Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 7 (75) 2016

Back to issue

Longitudinal Observation on Rotavirus Infection in Children Aged under 5 Years Old Hospitalized in 2 Hospitals of Ukraine in 2006–2015

Authors: Чернишова Л.І.(1), Тесленко М.Ю.(1), Радіонова Н.М.(1), Демчишина І.В.(2), Котлік Л.В.(3), Садкова О.Б.(3), Самойлович О.О.(4), Семейко Г.(4), Касьян О.І.(5), Лаврюкова С.Я.(6)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ, Україна
(3) — Централізована імуновірусологічна лабораторія «ДУ «Одеський обласний центр МОЗ України», м. Одеса, Україна
(4) — Республіканський науково-практичний центр епідеміології та мікробіології МОЗ Білорусі; Регіональна референс-лаборатория ВООЗ із досліджень ротавірусної інфекції, м. Мінськ, Білорусь
(5) — Київська міська дитяча лікарня № 1, м. Київ, Україна
(6) — КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня», м. Одеса, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В Україні щорічно реєструється більше 50 тисяч захворювань на гостру кишкову інфекцію (ГКІ) у дітей. Статистичні дані щодо ротавірусної інфекції не відповідають дійсності через низьку можливість лабораторної діагностики в лікувальних закладах. Мета дослідження: визначити рівень навантаження ротавірусної інфекції, провести аналіз і дати характеристику ротавірусної інфекції дітей віком до 5 років, яких госпіталізували в два інфекційні стаціонари (Київ, Одеса), за період спостереження 2006–2015 роки. Матеріал та методи. Дослідження проводилося за стандартним протоколом, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Визначення тяжкості перебігу захворювання проводилося за допомогою бальної шкали оцінки тяжкості клінічних проявів ротавірусного гастроентериту Vesikari. Результати. За період з грудня 2006 по грудень 2015 року було взято під спостереження 20 932 дитини віком до 5 років, яких госпіталізували в інфекційні відділення м. Києва і м. Одеси з діагнозом «гострий гастроентерит/гостра кишкова інфекція» і які відповідали критеріям включення в дослідження. Обстежено на ротавірус 18 384 (87,33 %) дитини віком до 5 років, тобто переважна більшість дітей, які надходили в стаціонар з ГКІ. Протягом усіх років спостереження причиною майже половини госпіталізацій дітей до 5-річного віку була ротавірусна інфекція. Звернуло на себе увагу, що в окремі роки в Києві частота госпіталізацій через ротавірусну інфекцію збільшувалася, навіть до 70 %. В Україні серед 6 країн Європейського регіону, що входять до глобальної мережі епіднагляду за ротавірусною інфекцією (Global Rotavirus Surveillance Network), спостерігалася найвища частота ротавірусної діареї серед госпіталізованих дітей до 5 років. При середній частоті в регіоні 24 % в Україні вона досягала 41 %. У всі роки спостереження половина випадків ротавірусної інфекції, що була причиною госпіталізації, припадала на перші 2 роки життя. У всі роки в обох центрах визначалися переважно 4 генотипи ротавірусів: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8]. Генотип G9P[8] займав досить значні позиції в Києві, але були роки, коли він зовсім не визначався як в Києві, так і в Одесі. Цей генотип ротавірусу описано в складі типових комбінацій G та Р ротавірусів, що уражають людину у близько 90 % усіх випадків ротавірусної інфекції на багатьох територіях земної кулі. Відмічалася зміна лідерства окремих генотипів описаних вище ротавірусів за роками. При ротавірусній інфекції вірогідно більшою є частота епізодів діареї та блювання, тривалість блювання у днях також є довшою, ніж при ротанегативних ГКІ. Явища дегідратації також були тяжчими у групі ротавіруспозитивних дітей. Висновки. Ротавірусна інфекція впродовж 10 років спостереження в Україні незмінно залишалася основною причиною госпіталізації дітей віком до 5 років з ГКІ. ГКІ ротавірусної етіології характеризуються значно більш тяжкими проявами, ніж ГКІ, при яких ротавірус було виключено. Суттєвих змін у генотипах за цей період не було, лише періодично спостерігалася зміна домінуючого штаму. Отримані дані обґрунтовують введення універсальної вакцинації проти ротавірусної інфекції в Україні.

Актуальность. В Украине ежегодно регистрируется более 50 тысяч заболеваний острой кишечной инфекцией (ОКИ) у детей. Статистические данные, касающиеся ротавирусной инфекции, не соответствуют действительности в связи со слабыми возможностями ротавирусной диагностики в лечебных учреждениях. Цель исследования: определить уровень нагрузки ротавирусной инфекции, провести анализ и дать характеристику ротавирусной инфекции у детей в возрасте до 5 лет, госпитализированных в два инфекционных стационара (Киев и Одесса), в период наблюдения 2006–2015 гг. Материалы и методы. Исследование проводилось согласно стандартному протоколу, утвержденному Всемирной организацией здравоохранения. Определение тяжести протекания заболевания проводилось с помощью балльной шкалы оценки тяжести клинических проявлений ротавирусного гастроэнтерита Vesikari. Результаты и обсуждение. За период с декабря 2006 по декабрь 2015 года были взяты под наблюдение 20 932 ребенка в возрасте до 5 лет, которых госпитализировали в инфекционные отделения Киева и Одессы с диагнозом «острый гастроэнтерит/острая кишечная инфекция» и которые соответствовали критериям включения в исследование. Обследовано на ротавирусы 18 384 (87,33 %) ребенка в возрасте до 5 лет, то есть подавляющее большинство детей, которые поступали в стационар с ОКИ. На протяжении всего времени наблюдения причина почти половины случаев госпитализации детей до 5-летнего возраста заключалась в ротавирусной инфекции. Обращало на себя внимание то, что в отдельные годы в Киеве частота госпитализации в связи с ротавирусной инфекцией возрастала даже до 70 %. В Украине среди 6 стран Европейского региона, которые входят в глобальную сеть эпиднадзора за ротавирусной инфекцией (Global Rotavirus Surveillance Network), наблюдалась наивысшая частота ротавирусной диареи среди госпитализированных детей до 5 лет. При средней частоте в регионе 24 % в Украине она достигала 41 %. Во все годы наблюдения половина случаев ротавирусной инфекции, ставшей причиной госпитализации, приходилась на первые 2 года жизни. Во все годы в обоих центрах определялись преимущественно 4 генотипа ротавирусов: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8]. Генотип G9P[8] занимал значительную позицию в Киеве, но были годы, когда он совсем не выявлялся ни в Киеве, ни в Одессе. Этот генотип ротавируса описан в составе типичных комбинаций G и Р ротавирусов, которые вызывают болезнь у людей в приблизительно 90 % всех случаев ротавирусной инфекции во многих областях земного шара. Отмечалась смена лидерства отдельных генотипов вышеназванных ротавирусов в разные годы. При ротавирусной инфекции достоверно выше была частота эпизодов диареи и рвоты, длительность рвоты в днях была также дольше. Явления дегидратации были тяжелее в группе ротавируспозитивных детей. Выводы. Ротавирусная инфекция в течение 10 лет наблюдения в Украине неизменно оставалась основной причиной госпитализации детей в возрасте до 5 лет с ОКИ. ОКИ ротавирусной этиологии характеризуются значительно более тяжелыми проявлениями, чем те ОКИ, ротавирусная этиология которых была исключена. Существенных изменений в генотипах за период наблюдения не было, лишь периодически наблюдалась смена доминирующего штамма. Полученные данные обосновывают необходимость введения универсальной вакцинации против ротавирусной инфекции в Украине.

