Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 6 (50) 2016

Back to issue

Remodeling of Carotid Arteries in Women with Hypertension and Its Relationship with Additional Risk Factors

Authors: Коваль О.А.(1), Зубко І.М.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Артеріальна гіпертензія (АГ) разом із дією інших додаткових факторів серцево-судинного ризику обумовлює зміни в стінці артерій, що виражається в потовщенні комплексу інтима-медіа (КІМ), головним чином за рахунок середньої оболонки — медії. Мета дослідження: вивчити особливості ремоделювання загальних сонних артерій у жінок з АГ за допомогою ультразвукової пошарової оцінки інтими і медії та визначити вплив на них додаткових факторів серцево-судинного ризику. Матеріали та методи. Обстежено 98 жінок з АГ I і II стадії 1-го і 2-го ступеня (основна група) та 42 здорові жінки (контрольна група). На апараті LOGIC PRO P5 у В-режимі вимірювали товщину КІМ, інтими, медії та діаметр загальних сонних артерій. Проведено добове моніторування артеріального тиску, допплерехокардіографію, оцінку індексу маси тіла, швидкості клубочкової фільтрації, ліпідограми, рівня креатиніну, глюкози плазми крові. Результати. При пошаровому скануванні стінки загальних сонних артерій у жінок з АГ порівняно з контрольною групою виявлено достовірне збільшення товщини КІМ (0,068 ± 0,009 см проти 0,052 ± 0,009 см, р < 0,001) переважно за рахунок шару медії (0,042 ± 0,008 проти 0,028 ± 0,009 см, р < 0,001). Товщина шару інтими в досліджуваних групах була статистично порівнянна (р > 0,05). Виявлений прямий кореляційний зв’язок товщини КІМ і медії з віком (r = +0,26; р < 0,001 і р = 0,56; р < 0,001), рівнем систолічного артеріального тиску (r = +0,30; р < 0,01 і r = +0,31; р < 0,01), глюкози (r = +0,37; р < 0,001 і r = +0,31, р < 0,01), з індексом маси тіла (r = +0,27; р < 0,01 і r = +0,22; р < 0,05) і обернений — зі швидкістю клубочкової фільтрації (r = –0,36; р < 0,001 і r = –0,41; р < +0001). Висновки. У жінок з АГ товщина КІМ на 30,8 %, а шару медії — на 33,4 % більша, ніж у контрольній групі (р < 0,001). Загальний внесок таких факторів, як рівень систолічного артеріального тиску, індекс маси тіла, швидкість клубочкової фільтрації, концентрація холестерину ліпопротеїнів низької щільності, глюкози, у прогресування потовщення КІМ становив 68 % і збігся з впливом на шар медії — 62 % на відміну від впливу на шар інтими, де їх внесок становив 26 %.

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) вместе с действием других дополнительных факторов сердечно-сосудистого риска обусловливает изменения в стенке артерий, что выражается в утолщении комплекса интима-медиа (КИМ), главным образом за счет средней оболочки — медии. Цель исследования: изучить особенности ремоделирования общих сонных артерий у женщин с АГ с помощью ультразвуковой послойной оценки интимы и медии и определить влияние на них дополнительных факторов сердечно-сосудистого риска. Материалы и методы. Обследовано 98 женщин с АГ I и II стадии 1-й и 2-й степени (основная группа) и 42 здоровые женщины (контрольная группа). На аппарате LOGIC P5 PRO в В-режиме измеряли толщину КИМ, интимы, медии и диаметр общих сонных артерий. Проведены суточное мониторирование артериального давления, допплерэхокардиография, оценка индекса массы тела, скорости клубочковой фильтрации, липидограммы, уровня креатинина, глюкозы плазмы крови. Результаты. При послойном сканировании стенки общих сонных артерий у женщин с АГ в сравнении с контрольной группой выявлено достоверное увеличение толщины КИМ (0,068 ± 0,009 см против 0,052 ± 0,009 см, р < 0,001) преимущественно за счет слоя медии (0,042 ± 0,008 против 0,028 ± 0,009 см, р < 0,001). Толщина слоя интимы в исследуемых группах была статистически сопоставима (р > 0,05). Выявлена прямая корреляционная связь толщины КИМ и медии с возрастом (r = +0,26; р < 0,001 и r = +0,56; р < 0,001), уровнем систолического артериального давления (r = +0,30; р < 0,01 и r = +0,31; р < 0,01), глюкозы (r = +0,37; р < 0,001 и r = +0,31, р < 0,01), с индексом массы тела (r = +0,27; р < 0,01 и r = +0,22; р < 0,05) и обратная — со скоростью клубочковой фильтрации (r = –0,36; р < 0,001 и r = –0,41; р < 0,001). Заключение. У женщин с АГ толщина КИМ на 30,8 %, а слоя медии — на 33,4 % больше, чем в контрольной группе (р < 0,001). Общий вклад таких факторов, как уровень систолического артериального давления, индекс массы тела, скорость клубочковой фильтрации, концентрация холестерина липопротеинов низкой плотности, глюкозы, в прогрессирование утолщения КИМ составил 68 % и совпал с влиянием на слой медии — 62 % в отличие от влияния на слой интимы, где их вклад составил 26 %.

Background. Intima-media thickness (IMT) is an important risk factor for atherosclerotic process, as well as medial hypertrophy for hypertensive arterial remodeling. B-mode ultrasonography is a non-invasive, easily performed, reproducible, sensitive and is accepted as one of the best methods for evaluation of arterial wall structure. The aim of our study was to investigate remodeling of common carotid arteries (CCA) in hypertensive women using separate ultrasound evaluation of intima and media and to determine the impact on them of additional cardiovascular risk factors. Material and methods. 98 women with hypertension stage I–II, grade 1–2, aged 35 to 60 years, mean age — 48.6 ± 7.4 years, and 42 healthy female controls. IMT is defined as a double-line pattern visualized by echo 2D on both walls of the CCA in a longitudinal view. Intima (IT) and media thickness (MT) were measured layerwise, and also inner vessel diameter was calculated. Spearman correlation method and the impact of strength indicator (K2) were used for statistical analysis. Results. Significant increase in IMT, mainly due to the layer of media, was observed in women with hypertension. The mean value of IMT was 0.068 ± 0.009 cm, IT — 0.024 ± 0.005 cm, MT — 0.042 ± 0.008 cm, the inner vessel diameter — 0.580 ± 0.067 cm. In women with hypertension, IMT was by 30.8 % and media thickness — by 33.4 % higher than in control subjects (р < 0.001). A direct correlations were found between IMТ and the media thickness with age (r = +0.26; р < 0.001 and r = +0.56; р < 0.001), systolic blood pressure (r = +0.30; р < 0.01 and r = +0.31; р < 0.01), glucose level (r = +0.37; р < 0.001 and r = +0.31, р < 0.01), body mass index (r = 0.27; р < 0.01 and r = +0.22, р < 0.05), and inverse — with the glomerular filtration rate (r = –0.36; р < 0.001 and r = –0.41, p < 0.001). Conclusions. The multivariant analysis results show that the general impact of the systolic blood pressure, glomerular filtration rate, low-density lipoprotein cholesterol and glucose level on IMT progressive increase was 68 %, and was the same for media layer thickness — 62 %, unlike intima layer with magnitude of impact only of 26 %.


Keywords

комплекс інтима-медіа; шар медії; загальна сонна артерія; артеріальна гіпертензія

комплекс интима-медиа; слой медиа; общая сонная артерия; артериальная гипертензия

intima-media complex; media layer; common carotid artery; hypertension


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ковалева О.Н. Диагностическое значение определения комплекса интима-медиа для оценки особенностей ремоделирования и атеросклеротического поражения сосудов / О.Н. Ковалева, А.В. Демиденко // Практическая ангиология. — 2009. — № 1(20). — С. 33-41. 
2. Питецька Н.І. Фокус на артеріальну гіпертензію у жінок з позиції кардіоваскулярного ризику / Н.І. Питецька, О.М. Ковальова // Український терапевтичний журнал. — 2012. — № 3-4. — С. 111-115.
3. Шайдюк О.Ю. Симпатическая активность и артериальная гипертония: возможности коррекции / О.Ю. Шайдюк, Е.О. Таратухин // Российский медицинский журнал. — 2013. — № 2(100). — С. 61-64.
4. Мельникова Л.В. Значение гемодинамических факторов в развитии ремоделирования сосудов мышечно-эластического типа при артериальной гипертензии / Л.В. Мельникова // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2011. — Т. 7, № 1. — С. 76-79.
5. Функція ендотелію та товщина комплексу інтима-медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників / [Мітченко О.І., Корнацька А.Г., Романов В.Ю., Сопко О.В.] // Український кардіологічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 82-90.
6. Zanchetti A. Role of socio-economic factors, blood pressure measurement, and therapeutic strategies in hypertension / A. Zanchetti // J. Hypertens. — 2014. — Vol. 33. — P. 193-194.
7. Renna Nicolás F. Pathophysiology of vascular remodeling in hypertension / N.F. Renna, N. de las Heras, R.M. Miatello // Int. J. Hypertens. — 2013. — Vol. 4. — P. 36-42.
8. Skilton M.R. Carotid intima-media thickening: Comparison of new and established ultrasound and magnetic resonance imaging techniques / M.R. Skilton, L. Boussel, F. Bonnet // Athe–rosclerosis. — 2011. — Vol. 215. — Р. 405-410.
9. Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в клинической практике с позиций доказательной медицины / [Ярковая С.В., Сыволап В.В., Колесник М.Ю., Колесник Е.В.] // Запорожский медицинский журнал. — 2011. — Т. 13, № 3. — С. 69-73.
10. Joseph L. Hypertension primer. The essentials of high blood pressure. Basic science, population science, and clinical management / L. Joseph, Jr. Izzo. — [S. 1], 2012. — 593 p.
11. Common carotid intima-media thickness measurements in cardiovascular risk prediction: a meta-analysis / H.M. Den Ruijter, S.A. Peters, T.J. Anderson [et al.] // JAMA. — 2012. — Vol. 308(8). — P. 796-803.
12. Is there a differential impact of parity on blood pressure by age / J. Dratva, C. Schneider, C. Schindler [et al.] // J. Hypertens. — 2014. — Vol. 32. — P. 2146-2151.
13. Carotid ultrasound identifies high risk subclinical atherosclerosis in adults with low framingham risk scores / M.F. Eleid, S.J. Lester, T.L. Wiedenbeck [et al.] // J. Am. Soc. Echocardio–graphy. — 2010. — Vol. 23, № 8. — P. 802-808.
14. Naqvi T.Z. Carotid intima-media thickness and plaque in cardiovascular risk assessment / T.Z. Naqvi, M.S Lee // JACC Cardiovasc Imaging. — 2014. — Vol. 7(10). — P. 1025-1038.
15. Increased intima thickness of the radial artery in patients with coronary heart disease / W. Оsika, A. Myredal, Li Ming Gen [et al.] // Vascular Med. — 2009. — Vol. 15(1). — P. 33-37.
16. Милютина О.В. Возрастные особенности состояния общих сонных артерий у больных с изолированным течением артериальной гипертонии и хронической обструктивной болезнью легких и их сочетанием / О.В. Милютина, Е.Н. Чичерина // Российский кардиологический журнал. — 2010. — Т. 83, № 3. — С. 16-18.
17. Саджая Л.А. Возрастная динамика толщины комплекса интима-медиа у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией / Л.А. Саджая, Л.А. Тихонова, Л.И. Малинова // Саратовский науч.-мед. журн. — 2011. — Т. 7, № 3. — С. 611-614.
18. 2013ESH/ESC Guidelines for themanagement of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) [Електронний ресурс] // Eur. Heart. J. — 2013. — Режим доступу: DOI: 10.1093/eurheartj/eht.151.
19. Дановская Е.В. Морфометрические показатели толщины интимы-медии и диаметра сонных и бедренных артерий у умерших, страдавших артериальной гипертензией / Е.В. Дановская, Н.И. Яблучанский, Н.А. Ремнева // Вiсник Харкiвського нац. університету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Медицина». — 2007. — № 14(774). — С. 93-97.
20. Malinina Lidia I. Age dependent vascular remodeling in eldery patients with arterial hypertension / Lidia I. Malinina, Lilia A. Sadjaya, Lidia A. Tichonova // Rus. Open Med. J. — 2012. — Vol. 1. — P. 1-4.

Back to issue