a call to action / Ruby Pawankar [et al.] // World Allergy Organization Journal. – 2014. – Vol. 7. – P. 12 – 26. 

5       Biodiversity conservation: challenges beyond 2010 / Rands M. [et al.] // Journal of Science. – 2010. – Vol. 329. – P. 1298-1303.

6       García B.E. Cross-reactivity Syndromes in Food Allergy / BE García, MT Lizaso // J Investig Allergol Clin Immunol 2011; Vol. 21(3): 162-170

7       Langen·U.Prevalence of allergic diseases in Germany / U.Langen, R.Schmitz, H.Steppuhn // Bundesgesundheitsbl. – 2013. – Vol. 56. – P. 698–706.

8       Lueng О. Component resolved diagnosis: when should it be used? / Olga Lueng, Victòria Cardona // Clinical and Translational Allergy. – 2014. – Vol. 4. – P. 28 – 37.

9       Mellon M. Pediatric asthma: improving management to reduce cost of care / M. Mellon, B. Parasuraman // J Manag Care Pharm 2004. – Vol. 10. – P. 130-141.

10  Morbidity is related to a green living environment / J. Maas [et al.] //J Epidemiol Community Health – 2009. – Vol. 63. – P. 967-973. 

11  Panallergens and their impact on the allergic patients / M. Hauser [et al.] // Allergy, Asthma and Clinical Immunology. – 2010. – Vol. 6. – P. 125-138.

12  Pawankar R. The WAO White Book on Allergy (Update. 2013). – 2013. – 248 р.OpenURL

13  Penders J. New insights into the hygiene hypothesis in allergic diseases [Text] / J. Penders, K. Gerhold, C. Thijs // Gut Microbes. – 2014. – Vol. 5(2). – P. 239–244.

14  WAO Special Committee on Climate Change and Biodiversity: The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement / Haahtela T.  [et al.] // World Allergy Organ J 2013. – Vol. 6 (1) – P. 3-10.


Back to issue