Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (74) 2016

Повернутися до номеру

Роль опитувальників в оцінці якості життя пацієнтів iз цукровим діабетом (огляд літератури)

Автори: Ісмаїлов С.І., Мумінова С.У. - Ташкентський педіатричний медичний інститут, м. Ташкент, Республіка Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В настоящее время при многих хронических заболеваниях все большее значение придается исследованию качества жизни (КЖ). Сахарный диабет (СД) с учетом сложного режима контроля и лечения, а также многочисленных соматических проявлений (острых и хронических осложнений) оказывает выраженное воздействие на КЖ. В обзоре рассмотрены определения КЖ и сходных понятий, освещены основные подходы к исследованию КЖ при СД, приведен перечень наиболее часто использующихся инструментов для оценки КЖ. Существует большое количество методик для определения качества жизни. Все они могут быть разделены на две группы: неспецифические (применяемые для оценки качества жизни пациентов с любым заболеванием) и специфические (предназначенные для его изучения у пациентов, страдающих от определенного заболевания или состояния). Обширные исследования психопатологических проявлений при СД к настоящему моменту позволили сделать выводы о негативном влиянии депрессии и тревоги на КЖ, однако недостаточно изучен более широкий спектр сопутствующей СД невротической и неврозоподобной симптоматики, дискутируемым остается вопрос о ее этиологии, что препятствует разработке целенаправленных психопрофилактических и психокоррекционных программ. Cовременные исследования психосоциального аспекта КЖ пациентов с СД 1-го типа раскрывают значение и взаимосвязи множества факторов в его структуре, отражающих сложные соматопсихические и психосоматические отношения при этом заболевании. Однако пристальное внимание исследователей к интегративным показателям степени адаптированности пациентов сочетается, с одной стороны, с недостаточной изученностью более тонких и глубинных механизмов психической адаптации (и ее нарушения) к жизни с СД 1-го типа, а с другой — ​с недостатком исследований, основанных на комплексном подходе к изучению КЖ пациентов с СД 1-го типа, который подразумевает и комплексный, личностно-ориентированный подход к их психологическому обследованию.

Тепер при багатьох хронічних захворюваннях все більше значення надається дослідженню якості життя (ЯЖ). Цукровий діабет (ЦД), зважаючи на складний режим конт­ролю і лікування, а також численні соматичні прояви (гострі і хронічні ускладнення), чинить виражену дію на ЯЖ. В огляді літератури розглянуті визначення ЯЖ і подібних понять, висвітлені основні підходи до дослідження ЯЖ при ЦД, наведений перелік інструментів, що найчастіше використовуються для оцінки ЯЖ. Існує велика кількість методик для визначення ЯЖ. Усі вони можуть бути розділені на дві групи: неспецифічні (що використовуються для оцінки якостi життя осіб з будь-яким захворюванням) і специфічні (призначені для її вивчення в пацієнтів, якi страждають від певного захворювання або стану). Великі дослідження психопатологічних проявів при ЦД на цей момент дозволили зробити висновки про негативний вплив депресії і тривоги на ЯЖ, проте недостатньо вивчений більш широкий спектр супутньої ЦД невротичної і неврозо­подiбної симптоматики, дискутованим залишається питання про її етіологію, що перешкоджає розробці цілеспрямованих психопрофiлактичних і психокорекційних програм. Cучасні дослідження психосоціального аспекту ЯЖ пацієнтів iз ЦД 1-го типу розкривають значення і взаємозв’язки багатьох чинників у його структурі, що відображають складні соматопсихічні і психосоматичні відносини при цьому захворюванні. Однак пильна увага дослідників до інтегративних показників ступеня адаптованості пацієнтів поєднується, з одного боку, iз недостатньою вивченiстю бiльш тонких і глибинних механізмів психічної адаптації (і її порушення) до життя з ЦД 1-го типу, а з іншого — ​iз нестачею досліджень, заснованих на комплекс­ному підході до вивчення ЯЖ пацієнтів iз ЦД 1-го типу, що передбачає і комплексний, особистісно-орієнтований підхід до їх психологічного обстеження.

Currently, in many chronic diseases, the study of quality of life (QoL) is of increasing importance. Diabetes mellitus (DM), given the complexity of regimen of control and treatment, as well as numerous somatic manifestations (acute and chronic complications), has a significant impact on QoL. The review deals with the definitions of QoL and related concepts, highlights the major approaches to the study of QoL in DM, provides the list of the most commonly used tools for QoL assessment. There are many techniques for determining the quality of life. All of them can be divided into two categories: nonspecific (used for assessing the quality of life in patients with any disease) and specific ones (designed for its study in patients suffering from a specific disease or condition). Extensive studies of psychopathological manifestations in DM now made it possible to draw conclusions about the negative effects of depression and anxiety on QoL, but a more wide range of neurotic and neurosis-like symptoms concomitant with DM are insufficiently studied, the question about its etiology remains debatable that hamper the development of targeted psychoprophylactic and psychocorrection programs. Modern studies of psychosocial aspects of QoL in patients with DM type 1 reveal the value and the relationship of numerous factors in its structure, reflecting the complex somatopsychic and psychosomatic relations in this disease. However, the close attention of researchers to the integrative indicators of degree of patients’ adjustment is combined, on the one hand, with insufficient knowledge of more subtle and deep mechanisms of psychic adaptation (and its disorders) to life with DM type 1, and, on the other, — ​with the lack of studies based on an integrated approach to the study of QoL in patients with DM type 1, which implies a comprehensive, person-centered approach to their psychological examination.


Ключові слова

сахарный диабет, качество жизни, психосоциальные аспекты, опросники.

цукровий діабет, якість життя, психосоціальні аспекти, опитувальники.

diabetes mellitus, quality of life, psychosocial aspects, questionnaires.

Статья опубликована на с. 152-157

 

В течение последних десятилетий сахарный диабет (СД) наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями становится все более распространенной патологией и к текущему моменту приобрел масштабы неинфекционной эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время около 415 млн человек в мире страдают СД (IDF Diabetes Atlas, 2015).

Важным этапом в развитии современного здравоохранения, которое достигло высокой эффективности благодаря расширению технических и информационных возможностей, стало признание необходимости дополнения естественнонаучной парадигмы болезни и здоровья парадигмой гуманитарной, базирующейся на достижениях психологии, и в первую очередь ее гуманистического направления [1].
Благодаря успехам современной медицины акцент с проблемы выживания при многих хронических заболеваниях переместился на полноценное соматическое и психосоциальное функционирование, т.е. проблему улучшения и поддержания на приемлемом уровне качества жизни (КЖ) пациентов. Ее решение оказалось невозможным без теоретико-методологического 
осмысления самого понятия КЖ, возникновение которого было подготовлено развитием концепции психической адаптации [2].
Качество жизни — ​это интегральный показатель, включающий физическое, социальное и психоэмоциональное благополучие пациента и отражающий его физические, социальные, познавательные способности [3].
Особую актуальность проблема улучшения КЖ приобретает при хронических заболеваниях, физиологическую компенсацию которых позволяют обеспечить современные методы вторичной профилактики, что, однако, не уменьшает, а, скорее, лишь увеличивает значимость психической адаптации к жизни с бременем болезни.
Вместе с тем ряд исследований убедительно свидетельствует о важной, а порой и решающей роли психологической составляющей КЖ в течении СД, в успешной адаптации пациента к создаваемой болезнью жизненной ситуации, которая содержит в себе отчетливый элемент витальной угрозы, определяющей специфику реакции пациентов на заболевание и особенности приспособления.
Началом науки о КЖ в медицине принято считать 1947 г., когда профессор Колумбийского университета США D.A. Karnovsky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотерапии при раке», в которой всесторонне исследовал личность пациента, страдающего тяжелым соматическим заболеванием. В 1980 г. G.L. Engel предложил биопсихосоциальную модель медицины, сутью которой является учет психосоциальных аспектов болезни.
В исследовании этой проблемы большое значение имели работы A. McSweeny, предложившего оценивать КЖ, основываясь на четырех аспектах (эмоциональное состояние, социальное функционирование, повседневная активность и проведение досуга), и N. Wenger, выделившего три основных параметра (функциональная способность, восприятие, симптомы) и девять подпараметров КЖ (повседневный режим, социальная и интеллектуальная деятельность, восприятие общего здоровья, симптомы основного и сопутствующих заболеваний, экономическое положение, благосостояние, удовлетворенность жизнью) [7].
В обзоре обсуждается роль опросников при оценке качества жизни пациентов с сахарным диабетом.
ВОЗ определяет КЖ как восприятие индивидуумами своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей той среды, в которой они живут, в неразрывной связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами. ВОЗ также выработала основополагающие критерии качества жизни: физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные эмоции, мышление, обучение, концентрация, самооценка, переживания); уровень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); социальная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность); окружающая среда (быт, благополучие, безопасность, доступность и качество медицинской и социальной помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения, доступность информации); духовность (религия, личные убеждения).
В настоящее время основным методом, позволяющим оценить КЖ или его составляющие, является применение опросников. Эти инструменты создаются в соответствии с четко определенными критериями и перед применением в клинической работе проходят проверку по своим психометрическим свойствам.
Существует большое количество методик для оценки качества жизни. Все они могут быть разделены на две группы: неспецифические (применяемые для оценки качества жизни пациента с любым заболеванием) и специфические (предназначенные для его изучения у пациентов, страдающих от определенного заболевания или состояния) [1].
Большинство исследователей считает, что предпочтение должно быть отдано специфическим опросникам. Наиболее распространенными являются следующие: «Индекс качества жизни», «Сиэтлский опросник для больных стенокардией», «Шкала самооценки», «Шкала здоровья». Таким образом, внедрение опросников КЖ, особенно болезнь-специфических, делает возможным изучение корреляции их показателей с показателями инотропной функции сердца, в том числе исследование в процессе длительного проспективного наблюдения [1].
Во многих работах, позиционируемых как исследования КЖ, использовался широко известный опросник SF‑36 и его варианты (SF‑20, SF‑12), а также EuroQoL (EuroQ5D).
Исследователями было создано достаточно много опросников, позволяющих оценить различные аспекты КЖ при СД.
The Diabetes Quality of Life Measure (DQOL) («Показатель качества жизни при диабете») был одним из первых инструментов, первоначально разработанных для использования в исследовании DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) в 80-х годах прошлого века. Опросник предназначен для оценки пациентами с СД 1-го типа дискомфорта, связанного с интенсивным режимом лечения. Он до сих пор широко используется в определении КЖ при диабете.
The Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life (ADDQoL) («Контроль диабетзависимого качества жизни») — ​опросник, который имеет принципиально другой подход к оценке КЖ [11]. Он представляет собой перечень вопросов, относящихся к тем сферам жизни, на которые может влиять СД: работа/карьера, общественная жизнь, семейные взаимоотношения, дружба, половая жизнь, возможность проведения досуга, свобода путешествий, беспокойство за свое будущее, мотивация достижения целей, физическая активность, вероятность потенциальной потери независимости и удовольствие от еды. Есть две версии этого опросника, первая из которых содержит 18 вопросов, вторая — ​19. Также существуют отдельные варианты для подростков (ADDQoL-Teens) и для детей (ADDQol-Junior).
К опросникам, оценивающим КЖ при СД, можно также отнести The Diabetes-Specific Quality of Life Scale (DSQOLS) («Шкала диабетспецифического качества жизни»), Diabetes‑39 Questionnaire (D‑39) (опросник «Диабет‑39»).
По аналогии с ADDQoL были созданы анкеты для оценки КЖ при осложнениях диабета: Retinopathy-Dependent Quality of Life Questionnaire (RetDQoL) — ​опросник КЖ при ретинопатии, Renal Dependent Quality of Life (RDQoL) — ​предназначен для оценки КЖ у больных с поражением почек (терминальная стадия), получающих лечение гемодиализом, перитонеальным диализом или перенесших трансплантацию почек. Для исследования КЖ при поражении нижних конечностей в настоящее время применяются Diabetic Foot Ulcer Scale (DFS) («Шкала оценки КЖ при диабетических язвах стоп») и The Neuropathy and Foot Ulcer-specific Quality of Life Instrument («Опросник специфического КЖ при нейропатии и язвах стоп») [7].
Опросники, приводимые ниже, позволяют оценить не непосредственно КЖ, а отдельные аспекты эмоционального и психологического благополучия, на которые влияет диабет, беспокойство в связи с его специфическими симптомами, а также удовлетворенность лечением.
The Appraisal of Diabetes Scale (ADS) («Шкала оценки диабета»). Предназначена для определения чувств пациента и его отношения к диабету [12]. Опросник ATT‑39 был одним из первых инструментов, разработанных для оценки психологической адаптации к СД [13]. The Questionnaire on Stress in Patients with Diabetes — ​Revised (QSD-R) — ​«Опросник для оценки стресса у больных СД» [14]. The Type 2 Diabetes Symptom Checklist — ​«Перечень симптомов при СД 2-го типа» [15]. The Problem Areas in Diabetes Scale — ​«Шкала для оценки проблем, связанных с диабетом» (описывает эмоциональный дистресс, характерный для СД) [7]. Diabetes Care Profile (DCP) — ​«Профиль лечения диабета», разработан как инструмент для оценки психологических и социальных факторов, связанных с СД и его лечением [7]. Diabetes Health Profile (DHP‑1, DHP‑18) — ​«Профиль здоровья при диабете». Предназначен для пациентов на инсулинотерапии и состоит из трех шкал: психологический дистресс, препятствия для активности, нарушения пищевого поведения [7]. Diabetes Impact Measurement Scales (DIMS) — ​«Шкала для оценки влияния диабета», состоит из пяти шкал: специфические для диабета симптомы, неспецифические симптомы, благополучие, связанное с диабетом моральное состояние, социальная роль [7]. Well-being Enquiry for Diabetics (WED) — ​«Опросник благополучия больных СД». Этот инструмент, состоящий из 50 вопросов, содержит 4 шкалы для оценки отдельных аспектов качества жизни: симптомов, дискомфорта, влияния на жизнь и эмоционального благополучия [7]. Well-being Questionnaire (W-BQ‑22 и W-BQ‑12) — ​«Опросники общего и эмоционального благополучия», отличающиеся по количеству вопросов и позволяющие определить наличие у пациента симптомов тревоги и депрессии, оценить общее благополучие.
С. Bradley и соавт. создали также опросники для оценки удовлетворенности лечением при диабете и его поздних осложнениях — ​ретинопатии и нефропатии: Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (status version), 1994, the changed version 1999 (DTSQ) — ​«Опросник удовлетворенности лечением при диабете»; Retinopathy Treatment Satisfaction Questionnaire (RetTSQ), 2005 — ​«Опросник удовлетворенности лечением при ретинопатии»; Renal Treatment Satisfaction Questionnaire (RTSQ) — ​разработан для определения удовлетворенности лечением при терминальной стадии хронической болезни почек [16].
Есть также инструменты, оценивающие узкие проблемные области, связанные с диабетом: страх инъекций у взрослых пациентов, получающих лечение инсулином, страх гипогликемий: Diabetes Fear of Injecting and Self-testing Questionnaire [17], Hypoglycemic Fear Survey [13].
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в области исследования КЖ при диабете не существует общепринятого золотого стандарта, некоего единственного опросника, который позволил бы всесторонне оценить все его аспекты. Каждый опросник предназначен для изучения определенного ряда уязвимых аспектов КЖ, специфического ущерба в одной или нескольких областях: физического, психологического и социального функционирования. Выбор одного или нескольких инструментов для оценки КЖ зависит от тех задач, которые ставятся в конкретном исследовании.
Большое количество существующих и используемых опросников свидетельствует о значительном интересе медицинского сообщества к субъективной картине болезни. Это разнообразие определяется и множеством факторов, относящихся к заболеванию и его лечению, а также широким спектром других переменных и условий, которые определяют полноценную, насыщенную жизнь личности.
По данным А.В. Петрова, показатели качества жизни по опроснику SF‑36 у пациенток с СД 2-го типа ниже, чем у сопоставимых по возрасту женщин, не имеющих СД, в отношении как физического (37 vs. 51), так и психического (35 vs. 44) компонентов. Они также более чем на 1 стандартное отклонение (SD) ниже опубликованных среднепопуляционных значений [4].
Исследованы показатели качества жизни в российской популяции больных СД 2-го типа, проживающих в крупном городе, и показано их существенное снижение по сравнению с лицами, не имеющим диабета. Выявлены патогенетические связи ожирения и уменьшения параметров качества жизни при СД 2-го типа в виде изменений сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
По данным Е.А. Васильевой [1], показатели качества жизни у пациентов с ИБС, СД и ожирением достоверно хуже, чем у лиц с ИБС без СД. При повторном исследовании показателей инотропной функции сердца по данным равновесной радионуклидной вентрикулографии у пациентов с ИБС и СД через один год наблюдения выявлены тенденции к снижению скоростных и увеличению объемных показателей как левого, так и правого желудочка, характеризующие прогрессирование как систолической, так и диастолической дисфункции обоих желудочков сердца. При повторном изучении показателей качества жизни у пациентов с ИБС и СД через один год выявлена тенденция к ухудшению качества жизни. Поэтому опросники качества жизни: шкала здоровья, индекс качества жизни, шкала самооценки, Сиэтлский опросник — ​являются важными методами комплексной оценки состояния пациентов с ИБС в сочетании с СД.
М.В. Гапарова [2] отмечает, что главными причинами снижения качества при СД 1-го и 2-го типов являются необходимость лечиться и ограничение в питании. Однако качество жизни больных СД 2-го типа достоверно выше. Недостаточная полноценность жизни лиц с СД обусловлена необходимостью преимущественно ограничивать свои физические усилия вследствие болезни, ограничивать себя в питании и избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению. Для больных СД 2-го типа важное значение имеет также ограничение в пользовании общественным транспортом, такси или хождение пешком. Все это осуществляется прежде всего в соответствии с рекомендациями врача. Второй причиной ограничений у пациентов с СД 2-го типа выступают физические, а с СД 1-го типа — ​личностные аспекты.
По данным Н.Е. Чегловой [5], впервые качество жизни больных СД разных типов определено как результат процесса социализации, включающего терапию, обучение и контроль поведения; разработаны рекомендации по совершенствованию процедур определения качества жизни таких пациентов. Она отмечает, что хроническое заболевание, каким является СД, делает, по мнению респондентов, человека незащищенным в современном обществе и требует дополнительной помощи государства. Косвенное свидетельство этого выявлено в ходе опроса: несмотря на проводимую в настоящее время правительством демографическую политику, 56 % пациентов не планируют более иметь детей. Практически зафиксированное качество жизни больных СД ниже теоретического по психологическому и социальному блоку шкалы измерения (опросник SF‑36). Хотя при многофакторном анализе выявлена связь между мотивационно-поведенческим и когнитивным компонентами внутренней картины болезни, влияние уровня знаний о СД и общего образования на пациента, в том числе на стиль питания, оказывается недостаточным для изменения уровня гликированного гемоглобина (HbAlc). Это происходит потому, что у 90,2 % больных СД крайне низкий уровень знаний по важнейшим практическим вопросам самопомощи при СД, непосредственно стоящим перед ними в повседневной жизни, что является одной из причин непродуктивности ориентации на собственное здоровье.
Е.А. Ширшова [6] отмечает, что у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии (АГ) и СД как 1-го, так и 2-го типов большинство показателей качества жизни отличаются в худшую сторону от соответствующих параметров у больных с изолированной патологией. Причем социально-ролевые ограничения, вызванные физическими проблемами со здоровьем, у пациентов с АГ и СД выражены в большей степени, чем физические, индивидуально-психологические и эмоциональные. По данным Е.А. Трифоновой, качество жизни больных неосложненным СД 1-го типа существенно не отличается от такового у здоровых лиц трудоспособного возраста, что свидетельствует о высоком потенциале адаптации пациентов к жизни с этим заболеванием при отсутствии поздних осложнений. Качество жизни больных СД 1-го типа не зависит от достижения ими близких к норме показателей сахара в крови. Поздние диабетические осложнения и сниженная чувствительность к гипогликемии имеют решающее значение в ухудшении физического аспекта качества жизни у лиц с СД 1-го типа (ограничении субъективно оцениваемых пациентами физических возможностей). Проследив два основных варианта приспособления к жизни и социальному функционированию с СД 1-го типа (преимущественно адаптивный и дезадаптивный), исследователям удалось уточнить механизмы адаптации к этому заболеванию, оценить значение болезни, с одной стороны, как патофизиологического явления, а с другой — ​как события в жизни пациента, наделяемого им личностным смыслом. Выявленные закономерности могут быть использованы при разработке целенаправленных психопрофилактических и психокоррекционных программ в комплексе мероприятий по повышению и поддержанию на приемлемом уровне качества жизни больных СД 1-го типа [3].
По данным греческих авторов, из 375 пациентов с СД 2-го типа, включенных в исследование, 37,2 % не достигли целевых уровней гликемии, что негативно отразилось на КЖ [9].
Авторы из Турции для оценки КЖ больных с СД 2-го типа использовали адаптированную версию Audit of Diabetes Dependent Quality of Life (ADDQoL) instrument and the Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). По их данным, среднее отклонение составляло 2,73 ± 2,56 [18, 20, 23].
Данные иранских авторов [8] показали, что у 56 подростков с СД 1-го типа КЖ прямо зависело от уровня HbA1с. Так, у 56 % подростков с показателем HbA1с в пределах 8,45 ± 1,35 % и 6,98 ± 0,89 % до или после интервьюирования КЖ было значительно лучше.
Это также подчеркивают авторы из Малайзии [12], включившие в исследование 256 пациентов и исследовавшие КЖ с помощью Diabetes Dependent QoL questionnaire. Длительность болезни составила 10 лет, а у больных с HbA1c ≥ 6,5 % КЖ было хуже.
Испанские авторы [16] установили, что гипогликемия также плохо отражалась на КЖ пациентов с СД 2-го типа. Они исследовали 4000 пациентов с помощью опросников HRQoL (ADDQoL questionnaire) и отдельно тех, у кого были эпизоды гипогликемии (HFS-II). Из 4054 обследованных пациентов с СД 2-го типа были отобраны 3812 (средний возраст (SD) 64 (11) лет; мужчины составляли 54 %; длительность болезни — ​7–10 лет). Пациенты с частой гипогликемией (45 %) имели худшие показатели КЖ по данным HRQoL (–2,48 (1,61) vs. —1,64 (1,36); p < 0,001).
Как видим, в большинстве комплексных исследований в качестве стержневой, интегрирующей идеи используется идея КЖ (общего и диабетспецифического), однако и во многих испытаниях с более специфическими целями можно обнаружить стремление авторов поместить полученные ими результаты в более широкий контекст концепции КЖ. Вместе с тем изучение КЖ нередко сводится к простой констатации его уровня и связи с соматическими и психосоциальными переменными, что не позволяет получить представления о механизмах, посредством которых произошло формирование такого КЖ.
Обширные исследования психопатологических проявлений при СД к настоящему моменту позволили сделать выводы о негативном влиянии депрессии и тревоги на КЖ лиц с СД 1-го типа, однако недостаточно изучен более широкий спектр сопутствующей СД невротической и неврозоподобной симптоматики, дискутируемым остается вопрос о ее этиологии, что препятствует разработке целенаправленных психопрофилактических и психокоррекционных программ.

Заключение

По данным обзора литературы, плохой контроль гликемии негативно отражается на качестве жизни больных СД. Cовременные исследования психосоциального аспекта КЖ пациентов с СД 1-го типа раскрывают значение и взаимосвязи множества факторов в его структуре, отражающих сложные соматопсихические и психосоматические соотношения при этом заболевании. Однако пристальное внимание исследователей к интегративным показателям степени адаптированности пациентов сочетается, с одной стороны, с недостаточной изученностью более тонких и глубинных механизмов психической адаптации (и ее нарушения) к жизни с СД 1-го типа, а с другой — ​с недостатком исследований, основанных на комплексном подходе к изучению КЖ пациентов с СД 1-го типа, который подразумевает и комплексный, личностно-ориентированный подход к их психологическому обследованию.

Список літератури

1. Васильева А.Е. Эволюция качества жизни и сократительной функции миокарда у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом по данным проспективных наблюдений: Дис… канд. мед. наук: 14.00.06. — ​М., 2005. — 126 с.

2. Гапарова М.В. Системный анализ заболеваемости, контингента и качества жизни больных сахарным диабетом: Дис… канд. мед. наук: 05.13.01. — ​Тула, 2003. — 144 с.

3. Трифонова Е.А. Психосоциальные факторы нарушения психической адаптации и качества жизни больных инсулинозависимым сахарным диабетом: Дис… канд. психол. наук: 19.00.14. — ​СПб., 2005. — 180 с.

4. Петров А.В. Влияние ожирения на качество жизни у женщин, больных сахарным диабетом 2-го типа: Дис… канд. мед. наук: 14.00.05. — ​Н. Новгород, 2008. — 121 с.

5. Чеглова Н.Е. Социальные детерминанты повышения качества жизни больных сахарным диабетом: Дис… канд. мед. наук: 14.00.52. — ​Волгоград, 2009. — 126 с.

6. Ширшова Е.А. Структурно-функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы и их взаимосвязи с показателями качества жизни больных с сочетанием артериальной гипертензии и сахарного диабета: Дис… канд. мед. наук: 14.00.06. — ​Екатеринбург, 2005. — 117 с.

7. Шишкова Ю.А., Суркова Е.В., Мотовилин О.Г. Качество жизни больных при сахарном диабете: определение понятия, современные подходы к оценке // Сахарный диабет. — 2011. — № 3; http://dmjournal.ru/ru/articles/catalog/2011_3/2011_3_70

8. Afshar M., Memarian R., Mohammadi E. The effect of group discussion on the quality of life and HbA1c levels of adolescents with diabetes // Iran Red Crescent Med. J. — 2014. — ​Vol. 16(8).

9. Avramopoulos I., Moulis A., Nikas N. Glycaemic control, treatment satisfaction and quality of life in type 2 diabetes patients in Greece: The PANORAMA study Greek results // World J. Diabetes. — 2015. — ​Vol. 6(1). — ​P. 208-216.

10. Akena D., Kadama P., Ashaba S. The association between depression, quality of life, and the health care expenditure of patients with diabetes mellitus in Uganda // J. Affect. Disord. — 2014. — ​Vol. 174. — ​P. 7-12.

11. Bradley C., Todd C., Gorton T. The development of an individualized questionnaire measure of perceived impact of diabetes on quality of life: the ADDQoL // Qual. Life Res. — 1999. — № 8. — ​P. 79-91.

12. Co M.A., Tan L.S., Tai E.S. Factors associated with psychological distress, behavioral impact and health-related quality of life among patients with type 2 diabetes mellitus // J. Diabetes Complications. — 2015. pii: S 1056-8727(15)00010-0. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2015.01.009. [Epub ahead of print]

13. Cox D., Irvine A., Gonder-Frederick L. Fear of hypoglycemia: quantification, validation, and utilization // Diabetes Care. — 1987. — ​Vol. 10. — ​P. 617-621.

14. Herschbach P., Duran G., Waadt S. Psychometric properties of the questionnaire on stress in patients with diabetes — ​Revised (QSD-R) // Health Psychol. — 1997. — ​Vol. 16. — ​P. 171-174.

15. Grootenhuis P.A., Snoek F.J., Heine R.J. Development of a type 2 diabetes symptom checklist: a measure of symptom severity // Diabetic Med. — 1994. — ​Vol. 11. — ​P. 253-261.

16. Vellanki P., Umpierrez G.E. Iatrogenic hypoglycemia and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus // Rev. Clin. Esp. — 2015. — ​Vol. 215(2). — ​P. 104-106. doi: 10.1016/j.rce.2014.11.017.

17. Mollema E.D., Snoek F.J., Power F. Diabetes fear of injecting and self-testing questionnaire. A psychometric evaluation // Diabetes Care. — 2000. — ​Vol. 23. — ​P. 765-769.

18. Zakharchuk U.M., Babinets’ L.S. The parameters of estimation of the quality of life of patients with chronic pancreatitis and concomitant diabetes mellitus in outpatient practice // Lik. Sprava. — 2014. — № 11. — ​P. 131-134.

19. Jódar-Gimeno E., Álvarez-Guisasola F., Ávila-Lachica L. Quality of life and fear for hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus // Rev. Clin. Esp. — 2015. — ​Vol. 215(2). — ​P. 91-97.

20. Ozder A., Sekeroglu M., Eker H.H. Quality of life and satisfaction with treatment in subjects with type 2 diabetes: results from primary health care in Turkey // Int. J. Clin. Exp. Med. — 2014. — ​Vol. 7(12). — ​P. 5715-5722. eCollection 2014.

21. Manjunath K., Christopher P., Gopichandran V. Quality of life of a patient with type 2 diabetes: a cross-sectional study in rural South India // J. Family Med. Prim. Care. — 2014. — ​Vol. 3(4). — ​P. 396-399.

22. Manan M.M., Husin A.R., Alkhoshaiban A.S. Interplay between oral hypoglycemic medication adherence and quality of life among elderly type 2 diabetes mellitus patients // Clin. Diagn. Res. — 2014. — ​Vol. 8(12). — ​P. 5-9.

23. Polonsky W.H., Anderson B.J., Lohrer P.A. Assessment of diabetes-specific distress // Diabetes Care. — 1995. — ​Vol. 18. — ​P. 754-760.

24. Sadeghi R., Taleghani F., Farhadi S. Oral health related quality of life in diabetic patients // J. Dent. Res. Dent. Clin. Dent. Prospects. — 2014. — ​Vol. 8(4). — ​P. 230-234.


1. Vasyleva A.E. Evoliutsyia kachestva zhyzny y sokratytelnoi funktsyy myokarda u bolnykh yshemycheskoi bolezniu serdtsa y sakharnym dyabetom po dannym prospektyvnykh nabliudenyi // Dyss. na soysk. uch.st.kand. med. nauk. nauk po spets. 14.00.06 –Kardyolohyia, M., 2005. – 126 s.

2. Haparova M.V. Systemnyi analyz zabolevaemosty, kontynhenta y kachestva zhyzny bolnykh sakharnym dyabetom// Dyss. na soysk. uch.st.kand. med. nauk. nauk po spets. 05.13.01 – Systemnyi analyz, upravlenye i obrabotka informatsyy, Tula, 2003. – 144 s.

3. Tryfonova E.A. Psykhosotsyalnye faktory narushenyia psykhycheskoi adaptatsyy y kachestva zhyzny bolnykh ynsulynozavysymym sakharnym dyabetom // Dyss. na soysk. uch.st.k.psykhol. nauk po spets. 19.00.14 – med. psykholohyia, Sankt-Peterburg, 2005. – 180 s.

4. Petrov A.V. Vlyianye ozhyrenyia na kachestvo zhyzny u zhenshchyn, bolnykh sakharnym dyabetom 2-ho typa // Dyss. na soysk. uch.st.kand. med. nauk. nauk po spets. 14.00.05 – vnutrennye bolezny, Nyzhnyi Novhorod, 2008. – 121 s.

5. Chehlova N.E. Sotsyalnye determynanty povyshenyia kachestva zhyzny bolnykh sakharnym dyabetom // Dyss. na soysk. uch.st.kand. med. nauk. nauk po spets. 14.00.52 – Systemnyi analyz, upravlenye y obrabotka ynformatsyy, Volhohrad, 2009. – 126 s.

6. Shyrshova E.A. Strukturno-funktsyonalnye kharakterystyky serdechno-sosudystoi systemy y ykh vzaymosviazy s pokazateliamy kachestva zhyzny bolnykh s sochetanyem arteryalnoi hypertenzyy y sakharnoho dyabeta // Dyss. na soysk. uch.st.kand. med. nauk. nauk po spets. 14.00.06 – Kardyolohyia, Ekaterynburh, 2005. – 117 s.

7. Shyshkova Iu.A., Surkova E.V., Motovylyn O.H. Kachestvo zhyzny bolnykh pry sakharnom dyabete: opredelenye poniatyia, sovremennye podkhody k otsenke// Sakharnyi dyabet. – 2011. - #3 (http://dmjournal.ru/ru/articles/catalog/2011_3/2011_3_70

8. Afshar M, Memarian R, Mohammadi E. The Effect of Group Discussion on the Quality of Life and HbA1c Levels of Adolescents With Diabetes. Iran Red Crescent Med J. 2014 Aug;16(8).

9. Avramopoulos I, Moulis A, Nikas N. Glycaemic control, treatment satisfaction and quality of life in type 2 diabetes patients in Greece: The PANORAMA study Greek results. World J Diabetes. 2015 Feb 15;6(1):208-16.

10. Akena D, Kadama P, Ashaba S. The association between depression, quality of life, and the health care expenditure of patients with diabetes mellitus in Uganda. J Affect Disord. 2014 Nov 25;174: 7-12.

11. Bradley C, Todd C, Gorton T. The development of an individualized questionnaire measure of perceived impact of diabetes on quality of life: the ADDQoL. Qual Life Res. 1999; 8: 79-91.

12. Co M, Tan L, Tai ES. Factors associated with psychological distress, behavioral impact and health-related quality of life among patients with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Complications. 2015 Jan 24. pii: S1056-8727(15)00010-0. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2015.01.009. [Epub ahead of print].

13. Cox D, Irvine A, Gonder-Frederick L. Fear of hypoglycemia: quantification, validation, and utilization. Diabetes Care. 1987; 10: 617-21.

14. Herschbach P, Duran G, Waadt S. Psychometric properties of the Questionnaire on Stress in Patients with Diabetes–Revised (QSD-R). Health Psychol. 1997; 16: 171-74.

15. Grootenhuis PA, Snoek FJ, Heine RJ. Development of a type 2 diabetes symptom checklist: a measure of symptom severity. Diabetic Med. 1994; 11: 253-61.

16. Vellanki P, Umpierrez GE. Iatrogenic hypoglycemia and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. Rev Clin Esp. 2015 Mar; 215(2):104-6. doi: 10.1016/j.rce.2014.11.017. Epub 2015 Jan 23.

18. Cox D, Irvine A, Gonder-Frederick L. Fear of hypoglycemia: quantification, validation, and utilization. Diabetes Care. 1987; 10: 617-21.

19. Mollema ED, Snoek FJ, Power F. Diabetes Fear of Injecting and Self-Testing Questionnaire. A psychometric evaluation. Diabetes Care. 2000; 23: 765-69.

20. Zakharchuk UM, Babinets LS. [The parameters of estimation of the quality of life of patients with chronic pancreatitis and concomitant diabetes mellitus in outpatient practice]. Lik Sprava. 2014 Nov; (11):131-4.

21. Jódar-Gimeno E, Álvarez-Guisasola F, Ávila-Lachica L. Quality of life and fear for hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus. Rev Clin Esp. 2015 Mar; 215(2): 91-7.

22. Ozder A, Sekeroglu M, Eker HH. Quality of life and satisfaction with treatment in subjects with type 2 diabetes: results from primary health care in Turkey. Int J Clin Exp Med. 2014 Dec 15; 7(12): 5715-22. eCollection 2014.

23. Manjunath K, Christopher P, Gopichandran V. Quality of life of a patient with type 2 diabetes: a cross-sectional study in rural South India. J. Family Med Prim Care. 2014 Oct-Dec; 3(4): 396-9. 

24. Manan MM, Husin AR, Alkhoshaiban AS. Interplay between Oral Hypoglycemic Medication Adherence and Quality of Life among Elderly Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Clin Diagn Res. 2014 Dec; 8(12): 5-9. 

25. Ozder A, Sekeroglu M, Eker HH. Quality of life and satisfaction with treatment in subjects with type 2 diabetes: results from primary health care in Turkey. Int J Clin Exp Med. 2014 Dec 15; 7(12): 5715-22.

26. Polonsky WH, Anderson BJ, Lohrer PA. Assessment of diabetes-specific distress. Diabetes Care. 1995;18: 754-60.

27. Vellanki P, Umpierrez GE. Iatrogenic hypoglycemia and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. Rev Clin Esp. 2015 Mar; 215(2): 104-6. 

28. Sadeghi R, Taleghani F, Farhadi S. Oral health related quality of life in diabetic patients. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2014; 8(4): 230-4. 


Повернутися до номеру