Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 2 (52) 2017

Back to issue

Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: a literature review (part 1)

Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Артеріальна гіпертензія (АГ) залишається одним із найбільш поширених неінфекційних захворювань в Україні та в усьому світі, що пов’язане з високими рівнями інвалідності та смертності. Рутинне вимірювання артеріального тиску (АТ) у клінічній практиці дозволяє швидко оцінити стан пацієнта з АГ, проте призводить до недооцінки деяких клінічних параметрів. Ці знахідки спонукали вчених до вивчення структури артерій і пошуку методів неінвазивного вимірювання центрального АТ. Поштовхом до розробки технологічних засад методу контурного аналізу пульсової хвилі стали експерименти зі сфігмографії та сфігмоманометрії, які показали, що в нормі коливання стінки артерії відбувається майже однаково до фаз змін тиску, оскільки стінка артерії поводить себе як абсолютно пружний матеріал. Ця знахідка була покладена в основу трансферної функції, що дозволяє неінвазивно виміряти центральний АТ. У багатьох клінічних дослідженнях було доведено, що саме рівень центрального АТ більше пов’язаний із ураженням органів-мішеней. Крім того, встановлено, що різні групи антигіпертензивних засобів здатні по-різному впливати на рівень АТ в аорті. Неінвазивне вимірювання центрального АТ дозволяє нам індивідуалізувати підбір терапії пацієнтам з АГ та провести більш детальну діагностику в пацієнтів різного кардіоваскулярного ризику. Визначення швидкості поширення пульсової хвилі використовують для діагностики жорсткості артерій, при зростанні якої доведено збільшується ризик основних серцево-судинних ускладнень. Діагностична процедура визначення рівня АТ в аорті та жорсткості артерій на практиці займає багато часу, потребує окремих, як правило, дорогих приладів та відповідної підготовки оператора. У наш час було розроблено ряд електронних тонометрів для офісного вимірювання АТ, робота яких ґрунтується на використанні технології реєстрації пульсової хвилі манжеткою, що забезпечило просте вимірювання рівня АТ в аорті та інших параметрів пульсової хвилі. Один із таких приладів запропонували вітчизняні виробники.

Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний в Украине и во всем мире, что связано с высокими уровнями инвалидности и смертности. Рутинное измерение артериального давления (АД) в клинической практике позволяет быстро оценить состояние пациента с АГ, однако приводит к недооценке некоторых клинических параметров. Эти находки побудили ученых к изучению структуры артерий и поиску методов неинвазивного измерения центрального АД. Толчком к разработке технологических основ метода контурного анализа пульсовой волны стали эксперименты со сфигмографией и сфигмоманометрией, которые показали, что в норме колебания стенки артерии происходят почти одинаково с фазами изменений давления, поскольку стенка артерии ведет себя как абсолютно упругий материал. Эта находка была положена в основу трансферной функции, которая позволяет неинвазивно измерить центральное АД. Во многих клинических исследованиях было доказано, что именно уровень центрального АД больше связан с поражением органов-мишеней. Кроме того, установлено, что различные группы антигипертензивных средств способны по-разному влиять на уровень АД в аорте. Неинвазивное измерение центрального АД позволяет нам индивидуализировать подбор терапии пациентам с АГ и провести более детальную диагностику у пациентов разного кардиоваскулярного риска. Определение скорости распространения пульсовой волны используют для диагностики жесткости артерий, при увеличении которой доказанно возрастает риск основных сердечно-сосудистых осложнений. Диагностическая процедура определения уровня АД в аорте и жесткости артерий на практике занимает много времени, требует отдельных, как правило, дорогих приборов и соответствующей подготовки оператора. В наше время разработан ряд электронных тонометров для офисного измерения АД, работа которых основана на использовании технологии регистрации пульсовой волны манжеткой, что обеспечило простое измерение АД в аорте и других параметров пульсовой волны. Один из таких приборов предложили отечественные производители.

Arterial hypertension (AH) remains one of the most common non-infectious diseases in Ukraine and all around the world that is associated with high levels of disability and morta­lity. In clinical practice routine blood pressure (BP) measurement allows assess condition of the hypertensive patient quickly, but causes underestimation of some clinical parameters. These findings forced the researchers to study the structure of arteries and to find methods for non-invasive measurement of central BP. The impulse for the development of technological principles for the method of contour pulse wave analysis were experiments with sphygmography and sphygmomanometry, which showed that normal fluctuations of the arterial wall is almost equal to the change of pressure phases because the artery wall behaves as a completely elastic material. This finding is the basis for the transfer function that allows non-invasive measuring central BP. Many clinical studies have shown that central BP level is better associated with target organ damage. In addition, different groups of antihypertensive drugs were found to have different effects on the aortic BP. Non-invasive measurement of central BP allows match therapy individually for hypertensive patients and conduct thorough examination of the patients of any cardiovascular risk. Determining pulse wave velocity is used for the diagnosis of arterial stiffness because its increasing is a proven risk factor for major cardiovascular complications. Diagnostic procedure of BP measurement in the aorta and arterial stiffness assessment in real practice take a lot of time; require specific, usually very expensive equipment and appropriate staff training. Nowadays a number of electronic BP monitors for office BP measurement was developed. They are based on the technology of pulse wave registration with a cuff that provides a simple measurement of BP in the aorta and other parameters of the pulse wave. One of these devices was offered by the domestic producers.


Keywords

артеріальна гіпертензія; кардіоваскулярний ризик; огляд

артериальная гипертензия; кардиовас­кулярный риск; обзор

arterial hypertension; cardiovascular risk; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Association for the Advancement of Medical Instrumentation. ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 and A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012 // 2013. — the Association for the Advancement of Medical Instrumentation. 
2. Barnett G.O. Relationship of aortic pressure and diame–ter in the dog / Barnett G.O., Mallos A.J., Shapiro A. // J. Appl. Physiol. — 1961. — 16. — Р. 545-548.
3. Chen C.H. Estimation of central aortic pressure waveform by mathematical transformation of radial tonometry pressure. Validation of generalized transfer function / Chen C.H., Nevo E., Fetics B., Pak P.H., Yin F.C., Maughan W.L., Kass D.A. // Circulation. — 1997. — 95. — Р. 1827-1836.
4. Dahlöf B. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial / Dahlöf B., Sever P.S., Poulter N.R. [et al.], ASCOT Investigators // Lancet. — 2005. — N 366(9489). — Р. 895-906.
5. Fuchs M. Pulse wave velocity of the normal and diseased vessels / Fuchs M. // Arch. Kreislaufforsch. — 1952. — 18. — Р. 152-155.
6. Hashimoto J. Central hemodynamics and target organ damage in hypertension / Hashimoto J. // Tohoku J. Exp. Med. — 2014. — N 233(1). — Р. 1-8.
7. Kozin E. Carotid blowout management #251 / Kozin E., Kapo J., Straton J., Rosielle D.A. // J. Palliat. Med. — 2012. — Vol. 15(3). — P. 360-1.
8. Mancia G. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management ofarterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., Redón J., Zanchetti A., Böhm M., Christiaens T., Cifkova R., De Backer G., Dominiczak A., Galderisi M., Grobbee D.E., Jaarsma T., Kirchhof P., Kjeldsen S.E., Laurent S., Manolis A.J., Nilsson P.M., Ruilope L.M., Schmieder R.E., Sirnes P.A., Sleight P., Viigimaa M., Waeber B., Zannad F. // Journal of Hypertension. — 2013. — Vol. 31. — Р. 1281-1357.
9. Murgo J.P. Aortic input impedance in normal man: relationship to pressure wave forms / Murgo J.P., Westerhof N., –Giolma J.P., Altobelli S.A. // Circulation. — 1980. — N 62(1). — Р. 105-121.
10. Schroeder W.Z. A simple apparatus for amplification of arterial pulse pressure, and continuous electronoptic registration of pulse-wave velocity / Schroeder W.Z. // Z. Gesamte Exp. Med. — 1951. — 117(2). — Р. 181-188.
11. Skinner S. A clinical guide. Pulse wave analysis / Skinner S. // SphygmoCor. AtCor LTD Australia, 2007.
12. Державна служба статистики України: Демографічна та соціальна статистика / Охорона здоров’я. Захворюваність населення (за даними Міністерства охорони здоров’я). — http://www.ukrstat.gov.ua/.

Similar articles

Proceedings of the International symposium  “Evaluating the function and structure of arteries — clinical aspects" (Odessa, May 30–31, June 1, 2018) - Assessment of arterial stiffness: an overview of methods and devices
Authors: Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №4 (60), 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Cardiology
Sections: Medical forums
Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: authors’ research report (part 2)
Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" 2 (52) 2017
Date: 2017.05.17
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"Hypertension" 4 (6) 2009
Date: 2010.03.21
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue