Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 12, №2, 2017

Back to issue

Functional disorders of the gastrointestinal tract and their dietetic correction in infants

Authors: Ефанова А.А., Мишина Н.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У 60–70 % випадків звернення до лікаря провідними скаргами у батьків, які мають дітей перших місяців життя, є симптоми дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту малюка: зригування, кишкові коліки, діарея, запор, які в більшості випадків не пов’язані з органічними змінами і виникають у практично здорових дітей, не викликаючи суттєвих змін у стані їх здоров’я. До найбільш частих проявів функціональних порушень шлунково-кишкового тракту відносяться зригування — пасивний закид невеликої кількості шлункового вмісту в глотку, ротову порожнину і назовні. Схильність до зригування, за даними різних авторів, спостерігається у 20–85 % практично здорових дітей першого року життя, причому у 47 % із них має стійкий характер. Мета дослідження: оцінка клінічної ефективності антирефлюксної суміші, в котрій як загущувач використовують неперетравлені полісахариди — клейковина бобів ріжкового дерева (камідь). Матеріали і методи. Групу дослідження становили 32 дитини віком від 1 до 12 місяців з регургітацією. Інтенсивність зригувань оцінювали в балах за спеціально розробленою і модифікованою шкалою (G. Vandenplas icnibali, 1993; Шадрін О., 2010). В основну групу увійшло 20 дітей, які одержували антирефлюксну суміш, як загущувач використовувалася камідь — клейковина бобів ріжкового дерева, у групу порівняння — 12 дітей, які одержували антирефлюксну суміш, як загущувач використовувався крохмаль. Приділялася увага і «лікувальному положенню» під час годування: напіввертикальне положення дитини при годуванні, утримання дитини у вертикальному положенні після годування не менше 10 хвилин. Результати. Контроль ефективності одержуваних сумішей проводили шляхом порівняльного аналізу динаміки скарг та об’єктивних даних. Через 10 діб лікування харчуванням і положенням в основній групі не спостерігалося зригувань у 5 дітей (25 %), у 13 дітей (65 %) зменшувалися обсяг і частота зригувань протягом доби, у 2 пацієнтів (10 %) обсяг і частота зригувань залишилися без змін. У групі порівняння не спостерігалося зригувань у 2 (16,7 %) дітей, зменшилися обсяг і частота зригувань у 7 (58,2 %), обсяг і частота зригувань залишилися без змін у 3 (25,1 %) дітей. Висновки. Таким чином, антирефлюксна дія сумішей, у складі яких як загущувач використовується камідь — клейковина бобів ріжкового дерева, настає в більш ранні терміни і яскравіше
виражена.

Актуальность. В 60–70 % случаев обращения к врачу ведущими жалобами у родителей, имеющих детей первых месяцев жизни, являются симптомы дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта малыша: срыгивание, кишечные колики, диарея, запор, которые в большинстве случаев не связаны с органическими изменениями и возникают у практически здоровых детей, не вызывая существенных изменений в состоянии их здоровья. К наиболее частым проявлениям функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта относятся срыгивания — пассивный заброс небольшого количества желудочного содержимого в глотку, ротовую полость и наружу. Склонность к срыгиванию, по данным различных авторов, наблюдается у 20–85 % практически здоровых детей первого года жизни, причем у 47 % из них носит упорный характер. Цель исследования: оценка клинической эффективности антирефлюксной смеси, в которой в качестве загустителя используются неперевариваемые полисахариды — клейковина бобов рожкового дерева (камедь). Материалы и методы. Группу исследования составили 32 ребенка в возрасте от 1 до 12 месяцев с регургитацией. Интенсивность срыгиваний оценивали в баллах по специально разработанной и модифицированной шкале (G. Vandenplas icnibali, 1993; Шадрин О., 2010). В основную группу вошло 20 детей, получавших антирефлюксную смесь, в качестве загустителя использовалась камедь — клейковина бобов рожкового дерева, в группу сравнения — 12 детей, получавших антирефлюксную смесь, в качестве загустителя использовался крахмал. Уделялось внимание и «лечебному положению» во время кормления: полувертикальное положение ребенка при кормлении, удерживание ребенка в вертикальном положении после кормления не менее 10 минут. Результаты. Контроль эффективности получаемых смесей проводили путем сравнительного анализа динамики жалоб и объективных данных. Через 10 суток лечения питанием и положением в основной группе не наблюдалось срыгиваний у 5 детей (25 %), у 13 детей (65 %) уменьшались объем и частота срыгиваний в течение суток, у 2 пациентов (10 %) объем и частота срыгиваний остались без изменений. В группе сравнения не наблюдалось срыгиваний у 2 (16,7 %) детей, уменьшились объем и частота срыгиваний у 7 (58,2 %), объем и частота срыгиваний остались без изменений у 3 (25,1 %) детей. Выводы. Таким образом, антирефлюксное действие смесей, в составе которых в качестве загустителя используется камедь — клейковина бобов рожкового дерева, наступает в более ранние сроки и ярче выражено.

Background. In 60–70 % of cases of visiting a doctor, the leading complaints from parents, who have children of the first months of life, are symptoms of discomfort from the infant’s gastrointestinal tract: regurgitation, intestinal colic, diarrhea, constipation, which in most cases are not associated with organic changes and arise in apparently healthy children, without causing significant changes in their health status. The most frequent manifestations of functional disorders of the gastrointestinal tract include regurgitation — passive reflux of a small amount of gastric contents into the pharynx, the oral cavity and outwards. The tendency to regurgitation, accor-ding to various authors, is observed in 20–85 % of apparently healthy infants, and in 47 % of them, it has a persistent nature. The aim of the study: to evaluate the clinical efficiency of antireflux mixture, in which non-digestible polysaccharides — locust bean gum are used as a thickening agent. Materials and methods. The study group consisted of 32 children aged 1 to 12 months with regurgitation. The intensity of regurgitation was assessed in points according to a specially developed and mo-dified scale (G. Vandenplas icnibali, 1993; Shadryn O., 2010). The main group included 20 children, who received antireflux mixture, as a thickening agent, locust bean gum was used; the comparison group — 12 infants, who received antireflux mixture, as a thickening agent, starch was used. Attention was also paid to the “therapeutic position” during feeding: the child’s semi-vertical position during feeding, keeping the child in a vertical position after feeding for at least 10 minutes. Results. The control of the efficiency of the resulting mixtures was monitored by a comparative analysis of the dynamics of complaints and objective data. After 10 days of “treatment” by nutrition and position, in the main group 5 children (25 %) did not have regurgitations; in 13 children (65 %), the volume and frequency of regurgitations decreased throughout the day; in 2 patients (10 %), the volume and frequency of regurgitation remained unchanged. In the comparison group, no regurgitation was observed in 2 (16.7 %) infants, the volume and frequency of regurgitation decreased in 7 (58.2 %), the vo-lume and frequency of regurgitation remained unchanged in 3 (25.1 %) children. Conclusions. Thus, the antireflux effect of mixtures, in which locust bean gum is used as a thickening agent, starts in earlier terms and is more significant.


Keywords

діти; зригування; антирефлюксна суміш

дети; срыгивание; антирефлюксная смесь

children; regurgitation; antireflux mixture

Введение

В настоящее время болезни органов пищеварения вышли на второе место по частоте среди патологий детского населения после острых респираторных заболеваний [1, 2].
В 60–70 % случаев обращения к врачу ведущими жалобами у родителей, имеющих детей первых месяцев жизни, являются симптомы дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): срыгивание, кишечные колики, диарея, запор, которые в большинстве случаев не связаны с органическими изменениями и возникают у практически здоровых детей, не вызывая существенных изменений в состоянии их здоровья [1–3].
По данным G. Iacono и соавт. (2005), которые провели популяционные исследования частоты различных клинических проявлений функциональных расстройств пищеварительной системы у 2879 детей первых 6 месяцев жизни, наиболее часто встречаются срыгивание (23,1 %), колики (20,5 %) и запоры (17,7 %). Значительно меньшей была распространенность рвоты (6 %) и диареи (4,1 %) (рис. 1).
Возникновение функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первого года жизни в основном обусловлено анатомо-физиологическими особенностями пищеварительной системы, а также высокой чувствительностью и легкостью повреждений всех ее звеньев. Одним из наиболее частых функциональных гастроинтестинальных расстройств у новорожденных и детей в возрасте до 1 года является срыгивание (регургитация) — пассивное забрасывание небольших комочков пищи (нествороженного или частично створоженного молока) из желудочка в пищевод, глотку и ротовую полость в сочетании с отхождением воздуха. По данным Ю.В. Белоусова [1], 67 % детей в возрасте до 4 месяцев срыгивают хотя бы один раз в сутки. У большинства младенцев срыгивание самостоятельно исчезает к концу первого года жизни.
К появлению срыгивания предрасполагают анатомо-физиологические особенности строения верхних отделов пищеварительного тракта у новорожденных и детей первого года — шарообразная форма желудка и его малый объем, замедленное опорожнение, относительная слабость нижнего пищеводного сфинктера, незрелость регулирующей системы продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, незрелость ферментов и др. [1, 2].
Группу повышенного риска по возникновению функциональных нарушений составляют дети, родившиеся при осложненном течении беременности или родов, недоношенными или с задержкой внутриутробного развития [1, 2].
Внешние факторы, способствующие возникновению срыгивания, — нарушение техники кормления, нерациональный режим дня и питания матери, неадекватный подбор смеси, сенсибилизация к пищевым аллергенам, раннее введение прикорма, проблемы микроокружения ребенка [1, 4].
Лечение срыгиваний, в соответствии с рекомендациями Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии, должно осуществляться в несколько последовательных этапов: «лечение полотенцем», лечебное питание, медикаментозная терапия, хирургические методы.
При решении вопроса о необходимости назначения лечебного питания детям первого года жизни с регургитацией заслуживает внимания лечебная антирефлюксная смесь, в которой в качестве загустителя используются неперевариваемые полисахариды — клейковина бобов рожкового дерева (камедь). Углеводы камеди относятся к неперевариваемым полисахаридам, которые не расщепляются пищеварительными ферментами верхних отделов ЖКТ, что обеспечивает их действие на всем протяжении пищеварительного тракта. Кроме того, в желудке ребенка под влиянием соляной кислоты вязкость клейковины бобов рожкового дерева увеличивается, что не дает смеси расслаиваться, а образующийся однородный легкий желеобразный пищевой сгусток механически препятствует срыгиванию.
Достигнув толстой кишки, камедь ферментируется кишечными микроорганизмами с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые изменяют pH-среду в кислую сторону, создавая неблагоприятные условия для роста патогенной микрофлоры. Способствуя снижению pH толстого кишечника, камедь мягко стимулирует перистальтику и ускоряет время кишечного транзита, что определяет послабляющее действие смеси.
Целью настоящей работы была оценка клинической эффективности антирефлюксной смеси, в которой в качестве загустителя используются неперевариваемые полисахариды (камедь). 

Материалы и методы 

Группу нашего исследования составили 32 ребенка в возрасте от 1 до 12 месяцев с регургитацией. Проведенные клинические и инструментальные исследования исключили наличие органической патологии. Интенсивность срыгиваний оценивали в баллах по специально разработанной и модифицированной шкале (G. Vandenplas icnibali, 1993; Шадрин О., 2010): 0 баллов — отсутствие срыгивания; 1 балл — менее 5 срыгиваний в сутки небольшого объема (не более 3 мл); 2 балла — более 5 срыгиваний в сутки объемом до 1/2 количества смеси за одно кормление; менее чем в половине кормлений; 3 балла — более 5 срыгиваний в сутки объемом до 1/2 количества смеси за одно кормление; не чаще, чем после половины кормлений; 4 балла — срыгивания небольшого объема в течение 30 минут и более после каждого кормления; 5 баллов — срыгивание от 1/2 до полного объема смеси, введенного во время кормления; более чем в половине кормлений.
В основную группу вошли 20 детей, получавшие антирефлюксную смесь, в качестве загустителя использовалась камедь — клейковина бобов рожкового дерева, в группу сравнения — 12 детей, получавшие антирефлюксную смесь, в качестве загустителя использовался крахмал.
В зависимости от интенсивности срыгиваний AR-смеси назначались как в полном объеме каждого кормления, так и частично в виде нескольких кормлений или замены части кормлений путем комбинации с грудным молоком или стандартной смесью в количестве 30–40 мл в начале кормления из ложки или отдельной бутылочки.
Уделялось внимание и «лечебному положению» во время кормления: полувертикальное положение ребенка при кормлении (под углом 30–45°, при необходимости — до 60°); удерживание ребенка в вертикальном положении после кормления не менее 10 мин (при необходимости — 20–30 мин); при упорном или обильном срыгивании — постоянное возвышенное положение ребенка в постели (под углом 30°).
Контроль эффективности получаемых смесей проводили путем сравнительного анализа динамики жалоб и объективных данных.

Результаты и обсуждение

Грудное молоко получали 28 детей, которые находились под нашим наблюдением, 4 ребенка вскармливали высокоадаптированными смесями с введением прикорма согласно существующим нормам.
При интенсивных срыгиваниях объем разового прикорма уменьшали, а число кормлений увеличивали на 1–2 в сутки. Соблюдалась позиционная (постуральная) терапия. Во время сна с целью уменьшения интенсивности заброса желудочного содержимого в пищевод ребенка укладывали на правый бок, верхняя часть туловища была приподнята на 5–10 см. Анализ исходной клинической симптоматики свидетельствует, что у 6 (18,6 %) детей интенсивность срыгивания составляла 1 балл, у 10 (31 %) детей — 2 балла, у 12 (37,2 %) пациентов — 3 балла, у 3 (9,6 %) — 4 балла, у 1 ребенка (3,1 %) — 5 баллов.
Через 10 суток лечения питанием и положением в основной группе не наблюдалось срыгиваний у 5 детей (25 %), у 13 детей (65 %) уменьшались объем и частота срыгиваний в течение суток, у 2 пациентов (10 %) объем и частота срыгиваний остались без изменений.
В группе сравнения не наблюдалось срыгиваний у 2 (16,7 %) детей, уменьшились объем и частота срыгиваний у 7 (58,2 %), объем и частота срыгиваний остались без изменений у 3 (25,1 %) детей (рис. 2).
Таким образом, антирефлюксное действие смесей, в составе которых в качестве загустителя используется камедь — клейковина бобов рожкового дерева, наступает в более ранние сроки и ярче выражено.

Выводы

Лечение функциональных рвот и срыгиваний проводить поэтапно в соответствии с международными рекомендациями и ESPYHAN (2005, 2009).
В диетотерапии ребенка рекомендованы антирефлюксные смеси, в составе которых в виде загустителя используется непереваренный полисахарид камедь — клейковина бобов рожкового дерева.
При использовании смесей, содержащих камедь, хорошо выражен клинический эффект, который наступает в более короткие сроки.
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Белоусов Ю.В. Гастроентерологія дитячого віку. — К.: СПД Коледа О.П., 2007. — 440 с.
2. Белоусова О.Ю. Диетотерапия при синдроме срыгивания у детей раннего возраста // Здоров’я України. — 2010. — № 4. — С. 36-37.
3. Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Яцула М.С. Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку // Здоровье ребенка. — 2013. — № 4(47). — С. 69-74.
4. Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Добрянський Д.О., Шадрин О.Г. Вплив харчування на стан дітей раннього віку // Здоровье ребенка. — 2011. — № 8(35). — С. 30-34.
5. Няньковський С.Л., Івахненко О.С. Дієтотерапія функціональних порушень шлунково-кишкового тракту в дітей першого року життя // Новости медицины и фармации в Украине. — 2010. — № 5. — С. 15.
6. Няньковський С., Добрянський Д., Марушко Ю., Івахненко О., Шадрин О. Харчування дітей раннього віку: теорія і практика. — Львів: Ліга-Прес, 2009. — 288 с.
7. Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Полковниченко Л.М. Сучасні підходи до лікування синдрому регургітації у дітей раннього віку // Здоровье ребенка. — 2012. — № 6(41). — С. 9-14.

Back to issue