Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016

Back to issue

Українська версія FRAX: ​від створення до валідизації

Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Kanis J.A.(2), McCloskey E.V.(2), Johansson H.(2)
(1) — Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Центр метаболічних захворювань кісток, Медична школа Університету Шеффілда, м. Шеффілд, Великобританія

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

FRAX® — ​метод (алгоритм) оцінки 10-річного ризику переломів стегнової кістки та інших основних остеопоротичних переломів, до яких відносять переломи стегнової, променевої, плечової кісток й клінічно значущі переломи тіл хребців, в осіб віком 40 років і більше. Алгоритм розроблений на підставі використання показників віку, індексу маси тіла й різних клінічних факторів ризику переломів із врахуванням показника мінеральної щільності кісткової тканини шийки стегнової кістки або без нього. На сьогодні алгоритм FRAX включений у більшість європейських та американських рекомендацій щодо профілактики й лікування остеопорозу. Стаття присвячена результатам розробки й адаптації української моделі FRAX. У червні 2016 року завдяки співробітникам Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу та ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» з’явилась можливість заповнювати опитувальник українською мовою, а в жовтні завдяки авторам статті на офіційному інтернет-ресурсі FRAX з’явилася нова українська модель. Її створення базується на результатах епідеміологічних досліджень, проведених останніми роками членами Української асоціації остеопорозу, співробітниками Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу за підтримки Української асоціації травматологів-ортопедів (зокрема у м. Вінниці (1997–2002) та м. Ужгороді і Вінницькому районі (дослідження СТОП, 2011–2012)). Українська модель FRAX є першою вітчизняною моделлю прогнозування ризику основних остеопоротичних переломів й переломів стегнової кістки. Вона створена на основі оригінальної методики FRAX, яка була розроблена співробітниками Центру метаболічних захворювань кісток при ВООЗ. Усе вищезазначене робить українську модель FRAX® унікальною методикою для оцінки ризику остеопоротичних переломів та обґрунтовує необхідність широкого її впровадження в клінічну практику.

FRAX® — ​метод (алгоритм) оценки 10-летнего риска переломов бедренной кости и других основных остеопоротических переломов, к которым относят переломы бедренной, лучевой, плечевой костей и клинически значимые переломы тел позвонков, у лиц в возрасте 40 лет и старше. Алгоритм разработан на основе использования показателей возраста, индекса массы тела и различных клинических факторов риска переломов с учетом показателя минеральной плотности костной ткани шейки бедренной кости или без него. На сегодняшний день алгоритм FRAX включен в большинство европейских и американских рекомендаций по профилактике и лечению остеопороза. Статья посвящена результатам разработки и адаптации украинской модели FRAX. В июне 2016 года благодаря сотрудникам Украинского научно-медицинского центра проблем остеопороза и ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины» появилась возможность заполнять опросник на украинском языке, а в октябре благодаря авторам статьи на официальном интернет-ресурсе FRAX появилась новая украинская модель. Ее создание базируется на результатах эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы членами Украинской ассоциации остеопороза, сотрудниками Украинского научно-медицинского центра проблем остеопороза при поддержке Украинской ассоциации травматологов-ортопедов (в частности, в г. Виннице (1997–2002) и г. Ужгороде и Винницком районе (исследование СТОП, 2011–2012)). Украинская модель FRAX является первой отечественной моделью прогнозирования риска основных остеопоротических переломов и переломов бедренной кости. Она создана на основе оригинальной методики FRAX, разработанной сотрудниками Центра метаболических заболеваний костей при ВОЗ. Все вышесказанное подтверждает уникальность украинской модели FRAX® в оценке риска остеопоротических переломов и обосновывает необходимость широкого ее внедрения в клиническую практику.

FRAX® is an algorithm that computes 10-year probability of hip fracture and major osteoporotic fractures (hip, humerus, wrist fractures and clinical vertebral fractures) in patients aged 40 years and older. These probabilities are calculated based on age, body mass index and several clinical risk factors with or without the inclusion of bone mineral density at the femoral neck. Today, FRAX algorithm is included in most European and American recommendations for the prevention and treatment of osteoporosis. This article describes the results of the development and adaptation of a Ukrainian model of FRAX. In June 2016, this questionnaire became available in Ukrainian language thanks to the staff of Ukrainian Scientific-Medical Center of Osteoporosis and SI «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotarev of NAMS Ukraine». In October 2016, thanks to the authors of this article, Ukrainian model was launched on the official FRAX website. This model was created on the basis of some epidemiological studies conducted in recent years by the members of the Ukrainian Association of Osteoporosis and Ukrainian-Scientific Medical Center of Osteoporosis supported by Ukrainian Association of Traumatologists and Orthopedists (particularly, in Vinnytsia (1997–2002) and Uzhhorod, and Vinnytsia region (STOP study, 2011–2012)). Ukrainian model of FRAX is the first domestic model of 10-year probability prediction, with risk of major osteoporotic fracture and hip fracture in mind. It was created using the original FRAX methodology, which was developed by the World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases. Its development provides the opportunity for its broad implementation in clinical practice.


Keywords

10-річна ймовірність; FRAX; остеопоротичні переломи; перелом стегнової кістки; остеопороз; фактори ризику

10-летняя вероятность; FRAX; основные остеопоротические переломы; перелом бедренной кости; остеопороз; факторы риска

10-year fracture probability; FRAX; osteoporotic fractures; hip fracture; osteoporosis; risk factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 3 т. — ​К., 2009. — 664 c.

2. Kanis J.A., Borgström F., Compston J. et al. SCOPE: a scorecard for osteoporosis in Europe // Arch. Osteoporos. — 2013. — 8. — ​P. 144.

3. Hernlund E., Svedbom A., Ivergård M. et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) // Arch. Osteoporos. — 2013. — 8. — ​P. 136. — ​dоі: 10.1007/s11657-013-0136-1.

4. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В. и др. Остеопороз в практике врача-интерниста. — ​К., 2014. — 198 с.

5.Kanis J.A. World Health Organization Scientific Group Assessment of osteoporosis at the primary health-care level. Technical report. WHO Collaborating Centre, University of Sheffield, UK, 2008 // http://www.shef.ac.uk/FRAX/pdfs/WHO_Technical_Report.pdf. — ​Oct. 2016. — ​Accessed 31.

6. Kanis J.A., Oden A., Johnell O. et al. The use of clinical risk factors enhances the performance of МЩКТ in the prediction of hip and osteoporotic fractures in men and women // Osteoporos. Int. — 2007. — 18. — ​Р. 1033-1046.

7. McCloskey E.V., Harvey N.C., Johansson H., Kanis J.A. FRAX updates 2016 // Curr. Opin. Rheumatol. — 2016. — 28(4). — ​P. 433-441. — ​doi: 10.1097/BOR.0000000000000304.

8. Kanis J.A., Harvey N.C., Cooper C. et al., Advisory Board of the National Osteoporosis Guideline Group. A systematic review of intervention thresholds based on FRAX: A report prepared for the National Osteoporosis Guideline Group and the International Osteoporosis Foundation // Arch. Osteoporos. — 2016. — 11(1). — ​Р. 25. — ​doi: 10.1007/s11657-016-0278-z.

9. Camacho P.M., Petak S.M., Binkley N. et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis — ​2016. Executive Summary // Endocr. Pract. — 2016. — 22(9). — ​Р. 1111-1118. — ​doi: 10.4158/EP161435.ESGL.

10. Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H. et al. on behalf of the Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committee of Scientific Advisors of the International Osteoporosis Foundation (IOF) European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women // Osteoporos. Int. — 2013. — 24. — ​Р. 23-57. — ​doi: 10.1007/s00198-012-2074-y.

11. Cauley J.A., El-Hajj Fuleihan G., Arabi A. et al. Official Positions for FRAX® clinical regarding international differences from Joint Official Positions Development Conference of the International Society for Clinical Densitometry and International Osteoporosis Foundation on FRAX® // J. Clin. Densitom. — 2011. — 14. — ​Р. 240-262.

12. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Роль FRAX в прогнозировании риска переломов // Новости медицины и фармации. — 2011. — 16(379). — ​http://www.mif-ua.com/archive/article/21687

13. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Информативность различных моделей FRAX в оценке риска остеопоротических переломов у женщин Украины // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2013. — 2. — ​http://cyberleninka.ru/article/n/informativnost-razlichnyh-modeley-frax-v-otsenke-riska-osteoporoticheskih-perelomov-u-zhenschin-ukrainy

14. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Оценка возможностей использования австрийской модели FRAX в прогнозировании риска остеопоротических переломов у украинских женщин // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2013. — 3. — ​http://www.mif-ua.com/archive/article/37586

15. Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H., Korzh M.O., Strafun S.S., Vaida V.M., Klymovytsky F.V., Vlasenko R.O., Forosenko V.S. Epidemiology of osteoporotic fractures in Ukraine: results of two retrospective studies // Osteoporosis international (подано до друку).

16. Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Корж М.О., Страфун С.С., Вайда В.М., Климовицький Ф.В., Власенко Р.О., Kanis J.A., Johansson H., McCloskey E.V. Епідеміологія переломів стегнової кістки в Україні: результати дослідження СТОП // Травма (подано до друку).

17. Grigorie D., Sucaliuc A., Johansson H. et al. Incidence of Hip Fracture in Romania and the Development of a Romanian FRAX Model // Calcif. Tissue Int. — 2012. — 92(5). — ​Р. 429-436. — ​doi: 10.1007/s00223-013-9697-7.

18. Badurski J.E., Kanis J.A., Johansson H. et al. The application of FRAX® to determine intervention thresholds in osteoporosis treatment in Poland // Pol. Arch. Med. Wewn. — 2011. — 121(5). — ​Р. 148-155.

19. Stepan J.J., Vaculik J., Pavelka K. et al. Hip Fracture Incidence from 1981 to 2009 in the Czech Republic as a Basis of the Country-Specific FRAX Model // Calcif. Tissue Int. — 2012. — 90(5). — ​Р. 365-372.

20. Péntek M., Gulácsi L., Tóth E. et al. Ten-year fracture risk by FRAX(®) of women with osteoporosis attending osteoporosis care in Hungary // Orv. Hetil. — 2016. — 157(4). — ​Р. 146-153. — ​doi: 10.1556/650.2015.30347.

21. Johansson H., Kanis J.A., McCloskey E.V. et al. A FRAX model for the assessment of fracture probability in Belgium // Osteoporos. Int. — 2010. — 22. — ​Р. 453-461.

22. Papaioannou A., Morin S., Cheung A.M. et al. Scientific Advisory Council of Osteoporosis Canada 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary // CMAJ. — 2010. — 182. — ​Р. 1864-1873.

23. Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H. et al. Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committee of Scientific Advisors of the International Osteoporosis Foundation (IOF) European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women // Osteoporos. Int. — 2013. — 24. — ​Р. 23-57.

24. Lekawasam S., Adachi J.D., Agnusdei D. et al. GIO IOF-ECTS, Guidelines Working Group A framework for the development of guidelines for the management of glucocorticoid-induced osteoporosis // Osteoporos. Int. — 2012. — 23. — ​Р. 2257-2276.

25. Committee of Japanese Guidelines for the Prevention and Treatment of Osteoporosis. The Japanese guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis (2011 edition) // Life Science. — 2012. — ​Japanese рublishing (Tokyo).

26. Compston J., Cooper A., Cooper C. et al. National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the age of 50 years in the UK // Maturitas. — 2009. — 62. — ​Р. 105-108.

27. Grossman J.M., Gordon R., Ranganath V.K. et al. American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis // Arthritis Care Res. (Hoboken). — 2010. — 62. — ​Р. 15-26.

28. Dawson-Hughes B., National Osteoporosis Foundation Guide Committee. A revised clinician’s guide to the prevention and treatment of osteoporosis // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — 93. — ​P. 2463-2465.


Back to issue