Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 17, №6, 2016

Back to issue

Crystal-Induced Osteoarthritis: the Role of Basic Calcium Phosphate Crystals

Authors: Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Кристали основних фосфатів кальцію вже давно асоціюються з патогенезом остеоартриту. Основні фосфати кальцію з великою частотою визначаються в синовіальній рідині і суглобовому хрящі при цьому захворюванні. У той час як осадження основних фосфатів кальцію розглядається багатьма вченими як наслідок прогресуючого перебігу остеоартриту, з’явилися суттєві докази того, що ці кристали можуть виступати активними патогенними медіаторами остеоартриту. «Кристали основних фосфатів кальцію» — загальний термін для опису декількох видів фосфатів кальцію, у тому числі карбонатапатиту, гідроксиапатиту, три- і октакальцієвих фосфатів, кристалів вітлокіта магнію. Кристали основних фосфатів кальцію патогенетично пов’язані з остеоартритом, кальцинуючим тендинітом, гострим кристалічним артритом та атеросклерозом. Кристали кальцію визначаються в синовіальній рідині в 65 % випадків остеоартриту колінного суглоба, вони з високою частотою виявляються в гіаліновому хрящі при остеоартриті, а також у 100 % пацієнтів у суглобовому хрящі при проведенні операції тотального ендопротезування. Кристали основних фосфатів кальцію також були виявлені в синовіальній рідині та синовіальній мембрані пацієнтів із легким, помірним і тяжким ураженням колінного суглоба при артроскопії. Основні фосфати кальцію проявляють множинні біологічні ефекти in vitro, у тому числi здатність стимулювати мітогенез, продукцію простагландинів, цитокінів і матриксних металопротеїназ у різних типах клітин, включаючи синовіоцити, хондроцити і макрофаги. Кристали основних фосфатів кальцію також обумовлюють запалення при остеоартриті шляхом прямої взаємодії з вродженою імунною системою. У цьому огляді обговорюються останні досягнення в цій галузі і підбиваються підсумки сучасного розуміння ролі кристалів основних фосфатів кальцію в патогенезі остеоартриту. Погляди на роль кристалів основних фосфатів кальцію в патогенезі остеоартриту продовжують розширюватися, проте вже сьогодні існує достатньо експериментальних і клінічних доказів найважливішої ролі кальційумісних кристалів у розвитку цього захворювання і прогресуючій дегенерації суглобового хряща.

Кристаллы основных фосфатов кальция уже давно ассоциируются с патогенезом остеоартрита. Основные фосфаты кальция с большой частотой определяются в синовиальной жидкости и суставном хряще при данном заболевании. В то время как осаждение основных фосфатов кальция рассматривается многими учеными как следствие прогрессирующего течения остеоартрита, появились существенные доказательства того, что данные кристаллы могут выступать активными патогенными медиаторами остеоартрита. «Кристаллы основных фосфатов кальция» — общий термин для описания нескольких видов фосфатов кальция, в том числе карбонатапатита, гидроксиапатита, три- и октакальциевых фосфатов, кристаллов витлокита магния. Кристаллы основных фосфатов кальция патогенетически связаны с остеоартритом, кальцинирующим тендинитом, острым кристаллическим артритом и атеросклерозом. Кристаллы кальция определяются в синовиальной жидкости в 65 % случаев остеоартрита коленного сустава, они с высокой частотой обнаруживаются в гиалиновом хряще при остеоартрите, а также у 100 % пациентов в суставном хряще при проведении операции тотального эндопротезирования. Кристаллы основных фосфатов кальция также были выявлены в синовиальной жидкости и синовиальной мембране пациентов с легким, умеренным и тяжелым поражением коленного сустава при артроскопии. Основные фосфаты кальция проявляют множественные биологические эффекты in vitro, в том числе способность стимулировать митогенез, продукцию простагландинов, цитокинов и матриксных металлопротеиназ в различных типах клеток, включая синовиоциты, хондроциты и макрофаги. Кристаллы основных фосфатов кальция также обусловливают воспаление при остеоартрите путем прямого взаимодействия с врожденной иммунной системой. В настоящем обзоре обсуждаются последние достижения в этой области и подводятся итоги современного понимания роли кристаллов основных фосфатов кальция в патогенезе остеоартрита. Взгляды на роль кристаллов основных фосфатов кальция в патогенезе остеоартрита продолжают расширяться, однако уже сегодня существует достаточно экспериментальных и клинических доказательств важнейшей роли кальцийсодержащих кристаллов в развитии данного заболевания и прогрессирующей дегенерации суставного хряща.

Basic calcium phosphate crystals have long been associated with the pathogenesis of osteoarthritis. Basic calcium phosphate crystals are frequently determined in the synovial fluid and articular cartilage in this disease. While deposition of basic calcium phosphate crystals has been considered by many scientists as a consequence of advanced osteoarthritis, there is substantial evidence that basic calcium phosphate crystals may be active pathogenic mediators of osteoarthritis. «Basic calcium phosphate crystals» — a general term used to describe several types of calcium phosphates, including carbonate-apatite, hydroxyapatite, tri- and octacalcium phosphate, magnesium whitlockite crystals. Basic calcium phosphate crystals are pathogenetically associated with osteoarthritis, calcifying tendinitis, acute crystal arthritis and atherosclerosis. Crystals of calcium are detected in the synovial fluid in 65 % of cases of knee osteoarthritis, they are frequently found in hyaline cartilage in osteoarthritis, as well as in 100 % of patients in articular cartilage during total hip replacement surgery. Basic calcium phosphate crystals have also been found in the synovial fluid and synovial membrane of patients with mild, moderate and severe involvement of knee joint during arthroscopy. Basic calcium phosphate crystals demonstrate a multiplicity of biologic effects in vitro, including the ability to stimulate mitogenesis, the production of prostaglandins, cytokines, and matrix metalloproteinase in a number of cell types, including synoviocytes, chondrocytes and macrophages. Basic calcium phosphate crystals also contribute to inflammation in osteoarthritis through a direct interaction with the innate immune system. The present review discusses the recent advances in this field and attempts to summarize our current understanding of the role of basic calcium phosphate crystals in osteoarthritis pathogenesis. Views on the role of basic calcium phosphate crystals in the pathogenesis of osteoarthritis continue to expand, but today there is ample of experimental and clinical evidence of the critical role of calcium-containing crystals in the development of this disease, and progressive degeneration of the articular cartilage.


Keywords

остеоартрит; кристали основних фосфатів кальцію; кристаліндукований остеоартрит; патогенез; запалення

остеоартрит; кристаллы основных фосфатов кальция; кристаллиндуцированный ­остеоартрит; патогенез; воспаление

osteoarthritis; basic calcium phosphate crystals; crystal-induced osteoarthritis; pathogenesis; inflammation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Годзенко А.А. Артропатия, связанная с отложением основных фосфатов кальция // Российский медицинский журнал. 2007; 8: 673-676.

2. Головач И.Ю. Остеоартрит: фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте // Укр. ревматол. журнал. 2014; 2(56): 4-11.

3. Дубиков А.И., Кабалык М.А., Перикеева Т.Ю. и др. Феномен микрокристаллизации хряща при коксартрозе и асептическом некрозе головки бедренной кости // Научно-практ. ревматология. 2012; 5(54): 37-41.

4. Носкова Т.С., Широкова К.Ю., Бахтиярова Т.И., Филимонова Н.С. Болезни отложения кристаллов кальция: клиника и лечение // Клиническая геронтология. 2012; 18 (3–4): 59-63.

5. Bougualt C., Gosset M., Houdard X. et al. Stress induced cartilage degradation does not depend on the NLRP3 inflаmmasome in human osteoarthritis and mouse mo-dels // Arthritis Rheum. 2012; 64: 3972-3981; doi: 10.1002/art.34678.

6. Chang C.-C., Tsai Y.-H., Liu Y. et al. Calcium-containing crystals enhance receptor activator of nuclear factor kB ligand/macrophage colony-stimulating factor-mediated osteoclastogenesis via extracellular-signal-regulated kinase and p38 pathways // Rheumatology. 2015; 54: 1913-1922; doi: 10.1093/rheumatology/kev107.

7. Cheung H.S., Story M.T., McCarty D.J. Mitogenic effects of hydroxyapatite and calcium pyrophosphate dihydrate crystals on cultured mammalian cells // Arthritis Rheum. 1984; 27(6): 668-674. PMID: 6329235

8. Cheung H.S., Devine T.R., Hubbard W. Calcium phosphate particle induction of metalloproteinase and mitogenesis: effect of particle sizes // Osteoarthritis Cartilage. 1997; 5(3): 145-151; doi: 10.1016/S1063-4584(97)80009-X.

9. Dieppe P., Doherty M., Macfarlane D. Crystal-related arthropathies // Ann. Rheum. Dis. 1983; 42(1): 1-4. PMID: 6615024. PMCID: PMC1035030.

10. Durcan L., Bolster F., Kavanagh E.C., McCarthy G.M. The structural consequences of calcium crystal deposition // Rheum. Dis. Clin. North Am. 2014; 40: 311-328; doi: 10.1016/j.rdc.2014.01.007

11. Ea H.-K., Richette P., Liote F. Microcristaux calciques et arthrose // L’atualite rhumatologique / Kahn M.-F., Bardin T., Meyer O. et al., eds. Paris: Elsevier Masson; 2013: 259-268.

12. Ea H.-K., Chobaz V., Nguyen C. et al. Pathogenic role of basic calcium phosphate crystals in destructive arthropathies // PLoS One. 2013; 8(2): e57352; doi: 10.1371/journal.pone.0057352.

13. Fuerst M., Bertrand J., Lammers L. et al. Calcification of articular cartilage in human osteoarthritis // Arthritis Rheum. 2009; 60: 2694-2703; doi: 10.1002/art.24774.

14. Gordon G., Villaneuva T., Schumacher H., Gohel V. Autopsy study correlating degree of osteoarthritis, synovitis and evidence of articular calcification // J. Rheumatol. 1983; 11: 681-686. PMID: 6096542

15. Liote F., Ea H.-K. Clinical implications of pathogenic calcium crystals // Curr. Opin. Rheumatol. 2014; 26 (2): 192-196; doi: 10.1097/BOR.0000000000000038.

16. Livshits G., Zhai G., Hart D.J. et al. Interleukin-6 is a significant predictor of radiographic knee osteoarthritis: the Chingford Study // Arthritis Rheum. 2009; 60: 2037-2045; doi: 10.1002/art.24598.

17. Loeser R.F., Goldring S.R., Scanzello C.R., Goldring M.B. Osteoarthritis: a disease of the joint as an organ // Arthritis Rheum. 2012; 64: 1697-1707; doi: 10.1002/art.34453.

18. McCarthy G.M. et al. Basic calcium phosphate crystals activate human osteoarthritic synovial fibroblasts and induce matrix metalloproteinase-13 (collagenase-3) in adult porcine articular chondrocytes // Ann. Rheum. Dis. 2001; 60(4): 399-406. PMID: 11247873. PMCID: PMC1753595

19. McCarty D.J., Halverson P.B., Carrera G.F. et al. Milwaukee shoulder — association of microspheroids containing hydroxyapatite crystals, active collagenase, and neutral protease with rotator cuff defects. I. Clinical aspects // Arthritis Rheum. 1981; 24: 464-473. PMID: 6260120

20. Murphy С.-L., McCarthy G.M. Why basic calcium phosphate crystals should be targeted in the treatment of osteoarthritis // EMJ Rheumatol. 2014; 1: 96-102.

21. Nalbant S., Martinez J.A., Kitumnuaypong T. et al. Synovial fluid features and their relations to osteoarthritis seve-rity: new findings from sequential studies // Osteoarthritis Cartilage. 2003; 11: 50-54. PMID: 12505487

22. Nasi S., So A., Combes C. et al. Interleukin-6 and chondrocyte mineralisation act in tandem to promote experimental osteoarthritis // Ann. Rheum. Dis. 2016; 75(7): 1372-1379; doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207487.

23. Rosenthal A.K. Crystals, inflammation, and osteoarthritis // Curr. Opin. Rheumatol. 2011; 23(2): 170-173; doi: 10.1097/BOR.0b013e3283432d1f.

24. Ryu J.-H., Yang S., Shin Y. et al. Interleukin-6 plays an essential role in hypoxiainducible factor 2a-induced experimental osteoarthritic cartilage destruction in mice // Arthritis Rheum. 2011; 63: 2732-2743; doi: 10.1002/art.30451.

25. Saito I., Koshino T., Nakashima K. et al. Increased cellular infiltrate in inflammatory synovia of osteoarthritic knees // Osteoarthritis Cartilage. 2002; 10: 156-162; doi: 10.1053/joca.2001.0494

26. Stack J., McCarthy G. Basic calcium phosphate crystals and osteoarthritis pathogenesis: novel pathways and potential targets // Curr. Opin. Rheumatol. 2016; 28 (2): 122-126; doi: 10.1097/BOR.0000000000000245.

27. Sun Y., Mauerhan D.R., Franklin A.M. et al. Fibroblast-like synoviocytes induce calcium mineral formation and deposition // Arthritis. 2014; 2014: 812678; doi: org/10.1155/2014/812678

28. Sun Y., Mauerhan D.R., Honeycutt P.R. et al. Сalcium deposition in osteoarthritic meniscus and meniscal cell culture // Arthritis Res. Ther. 2010; 12(2): R56; doi: 10.1186/ar2968.

29. Suzuki M., Hashizume M., Yoshida H. et al. IL-6 and IL-1 synergistically enhanced the production of MMPs from synovial cells by up-regulating IL-6 production and IL-1 receptor I expression // Cytokine. 2010; 51: 178-183; doi: 10.1016/j.cyto.2010.03.017.

30. Thouverey C., Bechkoff G., Pikula S., Buchet R. Inorganic pyrophosphate as a regulator of hydroxyapatite or calcium pyrophosphate dihydrate mineral deposition by matrix vesi-cles // Osteoarthritis Cartilage. 2009; 17(1): 64-72; doi: 10.1016/j.joca.2008.05.020.

Similar articles

Кристаллиндуцированный остеоартрит: роль кристаллов основного фосфата кальция
Authors: Головач И.Ю.
д.м.н., профессор, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 2 (602) 2017
Date: 2017.03.27
Categories: Rheumatology
Sections: Specialist manual
Osteoarthritis and gout: evidence of relationship and possible therapeutic interventions
Authors: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Post-Traumatic Osteoarthritis: Inflammatory, Cellular and Biochemical Mechanisms of Disease Progression
Authors: Holovach I.Yu., Zazirnyi I.M., Semeniv I.P. - Clinical Hospital «Feofaniya» of State Management of Affairs, Kyiv, Ukraine
"Тrauma" Том 17, №1, 2016
Date: 2016.04.29
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Омельченко Л.И., Ошлянская Е.А., Петренко Л.Б., Людвик Т.А., ГУ «ИПАГ АМН Украины», г. Киев
"Child`s Health" 5 (26) 2010
Date: 2010.11.18
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue