Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Международный эндокринологический журнал Том 13, №2, 2017

Вернуться к номеру

Лінгвістичні аспекти епонімічної фахової ендокринної термінології

Авторы: Bytsko N.I., Pavlovich L.B., Bilous I.I., Semenko I.V.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Медицинское образование

Версия для печати


Резюме

Актуальність. Спеціальні лінгвістичні дослідження термінологічних одиниць різних медичних спеціальностей дозволяють детально простежити шляхи формування системи клінічної термінології з урахуванням різних аспектів: історичних, наукових, культурологічних та лінгвосемантичних. У системі загальномедичної термінології існує розгалужена сфера клінічної термінології, що стосується клінічної та експериментальної ендокринології. Мета дослідження: продемонструвати через призму систематизації методологічних досліджень епонімічної лексики особливості структури ендокринних медичних термінів-епонімів. Матеріали та методи. Методом тотальної вибірки для проведення лінгвістичного спостереження нами було виявлено 296 вербальних одиниць зі «Словника-довідника ендокринолога», розробленого співробітниками ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» та Харківської медичної академії післядипломної освіти О.В. Козаковим, Н.О. Кравчун, І.М. Ільїною, М.І. Зубко, О.А. Гончаровою, І.В. Чернявською, що нараховує 10 000 ендокринологічних термінів. У процесі дослідження використано метод суцільної вибірки термінів із фахової літератури, описовий та дистрибутивний методи, що дозволили виокремити лексико-семантичні особливості епонімічних термінів у галузі ендокринології. Результати. Отримані результати вказують на сучасність досліджень у галузі клінічної та експериментальної ендокринології, зумовлених тим, що це найдавніша термінологія, на прикладі якої можна простежити шляхи становлення, розвитку та вдосконалення термінів, реалізацію семантичних процесів, певні тенденції, способи і методи словотворення, а також функціонування цих методів саме в галузі медицини. Висновки. Дослідження клінічної термінології на рівні лінгвістичного спостереження функціонування в словниках та наукових працях не лише дозволяють виокремити лінгвістичні аспекти фахових термінів, але й допомагають фахівцям цієї галузі медицини досконало володіти етимологією спеціалізованих термінів.

Актуальность. Специальные лингвистические исследования терминологических единиц разных медицинских специальностей позволяют детально проанализировать пути формирования систем клинической терминологии с учетом различных аспектов: исторических, научных, культурологических и лингвосемантических. В системе общей медицинской терминологии достаточно распространена разветвленная сфера терминов, которая касается клинической и экспериментальной эндокринологии. Цель работы: продемонстрировать через призму систематизации методологических исследований эпонимической лексики особенности эндокринологических терминов-эпонимов. Материалы и методы. Методом тотальной выборки для проведения лингвистических исследований нами было проанализировано 296 вербальных единиц из «Словаря-справочника эндокринолога», составленного сотрудниками ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины» и Харьковской медицинской академии последипломного образования А.В. Козаковым, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной, М.И. Зубко, О.А. Гончаровой, И.В. Чернявской, который включает 10 000 эндокринологических терминов. В процессе исследования использованы: метод сплошной выборки терминов из профессиональной литературы, описательный и дистрибутивный методы, которые позволили выделить лексико-семантические особенности эпонимической терминологии в области эндокринологии. Результаты. Полученные результаты подтверждают современность лингвистических исследований в области клинической и экспериментальной эндокринологии, обусловленных тем, что это древнейшая терминология, на примере которой можно проследить пути становления, развития и усовершенствования терминов, реализацию семантических процессов, определенные тенденции, способы и методы словообразования, а также функционирование этих методов именно в сфере медицины. Заключение. Исследования эндокринологической терминологии на уровне лингвистических наблюдений функционирования в словарях и научных трудах не только позволяют выделить лингвистические аспекты профессиональных терминов, но и помогают специалистам этой области медицины в совершенстве владеть этимологией специализированных терминов.

Background. Special linguistic researches of terminological units of different branches of medicine allow analyzing in details the ways of creating the systems of clinical terminology from different aspects: historical, scientific, cultural, linguistic and semantic. There is a wide area of terminology related to the clinical and experimental endocrino­logy within general medical terminological system. The purpose of the study: to demonstrate the structure of endocrine medical terms — eponyms through the prism of systematization of methodological researches on eponymic vocabulary. Materials and methods. The actual material received as a result of a total choice of eponyms (there were 296 terms) from the “Reference dictionary for endocrinologist”, which was composed by the scientists of V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems and Kharkiv Medical Academy of Postgraduate education — A.V. Kozakov, N.A. Kravchun, I.M. Ilyina, M.I. Zubko, O.A. Goncharova, I.V. Cherniavska has 10,000 endocrine terms, the authors successfully streamlined medical terms of the clinical and experimental endocrinology into the vocabulary. The method of total choice of terms from professional literature, the descriptive method and distributive method were used in the study that allowed distinguishing lexical and semantic features of eponymic terms in the branch of endocrinology. Results. The obtained results point out to the modernity of studies in the field of clinical and experimental endocrinology, which is due to the fact that this is the oldest terminology, by the example of which it is possible to trace the ways of formation, development and improvement of terms, the realization of semantic processes, certain trends, ways and means of word formation. Conclusions. The results of the research on the above mentioned sublanguage of clinical medicine at the level of linguistic observations of the functio­ning in dictionaries and scientific works will not only highlight the linguistic aspects of professional medical terms, but also will help the linguists to master the etymology of professional terms.


Ключевые слова

лінгвістика; ендокринний термін; клінічна термінологія; ономастика; епонімічний термін

лингвистика; эндокринологический термин; клиническая терминология; ономастика; эпонимический термин

linguistics; endocrinologic term; clinical terminology; onomastics; eponymic term


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Дмитрук М.В. Формування української ветеринарної лексики: Автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «українська мова» / М.В. Дмитрук. — Запоріжжя, 2001. — 20 с. 
2. Ефимов А.С., Скробонская Н.А. Клиническая диабетология / А.С. Ефимов, Н.А. Скробонская. — К.: Здоровье, 1998. — 320 с.
3. Горбачевский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбачевский. — М.: Знание, 1983. — 192 с.
4. Хиль Л.В. Структурно-семантическая характеристика русской оперативно-хирургической терминологии: Автореф. дис… канд. филол. наук / Л.В. Хиль. — Днепропетровск: ДГУ, 1992. — 16 с. 
5. Казаков А.В. Словарь-справочник эндокринолога / А.В. Казаков, Н.А. Кравчун, И.М. Ильина, М.И. Зубко, О.А. Гончарова, И.В. Чернявская. — Х.: С.А.М., 2009. — 682 с.
6. Кунч З.Я. Універсальний словник української мови / З.Я. Кунч. — Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2005. — 848 с.
7. Нетлюх М.А. Українсько-латинський анатомічний словник / М.А. Нетлюх. — Львів Стрім, 2000. — 216 с.
8. Подольская Н.В. Словарь ономастической терминологии / Н.В. Подольская. — М.: Наука, 1988. — 188 с.
9. Самусев Р.П. Эпонимы в морфологии: Справочник / Р.П. Самусев, Н.И. Гончаров. — М.: Медицина, 2001. — 352 с.
10. Старкова Н.Т. Клиническая эндокринология / Н.Т. Старкова // Спутник врача. — 2002. — 576 с.
11. Стецюк Р.І. Українська кардіологічна термінологія (структурно-семантична характеристика): Автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «українська мова» / Р.І. Стецюк. — Запоріжжя, 1998. — 21 с. 
12. Суперанская А.В. Теория и методика ономастических исследований / А.В. Суперанская, В.Е. Сталтмане, Н.В. Подольская, А.Н. Султанов. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 256 с.
13. Топоров Г.Н. Эпонимические термины в клинической анатомии человека: Словарь-справочник / Г.Н. Топоров. — К.: Вища школа, 1998. — 160 с.
14. Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови / М.М. Торчинський. — Хмельницький: Авіст, 2008. — 550 с.

Похожие статьи

Legal regulation of an emergency medical service in the russian federation
Авторы: A.G.Miroshnichenko, I.M.Barsukova, D.V.Kolochkov - The St.-Petersburg scientific research institute of first aid of I.I.Dzhanelidze; Alimov R.R. - North-Western State Medical University named after I.I Mechnikov under the Ministry of Public Health of the Russian Federation” St.-Petersburg, Russia.
Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (55) 2013
Дата: 2014.02.05
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Viral stomatitis
Авторы: Mavrutenkov V.V. — Department of infectious diseases of SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health ministry of Ukraine”, Dnipropetrovsk city, Ukraine
Журнал «Здоровье ребенка» 3 (63) 2015
Дата: 2015.06.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования

Вернуться к номеру