Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 6 (50) 2016

Back to issue

Experience with the Treatment of Patients with Arterial Hypertension and Concomitant Atrial Fibrillation Stented for Coronary Stenoses and Atherothombosis

Authors: Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Якимчук В.М., Купновицька І.Г., Волинський А.І., Петровський Р.В., Сорохтей Л.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Івано-Франківськ, Україна
Центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Матеріали та методи. В дане дослідження були включені 1008 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з коронарною хворобою серця (КХС) та фібриляцією передсердь (ФП). У всіх пацієнтів проведено селективну коронароангіографію, динамічні вимірювання артеріального тиску (АТ), реєстрацію електрокардіограми, ехокардіограми, коагулограми, ліпідограми та інші клінічні й біохімічні дослідження. Результати. Вперше встановлено, що коморбідність АГ, КХС та ФП після стентування коронарних артерій з приводу стабільної ішемічної хвороби серця створює додаткові труднощі щодо досягнення цільового значення АТ і тривалого утримування тиску крові в оптимально-нормальних межах. Доведено ефективність комплексного комбінованого лікування хворих на АГ у поєднанні з КХС та ФП із використанням антигіпертензивних препаратів першої лінії (інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту/антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ, діуретиків, β-адреноблокаторів) та засобів подвійної антитромботичної терапії (аспірин або клопідогрель чи тикагрелор у поєднанні з ривароксабаном) за умови потенціювання антигіпертензивних та антиішемічних ефектів з допомогою магній/калієвої солі пентагідроксикапронової кислоти (ритмокор) та аденозинумісного препарату адвокард, здатного посилювати антиішемічні ефекти фармакологічного прекондиціонування. Висновок. Застосування антигіпертензивних засобів першої лінії в поєднанні з ривароксабаном, ритмокором і адвокардом підвищує антикоагуляційний і дезагрегаційний потенціал крові, прискорює відновлення синусового ритму за наявності ФП, запобігає рестенозам і тромбозам стентів, усуває феномени slow flow та slow reflow щодо коронарного кровотоку.

Материалы и методы. В данное исследование были включены 1008 больных артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с коронарной болезнью сердца (КХС) и фибрилляцией предсердий (ФП). У всех пациентов проведены селективная коронароангиография, динамические измерения артериального давления (АД), регистрация электрокардиограммы, эхокардиограммы, коагулограммы, липидограммы и другие клинические и биохимические исследования. Результаты. Впервые установлено, что коморбидность АГ, КХС и ФП после стентирования коронарных артерий по поводу стабильной ишемической болезни сердца создает дополнительные трудности в достижении целевого значения АД и длительного удерживания давления крови в оптимально-нормальных пределах. Доказана эффективность комплексного комбинированного лечения больных АГ в сочетании с КХС и ФП с использованием антигипертензивных препаратов первой линии (ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/антагонистов рецепторов ангиотензина II, диуретиков, β-адреноблокаторов) и средств двойной антитромботической терапии (аспирин, или клопидогрель, или тикагрелор в сочетании с ривароксабаном) при условии потенцирования антигипертензивных и антиишемических эффектов с помощью магний/калиевой соли пентагидроксикапроновой кислоты (ритмокор) и аденозинсодержащего препарата адвокард, способного усиливать антиишемические эффекты фармакологического прекондиционирования. Выводы. Применение антигипертензивных средств первой линии в сочетании с ривароксабаном, ритмокором и адвокардом повышает антикоагуляционный и дезагрегационный потенциал крови, ускоряет восстановление синусового ритма при наличии ФП, предотвращает рестенозы и тромбозы стентов, устраняет феномены slow flow и slow reflow относительно коронарного кровотока.

Material and methods. This study included 1008 patients with arterial hypertension (AH) in combination with coronary artery disease (CAD) and atrial fibrillation (AF). All patients underwent selective coronary angiography, dynamic measurement of blood pressure (BP), recording an electrocardiogram, echocardiogram, coagulogram, lipid profile and other clinical and biochemical studies. Results. For the first time, it was found that comorbidity of AH, CAD and AF after coronary artery stenting for stable coronary heart disease creates additional difficulties in achieving target BP values and long-term maintenance of blood pressure in optimal-normal ranges. There has been shown the efficacy of a comprehensive treatment of patients with AH associated with CAD and AF using first-line antihypertensive drugs (angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin II receptor antagonists, diure­tics, β-blockers) and dual antithrombotic therapy (aspirin or clopidogrel or ticagrelor combined with rivaroxaban) provi­ding potentiation of antihypertensive and anti-ischemic effects ­using magnesium/potassium salt of pentahydroxyhexanoic acid (rhytmocor) and adenosine-containing drug advocard that can enhance the anti-ischemic effects of pharmacological precondititioning. Conclusions. The use of first-line antihypertensive agents in combination with rivaroxaban, rhytmocor and advocard increases anticoagulation and disaggregation potential of the blood, accelerates restoration of sinus rhythm in the presence of AF, prevents restenosis and stent thrombosis, eliminates the phenomena of slow flow and slow reflow in terms of coronary blood flow.


Keywords

артеріальна гіпертензія; коронарна хвороба серця; фібриляція передсердь; коронарне стентування; антигіпертензивні препарати першої лінії; ривароксабан; аспірин; клопідогрель; тикагрелор; ритмокор; адвокард

артериальная гипертензия; коронарная болезнь сердца; фибрилляция предсердий; коронарное стентирование; антигипертензивные препараты первой линии; ривароксабан; аспирин; клопидогрель; тика­грелор; ритмокор; адвокард

arterial hypertension; coronary artery disease; atrial fibrillation; coronary stenting; first-line antihypertensive drugs; rivaroxaban; aspirin; clopidogrel; ticagrelor; rhytmocor; advocard


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема // Аналітико-статистичний посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький. — К., 2014. — 279 с. 
2. Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Багрій А.Е., Візир В.А. Антигіпертензивна ефективність фіксованої комбінації валсартану та амлодипіну (препарату Ексфорж) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією // Артеріальна гіпертензія. — 2012. — № 1(21). — С. 46-57. 
3. Кваша Е.А., Горбась И.М., Смирнова И.П., Срибная О.В. Артериальная гипертензия: 35-летняя динамика распространенности и эффективности ее контроля на популяционном уровне среди мужчин, проживающих в городе // Артериальная гипертензия. — 2016. — № 3(47). — С. 18-23.

Similar articles

Acute stent thrombosis in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock in the presence of type 2 diabetes mellitus
Authors: Кияк Ю.Г., Лабінська О.Є., Галькевич М.П., Барнетт О.Ю., Кияк Г.Ю., Ковалишин В.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №8, 2018
Date: 2019.02.12
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.Й. Мальчевська, к.м.н., Г.І. Мишанич, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
"Internal medicine" 4(4) 2007
Date: 2008.06.03
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.Й. МАЛЬЧЕВСЬКА, к.м.н. Г.І. МИШАНИЧ, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 6(6) 2007
Date: 2008.06.26
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue