Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Международный эндокринологический журнал 7 (79) 2016

Вернуться к номеру

Епідеміологія та клініко-морфологічні особливості раку щитоподібної залози в осіб, які проживають у Вінницькій області

Авторы: Паламарчук А.В.(1), Власенко М.В.(1), Прудиус П.Г.(2), Коломієць В.М.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

Актуальність. Рак щитоподібної залози (РЩЗ) є найбільш поширеною пухлиною ендокринних залоз. Проблема РЩЗ в Україні вийшла далеко за межі наслідків Чорнобильської катастрофи й характеризується зростанням захворюваності на цю патологію. Мета: вивчити захворюваність на РЩЗ у Він­ницькій області. Матеріали та методи. Прослідковано динаміку РЩЗ за останні 30 років (1986–2015 рр.) у жителів Вінницької області. Результати. Аналіз частоти РЩЗ за 30-річний період свідчить про постійний ріст цієї патології, особливо за останні 10 років. Захворюваність у дочорнобильський період перебувала в межах 1,0–1,2 випадку на 100 тис. населення, у перші 10 років після аварії вона виросла до 2,2–2,8 випадку на 100 тис. населення, у 2001–2005 рр. зросла до 4,4–5,5 випадку на 100 тис. населення, а в останні роки становила 9,9–11,3 випадку на 100 тис. населення. При порівнянні захворюваності в області з республіканськими даними виявлено, що показники в області більш високі, ніж загалом по Україні, але значно менші порівняно з регіонами, які найбільше постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (Київська область, м. Київ). По області спостерігається значне превалювання захворюваності жінок порівняно з показниками чоловічого населення. При аналізі динаміки захворюваності на РЩЗ у різних вікових групах статистично вірогідних розбіжностей не отримано. Висновки. Проведені дослідження структури захворюваності на РЩЗ серед жителів Вінницької області виявили значний ріст числа хворих серед дорослого населення. Рівень захворюваності в області перевищує республіканські показники й має тенденцію до збільшення, превалюють високодиференційовані форми, що мають малоагресивний перебіг, переважно в жінок, у солітарних вузлах, менших від 20 мм, що повинно викликати онконасторогу при виявленні цих хворих.

Актуальность. Рак щитовидной железы (РЩЖ) является наиболее распространенной опухолью эндокринных желез. Проблема РЩЖ в Украине вышла за рамки последствий Чернобыльской катастрофы и характеризуется ростом заболеваемости этой патологией. Цель: изучить заболеваемость РЩЖ в Винницкой области. Материалы и методы. Прослежена динамика РЩЖ за последние 30 лет (1986–2015 гг.) у жителей Винницкой области. Результаты. Анализ частоты РЩЖ за 30-летний период свидетельствует о постоянном росте этой патологии, особенно за последние 10 лет. Заболеваемость в дочернобыльский период колебалась в пределах 1,0–1,2 случая на 100 тыс. населения, в первые 10 лет после аварии она выросла до 2,2–2,8 случая на 100 тыс. населения, в 2001–2005 гг. выросла до 4,4–5,5 случая на 100 тыс. населения, а в последние годы составляла 9,9–11,3 случая на 100 тыс. населения. При сравнении заболеваемости в области с республиканскими данным выявлено, что показатели в области более высокие, чем в целом по Украине, но значительно меньше по сравнению с регионами, которые наиболее пострадали в результате аварии на ЧАЭС (Киевская область, г. Киев). По области наблюдается значительное превалирование заболеваемости женщин по сравнению с показателями мужского населения. При анализе динамики заболеваемости РЩЖ в разных возрастных группах статистически достоверных различий не получено. Выводы. Проведенные исследования структуры заболеваемости РЩЖ среди жителей Винницкой области обнаружили значительный рост числа больных среди взрослого населения. Уровень заболеваемости в области превышает республиканские показатели и имеет тенденцию к увеличению, превалируют высокодифференцированные формы, которые имеют малоагрессивное течение, преимущественно у женщин, в солитарных узлах менее 20 мм, что должно вызвать онконастороженность при обнаружении этих больных.

Background. Thyroid cancer (TC) is the most common tumor of the endocrine glands. The problem of thyroid cancer in Ukraine went far beyond the consequences of the Chernobyl disaster and is characterized by increasing morbidity of this pathology. Objective: to study the morbidity of thyroid cancer in Vinnytsia region. Materials and methods. The dynamics of thyroid cancer for the last 30 years (1986–2015) among the residents of Vinnytsia region was assessed. Results. The analysis of thyroid cancer rate for 30-year period shows its steady growth, especially for the last 10 years. The morbidity in the pre accident period ranged 1.0–1.2 cases per 100 thousand population; the first 10 years after the accident, it grew up to 2.2–2.8, in 2001–2005 it increased to 4.4–5.5 cases per 100 thousand population, and in recent years 9.9–11.3 cases per 100 thousand population. When compared morbidity in Vinnytsia region with the republic data, these indicators in region are more higher than in the whole Ukraine, but much less than in the regions most affected by the Chernobyl disaster (Kyiv region, city of Kyiv). In the region the morbidity significantly prevails among women compared to the male population. The analysis of the dynamics of thyroid cancer rate in different age groups did not demonstrate statistically significant differences. Conclusions. The researches of thyroid cancer structure among the residents of Vinnytsia region showed a strong growth of the diseases rate in adult patients. The level of the region morbidity exceeds republican date and tends to increase, with highly differentiated forms prevail which are characterized by mildly aggressive course, mostly in women, in solitary nodes less than 20 mm. That should arouse oncologic alertness in these patients.


Ключевые слова

рак щитоподібної залози; епідеміологія

рак щитовидной железы; эпидемиология

thyroid cancer; epidemiology


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Кравченко В.І. Динаміка захворюваності на патологію щитоподібної залози в Україні / В.І. Кравченко, С.В. Постол // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 3(35). — ​С. 23-27.

2. Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 2015 рік // Ендокринологія. — 2016. — ​Т. 21, № 1. — 38 с.

3. Фузік М.М. Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС / М.М. Фузік, А.Є. Присяжнюк, Д.А. Базика та ін. // Довкілля та здоров’я. — 2014. — № 2. — ​С. 62-69.


Вернуться к номеру