Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016

Back to issue

Clinical and Pathogenetic Significance of Osteoassociated Microelements in the Joint Diseases. Report I. Microelementosis in the Blood

Authors: Синяченко О.В., Гейко И.А., Сокрут О.П., Хапченкова Д.С., Перепада А.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність роботи. Мікроелементоз (дисбаланс в організмі рівнів окремих мікроелементів — МЕ) розглядається як одна з важливіших клініко-патогенетичних складових дегенеративно-запальних хвороб суглобів, а МЕ можуть відігравати роль кофакторів, що беруть участь у процесах артикулярного запалення. Мета роботи: вивчити рівні в сироватці крові та провести оцінку клініко-патогенетичної значущості остеоасоційованих МЕ (кобальт — Со, мідь — Cu, залізо — Fe, літій — Li, марганець — Mn, свинець — Pb, стронцій — Sr, цинк — Zn) при різних артритах — ревматоїдному (РА), реактивному урогенітальному хламідійіндукованому (РеА), псоріатичному (ПсА), подагричному (ПА) та остеоартриті (ОА). Матеріал і методи. Під наглядом перебували 262 хворі,
серед яких було 89 осіб, які страждають від РА, 31 — від РеА, 35 — від ПсА, 49 — від ПА та 58 — від ОА. Розподіл чоловіків і жінок у цих групах відповідно становив 1 : 2, 2 : 1, 1 : 1, 11 : 1, 1 : 3, середній вік обстежених був 47, 34, 42, 48 і 58 років, а тривалість клінічної маніфестації захворювання — 10, 4, 11, 7 та 12 років. МЕ в сироватці крові досліджували за допомогою атомно-абсорбційного спектрометру з електрографітовим атомізатором SolAAr-Mk2-MOZe. Результати. Мікроелементоз при артритах виявляється підвищенням у крові концентрацій токсичних Li, Pb і Sr, причому відзначною особливістю РеА є нормальний рівень феремії, ПсА — наявність гіперкупремії, а OA — гіпоцинкемії. Мікроелементний склад крові залежить від ступеня активності й клініко-лабораторних ознак захворювань, поширеності артикулярного процесу, тяжкості кістково-деструктивних змін суглобів (субхондральний склероз, остеокістоз, остеоузури, епіфізарний остеопороз тощо), наявності системного остеопорозу, спондилопатії (остеохондроз, спондилоартроз) та екстраартикулярних проявів артритів (ураження шкіри, м’язів, периферійної нервової системи, лімфатичних вузлів, внутрішніх органів). Показники в крові Co, Cu, Li, Mn, Pb, Sr і Zn при РА, ПсА та ПА можуть мати певну прогностичну значущість. Висновки. При всіх вивчених захворюваннях суглобів розвиваються порушення мікроелементного складу крові, що беруть участь у патогенетичних побудовах РА, РеА, ПсА, ПА, ОА і визначають їх клінічний перебіг, а в майбутньому з’явиться можливість використовувати раціональнішу медичну технологію діагностики й лікування хвороб суглобів, розробити коригуючі мікроелементоз препарати, поліпшити якість прогнозування ефективності терапевтичних заходів.

Актуальность работы. Микроэлементоз (дисбаланс в организме уровней отдельных микроэлементов — МЭ) рассматривается как одно из важных клинико-патогенетических составляющих дегенеративно-воспалительных болезней суставов, а МЭ могут играть роль кофакторов, участвующих в процессах артикулярного воспаления. Цель работы: изучить уровни в сыворотке крови и провести оценку клинико-патогенетической значимости остеоассоциированных МЭ (кобальт — Со, медь — Cu, железо — Fe, литий — Li, марганец — Mn, свинец — Pb, стронций — Sr, цинк — Zn) при различных артритах — ревматоидном (РА), реактивном урогенитальном хламидийиндуцированном (РеА), псориатическом (ПсА), подагрическом (ПА) и остеоартрите (ОА). Материал и методы. Под наблюдением находились 262 больных, среди которых было 89 человек, страдающих РА, 31 — РеА, 35 — ПсА, 49 — ПА и 58 — ОА. Распределение мужчин и женщин в этих группах соответственно составило 1 : 2, 2 : 1, 1 : 1, 11 : 1, 1 : 3, средний возраст обследованных был 47, 34, 42, 48 и 58 лет, а длительность клинической манифестации заболевания — 10, 4, 11, 7 и 12 лет. МЭ в сыворотке крови исследовали с помощью атомно-абсорбционного спектрометра с электрографитовым атомизатором SolAAr-Mk2-MOZe. Результаты. Микроэлементоз при артритах проявляется повышением в крови концентраций токсичных Li, Pb и Sr, причем отличительной особенностью РеА является нормальный уровень ферремии, ПсА — наличие гиперкупремии, а OA — гипоцинкемии. Микроэлементный состав крови зависит от степени активности и клинико-лабораторных признаков заболеваний, распространенности артикулярного процесса, тяжести костно-деструктивных изменений суставов (субхондральный склероз, остеокистоз, остеоузуры, эпифизарный остеопороз и пр.), наличия системного остеопороза, спондилопатии (остеохондроз, спондилоартроз) и экстраартикулярных проявлений артритов (поражения кожи, мышц, периферической нервной системы, лимфатических узлов, внутренних органов). Показатели в крови Co, Cu, Li, Mn, Pb, Sr и Zn при РА, ПсА и ПА могут обладать определенной прогностической значимостью. Выводы. При всех изученных заболеваниях суставов развивается нарушение микроэлементного состава крови, который участвует в патогенетических построениях РА, РеА, ПсА, ПА, ОА и определяет их клиническое течение, а в будущем появится возможность использовать более рациональную медицинскую технологию диагностики и лечения болезней суставов, разработать корригирующие микроэлементоз препараты, улучшить качество прогнозирования эффективности терапевтических мероприятий.

Relevance. Microelementosis (imbalance in the body of certain microelements — ME) is considered as one of the most important clinical and pathogenetic components of degenerative and inflammatory joint diseases, and ME can play the role of co-factors involved in the processes of articular inflammation. The objective: to study the levels in the blood serum and to assess the clinical and pathogenetic significance of osteoassociated ME (cobalt — Co, copper — Cu, iron — Fe, litium — Li, manganese — Mn, lead — Pb, strontium — Sr, zinc — Zn) in a variety of arthritis — rheumatoid (RA), Chlamydia-induced urogenital reactive arthritis (ReA), psoriatic (PsA), gouty (GA) and osteoarthritis (OA). Material and methods. There were 262 patients under observation, among them 89 persons suffering from RA, 31 — ReA, 35 — PsA, 49 — GA and 58 — OA. The distribution of males and females in these groups were 1 : 2, 2 : 1, 1 : 1, 11 : 1, 1 : 3, respectively, the average age of the patients was 47, 34, 42, 48 and 58 years, and the duration of clinical manifestations of the disease — 10, 4, 11, 7 and 12 years. ME in the blood serum were studied using atomic absorption spectrometer with electrographite atomizer SolAAr-Mk2-MOZe. Results. Microelementosis in arthritis is manifested by increased blood concentrations of toxic Li, Pb and Sr, moreover, the feature of ReA is a normal ferremia level, PsA — hyperkupremia, and OA — hypozincemia. Microelement blood composition depends on the activity, clinical and laboratory signs of disease, the prevalence of articular process, aggravation of bone destructive changes in the joints (subchondral sclerosis, osteocystosis, bone erosions, epiphyseal osteoporosis, etc), the presence of systemic osteoporosis, spondylopathies (osteochondrosis, spondyloarthrosis) and extra-articular manifestations of arthritis (lesions of the skin, muscles, peripheral nervous system, lymph nodes, internal organs). Blood indexes of Co, Cu, Li, Mn, Pb, Sn and Zn in RA, PsA and GA may have a certain prognostic value. Conclusions. In all the studied joint diseases, there is the disturbance of microelemental blood composition, which is involved in the pathogenetic development of RA, ReA, PsA, GA, OA and determines their clinical course, and in the future it will be possible to apply more rational medical technology for the diagnosis and treatment of joint diseases, to develop medications to correct microelementosis, to improve the quality of predicting the effectiveness of therapeutic interventions.


Keywords

суглоби, артрити, мікроелементи, кров.

суставы, артриты, микроэлементы, кровь.

joints, arthritis, microelements, blood.

Статья опубликована на с. 34-40

 

Введение

Микроэлементоз (дисбаланс в организме уровней отдельных микроэлементов — МЭ) рассматривается как одно из важных клинико-патогенетических составляющих дегенеративно-воспалительных болезней суставов [6, 16]. МЭ играют роль кофакторов, участвующих в процессах артикулярного воспаления [10, 12]. Установлено уменьшение параметров в организме больных артритами эссенциальных (жизненно необходимых) меди (Cu), железа (Fe), марганца (Mn) и цинка (Zn) на фоне повышения содержания токсичного свинца (Pb) [1], отложения которого в хряще и субхондральной кости способствуют развитию дегенеративно-воспалительных заболеваний суставов [20]. При этом в синовиальной среде суставов происходит накопление Cu, Fe и Zn [19]. Если содержание Zn в сыворотке крови достаточно стабильно, то уровни таких МЭ, как Cu и Fe, существенно меняются [2].
Цель данной работы — изучение уровней остеоассоциированных МЭ (Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, кобальта — Co, лития — Li, стронция — Sr) в сыворотке крови и оценка клинико-патогенетической значимости микроэлементоза при различных артритах — ревматоидном (РА), реактивном урогенитальном хламидийиндуцированном (РеА), псориатическом (ПсА), подагрическом (ПА) и остеоартрите (ОА).

Материал и методы

Под наблюдением находились 262 больных, среди которых было 89 человек, страдающих РА, 31 — РеА, 35 — ПсА, 49 — ПА и 58 — ОА. Распределение мужчин и женщин в этих группах соответственно составило 1 : 2, 2 : 1, 1 : 1, 11 : 1, 1 : 3. Средний возраст обследованных был 47,0 ± 1,2, 34,0 ± 1,5, 42,0 ± 1,8, 48,0 ± 0,9 и 58,0 ± 1,3 года, а длительность клинической манифестации заболевания — 10,0 ± 0,7, 4,0 ± 0,6, 11,0 ± 1,1, 7,0 ± 0,8 и 12,0 ± 0,7 года. III–IV стадии констатированы у 37 % от числа больных РА, у 20 % — ПсА, у 38 % — ОА. Серопозитивный вариант РА по ревматоидному фактору (RF) отмечен в 89 % наблюдений, а по антителам к циклическому цитруллиновому пептиду (a-CCP) — в 87 %. Chlamydia trachomatis обнаружены в урогениталиях в 81 % случаев РеА, а противохламидийные антитела в серологических тестах — в 84 %. Вульгарная форма псориаза имела место в 66 % наблюдений ПсА, инфильтративно-бляшечная — в 25 %, экссудативная — в 9 %. Соотношение интермиттирующей к хронической форм ПА было 1 : 4, периферические тофусы обнаружены в 65 % наблюдений подагры, костные — в 59 %, метаболический тип гиперурикемии установлен в 61 % случаев, почечно-метаболический — в 39 %. Узлы Гебердена и/или Бушара отмечены у 31 % от числа больных ОА, реактивный синовит — в 54 %, полиартроз и спондилопатия (остеохондроз, спондилоартроз) — в 79 %.
Рентгенологическое исследование периферических суставов, крестцово-подвздошных сочленений и позвоночника проводили на аппарате Multix-Compact-Siеmens (Германия), ультразвуковое исследование суставов — на Envisor-Philips (Нидерланды), двухэнергетическую рентгеновскую остеоденситометрию проксимального отдела бедренной кости — на QDR-4500-Delphi-Hologic (США). МЭ в сыворотке крови исследовали с помощью атомно-абсорбционного спектрометра с электрографитовым атомизатором SolAAr-Mk2-MOZe (Великобритания). Для оценки других лабораторных показателей использовали анализатор Olympus-AU640 (Япония) и ридер PR2100-Sanofi diagnostic pasteur (Франция). В качестве контроля обследованы 30 практически здоровых пациентов (13 мужчин и 17 женщин в возрасте 18–64 лет), которые не подвергались в процессе своей повседневной деятельности избыточному влиянию на организм тех или иных МЭ (обследованные контрольной группы были студентами и служащими — медицинскими, педагогическими, финансовыми, торговыми и техническими работниками).
Подсчитывали число болезненных суставов (JPN), индексы Лансбури (IL), активности (DAS и DAS28), интегральной тяжести (ASI) и прогрессирования (API) артрита по формулам: ASI = lnIL × DAS и API = (S2 + Σ): T, где S — рентгенологическая стадия суставного синдрома, Σ — сумма его рентгеносонографических признаков, Т — длительность клинической манифестации болезни. В группе пациентов с РА JPN составил 21,0 ± 0,9 а.е., IL — 221,0 ± 8,9 балла, DAS28 — 6,0 ± 1,1 о.е., при РеА — соответственно 12,0 ± 1,3 а.е., 84,0 ± 5,4 балла и 5,0 ± 1,0 о.е., при ПсА — 17,0 ± 1,1 а.е., 111,0 ± 8,1 балла, 5,0 ± 0,9 о.е.
Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с помощью компьютерного вариационного, непараметрического, корреляционного, регрессионного, одно- (ANOVA) и многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы Microsoft Excel и Statistica-Stat-Soft, США). Оценивали медианы (М), их стандартные отклонения (SD) и ошибки, коэффициенты корреляции (r), критерии регрессии (R), дисперсии, Стьюдента, Уилкоксона — Рао и достоверность статистических показателей (p).

Результаты 

У здоровых пациентов контрольной группы показатели в крови Со составили 8,50 ± 0,85 мкг/л, Cu — 1,00 ± 0,04 мг/л, Fe — 445,00 ± 3,63 мг/л, Li — 2,30 ± ± 0,04 мкг/л, Mn 18,90 ± 2,74 мкг/л, Pb — 37,50 ± ± 3,18 мкг/л, Sr — 32,50 ± 1,77 мкг/л, Zn — 6,30 ± ± 0,12 мг/л. Оказалось, что при всех нозологических формах артритов (табл. 1) наблюдается достоверное уменьшение концентрации в сыворотке Mn при увеличении содержания Li и Sr на фоне нормального уровня Со. Только при ПсА наблюдалось достоверное повышение купремии на 20 %, и лишь у больных РеА не изменялись параметры ферремии (439,10 ± 5,33 мг/л). ПА протекает с большими в 2,1 раза концентрациями в крови Li по сравнению с ОА, в 2,2 раза — с РА, в 2,4 раза — с ПсА, в 2,5 раза — с РеА. При сравнении со здоровыми пациентами для больных ОА характерно уменьшение (в 2,3 раза) уровня Pb, тогда как воспалительные заболевания суставов протекают с достоверной гиперплюмбемией. Кроме того, исключительно у больных ОА констатируется сниженное содержание в крови Zn.
Частота микроэлементоза в сыворотке больных артритами (< M ± SD > показателей здоровых) оказалась следующей: 1) при РА изменения концентраций Fe, Li, Sr, Pb и Mn обнаружены соответственно в 69, 63, 62, 56 и 16 % наблюдений; 2) при ПсА изменения концентраций Pb, Fe, Li и Cu — в 100, 80, 54 и 51 %; 3) при ПА изменения концентраций Sr, Fe, Li, Pb и Mn — в 100, 84, 63, 39 и 37 %; 4) при ОА изменения концентраций Sr, Pb, Li, Fe и Zn — в 91, 81, 74, 57 и 41 %. В целом при всех болезнях суставов выявлено достоверное повышение в крови концентраций токсичных Li и Sr, а у больных РА, РеА, ПсА и ПА, кроме того, и содержания Pb. Вместе с тем трехмерные интегральные гистограммы этих токсичных МЭ (Li + Pb + Sr) в сыворотке больных с разными артритами существенно разнятся (рис. 1).

Обсуждение

Еще раз отметим, что отличительной особенностью РеА является уровень в сыворотке Fe, ПсА — Cu, а OA — Zn. В связи с этим дадим некоторые комментарии. Многие артриты, включая анкилозирующий спондилит, могут протекать как с гипоферремией, так и с повышенным содержанием Fe в организме больных, что во многом определяется состоянием рецепции и активностью ферритина, трансферрина, ферропортина, гепцидина и лактоферрина [7, 14]. Именно с этими белками может быть связано нормальное содержание Fe при РеА. Кроме того, низкий уровень Fe в крови в случаях РА может определять развитие анемии, которая наблюдается у каждого третьего такого пациента и степень которой соотносится с активностью патологического процесса, в частности с параметрами в крови провоспалительных цитокинов [8, 15].
Имеются сведения, что экзогенное введение Cu крысам с экспериментальным артритом способно оказывать противовоспалительное действие [18]. J. Li и соавт. [11] считают, что воспалительным заболеваниям суставов свойственен низкий уровень в сыворотке крови Cu и Zn, показатели которых обратно коррелируют с активностью В-лимфоцитов. Вместе с тем, по данным M. Chakraborty и соавт. [4], содержание Cu в сыворотке крови больных РА повышается, что прямо коррелирует с длительностью заболевания, продолжительностью утренней скованности и параметрами активности патологического процесса, но обратно соотносится с содержанием в крови гемоглобина. Гиперкупремия нами установлена только при ПсА. В целом для болезней суставов характерен дисбаланс в крови соотношения Cu/Zn, который проявляется увеличением концентрации первого МЭ и уменьшением содержания второго [12, 17].
Zn действует как иммуномодулятор, регулирующий активность синовиальных макрофагов, В-лимфоцитов, естественных клеток-киллеров, хелперной и супрессорной субпопуляции Т-лимфоцитов [3]. У больных PA и ОА, а также в эксперименте на крысах с моделью этих заболеваний было показано, что для реализации провоспалительного и деструктивного действия внутрисуставных металлопротеиназ необходимо наличие ионов Zn [5]. Напомним, что гипоцинкемия обнаружена нами лишь у больных ОА.
Многофакторный дисперсионный анализ Уилкоксона — Рао продемонстрировал влияние на микроэлементное зеркало в крови больных РА параметра DAS28 и API болезни, а также серопозитивности заболевания по RF и a-CCP. Как свидетельствует однофакторный дисперсионный анализ, уровень в крови RF > 14 МЕ/мл воздействует на параметры Cu, Fe и Pb, а содержание а-ССР > 17 Е/мл — на концентрацию Sr. Наблюдается прямая корреляционная связь между показателями a-CCP и Pb. Cеропозитивность заболевания по RF сопровождается увеличением на 24 % значений Cu, на 41 % — Li, в 7 раз — Pb на фоне достоверного уменьшения Со на 5 % и Fe на 31 %. Результаты статистической обработки проведенных исследований позволили нам считать, что уровень в крови Pb > 90 мкг/л (> M + SD больных РА) отражает серопозитивность патологического процесса.
Регрессионный анализ указал на существование обратной зависимости параметров кобальтемии от степени активности ревматоидного процесса. С увеличением стадии РА возрастают в крови концентрации Cu, Li и Pb. ANOVA продемонстрировал влияние DAS28 на содержание всех изученных МЭ. С учетом представленных результатов можно говорить о том, что показатель в крови Li > 5 мкг/л (> M + SD больных) указывает на высокую активность РА. Li дозозависимо стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов и усиливает синтез острофазовых белков, тем самым способен ухудшать течение РА.
Микроэлементный состав крови больных РА тесно связан с наличием системных проявлений болезни. Так, имеет место влияние на состояние микроэлементоза дигитального артериита, синдрома Шегрена, поражений скелетных мышц (миозит, миалгии), серозных оболочек (плеврит, перикардит), легких (интерстициальный пневмонит, фиброзирующий альвеолит, ревматоидные узлы), почек (тубулоинтерстициальный нефрит, мезангиопролиферативный гломерулонефрит, амилоидоз) и периферической нервной системы (моно- и полинейропатия, синдром Гийена — Барре, радиокулопатия). Дисперсионный и регрессионный анализы указывают на зависимость от тяжести дигитального артериита содержания Cu и Pb, лимфаденопатии — Co, Mn, Pb и Sr, серозитов — Li и Mn, нефропатии и периферической нейропатии — Zn. С учетом направленности связей можно считать, что прогнознегативным критерием в отношении выраженности мышечного синдрома при РА является концентрация в крови Cu > 12 мг/л, лимфаденопатии — Co < 7 мкг/л, патологии почек и периферической нервной системы — Zn > 7 мг/л (< M ± SD > больных).
Hа формирование эпифизарного и системного остеопороза оказывает воздействие уровень в крови Pb, который способен встраиваться в кристаллическую решетку гидроксиапатита и накапливаться в костной ткани, преимущественно в компактной части трубчатых костей, замещая там кальций. По данным однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов, содержание Cu, Mn и Sr в крови больных РА во многом определяет развитие сужения суставной щели и остеокистоза. Степень субхондрального склероза прямо зависит от параметров Cu и Sr, узурации костей — от Li и Mn, артрокальцинатов — от Li и Zn.
По данным выполненного ANOVA/MANOVA, на интегральный микроэлементный состав крови у больных РеА оказывают достоверное влияние степень активности заболевания и длительность патологического процесса. Состав в сыворотке МЭ тесно связан с распространенностью артрита, тяжестью поражения кожи и ее придатков, сердца и почек. Существующий микроэлементоз мало определяет развитие сакроилеита, тендовагинитов, энтезопатий, спондилопатии, патологии урогениталий, глаз и периферической нервной системы. При этом уровень Zn оказывает достоверное воздействие на нарушения возбудимости миокарда и электрической проводимости сердца, на его клапанный аппарат и камеры. От этого МЭ зависит развитие синдрома ранней реполяризации желудочков, тогда как появление блокады левой ножки пучка Гиса определяют Mn и Cu. Повышенный уровень в крови Cu у таких больных может играть роль кофактора, участвующего в процессах артикулярного воспаления. Cu определяет активность ферментов противорадикальной защиты в синовие, тем самым воздействуя на нормальное состояние гликозаминогликанов и синтез коллагена типа II в синовиальной среде суставов.
По данным многофакторного дисперсионного анализа Уилкоксона — Рао, на интегральный микроэлементный состав крови при ПсА не влияют длительность заболевания и кожная форма псориаза. По результатам проведенного ANOVA, степень активности патологического процесса оказывает достоверное воздействие на концентрации Со и Mn, а форма псориаза определяет уровень ферремии. Между степенью активности ПсА и показателями в крови Mn существует обратная корреляционно-регрессионная связь, что нашло свое отражение на рис. 2. Мы считаем, что уровень в крови Mn < 8 мкг/л (< M – SD больных ПсА) отражает высокую активность заболевания. Как известно, дефицит Mn в организме проявляется развитием дегенеративных изменений хряща, остеопороза и поражений периартикулярных тканей. В патогенезе воспалительно-дегенеративных болезней суставов участвует низкий уровень в крови Mn, в первую очередь как компонент антиоксидантной супероксиддисмутазы [9]. По данным S. Sarban et al. [13], если у больных артритами содержание в сыворотке крови Mn не отличается от параметров у здоровых людей, то в суставной жидкости концентрация данного МЭ существенно уменьшается, что прямо коррелирует с активностью в синовии аргиназы.
С распространенностью суставного процесса у больных псориазом прямо коррелируют показатели в крови эссенциальных Fe (рис. 3) и Zn. Влияние числа пораженных суставов на уровень цинкемии демонстрирует и дисперсионный анализ. На наш взгляд, показатели в крови Zn > 8 мг/л (> M + SD больных ПсА) являются при псориазе прогнознегативными в отношении суставного синдрома. Отметим, что высокие параметры в крови Zn будут стимулировать синтез белка кальретикулума, связанного с аутоантигеном Ro/SS-A, который во многом нарушает функцию кератиноцитов с последующим усугублением поражения кожи.
По результатам анализа Уилкоксона — Рао, на интегральное состояние микроэлементного состава крови больных ПсА воздействует поражение только тазобедренных суставов. Однофакторный дисперсионный анализ свидетельствует о влиянии коксита на уровень Sr, сакроилеита — на показатели Li и Pb, спондилоартрита — на содержание Mn, процессов анкилозирования суставов — на параметры Pb и Sr. Установлено, что показатели Sr > 66 мкг/л (> M + SD больных ПсА) являются прогнознегативными в отношении тяжести течения заболевания. Выраженность поражения лучезапястных суставов зависит от уровня в крови Mn, локтевых — Со, дистальных межфаланговых стоп — Fe и Zn, тазобедренных — Co, Cu, Pb и Sr. Концентрация в крови Pb оказывает негативное влияние на формирование при ПсА субхондрального склероза и артроанкилоза.
По данным многофакторного дисперсионного анализа, на интегральный микроэлементный статус в крови при ПА оказывают влияние возраст больных, форма артрита и нефропатии, наличие периферических и костных тофусов, функциональное состояние почек, эпифизарный остеопороз и остеокистоз. Содержание ферремии с возрастом уменьшается. По сравнению с интермиттирующей формой ПА при хронической имеют место достоверно более высокие концентрации в крови Co (на 9 %), Li (в 3,8 раза) и Sr (на 78 %) при уменьшении на 24 % Fe. Уролитиазный тип подагрической нефропатии в сравнении с латентным сопровождается большей концентрацией Li — в 3,4 раза, на 38 % — Mn и на 35 % — Sr, но меньшим содержанием Cu — на 10 % и на 21 % — Fe. По данным однофакторного дисперсионного анализа, наличие тофусов оказывает влияние на показатели в крови Со, Li и Sr. Кроме того, oт периферических тофусов зависит содержание Zn, а от костных тофусов — Mn.
Уровни гиперурикемии и гиперурикозурии оказывают воздействие на параметры Li, Mn, Sr и Zn. Необходимо отметить, что с высокой концентрацией в крови мочевой кислоты также связано содержание Со. С учетом выполненной статистической обработки полученных данных исследования получен результат, имеющий практическую значимость: показатели в крови Li > 17 мкг/л (> M + SD больных ПА) указывают на неблагоприятное течение суставного и почечного синдромов.
При ОА на интегральное содержание в крови МЭ оказывают достоверное влияние длительность клинической манифестации заболевания, распространенность периферического артикулярного синдрома, тяжесть деструктивных изменений со стороны суставов, наличие манифестного реактивного синовита и выраженность спондилопатии. Однофакторный дисперсионный анализ показал влияние продолжительности болезни на концентрации Fe, Mn Sr и Zn, JPN — на Fe, Li, Mn, Pb, Sr и Zn, AРI — на Co, Fe, Mn, Pb Sr и Zn, наличия синовита — на Li, Mn, Pb и Sr, тяжести спондилопатии — на Fe, Mn, Pb и Sr. ASI, по результатам регрессионного анализа, прямо соотносится с показателями в крови Li и Pb, а стадия болезни — с Sr. Появление субхондрального склероза тесно связано с содержанием в крови Co, остеофитоза — с Fe, Li, Mn, Pb и Zn, остеокистоза — с Cu и Mn, остеоузур — с Cu, Li, Mn и Pb, лигаментоза — с Cu, Fe и Pb.

Выводы

1. При всех изученных заболеваниях суставов (РА, РеА, ПсА, ПА, ОА) развивается микроэлементоз, который проявляется повышением в крови концентраций токсичных Li, Pb и Sr, причем отличительной особенностью РеА является нормальный уровень ферремии, ПсА — наличие гиперкупремии, а OA — гипоцинкемии.
2. Микроэлементный состав крови зависит от степени активности и клинико-лабораторных признаков заболеваний, распространенности артикулярного процесса, тяжести костно-деструктивных изменений суставов, наличия остеопороза, спондилопатии и экстраартикулярных (системных) проявлений артритов.
3. Микроэлементоз участвует в патогенетических построениях всех изученных болезней суставов.
4. Показатели в крови Co, Cu, Li, Mn, Pb, Sr и Zn при РА, ПсА и ПА могут обладать определенной прогностической значимостью.

Bibliography

1. Afridi H.I. Estimation of toxic elements in the samples of different cigarettes and their effect on the essential elemental status in the biological samples of Irish smoker rheumatoid arthritis consumers / H.I. Afridi, F.N. Talpur, T.G. Kazi, D. Brabazon // Environ Monit. Assess. — 2015. — Vol. 187, № 4. — P. 157-167.

2. Aleshko-Ozhevski I.P. The homeostatic changes of mi-neral and trace elements during of year at rheumatoid arthritis / I.P. Aleshko-Ozhevski, K.K. Sharafetdinov, A.V. Pogozheva, L.V. Sheviakova // Vopr. Pitan. — 2016. — Vol. 75, № 3. — P. 9-14.

3. Bonaventura P. Zinc and its role in immunity and inflammation / P. Bonaventura, G. Benedetti, F. Albarède, P. Miossec // Autoimmun. Rev. — 2015. — Vol. 14, № 4. — P. 277-285.

4. Chakraborty M. Serum copper as a marker of disease activity in rheumatoid arthritis / M. Chakraborty, H. Chutia, R. Changkakati // J. Clin. Diagn. Res. — 2015. — Vol. 9, № 12. — P. 9-11.

5. Collins-Racie L.A. Global analysis of nuclear receptor expression and dysregulation in human osteoarthritic articular cartilage: reduced LXR signaling contributes to catabolic metabolism typical of osteoarthritis / L.A. Collins-Racie, Z. Yang, M. Arai et al. // Osteoarthritis Cartilage. — 2009. — Vol. 17, № 7. — P. 832-842.

6. Colotti G. Metals and metal derivatives in medicine / G. Colotti, A. Ilari, A. Boffi, V. Morea // Mini Rev. Med. Chem. — 2013. — Vol. 13, № 2. — P. 211-221.

7. Dilandro G. May biscuits contribute to iron balance? An observation in children with juvenile idiopatic arthritis / G. Dilandro, V. De Cosmi, F. Corona et al. // Int. J. Food. Sci. Nutr. — 2015. — Vol. 66, № 7. — P. 811-814.

8. Glossop J.R. Anemia in rheumatoid arthritis: association with polymorphism in the tumor necrosis factor receptor I and II genes / J.R. Glossop, P.T. Dawes, A.B. Hassell, D.L. Mattey // J. Rheumatol. — 2015. — Vol. 32, № 9. — P. 1673-1678.

9. Hapeta B. Metabolism and protein transformations in synovial membrane of a knee joint in the course of rheumatoid arthritis and degenerative arthritis / B. Hapeta, B. Koczy, A. Fitowska et al. // Pol. Orthop. Traumatol. — 2012. — Vol. 23, № 77. — P. 53-58.

10. Kiran M. Adverse reactions to metal debris in metal-on-polyethylene total hip arthroplasty using a titanium-molybdenum-zirconium-iron alloy stem / M. Kiran, P.J. Boscainos // J. Arthroplasty. — 2015. — Vol. 30, № 2. — P. 277-281.

11. Li J. Effects of B-lymphocyte dysfunction on the serum copper, selenium and zinc levels of rheumatoid arthritis patients / J. Li, Y. Liang, H. Mao [et al.] // Pak. J. Med. Sci. — 2014. — Vol. 30, № 5. — P. 1064-1067.

12. Sahebari M., Ayati R., Mirzaei H., Sahebkar A., Hejazi S., Saghafi M., Saadati N., Ferns G.A., Ghayour-Mobarhan M. Serum trace element concentrations in rheumatoid arthritis // Biol. Trace Elem. Res. — 2015. — Vol. 169, № 10. — P. 52-58.

13. Sarban S. Relationship between synovial fluid and plasma manganese, arginase, and nitric oxide in patients with rheumatoid arthritis / S. Sarban, U.E. Isikan, Y. Kocabey, A. Kocyigit // Biol. Trace Elem. Res. — 2007. — Vol. 115, № 2. — P. 97-106.

14. Tekatas A. Increased frequency of restless leg syndrome in patients with ankylosing spondylitis / A. Tekatas, O.N. Pamuk // Int. J. Rheum. Dis. — 2015. — Vol. 18, № 1. — P. 58-62.

15. Wilson A. Prevalence and outcomes of anemia in rheumatoid arthritis: a systematic review of the literature / A. Wilson, H.T. Yu, L.T. Goodnough, A.R. Nissenson // Am. J. Med. — 2014. — Vol. 116, suppl. 7. — P. 50-57.

16. Wright R.O. Metals and neurotoxicology / R.O. Wright, A. Baccarelli // J. Nutr. — 2007. — Vol. 137, № 12. — P. 2809-2813.

17. Xin L. Serum levels of copper and zinc in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis / L. Xin, X. Yang, G. Cai et al. // Biol. Trace Elem. Res. — 2015. — Vol. 168, № 1. — P. 1-10.

18. Yassin N.Z. Effect of a topical copper indomethacin gel on inflammatory parameters in a rat model of osteoarthritis / N.Z. Yassin, S.M. El-Shenawy, R.F. Abdel-Rahman et al. // Drug. Des. Devel. Ther. — 2015. — Vol. 12, № 9. — P. 1491-1498.

19. Yazar M. Synovial fluid and plasma selenium, copper, zinc, and iron concentrations in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis / M. Yazar, S. Sarban, A. Kocyigit, U.E. Isikan // Biol. Trace Elem. Res. — 2005. — Vol. 106, № 2. — P. 123-132.

20. Zoeger N. Lead accumulation in tidemark of articular cartilage / N. Zoeger, P. Roschger, J. G. Hofstaetter, C. Jokubonis // Osteoarthritis Cartilage. — 2009. — Vol. 14, № 9. — P. 906-913.

Similar articles

Клинико-патогенетическая значимость остеоассоциированных микроэлементов при болезнях суставов. Сообщение ІІ. Микроэлементоз в волосах
Authors: Синяченко О.В., Гейко И.А., Сокрут О.П., Хапченкова Д.С., Перепада А.В.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016
Date: 2017.01.05
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Пушкарева Е.Е., Делятин О.В., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
"Pain. Joints. Spine." 2 (02) 2011
Date: 2011.08.05
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Guillain — ​Barré Syndrome in Inflammatory Joint Diseases
Authors: Селезнева С.В., Перепада А.В., Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина; Егудина Е.Д., Ханюков А.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
International neurological journal 5 (83) 2016
Date: 2016.10.20
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Clinical and pathogenetic importance of exogenous metals included into the joint prosthesis in knee osteoarthritis
Authors: Синяченко О.В., Сокрут Н.В., Климовицкий Ф.В., Сокрут В.Н., Герасименко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №4, 2018
Date: 2019.02.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue