Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1 (69) 2016

Back to issue

Surgical Correction of Inguinal Hernias in Children Using Minimally Invasive PIRS Method

Authors: Nakonechnyi A.Y., Kuzyk A.S., Nakonechnyi R.A. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Вступ. Пахвинна грижа (ПГ) — одне із найбільш поширених захворювань дитячого віку, що вимагають хірургічного лікування. Основним показанням до оперативного лікування ПГ є ризик її защемлення. Серед способів лапароскопічної герніорафії особливо перспективним є метод PIRS (percutaneous internal ring suturing). Мета роботи — провести аналіз власного клінічного матеріалу хірургічного лікування ПГ у дітей із використанням методу PIRS.
Матеріали та методи. У дослідження включено 62 дитини з ПГ віком від 2 місяців до 7 років, яких прооперували впродовж 2012–2015 років методом PIRS з ушиванням внутрішнього кільця пахвинного каналу. Серед пацієнтів було 48 (77,4 %) хлопчиків і 14 (22,6 %) дівчат. Правобічну грижу діагностовано в 45 (72,6 %) хворих, а лівобічну — у 10 (16,1 %). Двобічну ПГ перед операцією діагностовано в 7 (11,3 %) дітей. Для оперативних втручань використовували прямий або 30° лапароскоп 5 мм.
Результати та обговорення. Серед переваг лапароскопічних методів, і зокрема способу PIRS, виділяють можливість виявлення незарощення вагінального паростка очеревини з контралатерального боку. Так, у 6 (9,7 %) хворих розширення внутрішнього кільця пахвинного каналу з протилежного боку візуалізовано інтраопераційно. Також перевагами цього методу є використання лише одного оптичного порту діаметром 3–5 мм та відсутність потреби в накладанні інтракорпоральних швів. Жоден оперований пацієнт при застосуванні нитки Ethibond* Excel 2–0 не скаржився в післяопераційному періоді на неприємні відчуття в ділянці післяопераційного вузла, що розміщували підшкірно в пахвинній ділянці. У дослідженні рецидив ПГ виявлено в 2 (3,2 %) хлопчиків. Цих пацієнтів повторно також прооперовано з використанням методики PIRS.
Висновки. PIRS — простий та ефективний міні-інвазивний метод хірургічної корекції ПГ, що дає добрий косметичний результат. Застосування лапароскопічного методу в лікуванні ПГ у дітей дозволяє ретельно оглянути внутрішні кільця пахвинних каналів і, за потреби, виконати корекцію вади з обох боків. Використання нитки Ethibond* Excel 2–0 для ушивання внутрішнього кільця пахвинного каналу є ефективним та дає оптимальні функціональні результати. Ризик рецидиву ПГ після операції методом PIRS є порівнянним з ризиком рецидиву після операції класичним методом.

Введение. Паховая грыжа (ПГ) — одно из самых распространенных заболеваний детского возраста, которые требуют хирургического лечения. Основным показанием к оперативному лечению ПГ является риск ее ущемления. Среди способов лапароскопической герниорафии особенно перспективным является метод PIRS (percutaneous internal ring suturing). Цель работы — провести анализ собственного клинического материала хирургического лечения ПГ у детей с использованием метода PIRS.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 62 ребенка с ПГ в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, которых прооперировали в течение 2012–2015 годов методом PIRS с ушиванием внутреннего кольца пахового канала. Среди пациентов было 48 (77,4 %) мальчиков и 14 (22,6 %) девочек. Правостороннюю грыжу диагностировали у 45 (72,6 %) больных, а левостороннюю — у 10 (16,1 %). Двусторонняя ПГ перед операцией диагностирована у 7 (11,3 %) детей. Для оперативных вмешательств использовали прямой или 30° лапароскоп 5 мм.
Результаты исследования и их обсуждение. Среди преимуществ лапароскопических методов, и в частности способа PIRS, выделяют возможность выявления незаращения вагинального отростка брюшины с контралатеральной стороны. Так, у 6 (9,7 %) больных расширение внутреннего кольца пахового канала с противоположной стороны визуализировали интраоперационно. Также преимуществами этого метода являются использование только одного оптического порта диаметром 3–5 мм и отсутствие необходимости в наложении интракорпоральных швов. Ни один из оперированных пациентов при применении нити Ethibond* Excel 2–0 не жаловался в послеоперационном периоде на неприятные ощущения в области послеоперационного узла, который размещали подкожно в паховой области. В исследовании рецидив ПГ выявлен у 2 (3,2 %) мальчиков. Этих пациентов повторно также прооперировали с использованием методики PIRS.
Выводы. Метод PIRS — это простой и эффективный мини-инвазивный метод хирургической коррекции ПГ, который дает хороший косметический результат. Применение лапароскопического метода в лечении ПГ у детей позволяет тщательно осмотреть внутренние кольца паховых каналов и, при необходимости, выполнить коррекцию порока с обеих сторон. Использование нити Ethibond* Excel 2–0 для ушивания внутреннего кольца пахового канала является эффективным и дает оптимальные функциональные результаты. Риск рецидива ПГ после операции методом PIRS является сравнимым с риском рецидива после операции классическим методом.

Introduction. Inguinal hernia (IH) — one of the most common childhood diseases that requires surgical treatment. The main indication for surgical treatment of IH is a risk of its strangulation. Among the methods of laparoscopic herniorrhaphy, PIRS (percutaneous internal ring suturing) is especially promising one. Objective of the study — to analyze our own clinical material of surgical treatment for IH in children using PIRS.
Materials and methods. The study included 62 children with IH aged 2 months to 7 years, who were operated in 2012–2015 using PIRS method with suturing the internal inguinal ring. Among patients, there were 48 (77.4 %) boys and 14 (22.6 %) girls. Right-sided hernia was diagnosed in 45 (72.6 %) patients, and left-sided one — in 10 (16.1 %). Bilateral IH before surgery was diagnosed in 7 (11.3 %) children. For surgical interventions, we have used straight or 30° 5-mm laparoscope.
Results and discussion. Among the advantages of laparoscopic techniques, and particularly PIRS method, there is the ability to detect failure of closure of the processus vaginalis with contralateral side. Thus, in 6 (9.7 %) patients, the expansion of the internal inguinal ring on the opposite side was visualized intraoperatively. Also, the advantage of this method is using a single optical port with the diameter of 3–5 mm and no need for laying on intracorporeal suturing. None of operated patients, when applying thread Ethibond* Excel 2–0, complained about postoperative discomfort in the area of postoperative node, which was placed subcutaneously in the inguinal area. In the study, IH recurrence was detected in 2 (3.2 %) boys. These patients also underwent reintervention using the PIRS technique.
Conclusions. PIRS — a simple and efficient minimally invasive method for surgical correction of IH, which has a good cosmetic result. The application of laparoscopic method in the treatment of IH in children allows us to carefully examine the internal inguinal rings and, if necessary, to correct defects on both sides. The use of thread Ethibond* Excel 2–0 for suturing the inner ring of the inguinal canal is effective and provides optimal functional results. The risk of IH recurrence after surgery by PIRS method is a comparative in terms of risk of relapse after classical method surgery.

Introduction

Inguinal hernia (IH) – one of the most common childhood diseases that require surgical treatment. The main indications for surgical treatment of hernia is a risk of strangulation. Among the methods of laparoscopic herniorrhaphy especially perspective is PIRS – percutaneous internal ring suturing.

Purpose – to analyze own clinical material IH surgery in children with the use of PIRS.

Materials and methods

The study included 62 children with IH aged 2 months to 10 years, which operated during the years 2012-2015 using PIRS method. Among the patients was 48 (77,4%) boys and 14 (22,6%) girls. Right-sided hernia was diagnosed in 45 (72,6%) patients, and left-side – in 10 (16,1%).

For surgical interventions used straight or 30° 5 mm laparoscope, which was placed through trocar installed in the area of the navel. In infants we usually placed trocars using "open" Hasson technique. Imposed pneumoperitoneum - 7-10 mmHg to review the internal inguinal ring canals. All patients internal inguinal ring sutured using threads Ethibond * Excel 2-0.

Results and discussion

Classical methods surgical correction of IH is perfectly processed and with years of proven operational techniques with reduced risk of complications to a minimum. The basis for the surgical treatment of hernias in children is closing the hernia sac at the inner ring of the inguinal canal. A small number of "open" surgical techniques used for inguinal hernia correction partly may be indicative of their high efficiency. While on the other hand, this does not mean that they do not have their flaws and limitations. These possible complications are closely related to access hernia gate located at the inner ring of the inguinal canal, as well as the mobilization of the hernia sac elements from cord. The development of laparoscopic techniques gave an opportunity for surgeons to implement this task without the need for disclosure of the inguinal canal, and therefore eliminate the listed complications.

In 2006 D. Patkowski suggested own method of laparoscopic inguinal hernia correction in children. Advantages of this method - is the use of only one optical port diameter of 3-5 mm and no need for laying on intracorporeal suturing, the most difficult part of minimally invasive surgery especially for beginners.

Among the advantages of laparoscopic techniques is ability to detect failure of closure of the processus vaginalis with contralateral side. Particularly, in our patients bilateral IH before surgery was diagnosed in 7 (11,3%) children. Additionally, in 6 (9.7%) patients expansion of the inner ring of the inguinal canal on the opposite side visualized intraoperatively. Another significant advantage of laparoscopy is fully eliminate the risk of false intervention on the side which is not affected by pathological process.

None of our patients complained on postoperative discomfort in the area of post-operative node, which is located in the subcutaneous inguinal area, as opposed to individual patients whom defect correction held by 2012 thread Prolene.

The basic disadvantage of laparoscopic surgery, which accentuate its opponents, is a greater risk of recurrence of IH compared with classical methods. Considered that recurrence after the classical surgery is 1,8-3%. Instead recurrence after laparoscopic IH correction can reach according to different authors 3,8-5%. In the study IH recurrence was detected in 2 (3,2%) boys. These patients also underwent surgery again using the PIRS technique.

Conclusions

PIRS method – simple and efficient mini invasive surgical treatment of IH, which gives a good cosmetic result. The use of laparoscopic method in the treatment of hernias in children allows carefully examine the internal inguinal ring and if necessary correct, defects on both sides. The use of thread Ethibond* Excel 2-0 for mending the inner ring of the inguinal canal is effective and gives optimal functional results. The risk of recurrence after IH surgery by PIRS is a comparative risk of recurrence after classical method surgery.


Bibliography

1. Сравнительный анализ открытых паховых грыжесечений и лапароскопических герниопластик в хирургии детского возраста / А.Ф. Дронов, С.Г. Врублевский, Н.А. Аль-Машат и др. // Детская хирургия. — 2011. — № 5. — С. 19-21.

2. Игнатьев Р.О. и др. Экстраперитонеальная лигатурная герниорафия при паховых грыжах у детей / Игнатьев Р.О., Богданов С.Е., Ознобишин В.Н. и др.  // Детская хирургия. — 2011. — № 1. — С. 34-36.

3. Czernik J. Przepuklina pachwinowa i pepkowa / Chirurgia dziecieca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. — Warszawa, 2005. — P. 649-662.

4. Rafiei M.H., Jazini A. Is the ligation of hernial sac necessary in herniotomy for children? A randomized controlled trial of evaluating surgical complications and duration / M.H. Rafiei, A. Jazini // Advanced Biomedical Research. — 2015. — 4. — 97. — DOI: 10.4103/2277-9175.156665. eCollection, 2015.

5. Alzahem A. Laparoscopic versus open inguinal herniotomy in infants and children: a meta-analysis // Pediatr. Surg. Int. — 2011. — Vol. 27. — P. 605-612.

6. Age-related probability of contralateral processus vaginalis patency in children with unilateral hernia / N.J. Hall, W. Choi, A. Pierro et al. // Pediatr. Surg. Int. — 2012. — Vol. 28. — P. 1085-1088.

7. Lukong C.S. Surgical techniques of laparoscopic inguinal hernia repair in childhood: a critical appraisal // J. Surg. Tech. Case. — 2012. — Vol. 4. — P. 1-5.

8. A comparative study examining open inguinal herniotomy with or without hernioscopy to laparoscopic inguinal hernia repair in a pediatric population / A. Niyogi, A.S. Tahim, W.J. Sherwood et al. // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — Vol. 26. — P. 387-392.

9. Laparoscopic herniotomy in children: prospective assessment of tertiary center experience in a developing country / S.M. Shehata, A.A. El Attar, M.A. Attia [et al.] // Hernia. — 2013. — Vol. 17. — P. 229-234.

10. Laparoscopic vs open herniorrhaphy in the management of pediatric inguinal hernia: a systemic review and meta-analysis / C. Yang, H. Zhang, J. Pu [et al.] // Pediatr. Surg. Int. — 2011. — Vol. 46. — P. 1824-1834.

11. Laparoscopic inguinal herniorhaphy in babies weighing 5 kg or less / S. Turial, J. Enders, K. Krause et al. // Surg. Endosc. — 2011. — Vol. 25. — P. 72-78.

12. Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children / D. Patkowski, J. Czernik, R. Chrzan et al. // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. — 2006 — Vol. 16(5). — P. 513-517.

13. Wolak P.K., Patkowski D. Laparoscopic inguinal hernia repair in children using the percutaneous internal ring suturing technique — own experience / P.K. Wolak, D. Patkowski // Wideochir. Inne Techn. Maloinwazyjne. — 2014. — Vol. 9. — P. 53-58.

14. Transperitoneal closure of the internal ring in incarcerated infantile inguinal hernias / D. Misra, G. Hewitt, S.R. Potts et al. // J. Pediatr. Surg. — 1995. — Vol. 30(1). — P. 95-96.

15. El-Gohary M.A. Laparoscopic ligation of inguinal hernia in girls // Ped. Endosurg. Innov. Techn. — 1997. — Vol. 1. — P. 185-188.

16. Schier F. Laparoscopic herniorrhaphy in girls // J. Pediatr. Surg. — 1998. — Vol. 33. — P. 1495-1497.

17. Montupet P., Esposito C., Roblot-Maigret B. Laparoscopic treatment of congenital inguinal hernia in children // J. Pediatr. Surg. — 1999. — Vol. 34. — P. 420-423.


1.    Ignatiev RO. [Evolution of endosurgical methods for the treatment of perineal hernias in children]. Detskaya chirurgiya. 2012;(6):40-44. Russian.

2.    Kozlov YuA, Novozhilov VA, Rasputin AA, Krasnov PA. [Technology of the single-incision laparoscopic surgery in the treatment of inguinal hernias in infants]. Annaly chirurgii. 2013;(6):31-37. Russian.

3.     Niyogi A, Tahim AS, Sherwood WJ, De Caluwe D, Madden NP, Abel RM, Haddad MJ, Clarke SA. A comparative study examining open inguinal herniotomy with or without hernioscopy to laparoscopic inguinal hernia repair in a pediatric population. Pediatr Surg Int. 2010;26(4):387-392. DOI: 10.1007/s00383-010-2549-x.

4.   Alzahem A. Laparoscopic versus open inguinal herniotomy in infants and children: a meta-analysis. Pediatr Surg Int. 2011;27(6):605-612. DOI: 10.1007/s00383-010-2840-x.

5.    Czernik J. [Przepuklina pachwinowa i pepkowa]. Chirurgia dziecieca. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005. 649-662. Polish.

6.   El-Gohary MA. Laparoscopic ligation of inguinal hernia in girls. Pediatric Endosurgery & Innovative Techniques. 1997;1:185-188. – DOI:10.1089/pei.1997.1.185.

7.        Hall NJ, Choi W, Pierro A, Eaton S. Age-related probability of contralateral processus vaginalis patency in children with unilateral hernia. Pediatr Surg Int. 2012;28(11):1085-1088. – DOI: 10.1007/s00383-012-3174-7.

8.        Yang C, Zhang H, Pu J, Mei H, Zheng L, Tong Q. Laparoscopic vs open herniorrhaphy in the management of pediatric inguinal hernia: a systemic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 2011;46(9):1824-1834. – DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2011.04.001.

9.        Lukong C.S. Surgical techniques of laparoscopic inguinal hernia repair in childhood: a critical appraisal. J Surg Tech Case Rep. 2012;4(1):1-5. – DOI: 10.4103/2006-8808.100343.

10.    Montupet P, Esposito C. Laparoscopic treatment of congenital inguinal hernia in children. J Pediatr Surg. 1999;34(3):420-423. – PMID: 10211645.

11.    Patkowski D, Czernik J, Chrzan R, Jaworski W, Apoznański W. Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006;16(5):513-517. – PMID: 17004880.

12.    Rafiei MH, Jazini A. Is the ligation of hernial sac necessary in herniotomy for children? A randomized controlled trial of evaluating surgical complications and duration. Adv Biomed Res. 2015;4:97. – DOI: 10.4103/2277-9175.156665. eCollection, 2015.

13.    Schier F. Laparoscopic herniorrhaphy in girls. J Pediatr Surg. 1998;33(10):1495-1497. – PMID: 9802799.

14.    Shehata SM, El Attar AA, Attia MA, Hassan AM. Laparoscopic herniotomy in children: prospective assessment of tertiary center experience in a developing country. Hernia. 2013;17(2):229-234. – DOI: 10.1007/s10029-012-1031-1.

15.    Misra D, Hewitt G, Potts SR, Brown S, Boston VE. Transperitoneal closure of the internal ring in incarcerated infantile inguinal hernias. J Pediatr Surg. 1995;30(1):95-96. – PMID: 7722840.

16.    Turial S, Enders J, Krause K, Schier F. Laparoscopic inguinal herniorrhaphy in babies weighing 5 kg or less. Surg Endosc. 2011;25(1):72-78. – DOI: 10.1007/s00464-010-1132-9.

17.    Wolak PK, Patkowski D. Laparoscopic inguinal hernia repair in children using the percutaneous internal ring suturing technique – own experience. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2014;9(1):53-58. – DOI: 10.5114/wiitm.2014.40389.

Similar articles

Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS
Authors: Наконечний А.Й., Кузик А.С., Наконечний Р.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 1-2 (50-51) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Laparoscopic Treatment of Inguinal Hernias in Children
Authors: Spakhi O.V., Kopylov Ye.P., Pakholchuk O.P. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
"Emergency medicine" 1 (72) 2016
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Diagnosis and Treatment of Inguinoscrotal Hernias in Children
Authors: Spakhi O.V. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia; Kopylov Ye.P. - Zaporizhzhia Regional Children’s Clinical Hospital, Zaporizhzhia, Ukraine; Paholchuk O.P. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia
"Child`s Health" 1 (69) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Complications of Laparoscopic Hernioplasty
Authors: Syvozhelezov A.V., Sykal M.A., Chuhai V.V., Kolesnyk V.P. - Kharkiv National Medical University of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Ukrainian journal of surgery 1-2 (28-29) 2015
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue