Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 7 (75) 2016

Back to issue

The Evolution of Juvenile Schönlein-Henoch Purpura

Authors: Чернышова О.Е.(1), Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Синяченко О.В.(1), Ермолаева М.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність проблеми. Геморагічний васкуліт, або пурпура Шенлайна — Геноха (ПШГ), є найбільш частим варіантом системного васкуліту в дитячому віці, а особливості подальшої еволюції патологічного процесу в дорослих хворих залишаються невивченими. Мета роботи: дослідити еволюцію ювенільної ПШГ, порівнявши характер ураження шкіри, суглобів, серця та нирок у хворих у дитячому й дорослому віці. Матеріали і методи. Під наглядом перебували 92 хворі (61 чоловік та 31 жінка середнім віком 27 років, середній вік дебюту хвороби — 11 років). І ступінь активності патологічного процесу встановлено в 40 % спостережень, ІІ — в 35 %, ІІІ — в 25 %. Серопозитивність за гіперімуноглобулінемією А мала місце в 27 % випадків, за наявністю ревматоїдного фактору — в 21 %. На момент обстеження шкірний синдром діагностовано у 55 % хворих, суглобовий — у 45 %, нирковий — у 71 %. У 15 випадках виконано нефробіопсію. Результати. У процесі еволюції ювенільної ПШГ стають рідкіснішими шкірна, шкірно-суглобово-абдомінальна і шкірно-абдомінально-ниркова форми захворювання, ураження шкіри, шлунково-кишкового тракту, променезап’ясткових, гомілковоступневих та колінних суглобів, але частішає суто нирковий варіант патологічного процесу, зміни з боку скелетних м’язів, печінки, селезінки й серця, розвивається хронічна хвороба нирок із прогресуванням ниркової недостатності у 12 % хворих (у 17 % випадків нефропатії), виникають сакроілеїт, спондилопатія, тендовагініти, ентезопатії, епіфізарний остеопороз і менісцити колінного зчленування, формується II, III, VI та IV морфологічні класи генохівського гломерулонефриту в співвідношенні 8 : 4 : 2 : 1 з тубулоінтерстиціальним компонентом у всіх випадках, а лімфогістіоцитарна інфільтрація стінки судин є прогнознегативною ознакою. Висновки. У випадках переходу ювенільної ПШГ у хронічну форму дорослих захворювання нерідко набуває прогресуючого перебігу, що в першу чергу стосується патології суглобів і нирок.

Актуальность проблемы. Геморрагический васкулит, или пурпура Шенлайна — Геноха (ПШГ), является наиболее частым вариантом системного васкулита в детском возрасте, а особенности дальнейшей эволюции патологического процесса у взрослых больных остаются неизученными. Цель работы: исследовать эволюцию ювенильной ПШГ, сравнив характер поражения кожи, суставов, сердца и почек у больных в детском и взрослом возрасте. Материалы и методы. Под наблюдением находились 92 больных (61 мужчина и 31 женщина в среднем возрасте 27 лет, средний возраст дебюта болезни — 11 лет). І степень активности патологического процесса установлена в 40 % наблюдений, ІІ — в 35 %, ІІІ — в 25 %. Серопозитивность по гипериммуноглобулинемии А имела место в 27 % случаев, по наличию ревматоидного фактора — в 21 %. На момент обследования кожный синдром диагностирован у 55 % больных, суставной — у 45 %, почечный — у 71 %. В 15 случаях выполнена нефробиопсия. Результаты. В процессе эволюции ювенильной ПШГ становятся более редкими кожная, кожно-суставно-абдоминальная и кожно-абдоминально-почечная формы заболевания, поражение кожи, желудочно-кишечного тракта, лучезапястных, голеностопных и коленных суставов, но учащается сугубо почечный вариант патологического процесса, изменения со стороны скелетных мышц, печени, селезенки и сердца, развивается хроническая болезнь почек с прогрессированием почечной недостаточности у 12 % больных (в 17 % случаев нефропатии), возникают сакроилеит, спондилопатия, тендовагиниты, энтезопатии, эпифизарный остеопороз и менисциты коленных сочленений, формируются II, III, VI и IV морфологические классы геноховского гломерулонефрита в соотношении 8 : 4 : 2 : 1 с тубулоинтерстициальным компонентом во всех случаях, а лимфогистиоцитарная инфильтрация стенки сосудов является прогнознегативным признаком. Выводы. В случаях перехода ювенильной ПШГ в хроническую форму взрослых заболевание нередко приобретает прогрессирующее течение, что в первую очередь касается патологии суставов и почек.

Background. Hemorrhagic vasculitis, or Schönlein-Henoch purpura (SHP), is the most common type of systemic vasculitis in childhood, and peculiarities of the further evolution of the pathological process in adult patients remain unexplored. Objective: to study the evolution of juvenile SHP, comparing the nature of lesions of the skin, joints, heart and kidneys in patients in childhood and adulthood. Material and methods. The study included 92 patients (61 men and 31 women with the average age of 27 years, and the average age of disease onset — 11 years). I degree of the activity of the pathological process is determined in 40 % of cases, II — in 35 %, III — in 25 %. Seropositivity by hyperimmunoglobulinemia A occurred in 27 % of cases, by the presence of rheumatoid factor — in 21 %. At the time of the survey, cutaneous syndrome was diagnosed in 55 % of patients, joint one — in 45 %, kidney one — in 71 %. Renal biopsy was performed in 15 cases. Results. The cutaneous, cutaneous-joint-abdominal and cutaneous-abdominal-renal forms of the disease, lesions of the skin, gastrointestinal tract, wrist, ankle and knee joints become rarer in the process of juvenile SHP evolution, but exceptionally renal variant of the pathological process, changes of skeletal muscles, liver, spleen and the heart are revealed more often, chronic kidney disease with the renal failure progression is developed in 12 % of patients (in 17 % of cases of nephropathy), sacroiliitis, spondylopathy, tendovaginitis, enthesopathies, epiphyseal osteoporosis and meniscitis of the knee joints are arisen, II, III, VI and IV morphological classes of Henoch glomerulonephritis are formed in a ratio of 8 : 4 : 2 : 1 with tubulointerstitial component in all cases, and lymphohistiocytic infiltration of the vascular wall is the unfavorable sign for the prognosis of the disease. Conclusions. In cases of transition of juvenile SHP into the chronic adult form, the disease often obtain progressive course that, first of all, refers to the pathology of the joints and kidneys.


Keywords

васкуліт геморагічний; еволюція; діти

васкулит геморрагический; эволюция; дети

hemorrhagic vasculitis; evolution; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Albaramki J. Henoch-Schonlein purpura in childhood a fifteen-year experience at a tertiary hospital / J. Albaramki // J. Med. Liban. — 2016. — ​Vol. 64, № 1. — ​P. 13-17.
2. Barut K. Diagnostic approach and current treatment options in childhood vasculitis / K. Barut, S. Şahin, A. Adroviç, O. Kasapçopur // Turk. Pediatri Ars. — 2015. — ​Vol. 50, № 4. — ​P. 194-205.
3. Calvo-Río V. Relapses in patients with Henoch-Schönlein purpura: Analysis of 417 patients from a single center / V. Calvo-Río, J.L. Hernández, F. Ortiz-Sanjuán [et al.] // Medicine. — 2016. — ​Vol. 95, № 28. — ​E. 4217.
4. Carman M. Henoch-Schönlein purpura in the ED / M. Carman, J. Forsman // Am. J. Nurs. — 2016. — ​Vol. 116, № 5. — ​P. 57-60.
5. Elfving P. Estimating the incidence of connective tissue diseases and vasculitides in a defined population in Northern Savo area in 2010 / P. Elfving, O. Marjoniemi, H. Niinisalo [et al.] // Rheumatol. Int. — 2016. — ​Vol. 36, № 7. — ​P. 917-924.
6. Gaskill N. Recurrent adult onset Henoch-Schonlein purpura: a case report / N. Gaskill, B. Guido, C. Mago [et al.] // Dermatol. Online J. — 2016. — ​Vol. 22, № 8. — ​P. 163-169.
7. Gur G. Preschool education impact on child development / G. Gur, N. Cakar, S. Kiremitci [et al.] // Arch. Argent. Pediatr. — 2016. — ​Vol. 114, № 5. — ​P. 366-369.
8. Jelusić M. Vasculitides in childhood: a retrospective study in a period from 2002 to 2012 at the department of paediatrics, university hospital centre Zagreb / M. Jelusić, L. Kostić, M. Frković [et al.] // Reumatizam. — 2015. — ​Vol. 62, № 2. — ​P. 6-10.
9. Khanna G., Sargar K., Baszis K.W. Pediatric vasculitis: recognizing multisystemic manifestations at body imaging / G. Khanna, K. Sargar, K.W. Baszis // Radiographics. — 2015. — ​Vol. 35, № 3. — ​P. 849-865.
10. Mao Y. Incidence and clinical features of paediatric vasculitis in Eastern China: 14-year retrospective study, 1999-2013 / Y. Mao, L. Yin, H. Xia [et al.] // J. Int. Med. Res. — 2016. — ​Vol. 44, № 3. — ​P. 710-717.

Similar articles

Joint Affection in Henoch-Schönlein Purpura
Authors: Синяченко О.В.(1), Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Помазан Д.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

"Pain. Joints. Spine." 4 (24) 2016
Date: 2017.03.23
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Kidney Damage in Hemorrhagic Vasculitis Occurring in Childhood and Adulthood
Authors: Синяченко О.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Бевзенко Т.Б.(3), Чернышова О.Е.(1), Герасименко В.В.(1), Дядык Е.А.(4)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(3) — ГУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» ГУД, г. Киев, Украина
(4) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

"Kidneys" 4 (18) 2016
Date: 2016.11.30
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Vascular-Rheological Properties of Blood in Hemorrhagic Vasculitis Occurring in Childhood and Adulthood
Authors: Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Синяченко О.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

"Child`s Health" 8 (76) 2016
Date: 2017.02.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Изменения эндотелия сосудов почек и показатели эндотелиальной васкулярной дисфункции при системных аутоиммунных ревматических болезнях
Authors: Синяченко О.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Бевзенко Т.Б.(3), Ермолаева М.В.(1), Дядык Е.А.(4), Яковленко В.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(3) — ГУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» ГУД, г. Киев, Украина
(4) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

"Kidneys" Том 6, №1, 2017
Date: 2017.03.09
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches

Back to issue