Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 5 (77) 2016

Back to issue

Leukocyte Composition and Immunophenotype of the Blood Lymphocytes in Women with Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity

Authors: Саенко Я.А., Зак К.П., Попова В.В., Семионова Т.А. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вступ. Існує думка, що зміни деяких показників природного та адаптивного імунітету у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з надмірною масою тіла зумовлені ожирінням, що його супроводжує. Жирова тканина є потужним секреторним органом, що продукує чимало цитокінів, особливо адипокінів, що відіграють ключову роль у різних імунних реакціях. Відомо, що рівень головних адипокінів, що регулюють жирову тканину, у периферичній крові (ПК) людини визначається з урахуванням статевого диморфізму. Мета дослідження — ​з’ясування питання про те, якою мірою зміни лейкоцитарного складу та імунофенотипу лімфоцитів крові, що спостерігаються при ЦД 2-го типу в жінок, обумовлені ожирінням, з огляду на значні статеві відмінності в секреції низки адипокінів, які беруть участь у контролі функції імунної системи. Матеріали та методи. Обстежено 24 жінки з вперше виявленим ЦД 2-го типу віком від 40 до 65 років, які були розподілені на дві підгрупи: першу — ​з індексом маси тіла (ІМТ) < 25 кг/м2 і другу — ​з ІМТ ≥ 30 кг/м2.
Загальну кількість лейкоцитів у ПК підраховували за допомогою гематологічного аналізатора. Лейкоцитарну формулу визначали в мазках ПК на 200 клітин, що забарвлені за Папенгеймом. Поверхневі антигени лімфоцитів проти мембранних антигенів: CD3, CD4, CD8, CD20 і CD56 — ​мітили моноклональними антитілами, маркованими флуоресцеїн-ізотіоціанатом або фікоеритрином. Результати. Підвищення загальної кількості лейкоцитів у ПК пацієнтів з ожирінням було значнішим, ніж у хворих із нормальним ІМТ, тобто 23,1 % проти 14,5 % (p < 0,05). Найвищий лейкоцитоз спостерігався у хворих на СД 2-го типу з ожирінням і у середньому досягав 7,61 × 109/л. У подгрупі здорових і хворих жінок із нормальною масою тіла абсолютна кількість сегменто­ядерних нейтрофілів у ПК у пацієнток із ЦД 2-го типу відповідно до такої в нормоглікемічних жінок була збільшена в середньому на 20,3 %, а в огрядних жінок таке співвідношення становило 29,1 % (p < 0,05). У більшості жінок із вперше виявленим ЦД 2-го типу та нормальними показниками величини маси тіла спостерігалося тільки незначне та статистично невірогідне підвищення абсолютної кількості CD4+ та CD8+ Т-клітин. Абсолютна кількість моноцитів у ПК у цих підгруппах була ще більш збільшеною відповідно в середньому на 59,2 % у худих (p < 0,05) і на 64 % в огрядних жінок (p < 0,05). У більшості хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням відмічалося статистично вірогідне підвищення абсолютної кількості природних клітин-кілерів (CD56+-клітини) у ПК. Висновок. У жінок, хворих на ЦД 2-го типу, з ожирінням спостерігаються більш значні зміни в лейкоцитарному складі (збільшення числа нейтрофілів і моноцитів) та імунофенотипі лімфоцитів (збільшення числа CD4+ Т-клітин і CD56+-клітин) крові, ніж у жінок, які страждають від ЦД 2-го типу, із нормальним ІМТ, що вказує на більш виражене у них хронічне низькоградієнтне запалення і пояснює причину більш тяжкого перебігу ЦД 2-го типу при ожирінні. Отримані результати співпадають з останніми даними про те, що ефективність деяких пероральних цукрознижувальних засобів, зокрема метформіну, багато в чому зумовлена їх протизапальною дією.

Введение. Существует мнение, что изменения некоторых показателей естественного и адаптивного иммунитета у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа с избыточной массой тела обусловлены сопровождаемым ожирением, так как жировая ткань является мощным секреторным органом, который продуцирует многие цитокины, особенно адипокины, оказывающие ключевую роль в различных иммунных реакциях. Известно, что уровень главных адипокинов, регулирующих жировую ткань, в периферической крови (ПК) человека определяется с учетом полового диморфизма. Цель исследования — ​выяснение вопроса о том, в какой мере наблюдаемые изменения лейкоцитарного состава и иммунофенотипа лимфоцитов крови при СД 2-го типа у женщин обусловлены ожирением ввиду значительного полового различия в секреции ряда адипокинов, участвующих в контролировании функции иммунной системы. Материалы и методы. Обследованы 24 женщины с впервые выявленным СД 2-го типа в возрасте от 40 до 65 лет, которые были распределены на две подгруппы: первую — ​с индексом массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2 и вторую — ​с ИМТ ≥ 30 кг/м2.
Общее число лейкоцитов в ПК подсчитывали с помощью гематологического анализатора. Лейкоцитарную формулу определяли в мазках ПК на 200 клеток, окрашенных по Паппенгейму. Поверхностные антигены лимфоцитов против мембранных антигенов: CD3, CD4, CD8, CD20 и CD56 — ​метили моноклональными антителами, маркированными флуоресцеин-изотиоцианатом или фикоэритрином. Результаты. Повышение общего количества лейкоцитов в ПК пациентов с ожирением более значительно, чем у больных с нормальным ИМТ, т.е. 23,1 % против 14,5 % (p < 0,05). Самый высокий лейкоцитоз наблюдался у больных СД 2-го типа с ожирением и в среднем достигал 7,61 × 109/л. В подгруппе здоровых и больных женщин с нормальной массой тела абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов в ПК у пациенток с СД 2-го типа по отношению к таковому у нормогликемических женщин было увеличено в среднем на 20,3 %, а у тучных женщин такое соотношение составляло 29,1 % (p < 0,05). Абсолютное количество моноцитов в ПК у этих подгрупп было еще более увеличенным: соответственно в среднем на 59,2 % у худых (p < 0,05) и на 64 % у тучных женщин (p < 0,05). У большинства женщин с впервые выявленным СД 2-го типа и нормальными показателями величины массы тела отмечается только незначительное и статистически недостоверное повышение абсолютного количества CD4+ и CD8+ Т-клеток. У большинства больных СД 2-го типа с ожирением отмечалось статистически достоверное повышение абсолютного количества естественных клеток-киллеров (CD56+-клетки) в ПК. Выводы. У женщин, больных СД 2-го типа, с ожирением отмечается более значительное изменение лейкоцитарного состава (увеличение числа нейтрофилов и моноцитов) и иммунофенотипа лимфоцитов крови (увеличение числа CD4+ Т-клеток и CD56+-клеток), чем у женщин, страдающих СД 2-го типа с нормальным ИМТ, что указывает на более выраженное у них хроническое низкоградиентное воспаление и объясняет причину более тяжелого течения заболевания СД 2-го типа при ожирении. Полученные результаты сопоставимы с последними данными о том, что эффективность некоторых пероральных сахароснижающих средств, в частности метформина, во многом обусловлена их противовоспалительным действием.

Background. There is an opinion that changes in some indicators of natural and adaptive immunity in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) and overweight are caused by concomitant obesity, as the adipose tissue is the potent secretory organ that produces many cytokines, particularly adipokines playing a key role in various immune responses. It is known that the level of the main adipokines, which regulate the adipose tissue, in the human peripheral blood (PB) is determined on the basis of human sexual dimorphism. Purpose of the study — ​to elucidate the question of the extent, to which the observed changes in the leukocyte composition and lymphocyte immunophenotype in type 2 DM in women are determined by obesity, due to the significant sex differences in the secretion of some adipokines involved in controlling the function of the immune system. Materials and methods. The study included 24 women aged 40 to 65 years with newly diagnosed type 2 DM, who were divided into 2 subgroups: the first one — ​with a body mass index (BMI) < 25 kg/m2 and the second one — ​with BMI ≥ 30 kg/m2. The total number of leukocytes in the PB was counted using hematology analyzer. Leucocyte vomposition was determined in smears of the PB per 200 cells stained by Pappenheim. Surface antigens of lymphocytes against membrane antigens: CD3, CD4, CD8, CD20 and CD56 — ​were labelled by monoclonal antibodies marked with fluorescein isothiocyanate or phycoerythrin. Results. The increase in the total number of leukocytes in the PB of obese patients was more significant than in patients with a normal BMI, i.e. 23.1 versus 14.5 % (p < 0.05). The highest leukocytosis was observed in patients with DM type 2 and obesity, reached 7.61 × 109/L on the average. In the subgroup of healthy women and female patients with normal body mass, the absolute number of segmented neutrophils in the PB of patients with DM type 2 in relation to that of normoglycemic women had increased on average by 20.3 %, while in obese women this ratio was 29.1 % (p < 0.05). The absolute number of monocytes in the PB in these subgroups was increased by an average of 59.2 % in lean (p < 0.05) and 64 % in obese (p < 0.05). The majority of women with newly diagnosed DM type 2 and normal values of body weight have only a slight and statistically non-significant increase in the absolute number of CD4+T- and CD8+T-cells. The majority of patients with type 2 DM and obesity showed a statistically significant increase in the absolute number of natural killer cells (CD56+-cells) in the PB. Conclusions. In female patients with DM type 2 and obesity, there is a more significant change in the composition of leukocytes (increased number of neutrophils and monocytes) and immunophenotype of blood lymphocytes (increasing the number of CD4+Т- and CD56+-cells) than in women with DM 2 type and a normal BMI, which indicates a more significant low-grade chronic inflammation in them and explains the cause of a more severe course of DM type 2 in obesity. The findings are consistent with the recent data where efficiency of some oral hypoglycemic drugs, such as metformin, is largely due to their anti-inflammatory action.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу, ожиріння, імунітет, лейкоцитарний склад крові, імунофенотип лімфоцитів.

сахарный диабет 2-го типа, ожирение, иммунитет, лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов.

type 2 diabetes mellitus, obesity, immunity, leukocyte composition of the blood, lymphocyte immunophenotype.

Статья опубликована на с. 13-19

 

Работа выполнена в рамках НИР «Изучение прогностического значения динамики клинико-иммунологических показателей у детей и подростков, больных сахарным диабетом 1-го типа, на ранних стадиях развития заболевания».

Введение

Согласно современным представлениям, сахарный диабет (СД) 2-го типа является хроническим, полисистемным гетерогенным заболеванием воспалительной природы [15, 16]. Этиология и патогенез СД 2-го типа весьма сложны и еще недостаточно изучены. Считают, что факторы риска СД 2-го типа включают в себя ассоциацию генетической предрасположенности, инсулиновой резистентности, дисфункции бета-клеток и воздействия внешней среды (снижение физической активности, стиль жизни, избыточное и нездоровое питание, ожирение, стресс) [6, 20]. Особое внимание уделяется таким факторам риска, как наличие избыточной массы тела или ожирение у человека, которые рассматриваются сейчас как один из видов воспаления, иногда обозначаемого как низкоградиентное (low grade) [21]. Недавно рядом патологов при исследовании поджелудочной железы человека было обнаружено, что у больных СД 2-го типа наблюдается выраженное воспаление преимущественно в панкреатических островках Лангерганса [24].
Информация о роли иммунной системы в патогенезе СД 2-го типа, особенно сопровождаемого избыточной массой тела или ожирением, пока весьма незначительна и неоднозначна. Высказывается мнение, что описываемые изменения некоторых показателей естественного и адаптивного иммунитета у больных СД 2-го типа с избыточной массой тела обусловлены во многом не столь самим заболеванием сахарным диабетом, сколько сопровождаемым ожирением, так как в настоящее время твердо установлено, что жировая ткань (ЖТ) является мощным секреторным органом, который продуцирует многие цитокины, особенно адипокины (лептин, адипонектины и др.), играющие ключевую роль в различных иммунных реакциях [19, 32].
Вместе с тем показано, что уровень главных адипокинов, регулирующих ЖТ (лептина и адипонектина), в периферической крови (ПК) человека определяют с учетом полового диморфизма, т.е. более высокая их концентрация у женщин, чем у мужчин [4, 5, 7, 22]. В то же время имеющиеся исследования, посвященные выяснению роли ожирения при СД 2-го типа, единичны, противоречивы и выполнены преимущественно на лицах обоих полов [6].
Цель настоящей работы — ​целенаправленное выяснение вопроса о том, в какой мере наблюдаемые изменения ряда показателей иммунитета (лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови) при СД 2-го типа у женщин обусловлены ожирением ввиду значительного полового различия в секреции ряда адипокинов, участвующих в контролировании функции иммунной системы.

Материалы и методы

Обследованы 24 женщины с впервые выявленным СД 2-го типа в возрасте от 40 до 65 лет, которые были распределены на две подгруппы: первую — ​с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2) и вторую — ​с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2). Контрольную группу составили 30 практически здоровых женщин с нормогликемией такого же возраста, которые были также разделены на две подгруппы: худые — ​с нормальным ИМТ (< 25 кг/м2) и тучные — ​с ИМТ > 29,9 кг/м2. В исследование не включали пациентов с перенесенным инфарктом миокарда, инсультом, а также со злокачественными новообразованиями, острыми и хроническими респираторными заболеваниями.
Диагноз СД 2-го типа устанавливали согласно рекомендациям экспертов ADA (2006 г.). При антропометрическом исследовании у пациенток определяли рост и массу тела с последующим вычислением ИМТ путем деления массы тела в кг на квадрат роста в метрах. При ИМТ ниже 18,5 кг/м2 считали, что у пациентов имелся недостаток ЖТ тела, при ИМТ между 18,5 и 24,9 кг/м2 — ​нормальный вес, от 25,9 до 29,9 кг/м2 — ​избыточный, при 30,0–35,0 кг/м2 — ​признак ожирения, а еще при более высоких показателях (> 35,0 кг/м2) — ​патологическое ожирение.
Общее число лейкоцитов в ПК подсчитывали с помощью гематологического анализатора. Лейкоцитарную формулу определяли в мазках ПК на 200 клеток, окрашенных по Паппенгейму, при использовании какодилатного буфера (рН 6,85).
Содержание лимфоцитов различных иммунологических фенотипов определяли методом проточной цитометрии с использованием лазерного цитофлюориметра FAC Star Plus фирмы Becton Dickenson (США). Мононуклеары из гепаринизированной ПК выделяли методом дифференциального центрифугирования в градиенте плотности фиколла-уротраста с последующим их инкубированием в пластиковых чашках в СО2-инкубаторе в течение 1 ч для устранения моноцитов. Поверхностные антигены лимфоцитов против мембранных антигенов: CD3 (все Т-лимфоциты), CD4 (Т-индукторы/-хелперы), CD8 (Т-супрессоры/-киллеры), CD20 (В-лимфоциты) и CD56 (ЕК-клетки) — ​метили моноклональными антителами, маркированными флуоресцеин-изотиоцианатом или фикоэритрином фирм Becton Dickenson (США), Dako Cytomation (Дания) и отечественными.

Результаты

Проведенными нами исследованиями, как видно из табл. 1 и рис. 1, установлено, что при избыточной массе тела как у практически здоровых нормогликемических женщин, так и особенно у женщин, больных СД 2-го типа, наблюдается статистически достоверное изменение общего количества лейкоцитов, лейкоцитарного состава и некоторых видов иммунофенотипа лимфоцитов ПК. Так, при сравнении средних данных, полученных при гематологическом обследовании двух подгрупп женщин (худых и тучных), больных СД 2-го типа, было обнаружено, что повышение общего количества лейкоцитов в ПК пациентов с ожирением более значительно, чем у больных с нормальным ИМТ, т.е. 23,1 % против 14,5 % (p < 0,05).
Кроме того, общее количество лейкоцитов в ПК у нормогликемических худых женщин против полных составляло 25,1 % (p < 0,05), а у больных СД 2-го типа с ожирением против тучных нормогликемических женщин — ​37,5 % (p < 0,05). Самый высокий лейкоцитоз наблюдался у больных СД 2-го типа с ожирением, т.е. в среднем достигал 7,61 × 109/л.
В подгруппе здоровых и больных женщин с нормальной массой тела (ИМТ < 25 кг/м2) абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов (без сдвига влево) в ПК у пациентов с СД 2-го типа по отношению к таковому у нормогликемических женщин было увеличенным в среднем на 20,3 %, а у тучных женщин такое соотношение составляло 29,1 % (p < 0,05). Абсолютное количество моноцитов в ПК у этих подгрупп обследуемых было еще более увеличенным соответственно в среднем на 59,2 % (p < 0,05) у худых и на 64 % у тучных (p < 0,05). Особенно значительные изменения наблюдались со стороны количества моноцитов — ​в виде моноцитоза. Причем относительное количество моноцитов в ПК больных СД 2-го типа с наиболее высоким уровнем ИМТ достигало 15–17 %, а абсолютное их количество — ​1,1–1,3 × 109/л клеток. Полученные нами данные согласуются с единичными сообщениями других авторов.
При цитологическом исследовании моноцитов в мазках ПК, окрашенных по Паппенгейму, эти клетки у таких больных выглядели увеличенными в размере с повышенным числом вакуолей, что согласуется с предыдущими нашими исследованиями моноцитов под электронным микроскопом [1, 6].
Хорошо известна важная функциональная роль этих двух видов лейкоцитов (нейтрофилы и моноциты), принадлежащих к естественному иммунитету, в организме здорового и больного человека, в том числе и при СД 2-го типа. Нейтрофилы, с одной стороны, благодаря фагоцитозу и нетозу являются главными защитниками организма от патогенов, а с другой стороны, при изменении иммунологической толерантности могут участвовать в деструкции и дисфункции бета-клеток путем апоптоза и нетоза [3]. Как известно, моноциты/макрофаги, в большом количестве мигрирующие и заселяющие ЖТ при ожирении [17], являются главными клетками, секретирующими целый спектр провоспалительных и антивоспалительных цитокинов и хемокинов с адипоцитами, в том числе интерлейкин‑1β, -6 и фактор некроза опухоли α в ЖТ, образуя функциональные комплексы, и, таким образом, играют кардинальную роль в патогенезе как СД 2-го типа, так и в отношениях между собой [2, 13, 30]. Интересно отметить, что недавно было показано значительное увеличение числа инфильтрирующих моноцитов/макрофагов в островках Лангерганса больных СД 2-го типа по сравнению со здоровыми лицами [24]. Проведенные нами исследования также подтверждают существующее сейчас мнение, что клетки естественного иммунитета играют важнейшую роль в патогенезе СД 2-го типа и ожирения [15].
Так как почти для 80 % больных СД 2-го типа характерно ожирение [8, 28], а само ожирение, являющееся также воспалительным заболеванием [20], сопровождается лейкоцитозом [9, 31], то, естественно, возникает вопрос: в какой мере повышение количества лейкоцитов за счет нейтрофилов и моноцитов в ПК у многих больных при СД 2-го типа обусловлено самим заболеванием, а в какой мере — ​сопутствующим повышением массы тела?
Согласно полученным нами данным, повышение числа лейкоцитов у больных с впервые выявленным СД 2-го типа во многом обусловлено наличием ожирения, особенно выраженным у женщин. Вместе с тем оно служит подтверждением существующей гипотезы, что СД 2-го типа является воспалительным заболеванием [20], так как нейтрофилез и моноцитоз являются главными маркерами низкоградиентного воспаления [21].
У большинства женщин с впервые выявленным СД 2-го типа и нормальными показателями величины массы тела (ИМТ < 25 кг/м2), как видно из табл. 1 и рис. 2, имеется только незначительное и статистически недостоверное повышение абсолютного количества CD4+ и CD8+ Т-клеток, что согласуется с публикациями других авторов, касающимися проведенных исследований на общей популяции без учета пола больных [12, 29].
В то же время, как видно из табл. 1 и рис. 2Б, у женщин, болеющих СД 2-го типа, с отягощенным ожирением были обнаружены более выраженные статистически достоверные изменения абсолютного количества различных субпопуляций Т-лимфоцитов в ПК по сравнению с таковыми у подгруппы нормогликемических тучных женщин, т.е. более высокое абсолютное количество CD3+ Т-клеток (в среднем на 35,1 %, p < 0,05), CD4+ Т-клеток (в среднем на 50,8 %, p < 0,05) и CD8+ Т-клеток (в среднем на 40 %, p > 0,05). Недостоверность данных о CD8+ Т-клеток, по-видимому, связана с большими колебаниями показателей в пределах ряда. Полученные нами результаты близки к данным других авторов, показавшим значительное увеличение абсолютного количества CD4+ Т-клеток у здоровых нормогликемических женщин с очень высоким патологическим ИМТ [10, 25, 27]. Некоторые расхождения полученных нами результатов с данными приведенных выше авторов, по-видимому, объясняются тем, что обследуемые этими авторами больные имели более высокую степень ожирения (ИМТ в среднем ≥ 35,0 кг/м2), чем обследуемые нами (в среднем < 29,9 кг/м2).
У некоторых больных СД 2-го типа с ожирением по сравнению со здоровыми полными женщинами имелось также повышенное содержание абсолютного количества CD8+ Т-клеток в ПК, но при обработке средних данных оно оказалось недостоверным.
У большинства больных СД 2-го типа с ожирением отмечалось статистически достоверное повышение абсолютного количества естественных клеток-киллеров (CD56+-клетки) в ПК, что подтверждается и другими авторами, обнаружившими повышение их цитотоксической функции [6, 11, 26]. Этот вопрос требует дальнейших специальных исследований.

Обсуждение

Количество имеющихся публикаций других авторов, касающихся вопроса содержания лейкоцитов ПК у больных СД 2-го типа, небольшое и неоднозначное. При этом такие исследования проводились преимущественно на общей популяции больных СД 2-го типа без учета их пола и степени ожирения [2].
В этих работах прежде всего следует все же отметить данные, полученные при выполнении в течение двадцати лет проспективной программы National Health and Nutrition Examine Survey Epidemiology, включающей 8352 пациента, из которых у 878 человек был диагностирован СД 2-го типа. В группе участников, у которых развился СД 2-го типа, отмечался статистически достоверный (p < 0,001) лейкоцитоз, по сравнению с группой лиц, у которых это заболевание не развилось. По мнению автора публикации [18], полученные данные подтверждают гипотезу о том, что воспаление является одним из важных факторов этиологии и патогенеза СД 2-го типа.
В то же время только S.G. Wannamethee et al. (2012), анализируя данные, полученные при обследовании 7529 человек обоих полов, обнаружили, что у лиц с СД 2-го типа по сравнению с лицами без диабета отчетливый лейкоцитоз имелся как у мужчин, так и у женщин, но был более выраженным у женщин, что сопоставимо с нашими результатами [14].
К сожалению, в большинстве публикаций, в которых сообщается о лейкоцитозе у больных СД 2-го типа, не приводятся сведения о лейкоцитарной формуле, т.е. за счет какого именно вида лейкоцитов он происходит. Приводимые нами выше данные (рис. 1 а и б), безусловно, показывают, что лейкоцитоз у больных женщин с впервые выявленным СД 2-го типа, как у худых, так и у полных, обусловлен главным образом увеличением абсолютных чисел нейтрофилов и моноцитов.
Следовательно, полученные данные наводят на мысль, что ожирение играет особую роль в патогенезе и естественном течении СД 2-го типа, которое опосредуется различными цитокинами, секретируемыми моноцитами/макрофагами ЖТ. Особенность лейкоцитарного состава ПК у женщин, болеющих СД 2-го типа, с отягощенным ожирением объясняется, по-видимому, тем, что у женщин по сравнению с мужчинами отмечается более высокая продукция провоспалительных цитокинов, и прежде всего адипокинов — ​лептина и адипонектина [6, 23]. Полученные нами данные дают основание считать, что наблюдаемое изменение лейкоцитарного состава ПК у больных СД 2-го типа является следствием синергизма, т.е., по-видимому, одновременно следствием двух факторов — ​самого заболевания и избыточной массы тела. Этот чрезвычайно важный вопрос требует специального изучения.

Выводы

У женщин, больных СД 2-го типа, осложненным ожирением, имеются более выраженные нарушения лейкоцитарного состава ПК и иммунофенотипа лимфоцитов по сравнению с женщинами, больными СД 2-го типа, без ожирения, что наводит на мысль о наличии у них более выраженного хронического системного и низкоградиентного воспаления и объясняет причину более тяжелого течения СД 2-го типа при ожирении.
Некоторое отличие ряда показателей иммунитета у женщин, больных СД 2-го типа, по сравнению с мужчинами, по-видимому, обусловлено половым различием в секреции адипокинов ЖТ.
Полученные данные дают основание предполагать, что эффективность используемых в настоящее время пероральных сахароснижающих средств во многом обусловлена их противовоспалительным действием.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов при подготовке статьи.

Bibliography

1. Вміст, ультраструктура та функція моноцитів крові у хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром / В.В. Афанасьєва, К.П. Зак, І.М. Кондрацька, Т.А. Сєміонова // Ендокринологія. — 2009. — ​Т. 14, № 2. — ​С. 201-208.

2. Зак К.П. Иммунная интервенция в терапии сахарного диабета (аналитический обзор) / К.П. Зак, В.В. Попова // Диабет. Ожирение. Метаболический синдром. — 2015. — № 6(IV). — ​С. 31-44.

3. Зак К.П. Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных данных) / К.П. Зак // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 2(74). — ​С. 130-139.

4. Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ожирением. Сообщение 1. Лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов и ультраструктура нейтрофилов / К.П. Зак, Б.Н. Маньковский, И.Н. Кондрацкая [и др.] // Ендокринологія. — 2013. — ​Т. 18, № 1. — ​С. 27-36.

5. Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом. Сообщение 2. Роль адипонектинов (интерлейкина‑6, фактора некроза опухолей альфа, лептина и адипонектина) / К.П. Зак, Б.Н. Маньковский, И.Н. Кондрацкая [и др.] // Ендокринологія. — 2013. — ​Т. 18, № 2. — ​С. 26-32.

6. Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины / К.П. Зак, М.Д. Тронько, В.В. Попова, А.К. Бутенко. — ​К.: Книга-плюс, 2015. — 488 с.

7. Уровень циркулирующего лептина в крови у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа / И.Н. Кондрацкая, К.П. Зак, Б.Н. Маньковский [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2009. — № 2. — ​С. 30-33.

8. Abdominal obesity in type 1 and type 2 diabetes patients / R. Lichiardopol, L.D. Popescu, I. Ionescu [et al.] // Diabetologia. — 2008. — ​Vol. 51, Suppl. 1. — ​P. S335.

9. Adipokines and risk of type 2 diabetes in older men / S.G. Wannamethee, G.D.O. Lowe, A. Rumbley [et al.] // Diabetes Care. — 2007. — ​Vol. 30, № 5. — ​P. 1200–1205.

10. Alterations in peripheral blood lymphocyte cytokine expression in obesity / R.W. O’Rourke, T. Kay, E.A. Lyle [et al.] // Clin. Exp. Immunol. — 2006. — ​Vol. 146, № 1. — ​P. 39-46.

11. Altered natural killer (NK) cell frequency and phenotype in Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) prior to insulin deficiency / C. Åkesson, K. Uvebrant, C. Oderup [et al.] // Clin. Experim. Immunol. — 2010. — ​Vol. 161, № 1. — ​P. 48-56.

12. Chang F.Y. Decreased cell-mediated immunity in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus / F.Y. Chang, M.F. Shaio // Diabetes Res. Clin. Pract. — 1995. — ​Vol. 28, № 2. — ​P. 137-146.

13. Dinarello C.A. Role of IL‑1beta in type 2 diabetes / C.A. Dinarello, M.Y. Donath, T. Mandrup-Poulsen // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. — 2010. — ​Vol. 17, № 4. — ​P. 314-321.

14. Do women exhibit greater differences in established and novel risk factors between diabetes and non-diabetes than men? The British Regional Heart Study and British Women’s Heart Health Study / S.G. Wannamethee, O. Papacosta, D.A. Lawlor [et al.] // Diabetologia. — 2012. — ​Vol. 55, № 1. — ​P. 80-87.

15. Donath M.Y. Multiple benefits of targeting inflammation in the treatment of type 2 diabetes / M.Y. Donath // Diabetologia. — 2016. — ​Vol. 59, № 4. — ​P. 679-682.

16. Donath M.Y. Targeting inflammation in the treatment of type 2 diabetes: time to start / M.Y. Donath // Nat. Rev. Drug Discov. — 2014. — ​Vol. 13. — ​P. 465-476.

17. Fernández-Real J.M. Innate immunity, insulin resistance and type 2 diabetes / J.M. Fernández-Real, J.C. Pickup // Diabetologia. — 2012. — ​Vol. 55, № 2. — ​P. 273-278.

18. Ford E.S. Leukocyte count, erythrocyte sedimentation rate, and diabetes incidence in a national samples of US adults / E.S. Ford // Am. J. Epidemiol. — 2002. — ​Vol. 155, № 1. — ​P. 57-64.

19. Harwood H.J. The adipocyte as an endocrine organ in the regulation of metabolic homeostasis / H.J. Harwood // Neuropharmacology. — 2012. — ​Vol. 63, № 1. — ​P. 57-75.

20. Inflammation in obesity and diabetes: islet dysfunction and therapeutic opportunity / M.Y. Donath, É. Dalmas, N.S. Sauter, M. Böni-Schnetzler // Cell. Metab. — 2013. — ​Vol. 17, № 6. — ​P. 860-872.

21. Kolb H. An immune origin of type 2 diabetes? / H. Kolb, T. Mandrup-Poulsen // Diabetologia. — 2005. — ​Vol. 48, № 6. — ​P. 1038-1050.

22. Kondratska I. Plasma levels of leptin and adiponectin in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) with and without metabolic syndrome (MS) / I. Kondratska, K. Zak, B. Mankovsky // J. Diabetes. — 2009. — ​Vol. 1, Suppl. 1. — ​A‑172.

23. Leptin independently predicts diabetes in Swedish men / M. Lilja, O. Rolandsson, M. Norberg [et al.] // Diabetologia. — 2010. — ​Vol. 53, Suppl. 1. — ​A‑394.

24. Marchetti P. Islet inflammation in type 2 diabetes / P. Marchetti // Diabetologia. — 2016. — ​Vol. 59, № 4. — ​P. 668-672.

25. Morbidly obese human subjects have increased peripheral blood CD4+ T cells with skewing toward a Treg- and Th2-dominated phenotype / K. Van der Weerd, W.A. Dik, B. Schrijver [et al.] // Diabetes. — 2012. — ​Vol. 61, № 2. — ​P. 401-408.

26. Natural killer cells from children with type 1 diabetes have defects in NKG2D-dependent function and signaling / H. Qin, I.-F. Lee, C. Panagiotopoulos [et al.] // Diabetes. — 2011. — ​Vol. 60, № 3. — ​P. 857-866.

27. Obesity and immune cell counts in women / J. Womack, P.C. Tien, J. Feldman [et al.] // Metabolism. — 2007. — ​Vol. 56, № 7. — ​P. 998-1004.

28. Obesity is associated with poorer clinical outcomes following insulin initiation for patients with type 2 diabetes / S. Kumar, B. Wilson, L. Watson, J. Alsop // Diabetologia. — 2009. — ​Vol. 52, Suppl. 1.

29. Pro-atherogenic alterations in T-lymphocyte subpopulations related to acute hyperglycaemia in type 2 diabetic patients / M. Dworacka, H. Winiarska, M. Borowska [et al.] // Circ. J. — 2007. — ​Vol. 71, № 6. — ​P. 962-967.

30. The ghrelin O-acyltransferase-ghrelin system reduces TNF-α-induced apoptosis and autophagy in human visceral adipocytes / A. Rodríguez, J. Gómez-Ambrosi, V. Catalán [et al.] // Diabetologia. — 2012. — ​Vol. 55, № 11. — ​P. 3038-3050.

31. The implication of obesity and central fat on markers of chronic inflammation: The ATTICA study / D.B. Panagiotakos, C. Pitsavos, M. Yannakoulia [et al.] // Atherosclerosis. — 2005. — ​Vol. 183, № 2. — ​P. 308-315.

32. Turer A.T. Adiponectin: mechanistic insights and clinical implications / A.T. Turer, P.E. Scherer // Diabetologia. — 2012. — ​Vol. 55, № 9. — ​P. 2319-2326.

Similar articles

Immune and anti-inflammatory factors in the mechanism of therapeutic effect of metformin in type 2 diabetes mellitus (analytical review including the results of own researches)
Authors: Зак К.П., Фурманова О.В.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Date: 2018.06.19
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The role of the immune system in mechanism of metformin therapeutic effect in patients with type 2 diabetes
Authors: K.P. Zak, V.L. Orlenko, V.V. Popova, S.V. Melnichenko, Ya.A. Saenko, К.M. Tronko, A.V. Kulikovskaya, К.Yu. Ivaskiva
SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of Natl. Acad. Med. Sci. of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

International journal of endocrinology Том 13, №5, 2017
Date: 2017.09.28
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Current advances in clinical pathophysiology in the study of the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes mellitus in humans
Authors: Тронько Н.Д., Зак К.П.Б
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

International journal of endocrinology Том 15, №6, 2019
Date: 2019.12.13
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: К.О. Зуев, Отдел профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии и трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины
International journal of endocrinology 5(11) 2007
Date: 2008.07.17
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue