Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 2 (52) 2017

Back to issue

Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: authors’ research report (part 2)

Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У попередній частині ми детально розглянули всі показники, які можна отримати за допомогою контурного та швидкісного аналізу пульсової хвилі, а також розповіли про прилад вітчизняного виробництва, який дозволяє оцінити ці параметри. У цій частині розкрито результати відкритого клінічного випробування вимірювача артеріального тиску ВАТ41-2 виробництва ТОВ «ІКС-Техно» (м. Київ) у режимі визначення параметрів жорсткості судин та центрального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Мета. Метою даного дослідження було визначити можливості використання вимірювача артеріального тиску ВАТ41-2 для оцінки центрального тиску та параметрів жорсткості артерій шляхом порівняння показників жорсткості судин та центрального артеріального тиску, отриманих за допомогою приладів SphigmoCor та Complior. Матеріали та методи. Дослідження включало такі етапи: скринінг (перевірка відповідності критеріям включення у дослідження), період спостереження в дослідженні, що складався із двох візитів. За умови відповідності всім критеріям включення та за відсутності критеріїв виключення пацієнта запрошували на перший візит, на якому за допомогою трьох приладів (SphigmoCor, Complior та ВАТ41-2 у режимі вимірювання параметрів жорсткості судин) послідовно у положенні пацієнта лежачи на спині визначали такі показники: офісний систолічний артеріальний тиск (САТ), діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) та частоту серцевих скорочень (ЧСС), центральний САТ, індекс аугментації, швидкість поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового та еластичного типу, час вигнання, субендокардіальний індекс Бакберга. Окремо за допомогою автоматичного апарата M-10 (виробництва Omron, Японія; клас точності найвищий А/А) осцилометричним методом вимірювали рівень офісних САТ, ДАТ і ЧСС на плечі, на основі яких відбувається калібрування сигналу на апаратах SphigmoCor та Complior. Результати. До остаточного аналізу ввійшли дані 69 пацієнтів. Результати офісного вимірювання АТ і ЧСС апаратом Omron M-10 майже повністю відповідають даним, отриманим за допомогою приладу ВАТ41-2. Існувала сильна достовірна кореляція результатів центрального систолічного АТ, виміряного за допомогою апарата ВАТ 41-2, із даними приладу SphigmoCor (r = 0,98; p < 0,001). Також спостерігалася сильна кореляція індексу аугментації, виміряного на ВАТ41-2, із результатами, отриманими за допомогою приладу SphigmoCor (r = 0,90; p < 0,001). Найкраща кореляція спостерігалася у швидкості поширення пульсової хвилі, виміряної на ВАТ41-2 і SphigmoCor та ВАТ41-2 і Complior. Висновки. Вітчизняний прилад, окрім притаманної іноземним апаратам точності, має ще ряд переваг, які допоможуть полегшити роботу практикуючому лікарю в постановці діагнозу, більш коректній стратифікації ризику та грамотному виборі антигіпертензивних препаратів.

Актуальность. В предыдущей части мы подробно рассмотрели все показатели, которые можно получить с помощью контурного и скоростного анализа пульсовой волны, а также рассказали о приборе отечественного производства, который позволяет оценить эти параметры. В этой части раскрыты результаты открытого клинического испытания измерителя артериального давления ВАТ41-2 производства ООО «ИКС-Техно» (г. Киев) в режиме определения параметров жесткости сосудов и центрального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Цель. Целью данного исследования было определить возможности использования измерителя артериального давления ВАТ41-2 для оценки центрального давления и параметров жесткости артерий путем сравнения показателей жесткости сосудов и центрального артериального давления, полученных с помощью приборов SphigmoCor и Complior. Материалы и методы. Исследование включало следующие этапы: скрининг (проверка соответствия критериям включения в исследование), период наблюдения в исследовании, который состоял из двух визитов. При условии соответствия всем критериям включения и при отсутствии критериев исключения пациента приглашали на первый визит, на котором с помощью трех приборов (SphigmoCor, Complior и ВАТ41-2 в режиме измерения параметров жесткости сосудов) последовательно в положении лежа на спине определяли следующие показатели: офисное систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), центральное САД, индекс аугментации, скорость распространения пульсовой волны по артериям мышечного и эластического типа, время изгнания, субэндокардиальный индекс Бакберга. Отдельно с помощью автоматического аппарата M-10 (производства Omron, Япония; класс точности высокий А/А) осциллометрическим методом измеряли уровни офисного САД, ДАД и ЧСС на плече, на основе которых происходила калибровка сигнала на аппаратах SphigmoCor и Complior. Результаты. В окончательный анализ вошли данные 69 пациентов. Результаты офисного измерения АД и ЧСС аппаратом Omron M-10 почти полностью соответствуют данным, полученным с помощью прибора ВАТ41-2. Существовала сильная достоверная корреляция результатов центрального систолического АД, измеренного с помощью аппарата ВАТ41-2, с таковыми, полученными на приборе SphigmoCor (r = 0,98; p < 0,001). Также наблюдалась сильная корреляция индекса аугментации, измеренного ВАТ41-2, с результатами, полученными с помощью прибора SphigmoCor (r = 0,90; p < 0,001). Лучшая корреляция отмечалась между показателем скорости распространения пульсовой волны на ВАТ41-2 и SphigmoCor, а также ВАТ41-2 и Complior. Выводы. Отечественный прибор, помимо присущей иностранным аппаратам точности, обладает еще рядом преимуществ, которые помогут облегчить работу практикующему врачу в постановке диагноза, более корректной стратификации риска и грамотном выборе антигипертензивных препаратов.

Background. In the previous part we have described in details all the parameters that can be obtained by the contour and speed pulse wave analysis and noted the domestic device for estimating these parameters. This part reveals the results of the open clinical trial of BAT41-2 device produced by IKS-TECHNO (Kyiv) in the mode of determining the arterial stiffness and central blood pressure (BP) in hypertensive patients. The purpose of this study was to determine the potential for use BAT41-2 device in order to assess central BP and arterial stiffness parameters in comparison with SphigmoCor and Complior devices. Materials and methods. The study consisted of the following stages: screening (to check eligibility for the inclusion in the study), the study observation period included two visits. Subjects who responded to all the inclusion criteria and did not have any exclusion criteria were invited for the first visit, when following measurements were obtained by the tree devices (SphigmoCor, Complior and BAT41-2 switched to mode of determining of the arterial stiffness): office systolic BP, diastolic BP and heart rate, central BP, augmentation index, pulse wave velocity in the arteries of elastic and muscular types, ejection time, subendocardial viability ratio (Buckberg index). Besides signal of SphigmoCor and Complior devices was calibrated by supine office systolic BP, diastolic BP and heart rate measurements obtained with the mean of the automatic machine M-10 (Omron, Japan; top accuracy class A/A) using oscillometric method. Results. The final analysis included 69 patients. Results of the office BP and heart rate measuring with the Omron M-10 device almost completely corresponded to the results obtained by BAT41-2. There was a strong significant correlation between the results of central systolic BP by BAT41-2 and SphigmoCor devices (r = 0.98; p < 0.001). Also, there was a strong correlation of the augmentation index measured by BAT41-2 with the results obtained using SphigmoCor device (r = 0.90; p < 0.001). The best correlation for pulse wave velocity was observed for BAT41-2 and SphigmoCor pair and BAT41-2 and Complior pair. Conclusions. In addition to accuracy appropriated for foreign devices this domestic device has a number of advantages that will help to facilitate the work of practitioners for the diagnosis, risk stratification and more correct and proper choice of antihypertensive drugs.


Keywords

артеріальний тиск; офісне вимірювання артеріального тиску; центральний артеріальний тиск

артериальное давление; офисное измерение артериального давления; центральное артериальное давление

arterial pressure; office blood pressure measuring; central blood pressure


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Narayan O., Casan J., Szarski M., Dart A.M., Mere–dith I.T., Cameron J.D. Estimation of central aortic blood pressure: a systematic meta-analysis of available techniques // J. Hypertens. — 2014. — Vol. 32(9). — P. 1727-40. 
2. Khoshdel A.R., Thakkinstian A., Carney S.L., Attia J. Estimation of an age-specific reference interval for pulse wave velo–city: a meta-analysis // J. Hypertens. — 2006. — Vol. 24(7). — P. 1231-7.

Similar articles

Proceedings of the International symposium  “Evaluating the function and structure of arteries — clinical aspects" (Odessa, May 30–31, June 1, 2018) - Assessment of arterial stiffness: an overview of methods and devices
Authors: Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №4 (60), 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Cardiology
Sections: Medical forums
Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: a literature review (part 1)
Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», м. Київ, Україна

"Hypertension" 2 (52) 2017
Date: 2017.05.16
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією
Authors: Лазарєва К.П.(1), Амосова К.М.(1), Поворознюк В.В.(2), Нішкумай О.І.(1), Мостбауер Г.В.(1), Лазарєв П.О.(1), Руденко Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"Hypertension" 4 (6) 2009
Date: 2010.03.21
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue