Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 2 (70) 2016

Back to issue

Nostrification of Doctor Diploma as a First Step in the Recognition of Higher Medical Education in the Czech Republic

Authors: Khodan V. - Clinic of Ћatec, Pediatric Department, Czech Republic

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical education

print version


Summary

Стаття присвячена особливостям визнання вищої медичної освіти, отриманої в України, на території Чеської Республіки. Висвітлено порядок підготовки документів та основні юридичні складові успішної нострифікації диплома лікаря, стоматолога чи фармацевта. Отримання документа про нострифікацію дозволяє продовжити процес визнання вищої освіти, щоб у кінцевому результаті одержати можливість працювати лікарем у країнах Європейського Союзу.

Статья посвящена особенностям признания высшего медицинского образования, полученного в Украине, на территории Чешской Республики. Освещены порядок подготовки документов и основные юридические составляющие успешной нострификации диплома врача, стоматолога или фармацевта. Получение документа о нострификации позволяет продолжить процесс признания высшего образования, чтобы в итоге получить разрешение работать врачом в странах Европейского Союза.

This article is devoted to the peculiarities of recognition of higher medical education received in Ukraine in the Czech Republic. It deals with the procedure for preparing documents and key legal components of a successful nostrification of doctor, dentist or pharmacist diploma. Receipt of documents about nostrification enables to continue the process of recognition of higher education, in order to eventually work as a doctor in the European Union.


Keywords

міжнародне стажування, Чеська Республіка, нострифікація диплома лікаря.

международная стажировка, Чешская Республика, нострификация диплома врача.

international internships, Czech Republic, nostrification of doctor diploma.

Статтю опубліковано на с. 185-187

 

Актуальність

Широке впровадження Болонського навчального процесу в практику вищих навчальних закладів та підтримання євроінтеграційних процесів зумовлює бажання самовдосконалення як науково-педагогічних працівників, так і лікарів за межами України.
Впровадження закону про отримання вченого звання доцента чи професора зумовлює пошук та вибір країни, міста, клінічної бази для проходження міжнародного стажування.

Основна частина

Для отримання дозволу на шестимісячне стажування (робота під наглядом лікаря) в Чеській Республіці передусім необхідне визнання вищої медичної освіти. Для отримання можливості міжнародного стажування з боку приймаючої сторони постає питання про кількість пройдених годин за кожною окремою навчальною дисципліною в медичному університеті — так званий процес нострифікації диплома.
Для виконання цього пункту необхідний кваліфікований переклад диплома та додатка до диплома вищого навчального закладу акредитованим Чеською Республікою судовим перекладачем або представником чеського посольства за кордоном. У випадку зміни прізвища після одруження необхідне свідоцтво про одруження. Копії документів, що перекладаються, обов’язково мають бути завіреними нотаріально. При перекладі прізвища й імені заявника необхідно звернути увагу перекладача, щоб транслітерація збігалася із даними закордонного паспорта, оскільки під час оформлення стажування в клініці може виникнути відмінність в чеському перекладі й транслітерації латиною.
При неточностях перекладу медичних дисциплін виникають зауваження та відмова у визнанні диплома лікаря (провізора, стоматолога). 
Визнання іноземної вищої освіти (Uznávání zahraničního vzdělání) проводиться в державних університетах, де порівнюється навчальна програма зі схожою за змістом програмою освіти в Чеській Республіці. Приватні коледжі не мають таких повноважень.
Інформація щодо огляду акредитованих навчальних програм в університетах Чехії доступна на веб-сторінках Міністерства освіти, молоді та спорту: розділ «Освіта» — «Вища освіта» — «Вибір освітніх програм» (www.msmt.cz — Akreditované studijní programy vysokých škol). Адреси державних університетів розміщені в розділі «Освіта» — «Вища освіта» — «Вибір списку коледжів».
Згідно з міжнародної угодою країн Європейського Союзу та України необхідний тільки процес нострифікації, апостилізацію проводити не потрібно (Закон Чеської Республіки № 111 від 2011 року, § 89).
Визнанням вищої медичної освіти займаються університети, у яких є медичні факультети, процедура, як правило, безкоштовна. До таких університетів належать Карлів Університет у Празі (www.cuni.cz/UK-6452), Університет Острави (http://www.osu.cz/index.php?id=924), медичний факультет у Плзні (http://www.lfp.cuni.cz/sekce/407-uznavani-zahranicniho-vzdelani) та інші.
Після вибору університету, у якому буде проводитися нострифікація, необхідно заповнити заяву про визнання закордонної вищої освіти й кваліфікації (Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace / Request for recognition of foreign university education and qualification) (рис. 1). Слід зазначити, що диплом спеціаліста, який видається в Україні, прирівнюється до кваліфікації магістра, тому в заяві слід зазначати саме цей пункт.
Термін розгляду документів та визнання вищої освіти в університетах Чеської Республіки становить 30 днів. У більш складних випадках він може бути продовжений до 60 днів.
Визнання освіти й кваліфікації, отриманих шляхом навчання в зарубіжних університетах країн Європейського Союзу та країн «третього світу», регулюється такими директивами:
1) Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні від 11 квітня 1997, Лісабон, чеською мовою була опублікована в Збірнику міжнародних договорів (60/2000);
2) міжнародними угодами, що регулюють перевірку автентичності офіційних документів (Закон № 111/1998 «Про університети та про внесення змін і доповнень в інші акти», § 89, 90, 105, 106, Закон № 500/2004 «Про адміністративні процедури»).
Слід зазначити, що якщо під час розгляду заяви на нострифікацію диплома працівниками університету Чеської Республіки встановлюються істотні відмінності в ступені програм, заявка буде відхилена. Повторна спроба подати заяву в аналогічний університет як тестова перевірка також буде неуспішною.
Доказ визнання вищої освіти дає право використовувати назву, яку було видано в країні походження, що не є еквівалентом назви для використання в чеському середовищі.
Подальшим кроком після отримання документа при нострифікацію диплома є оформлення пакету документів та підготовка до здачі письмового тестового іспиту.

Bibliography

1. Богомаз В.М. Оцінка досвіду навчання лікарів за кордоном на етапі безперервного професійного розвитку / В.М. Богомаз, П.В. Римаренко, О.І. Могила // Український медичний часопис. — 2012. — № 6 (92). — С. 11-13.

2. Манерова О.А. Профессиональный рост и карьера в здравоохранении: приоритеты и проблемы / О.А. Манерова // Медицинские технологии. Оценка и выбор. — 2011. — № 2. — С. 83-87.

3. Сіроштан О. Лікар їде за кордон / О. Сіроштан // Therapia. Український медичний вісник. — 2008. — №2 (23). — С. 5-7.

4. Чехія: погляд на систему освіти / [Фіра Л.С., Острівка О.І., Сидоренко О.Л., Лихацький П.Г.]. — Тернопіль, 2006. — 100 с. 


Back to issue