Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №1, 2017

Back to issue

Place of woman in traffic accidents (analytical overview)

Authors: Кудиевский А.В.(1), Головаха М.Л.(1), Шишка И.В.(2), Масленников С.О.(1)
(1) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
(2) — КУ «Запорожская областная клиническая больница» ЗОС, г. Запорожье, Украина

print version


Summary

Травматизм є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасності для більшості країн світу. Травматизм у всьому світі неухильно зростає, наносячи суспільству величезний соціальний і економічний збиток. Значну частку в його структурі становлять дорожньо-транспортні травми, що належать до найбільш тяжких видів травматизму. Транспортні пригоди є єдиною зовнішньою причиною смерті, що входить у сім провідних причин за критерієм «Глобального тягаря хвороб» (The Global Burden of Disease: 2004 update. — Geneva: World Health Oгganization, 2008). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі від травм, отриманих у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП), кожен день гине в середньому 3 тис. людей, а отримують травми або стають інвалідами близько 40 млн осіб на рік (Всесвітня доповідь запобігання дорожньо-транспортному травматизму. — Женева, 2014). Травматизм у зв’язку з його передбачуваністю є важливим і цілком реальним резервом зниження смертності населення країни. Протягом більше 40 років кафедра травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Запорізького державного медичного університету займалася вивченням питань дорожньо-транспортного травматизму. За результатами досліджень зроблено ряд пропозицій щодо профілактики та організації своєчасної кваліфікованої та спеціальної меддопомоги постраждалим при ДТП. Останнім часом ми поставили собі за мету вивчити роль жінки за кермом у структурі дорожніх пригод і дорожньо-транспортного травматизму. За даними нашого аналізу випадків ДТП (12 706) по м. Запоріжжю та ділянкам траси Харків — Сімферополь у межах 240 км по Запорізькій області відзначені найбільш характерні ДТП, що здійснюються водіями-чоловіками і водіями-жінками. Вважається, що найнижча кількість аварій — в Японії, тому що жінок-автомобілістів в цій країні близько 35 %. Японці впевнені, що це і знижує показник аварійності на дорогах. Аналізуючи 12 шкіл і курсів із підготовки водіїв-автомобілістів Запорізької області, ми відзначили, що серед курсантів, за винятком тих, хто претендує на категорію професіоналів, установлене закономірне зростання кількості жінок, які бажають придбати водійські права. Якщо в 1980 році співвідношення чоловіків і жінок на курсах було 10 : 1, то вже у 2000 р. — 10 : 4, а у 2015 р. — 10 : 7. Як відзначають інструктори, жінки освоюють теоретичну частину правил дорожнього руху значно краще, ніж чоловіки, але також значно відстають у засвоєнні практики водіння. Залишається сподіватися, що, коли питома вага жінок за кермом досягне 35 %, як в Японії, кількість і тяжкість дорожньо-транспортних травм знач-но знизяться і в Україні.

Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем современности для большинства стран мира. Травматизм во всем мире неуклонно растет, нанося обществу огромный социальный и экономический ущерб. Значительную долю в его структуре составляют дорожно-транспортные травмы, относящиеся к наиболее тяжелым видам травматизма. Транспортные происшествия являются единственной внешней причиной смерти, входящей в семь ведущих причин по критерию «Глобального бремени болезней» (The Global Burden of Disease: 2004 update. — Geneva: World Health Oгganization, 2008). По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), каждый день погибает в среднем 3 тыс. человек, а получают травмы или становятся инвалидами около 40 млн человек в год (Всемирный доклад предупреждения дорожно-транспортного травматизма. — Женева, 2014). Травматизм в связи с его предотвратимостью является важным и вполне реальным резервом снижения смертности населения страны. На протяжении более 40 лет кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Запорожского государственного медицинского университета занималась изучением вопросов дорожно-транспортного травматизма. По результатам исследований сделан ряд предложений по профилактике и организации своевременной квалифицированной и специальной медпомощи пострадавшим при ДТП. В последние годы мы поставили себе цель изучить роль женщины за рулем в структуре дорожных происшествий и дорожно-транспортного травматизма. По данным нашего анализа случаев ДТП (12 706) по г. Запорожью и участку трассы Харьков — Симферополь в пределах 240 км по Запорожской области отмечены наиболее характерные ДТП, совершаемые водителями-мужчинами и водителями-женщинами. Считается, что самое низкое число аварий — в Японии, потому что женщин-автомобилистов в этой стране около 35 %. Японцы уверены, что это и снижает показатель аварийности на дорогах. При анализе 12 школ и курсов по подготовке водителей-автомобилистов в Запорожской области мы отметили, что среди курсантов, за исключением претендующих на категорию профессионалов, установлен закономерный рост количества женщин, желающих приобрести водительские права. Если в 1980 году соотношение мужчин и женщин на курсах было 10 : 1, то уже в 2000 г. — 10 : 4, а в 2015 г. — 10 : 7. Как отмечают инструкторы, женщины осваивают теоретическую часть правил дорожного движения значительно лучше, чем мужчины, но также значительно отстают в усвоении практики вождения. Остается надеяться, что, когда удельный вес женщин за рулем достигнет 35 %, как в Японии, количество и тяжесть дорожно-транспортных травм значительно снизятся и в Украине.

Injuries are one of the most important medical and social problems of modern time for the majority of countries in the world. Injury rate around the world has been steadily increasing, causing a huge public social and economic damage. Traffic injuries (RTIs) are a significant proportion in its structure, being the most severe injuries. Traffic accidents are the only external cause of death, and one of the seven leading causes by the Global Burden of Disease (The Global Burden of Disease: 2004 update Geneva, World Health Organization, 2008). According to WHO, all over the world daily 3,000 people die from accident-associated injuries and injured or nearly 40 million become disabled per year (World Report on Road Traffic Injury Prevention, Geneva, 2014). Injuries, being preventable, are an important and very real reserve for reducing population mortality. For over 40 years the Department of Traumatology, Orthopedics and Military Surgery in Zaporozhye State Medical University has been studying the issues of road traffic injuries. The research results offer a number of proposals for the prevention and timely organization of qualified and specialized medical care. In recent years, we have set the goal to study the role of a woman-driver in the structure of road accidents and road traffic injuries. According to our data of the analysis of accident cases (12,706) in Zaporizhzhia and sections of the route Kharkiv — Simferopol in the range of 240 km from Zaporizhzhia region there were determined the most typical accidents provoked by male and female drivers. Japan is considered to have the lowest rate of traffic accidents. This is related to the fact, in particular, that female drivers are about 35 %, and the Japanese believe that this also reduces the rate of accidents on the roads. The analysis of 12 schools and courses for driving training in Zaporizhzhia region demonstrated a regular increase in the number of women who wish to acquire a driver’s license among the students, with the exception for the candidates for a professional category. If the ratio of men and women on the courses in 1980th was 10 : 1, whereas in 2000 it was 10 : 4, and in 2015 — 10 : 7. To the instructors’ opinion, the women learn the theoretical part of the traffic code much better than the men, but are also far behind in learning the practical driving. We hope that when the proportion of female drivers 35 % as in Japan the number and severity of road traffic injuries will significantly reduce in Ukraine as well.


Keywords

жінка за кермом; дорожньо-транспортний травматизм

женщина за рулем; дорожно-транспортный травматизм

female driver; traffic injury


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. — Т. 21. — М.: Советская энциклопедия, 1975.
2. Бруйников В., Чистомин Г.В. Дорожно-транспортный травматизм. — Харьков, 1980. — 357 с.
3. Всемирный доклад предупреждения дорожно-транспортного травматизма. — Женева, 2014.
4. Кудиевский А.В., Веляда Д.А. Хронология дорожно-транспортного травматизма: Сборник работ молодых ученых. — Запорожье, 2014. — С. 11-12.
5. Первая помощь. Справочник для всех / Под ред. Ю.Ю. Ботниченко. — СПб.: Норинт, 2004.
6. Постановления Кабинета Министров Украины: № 111 от 11.03.2013 и № 136 от 06.03.2013.
7. Правила дорожно-транспортного движения. — Киев: Арий, 2014. — 64 с.
8. Шалаев С.В., Шкатова Е.Ю. и др. Медицина катастроф: Учебное пособие. — Ижевск, 2006.
9. The global burdem of dislase. — Geneva: World Health Organization, 2008.

Similar articles

Analysis of disability causes in road users who became disabled due to road traffic accidents
Authors: Гур’єв С.О., Яровий Д.М., Кушнір В.А.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Clinical and epidemiological characteristics of the victims with long bone injuries due to road accidents
Authors: S.O. Gurev, V.P. Yevdoshenko, S.P. Satsyk - State institution «Ukrainian scientifically-practical centre emergency medical help and medicine of the catastrophes Ministry of Public Health of Ukraine» Kyiv
"Тrauma" Том 15, №5, 2014
Date: 2015.02.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Дорожно-транспортный травматизм в современных условиях
Authors: О.В.Богдан - Запорожская областная клиническая больница, Запорожье, Украина
"Тrauma" Том 11, №2, 2010
Date: 2011.08.29
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Clinical and nosological structure of disability among the victims of road accidents in Ukraine
Authors: Гур’єв С.О., Яровий Д.М.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue