Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Международный эндокринологический журнал 7 (79) 2016

Вернуться к номеру

Влияние комбинированной терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень фракталкина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа

Авторы: Журавлева Л.В., Лопина Н.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

Мета дослідження — ​оцінити рівні фракталкіну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) залежно від наявності цукрового діабету (ЦД) 2-го типу та характеру ураження коронарних артерій до терапії та в процесі проведення стандартної і запропонованої терапії з додаванням альфа-ліпоєвої кислоти. Матеріали та методи. Обстежений 131 пацієнт з ІХС (89 чоловіків та 42 жінки), середній вік яких становив 59,60 ± 9,11 року. Контрольну групу становили 20 практично здорових добровольців відповідної статі та віку. Залежно від наявності ЦД 2-го типу хворі ІХС були розділені на дві групи: перша група (n = 70) — ​хворі із супутнім ЦД 2-го типу, друга (n = 61) — ​хворі на ІХС без супутнього ЦД 2-го типу. Усім пацієнтам для верифікації діагнозу ІХС проводилася коронарографія. Усі пацієнти залежно від характеру ураження коронарних артерій та проведеної терапії були розподілені на дві підгрупи — ​IА (стандартної терапії) і IВ (комбінованої терапії). У всіх хворих оцінювалися рівні фракталкіну до терапії та через 3 місяці лікування. Результати. Під час дослідження було виявлено, що в пацієнтів з ІХС як із супутнім ЦД 2-го типу, так і без нього вірогідно підвищені рівні фракталкіну порівняно з групою контролю (р < 0,05). При порівнянні режимів терапії було виявлено, що в підгрупі стандартної терапії середній рівень фракталкіну до початку лікування становив 485,07 ± 106,55 пг/мл, а через 3 місяці терапії — ​444,08 ± 99,86 пг/мл, при цьому вірогідної різниці між початковим значенням і досягнутим через 3 місяці не було (р = 0,08), хоча відзначалася тенденція до зниження рівня даного показника. У пацієнтів підгрупи IВ (n = 105), у яких проводилася комбінована терапія, була відзначена вірогідна тенденція до зменшення рівня фракталкіну через 3 місяці порівняно з початковим значенням до терапії (510,49 ± 103,95 пг/мл проти 575,56 ± 123,86 пг/мл; р = 0,00001). При цьому відносне зниження рівня фракталкіну в підгрупі IА становило 8,45 %, в підгрупі ІВ — ​11,3 %. Висновки. Отримані під час дослідження результати демонструють вплив на розвиток і прогресування атеросклерозу дисфункції ендотелію, особливо вираженої на тлі супутнього ЦД 2-го типу. Застосування в схемах комбінованої терапії альфа-ліпоєвої кислоти сприяє вірогідному зниженню рівня фракталкіну, а отже, веде до зменшення дисфункції ендотелію і, як наслідок, можливого поліпшення прогнозу в даній групі пацієнтів.

Цель исследования — ​оценить уровни фракталкина у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от наличия сахарного диабета (СД) 2-го типа и характера поражения коронарных артерий до терапии и в процессе проводимой стандартной и предложенной терапии с добавлением альфа-липоевой кислоты. Материалы и методы. Обследован 131 пациент с ИБС (89 мужчин и 42 женщины), средний возраст которых составил 59,60 ± 9,11 года. Контрольную группу составили 20 практически здоровых добровольцев соответствующего пола и возраста. В зависимости от наличия СД 2-го типа больные ИБС были разделены на две группы: первая группа (n = 70) — ​больные с сопутствующим СД 2-го типа, вторая (n = 61) — ​больные ИБС без сопутствующего СД 2-го типа. Всем пациентам для верификации диагноза ИБС проводилась коронарография. Все пациенты в зависимости от характера поражения коронарных артерий и проводимой терапии были разделены на две подгруппы — ​IА (стандартной терапии) и IВ (комбинированной терапии). У всех больных оценивались уровни фракталкина до терапии и через 3 месяца лечения. Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у пациентов с ИБС как с сопутствующим СД 2-го типа, так и без него достоверно повышены уровни фракталкина в сравнении с группой контроля (р < 0,05). При сравнении режимов терапии было выявлено, что в подгруппе стандартной терапии средний уровень фракталкина до начала лечения составил 485,07 ± 106,55 пг/мл, а через 3 месяца терапии — ​444,08 ± 99,86 пг/мл, при этом достоверной разницы между первоначальным значением и достигнутым через 3 месяца не было (р = 0,08), хотя отмечалась тенденция к снижению уровня данного показателя. У пациентов подгруппы IВ (n = 105), у которых проводилась комбинированная терапия, была отмечена достоверная тенденция к уменьшению уровня фракталкина через 3 месяца в сравнении с первоначальным значением до терапии (510,49 ± 103,95 пг/мл против 575,56 ± 123,86 пг/мл; р = 0,00001). При этом относительное снижение уровня фракталкина в подгруппе IА составило 8,45 %, в подгруппе IВ — ​11,3 %. Выводы. Полученные в ходе исследования результаты демонстрируют влияние на развитие и прогрессирование атеросклероза дисфункции эндотелия, особенно выраженной на фоне сопутствующего СД 2-го типа. Применение в схемах комбинированной терапии альфа-липоевой кислоты способствует достоверному снижению уровня фракталкина, а следовательно, ведет к уменьшению дисфункции эндотелия и, как следствие, возможному улучшению прогноза в данной группе пациентов.

Background. The aim of research — ​to assess the fractalkine levels in patients with coronary artery disease (CAD), depending on the presence of type 2 diabetes mellitus (DM) and the nature of coronary artery lesions before treatment and during the standard and combination therapy with the addition of alpha-lipoic acid. Materials and methods. We have examined 131 patients with CAD (89 men and 42 women), mean age of them was 59.60 ± 9.11 years. The control group consisted of 20 apparently healthy volunteers of the same age and sex. Depending on the presence of type 2 DM, patients with CAD were divided into 2 groups: the first group (n = 70) — ​patients with concomitant type 2 DM, the second group (n = 61) — ​patients with CAD and without concomitant type 2 DM. All patients were performed coronary angiography to verify the diagnosis of CAD. All patients, depending on the nature of coronary artery lesions and therapy, were divided into 2 subgroups — ​subgroup IA (standard therapy) and the subgroup IB (combination therapy). All patients were evaluated fractalkine levels before therapy and after 3 months of treatment. Results. The study found that patients with CAD, both with concomitant type 2 DM or without it, had significantly increased levels of fractalkine compared with the control group (p < 0.05). When comparing treatment regimens, it was found that in the subgroup of standard therapy, fractalkine ave­rage level before treatment was 485.07 ± 106.55 pg/ml, and after 3 months of therapy — ​444.08 ± 99.86 pg/ml, while there was no significant difference between baseline value and the value reached after 3 months (p = 0.08), although there was a trend to reduce the level of this indicator. Patients from IB subgroup (n = 105), who received combination therapy, had a significant trend to reduce the fractalkine level in 3 months as compared to the initial value before therapy (510.49 ± 103.95 pg/ml vs 575.56 ± 123.86 pg/ml; p = 0.00001). The relative reduction in fractalkine level in the subgroup IA was 8.45 %, in the subgroup IB — ​11.3 %. Conclusions. The study results demonstrate the impact of endothelial dysfunction on the development and progression of atherosclerosis, especially in patients with concomitant type 2 DM. Applying alpha-lipoic acid in combination therapy schemes contributes to a significant reduction in fractalkine levels, and, thus, leads to a decrease in endothelial dysfunction and, as a result, to the possible improvement of prognosis in this group of patients.


Ключевые слова

фракталкін; атеросклероз коронарних судин; ішемічна хвороба серця; цукровий діабет 2-го типу; маркер ендотеліальної дисфункції; альфа-ліпоєва кислота

фракталкин; атеросклероз коронарных сосудов; ишемическая болезнь сердца; сахарный диабет 2-го типа; маркер эндотелиальной дисфункции; альфа-липоевая кислота

fractalkine; coronary atherosclerosis; coronary artery disease; type 2 diabetes mellitus; marker of endothelial dysfunction; alpha-lipoic acid


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Бідучак А.С. Епідеміологічні особливості хвороб системи кровообігу в Україні й Чернівецькій області / А.С. Бідучак, І.Д. Шкробанець, С.І. Леонець // Буковинський медичний вісник. — 2013. — ​Т. 17, № 3(67). — ​Ч. 2. — ​С. 100-103.

2. Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Голубчиков М.В., Лєдощук Б.О., Лєхан В.М., Огнєв В.А., Литвинова Л.О., Максименко О.П., Тонковид О.Б. / За заг. ред. В.Ф. Москаленка / Біостатистика. — ​К.: Книга плюс, 2009. — 184 с.

3. Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. EASD/ESC // Российский кардиологический журнал. — 2014. — № 3(107). — ​С. 6-70.

4. Стабільна ішемічна хвороба серця: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. — ​К., 2016. — 177 с.

5. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: Стабільна ішемічна хвороба серця / Hаказ МОЗ України від 02.03.2016 р. № 152. — 61 с.

6. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: цукровий діабет 2 типу (наказ МОЗ № 1118 від 21.12.2012 р.). — 115 с.

7. Holme I. Prognostic model of residual risk for major cardiovascular events in statin-treated coronary patients: a combined analysis of the IDEAL and TNT trials / I. Holme, O. Faergeman, R. Fayyad, C.-C. Wun, J. Kastelein, A. Olsson, M. Tikkanen et al. // Journal of the American College of Cardiology. — 2012. — ​Vol. 59, Suppl. 13, S. 1. — 1495-1495.

8. Huang Y. Associations of prediabetes with all-cause and cardiovascular mortality: A meta-analysis / Y. Huang, X. Cai, P. Chen, W. Mai et al. // Annals of Medicine. — 2014. — ​Vol. 46. — ​P. 684-692.

9. Ikejima H. Upregulation of fractalkine and its receptor, CX3CR1, is associated with coronary plaque rupture in patients with unstable angina pectoris / H. Ikejima, T. Imanishi, H. Tsujioka et al. // Circulation Journal. — 2010. — ​Vol. 74. — ​Р. 337-345.

10. Kim K.-W. In vivo structure/function and expression analysis of the CX3C chemokine fractalkine / K.-​W. Kim, A. Vallon-Eberhard, E. Zigmond, J. Farache, E. Shezen, G. Shakhar, A. Ludwig, S.A. Lira, S. Jung // Blood. — 2011. — ​Vol. 118. — 156-167.

11. Liu H. Aspirin inhibits fractalkine expression in atherosclerotic plaques and reduces atherosclerosis in ApoE gene knockout mice / H. Liu, D. Jiang, S. Zhang, B. Ou // Cardiovascular Drugs and Therapy. — 2010. — ​Vol. 24. — ​Р. 17-24.

12. Maas R. Asymmetrical dimethylarginine (ADMA) and coronary endothelial function in patients with coronary artery disease and mild hypercholesterolemia / R. Maas, K. Quitzau, E. Schwedhel et al. // Atherosclerosis. — 2007. — ​Vol. 191. — ​P. 211-219.

13. Maegdefessel L. Patients with insulin-dependent diabetes or coronary heart disease following rehabilitation express serum fractalkine levels similar to those in healthy control subjects / L. Maegdefessel, A. Schlitt, S. Pippig et al. // Vascular Health and Risk Management. — 2009. — ​Vol. 5. — ​Р. 849-857.

14. Matsue Y. Peripheral microvascular dysfunction predicts residual risk in coronary artery disease patients on statin therapy / Y. Matsue, K. Yoshida, W. Nagahori, M. Ohno, M. Suzuki, A. Matsumura, Y. Hashimoto, M. Yoshida // Atherosclerosis. — 2014. — ​Vol. 20, Suppl. 232(1). — ​P. 186-190.

15. Poupel L. Pharmacological inhibition of the chemokine receptor, CX3CR1, reduces atherosclerosis in mice / L. Poupel, A. Boissonnas, P. Hermand, K. Dorgham et al. // Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. — 2013. — ​Vol. 33. — ​P. 2297-2305.

16. Sadeghi R. Premature Coronary Heart Disease and Traditional Risk Factors-Can We Do Better? / R. Sadeghi, N. Adnani, A. Erfanifar, L. Gachkar, Z. Maghsoomi // International Cardiovascular Research Journal. — 2013. — ​Vol. 7, Suppl. 2. — ​P. 46-50.

17. Shah R. Fractalkine is a novel human adipochemokine associated with type 2 diabetes / R. Shah, C.C. Hinkle, J.F. Ferguson et al. // Diabetes. — 2011. — ​Vol. 60. — ​Р. 1512-1518.

18. Standards of medical care in diabetes — ​2016. American Diabetes Association // Diabetes Care. — 2016. — ​Vol. 39 (Suppl. 1). — 1-109.

19. White G.E. Fractalkine has anti-apoptotic and proliferative effects on human vascular smooth muscle cells via epidermal growth factor receptor signaling / G.E. White, T.C. Tan, A.E. John, C. Whatling, W.L. McPheat, D.R. Greaves // Cardiovascular Research. — 2010. — ​Vol. 85. — ​Р. 825-835.

20. Yi X. Reduced alpha-lipoic acid synthase gene expression exacerbates atherosclerosis in diabetic apolipoprotein E-deficient mice / X. Yi, L. Xu, S. Hiller et al. // Atherosclerosis. — 2012. — ​Vol. 223, Suppl. 1. — ​P. 137-143.

Похожие статьи

Авторы: Строков И.А., Строков К.И.*, Ахмеджанова Л.Л., Албекова Ж.С., Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, *Российская медицинская академия последипломного образования
Международный эндокринологический журнал 1 (25) 2010
Дата: 2010.08.07
Рубрики: Эндокринология
Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии
Авторы: Панькив В.И. — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Международный эндокринологический журнал 2 (66) 2015
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Генделека Г.Ф., Одесский национальный медицинский университет
Международный эндокринологический журнал 5 (37) 2011
Дата: 2011.09.14
Рубрики: Эндокринология

Вернуться к номеру