Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 17, №3, 2016

Back to issue

Антон Тимофійович Бруско (1938–2016)

Статтю опубліковано на с. 187-188

 

Вітчизняна травматологія та ортопедія зазнала відчутної втрати. 18 травня 2016 р. пішов із життя видатний учений, лікар, громадський діяч, керівник відділу патоморфології ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН Украї-ни», доктор медичних наук, професор Антон Тимофійович Бруско.

Після закінчення Кишинівського медичного інституту в 1962 р. він працював лікарем та заступником головного лікаря Ніспоренського району Молдавської РСР (нині — Республіка Молдова). Із 1967 р. діяльність А.Т. Бруска була пов’язана з Київським науково-дослідним інститутом ортопедії (нині — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»), у якому він пройшов шлях від аспіранта до керівника (із 1990 р.) відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням. Наукова діяльність А.Т. Бруска була присвячена теоретичній та експериментальній травматології та ортопедії.
Становлення, ріст та удосконалення Антона Тимофійовича як фахівця, вченого, теоретика відбувалося під керівництвом видатних представників української травматології та ортопедії — професорів В.І. Стецули, Є.Т. Скляренка, О.Я. Суслової, І.В. Шумади, Є.П. Меженіної, М.О. Воробйова та ін.
У 1972 р. А.Т. Бруско захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка морфологічних змін та васкуляризація колінного суглоба після артропластики (експериментальне дослідження)», а в 1985 р. — докторську дисертацію «Зміни структурної організації довгих кісток під впливом функціонального перевантаження (експериментально-клінічне дослідження)». У 1992 р. Антону Тимофійовичу було присвоєно вчене звання професора.
А.Т. Бруско — видатний учений, знаний в Україні та за її межами, провідний теоретик-морфолог у царині функціональної морфології опорно-рухової системи, зокрема репаративної регенерації кісткової тканини. Його дослідження — вагомий внесок у розкриття умов виникнення, морфогенезу та механізму фізіологічної та патологічної перебудови кісток, визначення ролі статичних та динамічних навантажень у патогенезі дегенеративно-дистрофічних захворювань кісток та суглобів, порушенні росту та формуванні кісток. Ним відкрито гідродинамічні ефекти пружних деформацій (це один із фізіологічних механізмів забезпечення кровопостачання кісткової тканини в нормі) й уточнена роль порушень кровопостачання в патогенезі розладів репаративного остеогенезу при переломах кісток. Результати його морфологічних досліджень стали підґрунтям для застосування нових гідроксіапатитних матеріалів у реконструктивно-відновлювальній ортопедії та травматології.
Останні дослідження та публікації професора А.Т. Бруска були присвячені вивченню впливу інтрамедулярних стрижнів різної пружності на структуру компактної кістки при переломах та морфологічним змінам структури сухожилля при синдромі хронічного перевантаження.
Антон Тимофійович — автор близько 320 наукових праць, у тому числі 5 монографій та посібника, 12 авторських свідоцтв на винаходи, які присвячені актуальним теоретичним проблемам травматології та ортопедії. Під його керівництвом успішно захищені 16 кандидатських та 4 докторські дисертації. Крім безпосереднього керівництва дисертаційними роботами, професор А.Т. Бруско був консультантом та всебічно допомагав понад 100 здобувачам наукових ступенів на етапах виконання їх робіт.
А.Т. Бруско брав активну участь у науковому та громадському житті держави та інституту, обирався депутатом райради, був членом Республіканської проблемної комісії «Травматологія та ортопедія», науковим редактором журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування», членом редколегії журналу «Проблеми остеології», членом спеціалізованої вченої ради, головою конкурсної та членом атестаційної комісій інституту, головою комітету з біоетики інституту. Понад 20 років Антон Тимофійович очолював профспілковий комітет ДУ «ІТО НАМН України».
Антон Тимофійович був порядною, відвертою, відповідальною людиною. Чуйний, уважний до пацієнтів, доброзичливий до учнів та колег, він був шанованим ортопедами-травматологами, морфологами та фізіологами України.
Колектив ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», правління ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», редколегія журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування», учні, колеги та друзі глибоко сумують із приводу смерті професора А.Т. Бруска та переконані, що пам’ять про цю прекрасну людину назавжди збережеться у серцях всіх, хто його знав, поважав та щиро любив.
 
Колектив ДУ «Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України»,
правління ВГО «Українська асоціація
ортопедів-травматологів»,
Донецьке медичне товариство,
колектив Донецького НДІ травматології 
та ортопедії, кафедра травматології, ортопедії
і ХЕС ФІПО Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького,
колектив обласної клінічної травматологічної
лікарні, редакційна колегія журналу
«Вісник ортопедії, травматології та протезування»,
редакційна колегія журналу «Травма»

Similar articles


Back to issue