Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 4 (24) 2016

Back to issue

Joint Affection in Henoch-Schönlein Purpura

Authors: Синяченко О.В.(1), Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Помазан Д.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. У переважного числа хворих геморагічний васкуліт або пурпура Шенлайна-Геноха (ПШГ) у дитячому віці дебютує із суглобового синдрому, що належить до діагностичних критеріїв цього захворювання. Характер артриту в пацієнтів після транс­формації хвороби з ювенільної ПШГ залишається невивченим. У дорослому віці суглобова патологія може мати вигляд мігруючого інтермітуючого або хронічного поліартриту, але ці відомості вимагають уточнення. Мета дослідження: вивчити клініко-рентгено-сонографічні ознаки перебігу суглобового синдрому у хворих на ПШГ і оцінити особливості артропатії при захворюванні, що почалося в дитячому й дорослому віці. Матеріали та методи. Під наглядом перебували 174 хворих на ПШГ (52,9 % чоловіків і 47,1 % жінок). У 92 пацієнтів васкуліт дебютував у дитячому віці (у середньому в 12 років), а у 82 — у дорослому (у 25 років). І, ІІ і ІІІ ступені активності патологічного процесу встановлено в співвідношенні 1 : 2 : 2. Результати. Ураження суглобів спостерігалось у кожного другого хворого на ПШГ, що тісно пов’язано з віком пацієнтів у дебюті хвороби, тривалістю й активністю патологічного процесу, серопозитивністю за високим вмістом імуноглобуліну A й ревматоїдного фактора, до того ж клінічний, рентгенологічний і сонографічний характер перебігу суглобового синдрому (залучення променезап’ясткових, кульшових і крижо-клубових з’єднань, розвиток асептичних остеонекрозів, остеоузур, менісцитів та інтраартикулярних хондромних тіл) залежить від екстрасуглобових проявів захворювання (уражень серця, нирок, підшлункової залози, центральної нервової системи), супроводжується підвищенням концентрацій у крові β2-мікроглобуліну й циркулюючих імунних комплексів, що разом зі значеннями фібриногенемії мають прогностичну значущість, а диморфізм ПШГ, що трансформована з ювенільної, виявляється меншим сироватковим рівнем циркулюючих імунних комплексів і ревматоїдного фактора. Висновки. Зміни з боку суглобів, незалежно від віку хворих на ПШГ у дебюті захворювання, відмічаються з однаковою частотою в кожному другому випадку, але в дорослих пацієнтів артропатія перебігає тяжче з приєднанням додаткових клінічних, рентгенологічних і сонографічних ознак.

Актуальность. У подавляющего числа больных геморрагический васкулит или пурпура Шенлайна-Геноха (ПШГ) в детском возрасте дебютирует с суставного синдрома, который входит в диагностические критерии этого заболевания. Характер артрита у пациентов после трансформации заболевания из ювенильной ПШГ остается неизученным. Во взрослом возрасте суставная патология может носить вид мигрирующего интермиттирующего или хронического полиартрита, но эти сведения требуют уточнения. Цель исследования: изучить клинико-рентгено-сонографические признаки течения суставного синдрома у больных ПШГ и оценить особенности артропатии при заболевании, начавшемся в детском и взрослом возрасте. Материалы и методы. Под наблюдением находились 174 больных ПШГ (52,9 % мужчин и 47,1 % женщин). У 92 пациентов васкулит дебютировал в детском возрасте (в среднем в 12 лет), а у 82 — во взрослом (в 25 лет). І, ІІ и ІІІ степени активности патологического процесса установлены в соотношении 1 : 2 : 2. Результаты. Поражение суставов наблюдалось у каждого второго больного ПШГ, что тесно связано с возрастом пациентов в дебюте болезни, длительностью и степенью активности патологического процесса, серопозитивностью по высокому содержанию иммуноглобулина A и ревматоидному фактору, при этом клинический, рентгенологический и сонографический характер течения суставного синдрома (вовлечение лучезапястных, тазобедренных и крестцово-подвздошных сочленений, развитие асептических остеонекрозов, остеоузур, менисцитов и интраартикулярных хондромных тел) зависит от экстраартикулярных проявлений заболевания (поражений сердца, почек, поджелудочной железы, центральной нервной системы), сопровождается повышением концентраций в крови β2-микроглобулина и циркулирующих иммунных комплексов, которые наряду со значениями фибриногенемии обладают прогностической значимостью, а диморфизм ПШГ, трансформированной из ювенильной, проявляется меньшими сывороточными уровнями циркулирующих иммунных комплексов и ревматоидного фактора. Выводы. Изменения со стороны суставов, независимо от возраста больных ПШГ в дебюте заболевания, встречаются с одинаковой частотой в каждом втором случае, но у взрослых пациентов артропатия протекает более тяжело с присоединением дополнительных клинических, рентгенологических и сонографических признаков.

Background. Hemorrhagic vasculitis, or Henoch-Schönlein purpura (HSP), in children has its onset in the form of the articular syndrome in the vast number of patients, which is a part of the diagnostic criteria of this disease. The nature of the arthritis after the disease transformation from the juvenile HSP remains unexplored. In adulthood, articular patho­logy can manifest as migratory intermittent or chronic arthritis, but this information should be clarified. The objective was to study the clinical, X-ray and sonographic features of arti­cular syndrome course in patients with HSP and to evaluate the features of arthropathy in the presence of the disease that began in childhood and adulthood. Materials and methods. The study included 174 patients with HSP (83 % of men and 47 % of women). Childhood-onset vasculitis (on average in 12 years) was diagnosed in 92 patients, and adulthood-onset (on avera­ge in 25 years) — in 82; I, II and III degree of activity of the pathological process are established at a ratio of 1 : 2 : 2. Results. The joint affection is observed in every second patient with HPS, which is closely related to the patient’s age at the onset of the disease, duration and degree of the activity of pathological process, seropositivity by the high content of immunoglobulin A and rheumatoid factor. At that, clinical, radiological and sonographic nature of the articular syndrome’s course (involving the wrist, hip and sacroiliac joints, the development of aseptic osteonecrosis, bone erosion, meniscitis and intraarti­cular cartilage flaps) depend on extraarticular manifestations of the di­sease (lesion of heart, kidney, pancreas, central nervous system). They are accompanied by an increased concentration in the blood of β2-microglobulin and circulating immune complexes that together with the values of fibrinogenemia have predictive value. Dimorphism of HSP, transformed from a juvenile one, is characterized by the less serum levels of fibronectin, circulating immune complexes and rheumatoid factor. Conclusions. The changes in the joints, regardless of the age of patients at the onset of HSP, occur with the same rate in every second case, but arthropathy in adults is more severe with joining of the additional clinical, radiographic and sonographic features.


Keywords

васкуліт геморагічний; суглоби; діти; дорослі

васкулит геморрагический; суставы; дети; взрослые

hemorrhagic vasculitis; joints; children; adults


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Albaramki J. Henoch-Schonlein purpura in childhood a fifteen-year experience at a tertiary hospital / J. Albaramki // J. Med. Liban. — 2016. — ​Vol. 64, № 1. — ​P. 13-17.
2. Barut K. Diagnostic approach and current treatment options in childhood vasculitis / K. Barut, S. Şahin, A. Adroviç, O. Kasapçopur // Turk. Pediatri Ars. — 2015. — ​Vol. 50, № 4. — ​P. 194-205.
3. Calvo-Río V. Relapses in patients with Henoch-Schönlein purpura: Analysis of 417 patients from a single center / V. Calvo-Río, J.L. Hernández, F. Ortiz-Sanjuán [et al.] // Medicine. — 2016. — ​Vol. 95, № 28. — ​E. 4217.
4. Carman M. Henoch-Schönlein purpura in the ED / M. Carman, J. Forsman // Am. J. Nurs. — 2016. — ​Vol. 116, № 5. — ​P. 57-60.
5. Elfving P. Estimating the incidence of connective tissue di–seases and vasculitides in a defined population in Northern Savo area in 2010 / P. Elfving, O. Marjoniemi, H. Niinisalo [et al.] // Rheumatol. Int. — 2016. — ​Vol. 36, № 7. — ​P. 917-924.
6. Gaskill N. Recurrent adult onset Henoch-Schonlein purpura: a case report / N. Gaskill, B. Guido, C. Mago [et al.] // Dermatol. Online J. — 2016. — ​Vol. 22, № 8. — ​P. 163-169.
7. Gur G. Preschool education impact on child development / G. Gur, N. Cakar, S. Kiremitci [et al.] // Arch. Argent. Pediatr. — 2016. — ​Vol. 114, № 5. — ​P. 366-369.
8. Jelusić M. Vasculitides in childhood: a retrospective study in a period from 2002 to 2012 at the department of paediatrics, university hospital centre Zagreb / M. Jelusić, L. Kostić, M. Frković [et al.] // Reumatizam. — 2015. — ​Vol. 62, № 2. — ​P. 6-10.
9. Khanna G., Sargar K., Baszis K.W. Pediatric vasculitis: re–cognizing multisystemic manifestations at body imaging / G. Khanna, K. Sargar, K.W. Baszis // Radiographics. — 2015. — ​Vol. 35, № 3. — ​P. 849-865.
10. Mao Y. Incidence and clinical features of paediatric vasculitis in Eastern China: 14-year retrospective study, 1999–2013 / Y. Mao, L. Yin, H. Xia [et al.] // J. Int. Med. Res. — 2016. — ​Vol. 44, № 3. — ​P. 710-717.
11. Modi S. Acute scrotal swelling in Henoch-Schonlein purpura: Case report and review of the literature / S. Modi, M. Mohan, A. Jennings // Urol. Case Rep. — 2016. — ​Vol. 21, № 6. — ​P. 9-11.
12. Mooij C.F. Fludeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography scan showing polyarthritis in a patient with an atypical presentation of Henoch-Schönlein vasculitis without clinical signs of arthritis: a case report / C.F. Mooij, R. Hermsen, E.P. Hoppenreijs [et al.] // J. Med. Case Rep. — 2016. — ​Vol. 10, № 1. — ​P. 159-169.
13. Sheth K. Adult onset Henoch-Schönlein purpura: case report and review of literature / K. Sheth, M. Bockorny, Z. Elaba, C. Scola // Conn. Med. — 2015. — ​Vol. 79, № 2. — ​P. 81-85.

Back to issue