Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 12, №2, 2017

Back to issue

Medico-social aspects of the prevention of noncommunicable diseases

Authors: Пересыпкина Т.В.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины» г. Харьков, Украина
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), поширеність хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ) досягла масштабів епідемії. Вони є основною причиною звернення за медичною допомогою, передчасної смертності, призводять до інвалідності, обумовлюють економічні втрати держави. Основ-ними напрямками організації роботи систем охорони здоров’я в світі повинні бути боротьба з неінфекційною патологією, підвищення ролі профілактичних заходів. Мета дослідження: аналіз сучасних тенденцій в області профілактики неінфекційних захворювань. Матеріали та методи. Аналіз публікацій і баз даних у відкритому доступі (сайт Європейського регіонального бюро ВООЗ) з проблеми поширеності неінфекційної патології, заходів щодо їх профілактики. Аналіз даних Центру медичної статистики МОЗ України. Результати. Переважну частину хвороб зумовлюють чотири групи неінфекційних захворювань: серцево-судинні та онкологічні захворювання, діабет і хронічні хвороби легенів. Встановлено, що основ-
ними факторами ризику розвитку НІЗ є поведінкові чинники ризику, такі як нездорове харчування, вживання тютюну, надмірне вживання алкоголю, низька фізична активність. Під егідою ВООЗ прийнятий ряд найважливіших документів, найбільш значущими з яких є: стратегії з профілактики неінфекційних захворювань, конвенція із боротьби проти тютюну, стратегія з харчування і фізичної активності, глобальна стратегія щодо скорочення шкідливого вживання алкоголю та ін. Сьогодні весь світ керується Глобальним планом дій з профілактики неінфекційних захворювань на 2013–2020 рр. Документи підкреслюють, що запорукою ефективної боротьби з НІЗ є підтримка держави, використання наукового потенціалу та широка міжсекторальна взаємодія в питаннях зниження впливу поведінкових чинників ризику розвитку НІЗ. Пріоритетними науковими напрямками позначені моніторинг і дослідження детермінант розвитку НІЗ, розробка профілактичних стратегій для використання в умовах обмежених ресурсів. Як виклик сучасного дня вказується широкий розвиток рекламної індустрії, висока доступність нових засобів комунікації і цифрових засобів інформації, які на сьогодні мають все більший вплив на придбання та закріп-лення звичок і поведінки сучасної молоді. Маркетинг в Інтернеті стає надзвичайно ефективним у формуванні нездорової харчової поведінки серед дітей та підлітків, що вимагає прийняття адекватних і термінових заходів. Харківська область є однією з областей, включених в проект ВООЗ та МОЗ України «Неінфекційні захворювання: профілактика і зміцнення здоров’я в Україні», в рамках якого пріоритетним напрямком є просвітня діяльність. Висновки. Стратегічний напрямок охорони здоров’я в Україні (на період до 2025 р.) — збільшення тривалості здорового (активного) життя, де важливим компонентом є профілактика неінфекційної патології серед підлітків і молоді. Пріоритетними заходами для профілактики неінфекційних захворювань і збереження здоров’я підростаючого покоління повинні стати моніторинг і оцінка існуючих проблем, чітке бачення кінцевої мети, велике число зацікавлених учасників і підтримка наукових досліджень з профілактики неінфекційних захворювань, заснованих на доказовій базі.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ) достигла масштабов эпидемии. Они являются основной причиной обращения за медицинской помощью, преждевременной смертности, приводят к инвалидности, обусловливают экономические потери государства. Основными направлениями организации работы систем здравоохранения в мире должны быть борьба с неинфекционной патологией, повышение роли профилактических мероприятий. Цель исследования: анализ современных тенденций в области профилактики неинфекционных заболеваний. Материалы и методы. Анализ публикаций и баз данных в открытом доступе (сайт Европейского регионального бюро ВОЗ) по проблеме распространенности неинфекционной патологии, мероприятий по их профилактике. Анализ данных Центра медицинской статистики МЗ Украины. Результаты. Значительную часть болезней предопределяют четыре основные группы неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и хронические болезни легких. Установлено, что основными факторами риска развития НИЗ являются поведенческие факторы риска, такие как нездоровое питание, употребление табака, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность. Под эгидой ВОЗ принят ряд важнейших документов, наиболее значимыми из которых являются: стратегии по профилактике неинфекционных заболеваний, конвенция по борьбе против табака, стратегия по питанию и физической активности, глобальная стратегия по сокращению вредного употребления алкоголя и др. Сегодня весь мир руководствуется Глобальным планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний на 2013–2020 гг. В документах подчеркивается, что залогом эффективной борьбы с НИЗ являются поддержка государства, использование научного потенциала и широкое межсекторальное взаимодействие в вопросах снижения влияния поведенческих факторов риска развития НИЗ. Приоритетными научными направлениями обозначены мониторинг и исследования детерминант развития НИЗ, разработка стратегий для использования в условиях ограниченных ресурсов. Как вызов современного дня указывается широкое развитие рекламной индустрии, высокая доступность новых средств коммуникации и цифровых средств информации, которые оказывают сегодня все большее влияние на приобретение и закрепление привычек и поведения современной молодежи. Маркетинг в Интернете становится чрезвычайно эффективным при формировании нездорового пищевого поведения среди детей и подростков, что требует принятия адекватных и срочных мер. Харьковская область является одной из областей, включенных в проект ВОЗ и МЗ Украины «Неинфекционные заболевания: профилактика и укрепление здоровья в Украине», в рамках которого приоритетным направлением является просветительная деятельность. Выводы. Стратегическое направление охраны здоровья в Украине (на период до 2025 г.) — увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни, где важным компонентом выступает профилактика неинфекционной патологии среди подростков и молодежи. Приоритетными мероприятиями для профилактики неинфекционных заболеваний и сохранения здоровья подрастающего поколения должны стать мониторинг и оценка существующих проблем, четкое видение конечных целей, большое число заинтересованных участников и поддержка научных исследований по профилактике неинфекционных заболеваний, основанных на доказательной базе.

Background. The noncommunicable disease (NCDs) are very common among population around the world. They are the main cause of preventable mortality, cause temporary and permanent disability. NCDs are the major reason for attending for medical care and lead to economic losses. The implementations of preventive strategy, increasing the role of preventive measures are general tasks for all health care system. The analysis of trends of preventive measure for NCD nowadays is the aim of this research. Materials and methods. The study included the result of analysis of science publication and WHO database about NCD and preventive measure used as well as the results of the analysis of data of the Center for Statistics in Medicine of MoH of Ukraine. Results. Diabetes, cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases are the major NCDs. The base factors which lead to NCD are behavioral risk factors, namely tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, and alcohol abuse. The WHO prepared a lot of documents, among which the most significant are the strategies on noncommunicable diseases prevention, convention against smoking, strategy on diet and physical activity, global strategy on reducing alcohol abusing and so on. Nowadays the world population follows Global Action Plan for Prevention of Noncommunicable Diseases for 2013–2020. The documents emphasize the importance of state support, the use of scientific potential and intersectoral interaction to effectively combat noncommunicable diseases. The major of scientific direction are NCD monitoring, detection of the determinant of NCD development and making strategy for usage it in conditions of limited resources. The role of Digital marketing today increases that leads to the acquisition and consolidation of the habits and behavior of modern youth. Internet marketing is very effective to form unhealthy food behavior in children and adolescents that requires adequate and urgent actions. The project of NCD prevention and improving health status in Ukraine began in Kharkiv region. Conclusions. The strategic direction of health protection in Ukraine (for the period up to 2025) is to increase the duration of healthy (active) life by preventing non-infectious pathology among adolescents and young people. Priority measures for the prevention of noncommunicable diseases of the younger generation should be monitoring and evaluating existing problems, a clear vision of the ultimate goals, a large number of stakeholders and support for evidence-based research on the prevention of noncommunicable diseases.


Keywords

неінфекційні захворювання; фактори ризику; діти; профілактичні заходи

неинфекционные заболевания; факторы риска; дети; профилактические мероприятия

noncommunicable diseases; risk factors; children; preventive measures

Введение

Одной из особенностей динамики здоровья популяции в мире является изменение соотношения от независимых от человека заболеваний в сторону обусловленных поведением человека, то есть к преобладанию хронической неинфекционной патологии. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает неинфекционные заболевания (НИЗ) как хронические, длительные заболевания, как правило, медленно прогрессирующие. Сегодня они являются одной из основных угроз для здоровья не только в Европейском регионе, но и в мире. По данным ВОЗ, распространенность неинфекционных заболеваний в мире достигла масштабов эпидемии [1, 2].
Указывается, что хронические неинфекционные заболевания являются основными причинами преждевременной и, что более важно, предотвратимой причиной смертности. Так, по прогнозам, за последующие 10 лет смертность от хронических болезней возрастет на 17 %. НИЗ также определяют высокий уровень первичной заболеваемости и инвалидности. Более 1 миллиарда людей, около 15 % населения мира, имеют какую-либо форму инвалидности. Установлено, что показатели инвалидности возрастают в связи с ростом тяжести хронических нарушений здоровья [3].
Цель исследования: анализ современных тенденций в области профилактики неинфекционных заболеваний. 

Материалы и методы

Анализ публикаций и баз данных в открытом доступе (сайт Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ) по проблеме распространенности неинфекционной патологии, мероприятий по их профилактике. Анализ данных Центра медицинской статистики МЗ Украины. 

Результаты и обсуждение

С хроническими заболеваниями связаны наиболее важные проблемы качества жизни популяции, определяющиеся состоянием здоровья. Сегодня это одна из главных причин обращаемости за медицинской помощью. Кроме того, хронические заболевания влекут за собой серьезные экономические последствия. Подсчитано, что увеличение распространенности неинфекционных заболеваний на 10 % приводит к снижению годового экономического роста на 0,5 %, потерям национального дохода, исчисляемым миллиардами долларов [4–6].
Значительную часть болезней предопределяют четыре основные группы неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и хронические болезни легких. Установлено, что основными факторами риска развития НИЗ являются поведенческие факторы риска, такие как нездоровое питание, употребление табака, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность. Данные факторы риска развития неинфекционной патологии распространены во всем обществе, чаще возникают в детстве и продолжаются всю жизнь. А имеющиеся фактические данные свидетельствуют о том, что неинфекционные заболевания в большей степени являются предотвратимыми. 
В мире существует ясное видение ситуации и четкий план действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Под эгидой ВОЗ принимается ряд важнейших руководящих документов, наиболее значимыми из которых являются: Глобальная стратегия по профилактике неинфекционных болезней и борьбы с ними (2000); принятая в 2003 году Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака; Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью (2004); переработанный с учетом новых видений и доказательной базы План действий для Глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними на 2008–2013 гг. (2008); в 2010 г. была предложена Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя. 
Сегодня весь мир руководствуется Глобальным планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний на 2013–2020 гг. [7]. Его основополагающие цели: повышение приоритета профилактических мероприятий на всех уровнях; укрепление и ориентирование системы здравоохранения на профилактику неинфекционных заболеваний; стратегия охвата всего жизненного цикла, что означает профилактику неинфекционных заболеваний с детства и на протяжении жизни; использование для профилактики только проверенных, основанных на фактах данных; межсекторальное взаимодействие в работе, а также проведение мониторинга тенденций и детерминант развития неинфекционных заболеваний с оценкой результатов с адаптацией их к конкретным условиям, областям, регионам. 
Считается, что залогом эффективной борьбы с неинфекционными заболеваниями являются: активная поддержка государства; использование научного потенциала и современных возможностей профилактики заболеваний, а также межсекторальное взаимодействие: государство — медицинские работники — родители — педагоги [8]. 
Несложными, на первый взгляд, но эффектив-ными, исходя из мирового опыта, мерами со стороны государства могут быть принятие общенациональных руководящих принципов по сохранению здоровья, имплементация профилактических программ на уровне государства, а также повышение информированности населения о правильном питании и физической активности, в том числе через СМИ и социальные сети, запрет на рекламу алкогольных напитков и повышение акциза на них как средство снижения их доступности. Такие мероприятия имеют свою доказанную действенность. Например, повышение цен на табачные изделия снижает количество уже начавших употреблять табак и повышает количество отказывающихся от курения, особенно среди молодежи. А запрет на курение в общественных местах позволяет сократить случаи начала курения, формирует мнение о социальной неприемлемости данной привычки [9–13]. 
Особую роль играет использование научного потенциала и современных возможностей профилактики неинфекционных заболеваний. Декларация ВОЗ призывает все заинтересованные стороны поддерживать и способствовать проведению исследований, связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний и борьбой с ними, применять полученные результаты на практике с целью совершенствования базы знаний для дальнейших действий на глобальном, национальном или региональном уровнях. Как приоритетные научные направления указываются: мониторинг неинфекционных заболеваний; исследование социальных детерминант развития неинфекционных заболеваний; разработка стратегий с доказанной эффективностью. Приоритетными также являются исследования, позволяющие разработать недорогие, но эффективные меры профилактики и сделать их доступными для применения в условиях ограниченных ресурсов.
В рамках межсекторального взаимодействия основными концепциями профилактических мероприятий могут быть сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса для создания условий по первичной профилактике нарушений здоровья, а также активизация лечебно-профилактической работы. Многократно обосновано, что учебный процесс должен сопровождаться текущей гигиенической оценкой школьной среды и организации учебной деятельности школьников; активным мониторингом здоровья с системным применением скрининг-методик; включать личностно ориентированную педагогику, основанную на учете гендерных особенностей развития детей; актуализировать в ученической среде личностную ответственность за сохранение здоровья. 
В ряде научных публикаций указывается, что данные мероприятия позволяют достичь стабилизации патологических процессов (10,8 %) среди детей с хронической патологией; нормализовать остроту зрения (25 %) и остановить прогрессирование миопии (11 %); улучшить осанку (44,5 %); снизить острую респираторную заболеваемость в 2,2 раза. 
Особую актуальность сегодня приобретает проблема формирования поведения, ориентированного на здоровье, как главного компонента профилактики заболеваний. Развитие рекламной индустрии, широкая доступность новых средств коммуникации и цифровых средств информации оказывают сегодня все большее влияние на приобретение и закрепление привычек и поведения современной молодежи, возможно, заменяя родительское слово, советы медицинских работников, педагогов. 
Актуальность проблемы подчеркнута в новом докладе ЕРБ ВОЗ («Решение проблемы маркетинга продуктов питания для детей в цифровом мире: трансдисциплинарный подход», 4 ноября 2016 г., Копенгаген). Данный документ призывает к незамедлительным действиям по защите детей от цифрового маркетинга пищевых продуктов. «…Ввиду отсутствия во многих странах эффективных мер по контролю цифровых средств информации дети все чаще подвергаются навязчивому и специально адаптированному маркетингу, например — через социальные сети и рекламные игры». 
«Мы постоянно наблюдаем, как наши дети — самая уязвимая категория населения — становятся объектами бесчисленных скрытых приемов цифрового маркетинга продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли… Несмотря на стабильно высокие показатели детского ожирения практически во всех странах Европейского региона ВОЗ, такая ситуация остается неизменной…»
Маркетинг в Интернете становится чрезвычайно эффективным инструментом влияния, учитывающим индивидуальные особенности каждого ребенка и его социального окружения. «…Цифровые платформы собирают большое количество личных данных пользователей Интернета для доставки поведенческой рекламы, точно определяя целевую аудиторию и ориентируя рекламу на наиболее уязвимые группы...» То есть указывается, что маркетинг пищевых продуктов влияет на предпочтения и выбор детей в отношении пищевых продуктов, формирует соответствующие привычки в питании и повышает риск ожирения в том числе [14]. 
В 2015 г. в Украине начат совместный проект Министерства охраны здоровья и Европейского регионального бюро ВОЗ, который получил название «Неинфекционные заболевания: профилактика и укрепление здоровья в Украине». Пилотный проект проводится в шести областях Украины, одна из которых — Харьковская область.
Основной целью данного проекта является разработка индивидуальных областных стратегий для борьбы с неинфекционной патологией, совершенствование протоколов диагностики и лечения, повышение потенциала специалистов на уровне первичной медицинской помощи в области профилактики неинфекционных заболеваний, повышение информированности о факторах риска развития НИЗ и их последствий.
В рамках проекта особое внимание будет уделено профилактике и просветительной деятельности среди учащейся молодежи, поскольку вредные привычки закладываются, как правило, в подростковом возрасте и продолжаются в дальнейшей жизни. 
Одной из важных составляющих Стратегического планирования борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями является определение тенденций заболеваемости и распространенности заболеваний (табл. 1).
Приведенные данные свидетельствуют об острой актуальности проблемы распространенности неинфекционных заболеваний среди детей и подростков Харьковской области, где показатель распространенности заболеваний выше, чем среднеукраинские, и где каждый подросток в среднем имеет 2 заболевания и более. Вызывает тревогу и тот факт, что количество заболеваний все еще увеличивается с возрастом, то есть имеет место накопление патологии.
Если сравнивать данные показатели распространенности заболеваний по классам, то можно отметить более высокие их показатели в Харьковской области практически по всем классам заболеваний, исключая травмы и отравления, болезни эндокринной системы (рис. 1).
Вызывает тревогу и оценка прироста показателя распространенности по каждому классу заболеваний. Так, за период 2010–2015 гг. позитивный прирост распространенности заболеваний по основным классам заболеваний составил: 1,1 % — по классу болезней эндокринной системы; 11,9 % — болезней органов дыхания; 19,5 % — мочеполовой системы, 27,4 % — органов кровообращения и 28,9 % — новообразований. И сегодня структура распространенности заболеваний среди подростков Украины представлена следующим образом: болезни органов дыхания — 36,8 %; органов пищеварения — 9,2 %; глаза и придаточного аппарата — 7,9 %; костно-мышечной системы — 7,2 %; нервной системы — 5,6 %; системы кровообращения — 3,7 %. 
Главенствующим фактором, который в большей мере определяет формирование здоровья, является образ жизни. В отечественной литературе здоровый образ жизни (ЗОЖ) трактуется как система взглядов, способ организации разных сторон жизнедеятельности, система поведенческих стереотипов, которые способствуют сохранению здорового долголетия. 
Показатель становления ЗОЖ — принятие здоровья и поведения, ориентированного на здоровье, как наивысшей ценности. Большую роль в данном аспекте играет мотивация и социальная приемлемость здорового образа жизни. Следующим показателем является осознание зависимости собственного здоровья от способа жизни, где важная составляющая — наличие конкретных знаний и навыков. И как результирующий компонент показателей становления ЗОЖ — собственно организация жизнедеятельности, действия и индивидуализация поведения. 

Выводы

Одно из стратегических направлений охраны здоровья в Украине (на период до 2025 г.) — увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни, где важным компонентом является профилактика неинфекционной патологии среди подростков и молодежи [15].
С учетом вышеизложенного мониторинг и оценка существующих проблем, четкое видение конечных целей, большое число заинтересованных участников и поддержка научных исследований по профилактике неинфекционных заболеваний, основанных на доказательной базе, — основа для профилактики неинфекционных заболеваний и сохранения здоровья подрастающего поколения. 
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Noncommunicable Diseases Progress Monitor. Available from: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2015/en/. Accessed: September 2015. 
2. Global status report on noncommunicable diseases. Available from: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/. Accessed: February 2014.
3. Noncommunicable diseases country profiles. Available from: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2014/en/. Acces-sed: July 2014. 
4. Best practice in estimating the costs of alcohol – Recommendations for future studies. Available from: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2010/best-practice-in-estimating-the-costs-of-alcohol-recommendations-for-future-studies. Accessed: 2010.
5. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2015 global survey. Available from: http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/. Accessed: 2015. 
6. Global Nutrition Targets 2025: Wasting policy brief. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_wasting/en/. Accessed: 2014.
7. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1. Accessed: 2013.
8. Investing in health literacy. Available from: http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/policy-briefs-and-summaries/investing-in-health-literacy?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=578ce0ec84-Investing_in_health_literacy8_12_2016&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-578ce0ec84-94828381. Accessed: December 2016.
9. Strengthening national capacities on screening programmes for early detection of alcohol abuse. Available from: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2016/06/strengthening-national-capacities-on-screening-programmes-for-early-detection-of-alcohol-abuse?utm_source =WHO%2FEurope+mailing+list&utm_ campaign=d257845e92-Noncommunicable_diseases_August_2016&utm_medium= email&utm_term=0_60241f4736-d257845e92-94828381. Accessed: August 2016.
10. Declaration on Young People and Alcohol. Available from: http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/declaration-on-young-people-and-alcohol. Accessed: February 2001.
11. European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. Available from: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021/ Accessed: 2012. 
12. Making tobacco a thing of the past: Roadmap of actions to strengthen implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in the European Region 2015–2025. Available from: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2015/making-tobacco-a-thing-of-the-past-roadmap-of-actions-to-strengthen-implementation-of-the-who-framework-convention-on-tobacco-control-in-the-european-region-2015-2025-2015. Accessed: 2015. 
13. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2015 (in Russian). Available from: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2015/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2015-in-russian. Accessed: July 2015. 
14. Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/322465/Tackling-food-marketing-children-digital-world-trans-disciplinary-perspectives-ru.pdf. Accessed: November 2016.
15. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи / За ред. Лазоришенця В.В. — К., 2014. — 608 с. 

Back to issue