Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017

Back to issue

Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

Висвітлено життєвий шлях і професійну діяльність Василя Тимофійовича Скрильникова — відомого лікаря-гігієніста, вченого, громадського діяча. В.Т. Скрильников сприяв розвитку санітарно-профілактичного напрямку земської медицини Катеринославської губернії в другій половині ХIХ століття, був першим дільничним санітарним лікарем у Катеринославі. Вчений активно займався вивченням лікувальних властивостей природних факторів, зокрема тимофіївської глини. Успішно працював на Слов’янському курорті, був редактором місцевої газети. Автор наукових праць із бальнеолікування.

Представлены жизненный путь и профессиональная деятельность Василия Тимофеевича Скрыльникова — известного врача-гигиениста, ученого, общественного деятеля. В.Т. Скрыльников способствовал развитию санитарно-профилактического направления земской медицины Екатеринославской губернии во второй половине ХIХ столетия, был первым участковым санитарным врачом в Екатеринославе. Ученый активно занимался изучением лечебных свойств природных факторов, в частности тимофеевской глины. Успешно работал на Славянском курорте, был редактором местной газеты. Автор научных работ по бальнеолечению.

The life and professional activity of Vasyl Tymofiiovych Skrylnikov — a famous doctor-hygienist, scientist, and public figure have been represented. V.T. Skrylnikov contributed to the development of sanitary-prophylaxis direction in zemstvo medicine in Katerynoslav province in the second half of the 19th century; he was the first district sanitary doctor in Katerynoslav. The scientist actively studied medical features of natural agents, namely Tymofiivska clay. He successfully worked at Sloviansk resort, was the editor of a local newspaper. V.T. Skrylnikov is an author of many works on balneotherapy.


Keywords

Скрильников, лікар-гігієніст; тимофіївська глина; Катеринославщина-Дніпропетровщина; Слов’янський курорт

Скрыльников; врач-гигиенист; тимофеевская глина; Екатеринославщина-Днепропетровщина; Славянский курорт

Skrylnikov; doctor-hygienist; Tymofiivska clay; Ka­terynoslav-Dniropetrovsk regions; Sloviansk resort


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Сборник по хозяйственной статистике Полтавской губернии. — Полтава, 1887. — Т. ХІ.

2. Список населенных мест Полтавской губернии за 1900 год. — Полтава, 1900.

3. Алфавитный указатель населенных мест Полтавской губернии за 1910 год. — Полтава, 1910.

4. Егоров А. Из бумаг И.М. Скрыльникова // Екатеринославские губернские ведомости. — 1888. — № 21. — С. 3-4.

5. Савчук В. Тимофіївська глина. До історії вивчення геологічного минулого Придніпров’я / В. Савчук // Січеславщина. — Вип. 4. Скарби Придніпровського степу. — Дніпропетровськ, 2002.

6. Гужва З.Г. Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. — 1917 р.): Автореферат дис… канд. мед. наук / З.Г. Гужва. — Дніпропетровськ: Дніпропетровська мед. академія, 2007. — 20 с.

7. Лазебник В. Катеринославська санітарна комісія / В. Лазебник // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат області на 2004 рік: Бібліогр. покажчик / Упорядн. І. Голуб. — Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. — С. 63-65.

8. Екатеринославские губернские ведомости. — 14 декабря 1888 г. — № 98. — 25 с.

9. Риженко С.А., Гужва З.Г. Клятва богині Гігієї. Літопис про становлення санепідслужби Дніпропетровської області до 100-річчя (Історичні нариси) / С.А. Риженко. З.Г. Гужва // Дніпропетровськ: УКО ІМА-прес, 2001. — 360 с.

10. Кравченко О.В. Доброчинність та опіка над дітьми Катеринославщини у ХІХ — початку ХХ ст. // О.В. Кравченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. ХХХVІІІ. — С. 66.

11. Протокол заседания съезда земских врачей Екатеринославской губернии. — Екатеринослав, 15 марта 1889 г. — С. 17-50.

12. Садівничий В. Спеціалізована газета «Сезонний листок Славянських мінеральних вод» у вітчизняному інформаційному просторі / В. Садівничий // Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. — Суми, 2011. — С. 30-39.

13. Сезонный листок Славянских минеральных вод. — 1900. — № 1. — С. 2-4.

14. Рыхляков В.Н. Род Булацелей. Поколенная роспись. — СПб., 2005. — С. 57.

15. Врачъ. — 1898. — № 43. — С. 1272-1283.

16. Татаринова Л. Родинний пам’ятник жителям хутора Скрильники / Л. Татаринова // Укрінформ. — 23 серпня 2002.

Similar articles

Authors: Самойлович В., д.м.н., професор, заслужений лікар України
"Internal medicine" 3(15)-2009
Date: 2010.05.02
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Kateryna Konoplia-Stasiukova — one of the first female zemstvo doctors in the Katerynoslav region
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Katerynoslav doctors with German origin
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Doctors of Katerynoslav — members of Prosvita society To the 150th anniversary of the All-Ukrainian Prosvita society (1868–2018)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018
Date: 2019.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue