Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 1 (69) 2016

Back to issue

Clinical Features of Acute Respiratory Viral Infections in Infants with Thymomegaly

Authors: Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Polishchuk M.I., Popeliuk O.-M.V. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вступ. Особливості перебігу гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) у дітей із збільшеною загрудинною залозою пов’язані з наявністю у хворих більш чи менш значного імунодефіцитного стану та дисгормонозу з проявами наднирникової недостатності. Мета — вивчити особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій та дослідити функцію наднирникових залоз у дітей раннього віку з тимомегалією. Матеріал та методи. У клінічні дослідження було залучено 41 дитину з тимомегалією, хвору на ускладнені форми ГРВІ, віком від 1 місяця до 3 років. Етіологічна розшифровка ГРВІ проводилася методом парних сироваток. Вміст кортизолу в плазмі крові визначався імуноферментним методом. Групу порівняння становили 36 дітей із тимомегалією без проявів ГРВІ впродовж не менше 3 місяців. Результати. Аналіз анамнестичних даних хворих із тимомегалією показав, що більшість із них зазнали впливу несприятливих умов на різних етапах антенатального, інтранатального та постнатального розвитку. Аналіз даних про розміри загрудинної залози вказав на те, що 3–4-й ступінь тимомегалії частіше спостерігався в дітей з ознаками стенозуючого ларинготрахеїту (75,0 %). У 23,5 % хворих на обструктивний бронхіт тимомегалія була 1-го ступеня, у решти — 3-го та 4-го. При необструктивному варіанті ураження бронхів відмічена протилежна тенденція: найменший ступінь збільшення загрудинної залози діагностовано в 62,5 %, а 3-й та 4-й — у 37,5 % хворих (р < 0,05). Найменша забезпеченість кортизолом спостерігалася в гострому періоді стенозуючого ларинготрахеїту (409,4 ± 10,2 нмоль/мл проти 537,7 ± 11,5 нмоль/мл у групі порівняння; р < 0,05). У гострому періоді ГРВІ, що ускладнилася бронхітом, рівень кортизолу не підвищувався і становив 432,3 ± 32,3 нмоль/мл). У групі хворих на пневмонію зареєстровано вірогідне, можливо, компенсаторне підвищення рівня кортизолу (787,3 ± 2,0 нмоль/мл, р < 0,05). При обструктивному бронхіті в гострому періоді відзначена тільки тенденція до збільшення концентрації кортизолу в крові (562,9 ± 18,9 нмоль/мл). Неоднорідним було й відновлення функції кори наднирникових залоз під час одужання дітей раннього віку з тимомегалією. Найбільш значно до фізіологічних показників наблизилися діти, які одужували від гострого бронхіту. Забезпеченість кортизолом хворих на пневмонію на момент одужання практично не відрізнялася від вихідного рівня дітей із ти­момегалією. Найбільш швидко кількість кортизолу збільшувалася в динаміці стенозуючого ларинготрахеїту (до 528,5 ± 22,6 нмоль/мл). Висновок. Діти з тимомегалією становлять групу ризику за розвитком бронхолегеневих ускладнень гострих респіраторно-вірусних інфекцій.

Введение. Особенности течения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) у детей с увеличенной загрудинной железой связаны с наличием у больных более или менее значительного иммунодефицита и дисгормоноза с проявлениями надпочечниковой недостаточности. Цель — изучить особенности течения острых респираторных вирусных инфекций и исследовать функцию надпочечников у детей раннего возраста с тимомегалией. Материал и методы. В клинические исследования был вовлечен 41 ребенок с тимомегалией, больной осложненными формами ОРВИ, в возрасте от 1 месяца до 3 лет. Этиологическая расшифровка ОРВИ проводилась методом парных сывороток. Содержание кортизола в плазме крови определялось иммуноферментным методом. Группу сравнения составили 36 детей с тимомегалией без проявлений ОРВИ в течение не менее 3 месяцев. Результаты. Анализ анамнестических данных больных с тимомегалией показал, что большинство из них подверглись воздействию неблагоприятных условий на разных этапах антенатального, интранатального и постнатального развития. Анализ данных о размерах тимуса указал на то, что 3–4-я степень тимомегалии чаще наблюдалась у детей с признаками стенозирующего ларинготрахеита (75,0 %). У 23,5 % больных с обструктивным бронхитом тимомегалия была 1-й степени, у остальных — 3-й и 4-й. При необструктивном варианте поражения бронхов отмечена противоположная тенденция: наименьшая степень увеличения тимуса диагностирована у 62,5 %, а 3-я и 4-я — у 37,5 % больных (р < 0,05). Наименьшая обеспеченность кортизолом наблюдалась в остром периоде стенозирующего ларинготрахеита (409,4 ± 10,2 нмоль/мл против 537,7 ± 11,5 нмоль/мл в группе сравнения, р < 0,05). В остром периоде ОРВИ, осложнившейся бронхитом, уровень кортизола не повышался и составлял 432,3 ± 32,3 нмоль/мл. В группе больных пневмонией зарегистрировано достоверное, возможно, компенсаторное повышение уровня кортизола (787,3 ± 2,0 нмоль/мл, р < 0,05). При обструктивном бронхите в остром периоде отмечена только тенденция к увеличению концентрации кортизола в крови (562,9 ± 18,9 нмоль/мл). Неоднородным было и восстановление функции коры надпочечников в период выздоровления детей раннего возраста с тимомегалией. Наиболее значительно к физиологическим показателям приблизились дети, выздоравливающие от острого бронхита. Обеспеченность кортизолом больных пневмонией на момент выздоровления практически не отличалась от исходного уровня детей с тимомегалией. Наиболее быстро количество кортизола увеличивалась в динамике стенозирующего ларинготрахеита (до 528,5 ± 22,6 нмоль/мл). Вывод. Дети с тимомегалией составляют группу риска по развитию бронхолегочных осложнений острых респираторно-вирусных инфекций.

Introduction. Peculiarities of acute respiratory viral infections (ARVI) in children with increased size of the thymus are associated with the presence of more or less significant immunodeficiency and dyshormonosis with manifestations of adrenal insufficiency. Objective — to study the features of acute respiratory viral infections and to investigate adrenal function in infants with thymomegaly. Material and methods. 41 children aged 1 month to 3 years with thymomegaly and complicated forms of ARVI were involved in clinical studies. Etiological decoding of ARVI has been carried out with the use of paired serum samples. The content of cortisol in the blood plasma was determined by immunoenzyme method. 36 children with thymomegaly without ARVI manifestations within at least 3 months were in comparison group. Results. Analysis of the anamnesis in patients with thymomegaly showed that most of them experienced adverse conditions at different stages of antenatal, intrapartum and postnatal development. Analysis of the data on the size of the thymus gland showed that 3rd — 4th degree of thymomegaly is often observed in children with signs of constrictive laryngotracheitis (75.0 %). 23.5 % of patients with obstructive bronchitis had 1st degree thymomegaly, the rest — 3rd and 4th degrees. In case of nonobstructive lesions of the bronchi, the opposite trend took place: the least degree of thymomegaly was diagnosed in 62.5 %, and 3rd and 4th — in 37.5 % (p < 0.05) of patients. The lowest supply of cortisol was noted in the acute period of constrictive laryngotracheitis (409.4 ± 10.2 nmol/ml against 537.7 ± 11.5 nmol/ml in the comparison group; p < 0.05). In the acute period of ARVI complicated by bronchitis, cortisol levels were not increased — 432.3 ± 32.3 nmol/ml. In the group of patients with pneumonia, we have recorded reliable, probably compensatory increase of cortisol level (787.3 ± 2.0 nmol/ml, p < 0.05). In the acute period of obstructive bronchitis, only tendency towards increasing of cortisol concentration in the blood (562.9 ± 18.9 nmol/ml)
was observed. Restoration of adrenocortical function during recovery of infants with thymomegaly was inhomogeneous too. Parameters of children who recovered from acute bronchitis were most significantly closer to physiological parameters. Cortisol supply in patients with pneumonia at the time of recovery did not differ from baseline in children with thymomegaly. The amount of cortisol increased fastest in the dynamics of constrictive laryngotracheitis (up to 528.5 ± 22.6 nmol/ml). Conclusion. Children with thymomegaly are at risk for the development of bronchopulmonary complications of acute respiratory viral infections.


Keywords

гострі респіраторні вірусні інфекції, діти, тимомегалія.

острые респираторные вирусные инфекции, дети, тимомегалия.

acute respiratory viral infections, children, thymomegaly.

Introduction. Acute respiratory viral infections (ARVI) is the most common children's pathology that is often complicated in infants. Peculiarities of ARVI in children with increased size of thymus are associated with the presence of more or less significant immunodeficiency state and dyshormonosis with manifestations of adrenal insufficiency.  

Objective - to study the peculiarities of acute respiratory viral infections and investigate adrenal function in infants with tymomegaly.

Material and methods. 41 children in the age of 1 month to 3 years with thymomegaly and complicated forms of ARVI were involved in clinical studies. Presence of thymomegaly was confirmed by X-ray investigation of the chest, according to it cardiothymic-thoracic ratio was calculated. Etiological decoding of was carried out with the use of paired serum samples. The content of cortisol in the blood plasma was determined by immunoenzyme method using commercial diagnostic kits. 36 children with thymomegaly without manifestation of ARVI within at least 3 months were in comparison group. Results. Genealogy analysis of relatives of the first and second lines’ of cognation of children with thymomegaly, showed high frequency of malignancies occurrence, autoimmune diseases and diseases of the endocrine organs among relatives. Analysis of the patients with thymomegaly anamnesis showed that most of them had adverse conditions at different stages of antenatal, intrapartum and postnatal development. Antenatal period of the majority of children with thymomegaly was complicated by chronic hypoxia caused by acute infectious diseases or exacerbation of chronic extragenital diseases of their mothers (vascular dystonia, anemia, preeclampsia). Complications of intranatal period was marked by no less than in 2/3 of children with  thymomegaly syndrome. The most frequent complications of this period were rapid or prolonged labor that led to the imposition of forceps or emergency caesarean section. Gestoses were recorded in 46.3% of cases, intrauterine infection - in 29.2%, pathologic delivery - in 90.3%, early artificial feeding - in 60.9%. Analysis of size of the thymus gland data showed that III – IV degree of thymomegaly is often observed in children with signs of constrictive laryngotracheitis (75.0%). 23.5% of patients with obstructive bronchitis had I degree thymomegaly, the rest - III and IV degrees. In case of nonobstructive lesions of the bronchi, the opposite tendency took place: the least degree of thymomegaly was diagnosed in 62.5%, and III and IV - in 37, 5% (p <0.05). The lowest supply by cortisol was observed in the acute period of constrictive laryngotracheitis (409,4±10,2 nmol / ml against 537,7±11,5 nmol / ml in the comparison group, p <0.05). In the acute period of ARVI, complicated by bronchitis, cortisol levels ware not increased  - 432,3±32,3 nmol / ml. In the group of patients with pneumonia we have recorded reliable, probably compensatory, increasing of cortisol level (787,3±2,0 nmol / ml, p <0.05). In case of obstructive bronchitis in acute period, only tendency towards increasing of the concentration of cortisol in blood (562,9±18,9 nmol / ml) was observed. Restore of adrenocortical function during recovery of infants with thymomegaly was also inhomogeneous. Significantly close to physiological parameters appeared in children who recovered after acute bronchitis. Cortisol supply of patients with pneumonia at the time of recovery did not differ from baseline for children with thymomegaly. The amount of cortisol increased in the dynamics of constrictive laryngotracheitis (to 528,5±22,6 nmol / ml) the most fast.

Conclusions.

1. Thymomegaly in children of early age is a pathology that leads to development of various complications in case of acute respiratory viral infections.

2. Implications of acute respiratory viral infections in infants with thymomegaly appear early, have grave and long course.

3. In infants with thymomegaly every complication of acute respiratory viral infections is characterized by certain features of adrenocortical function, both in the acute period, and during the recovery, which demands an individual approach to the prescription of glucocorticoid drugs to certain patients.

4. Children with thymomegaly are in the group of risk for the development of bronchopulmonary complications of acute respiratory viral infections.


Bibliography

1. Динаміка вмісту цитокінів у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом на фоні тимомегалії / Сміян О.І. [та ін.] // Лікарська справа. — 2015. — № 1/2. — С. 81-85.

2. Кузьменко Л.Г. Злокачественные новообразования в семьях детей с разной величиной тимуса / Л.Г. Кузьменко // Педиатрия. Журн. им. Г.Н. Сперанского. — 2011. — Т. 90, № 4. — С. 53-60.

3. Литвиненко Д.В. Тимомегалія у дітей: раптова смерть новонароджених та синдром Платтера як маркери транзиторного імунодефіциту, сучасні підходи до діагностики та лікування / Д.В. Литвиненко, М.І. Сличко, Е.А. Левицький // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. — 2015. — Спецвип. 1. — С. 41-43.

4. Сиротина О.Б. Ультразвуковое исследование тимуса у детей в норме, при некоторых заболеваниях и состояниях / О.Б. Сиротина // Міжнар. ендокринол. журнал. — 2012. — № 1. — С. 76-86.

5. Фурман І.М. Особливості клінічного перебігу гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей раннього віку з тимомегаліями. Фактори ризику / І.М. Фурман, Т.М. Литвиненко, К.А. Дєдкова; наук. кер. П.І. Січненко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16–18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 205-206.


1. Dynamics of cytokines in infants with acute obstructive bronchitis on the background thymomegaly / Smiyan O.I. [ta in.] // Likars'ka sprava. - 2015. - N 1/2. - S. 81-85.

2.Kuz'menko L.H. Malignant neoplasms of children in families with different values of the thymus / L. H. Kuz'menko // Pedyatryya. Zhurn. ym. H.N. Speranskoho. - 2011. -Tom 90,N 4. - S. 53-60.

3.Lytvynenko D. V. Thymomegaly  in children, sudden death syndrome and neonatal Platter as a transient immune markers, current approaches to diagnosis and treatment / D. V. Lytvynenko, M. I. Slychko, E. A. Levyts'kyy // Ukr. nauk.-med. molodizhnyy zhurnal. - 2015. - Spets. vыp. 1. - S. 41-43.

4.Syrotyna O.B. Ultrasound examination of the thymus in normal children at some diseases and conditions / O. B. Syrotyna // Mizhnar. endokrynol. zhurnal. - 2012. -N 1. - S. 76-86.

5. Furman I.M. Features of clinical course of acute respiratory viral infections in young children with thymomegaly. Risk factors / I.M. Furman, T.M. Lytvynenko, K.A. Dyedkova; Nauk. ker. P.I. Sichnenko // Aktual'ni pytannya teoretychnoyi ta praktychnoyi medytsyny : zbirnyk tez dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi studentiv ta molodykh vchenykh, m. Sumy, 16-18 kvitnya 2014 r. / M.V. Pohoryelov. - Sumy : SumDU, 2014. - S. 205-206.

Similar articles

New respiratory viruses in young children with bronchial obstruction syndrome
Authors: Rudenko S., Obertynska O., Boyko J., Okhotnikova O., Dziublyk I. - National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
"Child`s Health" 4 (55) 2014
Date: 2014.08.08
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The Prevalence of Acute Respiratory Viral Infections in Children from Bukovina
Authors: Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Makarova E.V. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Basic aspects study risk factors for diseases of the respiratory tract at children of early and preschool age.
Authors: Shumna T.E., Mazur V.I., Klyackaya L.I., Solovieva S.V. — Zaporozhye State Medical University, Ukraine
"Child`s Health" 2 (61) 2015
Date: 2015.04.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue