Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №1, 2017

Back to issue

Causes of dislocation of the endoprosthesis head after primary hip arthroplasty

Authors: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

print version


Summary

Мета: на основі ретроспективного аналізу історій хвороби, рентгенограм та комп’ютерних томограм з метою профілактики визначити основні причинні фактори виникнення вивихів головки ендопротеза у пацієнтів після первинного ендопротезування кульшового суглоба. Матеріали та методи. Історії хвороб, рентгенометрія та аналіз комп’ютерних томограм 48 пацієнтів з вивихом головки ендопротеза. Результати. Після операцій первинного ендопротезування кульшового суглоба, що були виконані в період з 2000 по 2015 рік (загалом 3886 операцій), вивихи головки ендопротеза були виявлені у 48 пацієнтів (1,23 %), які лікувалися в Інституті патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка. Проаналізовано причини виникнення вивихів головки ендопротеза у пацієнтів після первинного ендопротезування кульшового суглоба, які були розподілені на 3 групи: I група — пацієнтзалежні причини виникнення вивихів головки ендопротеза, виявлені у 121 випадку: попередні оперативні втручання на кульшовому суглобі, порушення пацієнтами післяопераційного ортопедичного режиму, слабкість м’язів-абдукторів стегна, надлишкова вага пацієнтів, нейром’язові захворювання, пацієнти з переломами шийки стегнової кістки та вертлюжної западини та ін.; II група — імплантзалежні причини виникнення вивихів головки ендопротеза, виявлені у 49 випадках: неправильний вибір офсету, біполярний ендопротез, головки малого діаметра, нестабільність компонентів ендопротеза, стирання поліетиленового лінера та ін.; III група — хірургзалежні причини виникнення вивиху, виявлені у 19 випадках: задній оперативний доступ (за умови надмірного видалення капсули кульшового суглоба), неправильне розташування компонентів ендопротеза, багаторазові закриті вправлення вивихів. Висновки. Основні причинні фактори виникнення вивихів головки ендопротеза кульшового суглоба можна розділити на 3 основні групи: пацієнтзалежні, імплантзалежні та хірургзалежні. При плануванні операцій ендопротезування кульшового суглоба важливо урахувати всі можливі причини виникнення вивиху головки ендопротеза та вжити необхідні заходи, що зменшать ймовірність виникнення цього ускладнення.

Цель: на основе ретроспективного анализа историй болезни, рентгенограмм и компьютерных томограмм с целью профилактики определить основные причинные факторы возникновения вывихов головки эндопротеза у пациентов после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава. Материалы и методы. Истории болезни, рентгенометрия и анализ компьютерных томограмм 48 пациентов с вывихом головки эндопротеза. Результаты. После операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава, выполненных в период с 2000 по 2015 год (всего 3386 операций), вывихи головки эндопротеза были обнаружены у 48 пациентов (1,23 %), которые лечились в Институте патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко. Проанализированы причины возникновения вывихов головки эндопротеза у пациентов после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава, которые были распределены на 3 группы: I группа — пациентзависимые причины возникновения вывихов головки эндопротеза, выявленные в 121 случае: предварительные оперативные вмешательства на тазобедренном суставе, нарушение пациентами после­операционного ортопедического режима, слабость мышц-абдукторов бедра, избыточный вес пациентов, нейромышечные заболевания, пациенты с переломами шейки бедренной кости и вертлужной впадины и др.; II группа — имплантзависимые причины возникновения вывихов головки эндопротеза, выявленные в 49 случаях: ошибочный выбор офсета, биполярный эндопротез, головки малого диаметра, ошибочное расположение компонентов эндопротеза, головки малого диаметра, нестабильность компонента эндопротеза, истирание полиэтиленового линера и др.; III группа — хирургзависимые причины возникновения вывиха, обнаруженные в 19 случаях: задний оперативный доступ (при условии чрезмерного удаления капсулы тазобедренного сустава), неправильное расположение компонентов эндопротеза, многократные закрытые вправления вывихов. Выводы. Основные причинные факторы возникновения вывихов головки эндопротеза тазобедренного сустава можно разделить на 3 основные группы: пациентзависимые, имплантзависимые и хирургзависимые. При планировании операций эндопротезирования тазобедренного сустава важно учесть все возможные причины возникновения вывиха головки эндопротеза и принять необходимые меры, которые снизят вероятность возникновения этого осложнения.

Objective of the work: to conduct a retrospective analysis of medical records, radiographs and computer tomograms on order to identify the causes of dislocation of the endoprosthesis head in patients after primary hip arthroplasty. Materials and methods. After primary hip arthroplasty, which was performed between 2005 and 2015 (in total 3,386 operations), dislocations of the head of the prosthesis were detected in 48 patients (1.23 %), who were treated at the Institute of Spine and Joint Pathology named after prof. M.I. Sytenko (Kharkiv). Analysis of causes that led to the emergence of dislocation of the endoprosthesis head in each patient were studied, namely: I — patient-related causes of dislocation of the endoprosthesis head (previous surgery on the hip joint, non-compliance to the postoperative orthopedic regimen, neuromuscular diseases, fractures of the femoral neck and the acetabulum, etc.) were identified in 121 individuals, II — implant-related causes of dislocation of the endoprosthesis head (wrong choice of the prosthesis design, wrong choice of the offset, bipolar prosthesis, heads with excessively elongated neck, incorrect positioning of components of the endoprosthesis, head of the small diameter, wear of polyethylene liner, instability of the pelvic component of the endoprosthesis, etc.) were detected in 49 persons, III — surgeon-related causes of dislocation (posterior surgical access, incorrect positioning of the prosthesis components) were identified in 19 of the studied patients. Conclusions. Summarizing the obtained results, we should take into account all the possible reasons of the dislocation in the prehospital phase and the application of measures that will reduce the likelihood of dislocation of the endoprosthesis head in the postoperative period.


Keywords

кульшовий суглоб; ендопротезування; вивих головки ендопротеза; причини

тазобедренный сустав; эндопротезирование; вывих головки эндопротеза; причины

hip joint; arthroplasty; dislocation of the endoprosthesis head; causes


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, М.В. Полулях, І.В. Рой, А.С. Герасименко, Ю.Г. Павлова, Т.В. Заморський, А.П. Кудрін // Травма. — 2015. — Т. 16, № 6. — С. 55-58. 
2. Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава / В.М. Вакуленко, А.В. Вакуленко, А.А. Неделько // Травма. — 2014. — Т. 15, № 3. — С. 47-55. 
3. Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба / Г.В. Гайко, В.П. Торчинський, О.М. Сулима, В.М. Підгаєцький, Т.І. Осадчук, О.В. Калашніков, Т.В. Нізалов, А.А. Галузинський, Р.А. Козак // Травма. — 2014. — Т. 15, № 1. — С. 74-77. 
4. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика / Н.В. Загородний. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — С. 503-545.
5. Осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава / В.А. Филиппенко, В.А. Танькут, А.В. Танькут, А.И. Жигун // Ортопед. травматол. — 2010. — № 2. — С. 14-19.
6. Эволюция проблемы эндопротезирования суставов / В.А. Филиппенко, А.В. Танькут // Междунар. мед. журнал. — 2009. — Т. 15, № 1(57). — С. 70-74.
7. Досвід ревізійного ендопротезування кульшового суглоба при асептичній нестабільності ендопротеза / О.М. Косяков, О.О. Коструб, П.В. Булич // Ортопед. травматол. — 2008. — № 1. — С. 26-29.
8. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / Р.М. Тихилов, В.М. Шаповалов. — СПб., 2008. — С. 259-262.
9. Стан та перспективи ендопротезування суглобів / Г.В. Гайко, С.І. Герасименко, М.В. Полулях, В.П. Торчинський // Тези доповідей XIV з’їзду ортопедів-травматологів України. — Одеса, 2006. — С. 423-425.
10. Лоскутов А.Е. Эндопротезирование тазобедренного сустава: достижения и перспективы / А.Е. Лоскутов, А.Е. Олейник // Діагностика та лікування. — 2006. — № 1–2. — С. 136-140.
11. Эндопротезы тазобедренного сустава в России: философия построения, обзор имплантатов, рациональный выбор / А.А. Надеев, С.В. Иванников. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — С. 18.
12. Предупреждение ошибок и осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава с применением полусферических запрессовываемых чашек / А.Е. Лоскутов // Ортопед. травматол. — 2003. — № 2. — С. 126-129.
13. Результати тотальних цементних ендопротезувань, виконаних з приводу несправжнього суглоба шийки стегнової кістки / О.І. Рибачук, Л.П. Кукуруза, В.П. Торчинський та ін. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2000. — Вип. 9. — С. 70-72. 
14. European Surgical Orthopaedics and Traumatology // The EFORT Textbook / Ed. By George Bentley. — Springer, 2014. — Р. 2495-2511.
15. The functional and financial impact of isolated and recurrent dislocation after total hip arthroplasty / M.P. Abdel, M.B. Cross, A.T. Yasen et al. // J. Bone Joint Surg [Br.]. — 2015. — Vol. 97B. — P. 1046-1049.
16. The analysis of posterior soft tissue repair durability after total hip arthroplasty in primary osteoarthritis patients / Valdemar Loiba, Justnas Stucinskas, Oto Robertsson et al. // Hip Int. — 2015. — Vol. 25. — № 5. — P. 420-423.
17. The effect of orientation of the acetabular component on outcome following total hip arthroplasty with small diameter hard-on-soft bearings / G. Grammatopoulos, G.E.R. Thomas, H. Pandit et al. // J. Bone Joint Surg [Br.]. — 2015. — Vol. 97B. — P. 164-172.
18. Early Complications of Primary Total Hip Replacement Performed with a Two-Incision Minimally Invasive Technique / B. Sonny Bal, Doug Haltom, Thomas Aleto et al. // J. Bone Joint Surg Am. — 2005. — Vol. 87. — № 11. — P. 2432 -2438.
19. Berry D.J. Risk factors for dislocation after total hip arthroplasty: results of a long term analysis // Proceedings of 9th BIOLOX Symposium: Bioceramics in joint arthroplasty. — 2004. — P. 137-138. 
20. Azodi O.S., Adami J., Lindstrom D., Eriksson K.O., Wladis A., Bellocco R. High body mass index is associated with increased risk of implant dislocation following primary total hip replacement: 2106 patients followed for up to 8 years // Acta Orthop. — 2008. — № 79(1). — Р. 141-147.a

Similar articles

The main criteria for predicting dislocation of the endoprosthesis head  in patients with femoral neck fractures after unipolar hip arthroplasty
Authors: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Колесніченко В.А., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.17
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит
Authors: Герасименко С.І., Полулях М.В., Рой І.В., Герасименко А.С., Павлова Ю.Г., Заморський Т.В., Кудрін А.П. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ
"Тrauma" Том 16, №6, 2015
Date: 2016.01.12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії
Authors: Полулях М.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях Д.М., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №5, 2014
Date: 2015.01.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
Authors: Гайко Г.В., Торчинський В.П., Сулима О.М., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Галузинський А.А., Козак Р.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №1, 2014
Date: 2014.04.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue