Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Child`s Health" 7 (75) 2016

Back to issue

Epidemiological Study of Smoking Prevalence among Teenagers

Authors: Фіалковська А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження — уточнити ситуацію щодо поширеності та статусу тютюнокуріння серед сучасних підлітків за даними анкетування. Матеріали та методи. Проведено дослідження з ви­вчення поширеності тютюнокуріння серед підлітків м. Дніпра (n = 2299 осіб). Результати. За результатами анкетування, активними курцями були 20,8 % підлітків, із них щоденно курили 89,1 %, у тому числі 24,9 % хлопців і 14,6 % дівчат. У середньому підлітки починають регулярно курити в 14,40 ± 0,12 року. Середній стаж тютюнокуріння в підлітків становив 3,4 ± 0,1 року. Середня кількість викурених підлітками за день сигарет становила 9,1 ± 0,3 штуки. Вивчаючи вид тютюнової продукції, установили, що 48,6 % підлітків курять легкі сигарети. Середній індекс курця становив 109,1 ± 3,3 і був вірогідно вищим у юнаків (125,5 ± 4,9), ніж у дівчат (91,9 ± 4,0) (р < 0,001). Вивчаючи мотивацію кинути курити, установили, що лише 20,6 % підлітків мають високу мотивацію кинути курити, тоді як у 31,7 % серед них мотивація кинути курити була взагалі відсутня. Висновки. Проведене дослідження показало, що проблема тютюнокуріння залишається вкрай актуальною — у місті курить кожний п’ятий підліток. Отримані дані обумовлюють необхідність широкого запровадження антисмокінгових програм серед підлітків, що повинні бути направлені насамперед на зниження інтенсивності тютюнокуріння та посилення мотивації кинути курити, пропаганду здорового способу життя, а також проведення ретельного диспансерного огляду підлітків-курців із метою виявлення груп ризику з розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.

Цель исследования — уточнить ситуацию относительно распространенности и статуса табакокурения среди современных подростков по данным анкетирования. Материалы и методы. Проведено исследование по изучению распространенности табакокурения среди подростков г. Днепра (n = 2299 лиц). Результаты. По результатам анкетирования, активными курильщиками были 20,8 % подростков, из них ежедневно курили 89,1 % подростков, в том числе 24,9 % юношей и 14,6 % девушек. В среднем подростки начинают регулярно курить в 14,40 ± 0,12 года. Средний стаж табакокурения у подростков составил 3,4 ± 0,1 года. Среднее количество выкуренных подростками за день сигарет составило 9,1 ± 0,3 штуки. При изучении вида табачной продукции установлено, что 48,6 % подростков курят легкие сигареты. Средний индекс курильщика составил 109,1 ± 3,3 и был достоверно выше у юношей (125,5 ± 4,9), чем у девушек (91,9 ± 4,0) (р < 0,001). Изучая мотивацию бросить курить, установили, что лишь 20,3 % подростков имеют высокую мотивацию бросить курить, в то время как у 31,7 % среди них мотивация бросить курить вообще отсутствовала. Выводы. Проведенное исследование показало, что проблема табакокурения остается крайне актуальной — в городе курит каждый пятый подросток. Полученные данные обусловливают необходимость широкого внедрения антисмокинговых программ среди подростков, которые должны быть направлены в первую очередь на снижение интенсивности табакокурения и усиление мотивации бросить курить, пропаганду здорового образа жизни, а также проведение тщательного диспансерного осмотра подростков-курильщиков с целью выявления групп риска по развитию хронической обструктивной болезни легких.

Aim of the study was to clarify the prevalence and status of smoking among today’s teenagers according to the survey. Materials and methods. There was carried out the study of the prevalence of smoking among adolescents in the Dnipro (n = 2299 individuals). Results. According to the results of the survey, there were 20.8 % active smokers among adolescents, among them 89.1 % adolescents smoked every day, including 24.9 % boys and 14.6 % girls. On average, adolescents begin smoking regularly at the age of 14.4 ± 0.1 year. The average length of smoking in adolescents was to 3.4 ± 0.1. The average number of cigarettes adolescents smoked per day made up of 9.1 ± 0.3 units. Studying the type of tobacco products 48.6 % of adolescents were found to smoke light cigarettes. The average index of smoker was 109.1 ± 3.3 and was significantly higher in boys (125.5 ± 4.9) than in girls (91.9 ± 4.0) (p < 0.001). Study of the motivation to quit smoking found that only 20.3 % of teenagers are highly motivated to quit, whereas about 31.7 % of adolescents have no motivation to quit smoking. Conclusions. The study showed that the problem of tobacco use remains highly relevant: in the city every fifth teenager smokes. The findings necessitate widespread introduction of antismoking programs among adolescents, which should be directed first to reduce the intensity of smoking and increase motivation to quit smoking, promote healthy lifestyles, as well as thorough clinical examination of adolescent smokers with the aim of identifying risk groups for the development of chronic obstructive pulmonary disease.


Keywords

підлітки; статус тютюнокуріння

подростки; статус табакокурения

adolescents; status of smoking


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Пархоменко Л.К. Медичні та соціальні аспекти тютюнопаління у підлітків / Л.К. Пархоменко, А.В. Єщенко // Современная педиатрия. — 2012. — № 7(47). — ​С. 215-218.
2. Рівень поширеності і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011 / [О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Ю.П. Галіч та ін.]. Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — ​К.: ТОВ ВПК «Обнова», 2011. — 176 с.
3. Добрянська О.В. Світові тенденції поширеності тютюнопаління підлітків / О.В. Добрянська // Гігієна населених місць. — 2013. — № 62. — ​С. 274-281.
4. Батожаргалова Б.Ц. Табакокурение у подростков / Б.Ц. Батожаргалова // Земский врач. — 2012. — № 5. — ​С. 28-34.
5. Державна служба статистики України. — ​Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/03/Zb_snsz15pdf.zip
6. Красовський К.С. Динаміка поширеності тютюнокуріння серед дітей та підлітків в Україні / К.С. Красовський, А.А. Григоренко, Т.І. Андрєєва // Україна. Здоров’я нації. — 2013. — № 1(25). — ​С. 85-90.
7. Латіна Г.О. Вікові особливості поширеності тютюнопаління серед учнів 11–16 років загальноосвітніх навчальних закладів / Г.О. Латіна // Гігієна населених місць. — 2012. — № 60. — ​С. 293-298.
8. Островський М.М. Вплив куріння на органи дихання / М.М. Островський, О.І. Варунків // Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. — 2012. — № 4(20). — ​С. 55-66.
9. Илькович М.М. Борьба с табакокурением как основа профилактики хронической обструктивной болезни легких / М.М. Илькович, Н.А. Кузубова, Е.А. Киселева // Пульмонология. — 2010. — № 2. — ​С. 37-39.
10. Скачкова М.А. Курение как фактор риска формирования заболеваний органов дыхания у детей и подростков / М.А. Скачкова, О.В. Никитина, И.Н. Чайникова, Е.Г. Карпова, А.В. Абубакирова, Н.Ф. Тарасенко // Оренбургский медицинский вестник. — 2015. — № 2(10). — ​С. 35-38.
11. Игнатова Г.Л. Результаты амбулаторного анкетирования респондентов молодого возраста с целью раннего выявления хронического бронхита / Г.Л. Игнатова, И.А. Захарова, И.В. Дроздов // Вестник современной клинической медицины. 2014. — № 1. — ​С. 35-38.
12. Каташинская Л.И. Влияние табакокурения на функциональное состояние дыхательной системы / Л.И. Каташинская, Л.В. Губанова // Вестник Тюменского государственного университета. — 2014. — № 6. — ​С. 171-177.
13. Мокина Н.А. Оценка распространенности и статуса табакокурения среди самарских студентов / Н.А. Мокина, И.И. Березин, Г.М. Сахарова, Н.С. Антонов // Пульмонология. — 2012. — № 3. — ​С. 55-58.
14. Чучалин А.Г. Оценка распространенности респираторных симптомов и возможности скрининга спирометрии в диагностике хронических легочных заболеваний / А.Г. Чучалин, Н.Г. Халтаев, В.Н. Абросимов, С.Н. Котляров, А.В. Мартынов // Пульмонология. — 2010. — № 2. — ​С. 56-61.
15. Всемирная организация здравоохранения. Информационный бюллетень ВОЗ № 315. — 2015 г. — ​Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ru
16. Глобальний опрос взрослых о потреблении табака (GATS). — 2010. — 164 с.
17. Чучалин А.Г., Сахарова Г.М., Новиков К.Ю. Практическое руководство по лечению табачной зависимости. — ​М., 2001. — 14 с.

Back to issue