Background. More than 50,000 cases of acute gastroenteritis are registered in children in Ukraine annually. Statistical data concerning rotavirus infection are not correct due to poor capacities of rotavirus laboratory diagnostics in medical units. The aim of the study was to estimate rotavirus infection burden, to analyze and describe rotavirus infection in children aged under 5 years old who were hospitalized into two infectious hospitals (Kyiv and Odessa) within 2006–2015 period. Material and Methods. Investigation was carried according to a standard protocol, adopted by WHO. The disease severity was estimated by score scale for clinical manifestations of rotavirus gastroenteritis assessment of Vesikari. Results. At the period from December 2006 to December 2015 20,932 children aged under 5 years old were observed. Those children admitted to hospitals of infectious diseases in Kyiv and Odessa for acute gastroenteritis and met studies inclusive criteria. From them 18,384 (87.33 %) children were investigated for rotavirus, i.e. wide majority of all children admitted to hospitals with gastroenteritis. The cause of their hospitalization was rotavirus infection in almost half of all children. It was mentioned that in some periods hospitalization rate for rotavirus as a cause of gastroenteritis was up to 70 % of all cases. In Ukraine incidence of rotavirus diarrhea in hospitalized children up to 5 years old was the highest one among 6 countries of the European region included into Global Rotavirus Surveillance Network. In Ukraine it was 41 % and the region mean value was 24 %. Within the total period of observation half of all hospitalizations caused by rotavirus occurred in children of first two years of life. All time the main viruses causing infection in both hospitals were of 4 genotypes: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8]. Genotype G9P[8] possessed a significant position in Kyiv, but there were years, when it was not identified neither in Kyiv, nor in Odessa. This genotype is described in different combinations of G and Р rotaviruses which causes disease in almost 90 % of all cases of rotavirus infection in many parts of the globe. The leadership of these 4 rotaviruses as the main causes of rotavirus infection changed in different years of observation. When gastroenteritis was caused by rotavirus, its symptoms were more severe, e.g. frequency of diarrhea and vomiting was higher, and length of vomiting in days was also longer. Signs of dehydration were more severe in group of rotavirus-positive children. Conclusions. During 10 years of observation in Ukraine rotavirus infection was always the main reason of hospitalization among children up to 5 years old with gastroenteritis. Gastroenteritis with rotaviral etiology is characterized by much more severe symptoms than non-rotaviral one. Significant changes in main 4 genotypes as causes of rotaviral gastroenteritis were not found. However, leadership of certain genotypes as the main causes was periodically changed amongst these four ones. Data obtained are the scientific background of necessity of universal vaccination against rotavirus infection implementation in Ukraine.


Keywords

ротавіруси; генотипи; діарея; діти

ротавирусы; генотипы; диарея; дети

rotavirus; genotype; diarrhea; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дзюблик І.В., Соловйов С.О. Нові підходи до прогнозування генотип-специфічної ефективності вакцини ротарикс для профілактики ротавірусної інфекції в Україні // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2011. — № 3. — ​С. 80-83.
2. Чернишова Л.І., Харченко Ю.П., Юрченко І.В., Юхименко О.О., Демчишина І.В., Котлік Л.С., Касьян О.І. Проблема ротавірусної діареї у дітей // Современная педиатрия. — 2011. — № 1(35). — ​С. 1-4.
3. Чернишова Л.І., Радіонова Н.М., Юрченко І.В., Демчишина І.В., Котлік Л.С., Касьян О.І., Самойлович О.О. Зміни генотипів ротавірусів за роками у дітей в Україні // Здоровье ребенка. — 2012. — № 5(40). — ​С. 26-29.
4. Braeckman T., Van Herck K., Raes M., Vergison A., Sabbe M., Van Damme P. Rotavirus vaccines in Belgium: policy and impact // The Pediatric infectious disease journal. — 2011. — № 30
(1 Suppl.). — ​S21-24. — ​doi: 10.1097/INF.0b013e3181fefc51.
5. CDC’s MMWR (http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/rota_mmwr_july2014.pdf) in July 2014.
6. Chen S.C., Tan L.B., Huang L.M., Chen K.T. Rotavirus infection and the current status of rotavirus vaccines // J. Formos. Med. Assoc. — 2012 Apr. — № 111(4). — ​Р. 183-93. — ​doi: 10.1016/j.jfma.2011.09.024.
7. Chhabra P., Payne D.C., Szilagyi P.G., Edwards K.M., Staat M.A., Shirley S.H., Wikswo M., Nix W.A., Lu X., Parashar U.D., Vinje J. Etiology of viral gastroenteritis in children < 5 years of age in the United States, 2008–2009 // The Journal of infectious diseases. — 2013. — № 208(5). — ​Р. 790-800. — ​doi: 10.1093/infdis/jit254.
8. Chhabra P., Samoilovich E., Yermalovich M., Chernyshova L., Gheorghita S., Cojocaru R., Shugayev N., Sahakyan G., Lashkarashvili M., Chubinidze M., Zakhashvili K., Videbaek D., Wasley A., Vinjé J. Viral gastroenteritis in rotavirus negative hospita–lized children < 5 years of age from the independent states of the former Soviet Union // Infect. Genet. Evol. — 2014 Dec. — № 28. — ​Р. 283-8. — ​doi: 10.1016/j.meegid.2014.10.013.
9. Curns A.T., Steiner C.A., Barrett M., Hunter K., Wilson E., Parashar U.D. Reduction in acute gastroenteritis hospitalizations among US children after introduction of rotavirus vaccine: analysis of hospital discharge data from 18 US states // The Journal of infectious diseases. — 2010. — № 201(11). — ​Р. 1617-1624. — ​doi: 10.1086/652403.
10. Dennehy P.H. Effects of vaccine on rotavirus disease in the pediatric population // Current opinion in pediatrics. — 2012. — № 24(1). — ​Р. 76-84. — ​doi: 10.1097/MOP.0b013e32834ee594.
11. Gentsch J.R., Glass R.I., Woods P. et al. Identification of group A rotavirus gene 4 types by polymerase chain reaction // J. Clin. Microbiol. — 1992. — ​№ 30. — ​Р. 1365-73.
12. Gentsch J.R., Laird A.R., Bielfelt B., Griffin D.D., Banyai K. et al. Serotype diversity and reassortment between human and animal rotavirus strains; implication for rotavirus vaccine programs // J. Infect. Dis. — 2005. — № 192(1). — ​Р. 146-159. — ​doi: 10.1086/431499.
13. Ghana Statistical Services, Ghana Health Service and ICF Macro. Ghana Demographic and Health Survey 2008. Accra, Ghana.
14. Global Rotavirus information and Surveillance Bulletin WHO, vol. 8, nov. 2013.
15. http://www.who.int/immunization/diseases/rotavirus/en/
16. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
17. Kapikian A.Z., Chanock R.M. Rotaviruses. In: Fields Virology 3rd ed. — ​Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, 1996. — 1659 р.
18. Kawai K., O’Brien M.A., Goveia M.G. et al. Burden of rotavirus gastroenteritis and distribution of rotavirus strains in Asia: a systematic review // Vaccine. — 2012. — № 30. — ​Р. 1244-1254. — ​doi: 10.1016/j.vaccine.2011.12.092.
19. Mirzayeva R., Cortese M.M., Mosina L., Biellik R., Lobanov A., Chernyshova L., Lashkarashvili M., Turkov S., Iturriza-Gomara M., Gray J., Parashar U.D., Steele D., Emiroglu N.; Rotavirus Surveillance Network. Rotavirus burden among children in the newly independent states of the former Union of Soviet Socialist Republics: literature review and first-year results from the rotavirus surveillance network // J. Infect. Dis. — 2009 Nov 1. — –№ 200(Suppl. 1). — ​S203-14-16. — ​doi: 10.1086/605041.
20. Molto Y., Cortes J.E., De Oliveira L.H., Mike A., Solis I., Suman O., Coronado L., Patel M.M., Parashar U.D., Cortese M.M. (2011). Reduction of diarrhea-associated hospitalizations among children aged < 5 Years in Panama following the introduction of rotavirus vaccine // The Pediatric infectious disease journal. — 2011. — № 30(1 Suppl.). — ​S16-20. — ​doi: 10.1097/INF.0b013e3181fefc68.
21. Parashar U.D., Bresee J.S., Gentsch J.R., Glass R.I. Rotavirus // Emerg. Infect. Dis. — 1998. — № 4(4). — ​Р. 561-570. — ​doi: 10.3201/eid0404.980406.
22. Patton J.T. Rotavirus diversity and evolution in the postvaccine world // Discov. Med. — 2012 Jan. — № 13(68). — ​Р. 85-97.
23. Ruuska T., Vesikari T. Rotavirus disease in Finnish children: use of numerical scores for clinical severity of diarrhoeal episodes // Scand. J. Infect. Dis. — 1990. — № 22. — ​Р. 259-267. — ​http://dx.doi.org/10.3109/00365549009027046.
24. Saluja T., Dhingra M.S., Sharma S.D., Gupta M., Kundu R., Kar S., Dutta A.K., Silveira M.D., Singh J.V., Kamath V.G., Chaudhary A., Rao V., Ravi M.D., Murthy K., Arumugam R., Moureau A., Prasad R., Patnaik B.N. Association of rotavirus strains and severity of Gastroenteritis in Indian children // Hum. Vaccin. Immunother. — 2016 Sep 29:0 [Epub ahead of print]. — ​doi: 10.1080/21645515.2016.1238994.
25. Santos N., Hoahino Y. Global distribution of rotavirus serotypes/genotypes and its implication for the development and implementation of an effective rotavirus vaccine // Rev. Med. Virol. — 2005. — № 15(1). — ​Р. 29-56. — ​doi: 10.1002/rmv.448.
26. Svraka S., Duizer E., Vennema H., de Bruin E., van der Veer B., Dorresteijn B., Koopmans M. Etiological role of viruses in outbreaks of acute gastroenteritis in The Netherlands from 1994 through 2005 // Journal of clinical microbiology. — 2007. — № 45(5). — ​Р. 1389-1394. — ​doi:10.1128/JCM.02305-06.
27. Tate J.E., Burton A.H., Boschi-Pinto C., Steele A.D., Duque J., Parashar U.D., Network W.H. 2008 estimate of worldwide rotavirus-associated mortality in children younger than 5 years before the introduction of universal rotavirus vaccination programmes: a systematic review and meta-analysis // The Lancet infectious diseases. — 2012. — № 12(2). — ​Р. 136-141.
28. Wardana O.P., Athiyyah A.F., Budiono, Soedirham O., Soegijanto S. The Role of Rotavirus Genotype in the Severity of Acute Diarrhea in Children Under 5 Years Old at Surabaya, Indonesia // Journal of Human Virology & Retrovirology. — 2015. — № 2(2). — 00039. — ​doi: 10.15406/jhvrv.2015.02.00039.

Similar articles

Зміни генотипів ротавірусів за роками у дітей в Україні
Authors: Чернишова Л.І., Радіонова Н.М., Юрченко І.В., Демчишина І.В., Котлік Л.С., Касьян О.І., Самойлович О.О. -Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Одеський державний медичний університет, Центральна СЕС, м. Київ, Одеська обласна СЕС, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Республіканський науково-практичний центр епідеміології і мікробіології, Регіональна референс-лабораторія ВООЗ із досліджень ротавірусної інфекції, м. Мінськ (Білорусь)
"Child`s Health" 5 (40) 2012
Date: 2013.03.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical and epidemiological features of the course of rotavirus infection and the justification of its prevention in children
Authors: Ющенко Л.О.(1), Оніськова О.В.(1), Тихолаз В.О.(1), Однорогова Г.Г.(2), Гордійчук О.О.(1), Булавенко В.І.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №6, 2018
Date: 2018.12.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей
Authors: Степанова Ю.Ю., Кривуша О.Л., Петренко Л.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
"Gastroenterology" 4 (50) 2013
Date: 2014.01.31
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей   із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони
Authors: Горленко О.М., Гема Н.М., Вищий державний навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра дитячих хвороб з курсом дитячих інфекційних хвороб
"Child`s Health" 7 (42) 2012
Date: 2013.03.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue