Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017

Back to issue

Тhe сlinical and мorphological сharacteristics оf nephropathy first manifested with isolated hematuria

Authors: Мінакова В.А.(1, 2), Непомнящий В.М.(2), Багдасарова І.В.(2)
(1) — КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 2» ДОР», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ«Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Нефропатії, що протікають з ізольованою гематурією у дітей, мають труднощі для диференціальної діагностики в зв’язку зі схожістю симптомів, особливо на ранніх стадіях захворювання, тому пошук діагностичних можливостей при цих станах є на даний час актуальним питанням. Метою роботи було дослідження клінічних проявів, функціонального стану нирок, морфологічної характеристики нефропатій, що протікають з ізольованою гематурією у дітей, для поліпшення якості діагностики даних захворювань. Матеріали та методи. Обстежено 158 дітей віком від 1 до 18 років із захворюваннями нирок, що протікають з синдромом гематурії. До групи обстеження ввійшли діти, у яких протягом року спостерігалася гематурія, від мікро- до епізодів макрогематурії, без екстраренальних проявів. Вивчали рівні гематурії, альбумінурії в сечі, біохімічні показники крові, швидкість клубочкової фільтрації, морфологічні зміни тканини нирки за даними прижиттєвої нефробіопсії. Результати. Пункційна нефробіопсія, проведена в терміни від 1 до 3 років після маніфестації захворювання, у дітей із клінічно встановленим діагнозом «гломерулонефрит, гематурична форма», а так само у дітей зі спадковим нефритом виявила гетерогенність морфологічних форм нефропатій, з переважанням ІgА-нефропатії (48,4 %), хвороби тонких базальних мембран (29 %), спадкового нефриту (синдром Альпорта) (22,6 %). Висновки. Незважаючи на схожість клінічних проявів, особливо на ранніх стадіях захворювання, було встановлено ряд клініко-анамнестичних і лабораторних відмінностей серед даних захворювань, що підтверджує необхідність диференційованого підходу до трактування змін в аналізах сечі і формулювання діагнозу у пацієнтів з ізольованою гематурією, визначення тактики лікування та подальшої реабілітації.

Актуальность. Нефропатии, протекающие с изолированной гематурией у детей, представляют трудности для дифференциальной диагностики в связи со схожестью симптомов, особенно на ранних стадиях заболевания, поэтому поиск диагностических возможностей при данных состояниях является в настоящее время актуальным вопросом. Целью работы было исследование клинических проявлений, функционального состояния почек, морфологической характеристики нефропатий, протекающих с изолированной гематурией у детей, для улучшения качества диагностики данных заболеваний. Материалы и методы. Обследовано 158 детей в возрасте от 1 до 18 лет с заболеваниями почек, которые протекают с синдромом гематурии. В группу обследования были включены дети, у которых в течение года наблюдалась гематурия, от микро- до эпизодов макрогематурии, без экстраренальных проявлений. Изучали уровни гематурии, альбуминурии в моче, биохимические показатели крови, скорость клубочковой фильтрации, морфологические изменения ткани почки по данным прижизненной нефробиопсии. Результаты. Пункционная нефробиопсия, проведенная в сроки от 1 до 3 лет после манифестации заболевания, у детей с клинически установленным диагнозом «гломерулонефрит, гематурическая форма», а также у детей с наследственным нефритом выявила гетерогенность морфологических форм нефропатий, с преобладанием ІgА-нефропатии (48,4 %), болезни тонких базальных мембран (29 %), наследственного нефрита (синдром Альпорта) (22,6 %). Выводы. Несмотря на сходство клинических проявлений, особенно на ранних стадиях заболевания, был установлен ряд клинико-анамнестических и лабораторных различий среди данных заболеваний, что подтверждает необходимость дифференцированного подхода к трактовке изменений в анализах мочи и формулировки диагноза у пациентов с изолированной гематурией, определения тактики лечения и последующей реабилитации.

Background. Nephropathy associated with hematuria progress represent the greatest differential diagnostic difficulties because of the similarity of clinical manifestations, especially at the early stages of the disease, which tend to prolonged and chronic course and, in some cases, lead to chronic renal failure. A differential approach to the diagnosis of these diseases is important for the choice of therapy in this group of children. The main method for differential diagnosis of nephropathy is to conduct morphological study of the kidney tissue in vivo. Objective. To study the clinical manifestations of renal functional state and morphological features of nephropathy with hematuria syndrome in children to improve differential diagnosis of these diseases. Materials and methods. The study involved 158 children with kidney disease with hematuria deterioration, aged 1 to 18 years. The survey group included children observed for hematuria from micro to gross hematuria without extrarenal manifestations over a year. The level of hematuria, urine albuminuria, blood biochemical parameters, glomerular filtration rate, morphological changes of the kidney tissue according to kidney biopsy lifetime were studied. Results. Kidney biopsy carried out in terms from 1 year up to 3 years after the onset of the disease in children with clinically diagnosed glomerulonephritis, hematuria form, and hereditary nephritis, has revealed the heterogeneity of the morphological forms of nephropathy, with IgA nephropathy prevalence (48.4%), thin basement membrane disease (29 %), hereditary nephritis (Alport syndrome) (22.6%). Conclusion. Despite the similarity of clinical manifestations, especially at the early stages of the disease, it was identified a number of clinical-anamnestic and laboratory differences of these diseases, that underlines the need for a differentiated approach to the interpretation of the changes in the urine and diagnosis formulating in patients with isolated hematuria, determines the treatment tactics and further rehabilitation.


Keywords

гематурія; гломерулонефрит; спадковий нефрит; діти; біопсія нирки

гематурия; гломерулонефрит; наследственный нефрит; дети; биопсия почки

hematuria; glomerulonephritis; hereditary nephritis; children; kidney biopsy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Борисова Т.П. Морфологическая характеристика различных форм гломерулонефрита и их клинических проявлений в детском возрасте / Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2007.— № 1(4). — С. 59-63.

2. Борисова Т.П. Клинико-морфологические особенности и эффективность терапии острого гломерулонефрита с нефротическим синдромом у детей / Т.П. Борисова // Современная педиатрия. 2010. — № 1. — С. 185-189.

3. Герасименко О.Н. Хронический гломерулонефрит (гематурическая форма) в детском возрасте: клинико-морфологические особенности и прогностические факторы / О.Н. Герасименко // Здоровье ребенка. — 2011. — № 4. — С. 22-26.

4. Гістологічна класифікація, глосарій та морфологічна характеристика первинних гломерулярних захворювань: Метод. рекомендації / М.О. Колесник, В.М. Непомнящий, А.М. Романенко, Л.Б. Забарко, М.В. Тумаркіна. — К., 2003. — 24 с.

5. Batinic D., Scukanec-Spoljar M., Milosevic D., Nizic L., Vrljicak K., Matkovic M. Renal biopsy in children with isolated microhematuria / Batinic D., Scukanec-Spoljar M., Milosevic D., Nizic L., Vrljicak K., Matkovic M. // Acta Med. Croatica. — 2002. — Vol. 56, № 4–5. — Р. 163-166.

6. Bergstein J., Leiser S., Andreoli S. The Clinical Signisicance of Asimtomatic Gross and Microscopic Hematuria in Children / Bergstein J. // Arch Pediatr Adolese Med. — 2005. — 159(4). — Р. 353-355.

7. Coppo R. The Oxford IgA nephropathy clinicopathological classification is valid for children as well as adults / Coppo R., Troyanov S., Camilla R. et al. // Kidney Int. — 2010. — № 77. — Р. 921-927.

8. Gutierrez E. Long-term outcomes of IgA nephropathy presenting with minimal or no proteinuria / Zamora I., Ballarín J.A., Arce Y., Jimenez S., Quereda C. et al.; Grupo de Estudio de Enfermedades Glomerulares de la Sociedad Española de Nefrología (GLOSEN) // J. Am. Soc. Nephrol. — 2012. — № 23. — Р. 1753-60.

9. Haas M. Histologic subclassification of IgA nephropathy: a clinicopathologic study of 244 cases / Haas M. // Am. J. Kidney. — 1997. — № 29. — Р. 829-42.

10. KDIGO Clinical practice guideline for glomerulonephritis // Kidney international supplements. — 2012. — Vol. 2(S. 2). — P. 139-274.

11. Maisonneuve P. Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve Р., Agodoa L., Gellert R., Stewart J.H., Buccianti G., Lowenfels A.B. et al. // Am. J. Kidney Dis. — 2000. — № 35. — Р. 157-65.

12. Patil P.M. Asymptomatic proteinuria and hematuria in school going children / Patil P.M., Hipparagi S.B., Sinha K.S., Sorangavi V.M. // JKIMSU. — 2013. — № 2. — Р. 105-8.

13. Polito M.G. An overview on frequency of renal biopsy diagnosis in Brazil: clinical and pathological patterns based on 9,617 native kidney biopsies / Polito M.G., de Moura L.A., Kirsztajn G.M. // Nephrol. Dial. Transplant. — 2010. — № 25. — Р. 490-6.

14. Savige J. Expert guidelines for the management of Alport syndrome and thin basement membrane nephropathy / Savige J., Gregory M., Gross O. et al. // J. Am. Soc. Nephrol. — 2013. — № 24(3). — Р. 364-375.

15. Wyatt R.J. IgA nephropathy / Wyatt R.J., Julian B.A. // N. Engl. J. Med. — 2013. — 368(25). — Р. 2402-14.

Similar articles

Hereditary and familial diseases and malformations of kidneys in childhood
Authors: Сорокман Т.В., Остапчук В.Г., Макарова О.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 12, №8, 2017
Date: 2018.01.30
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Morphological characteristics of urine erythrocytes in children with erythrocyturia
Authors: Мінакова В.А.(1, 2), Багдасарова І.В. (2)
(1) — КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 2» ДОР, м. Дніпро, Україна
(2) — Державна установа «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: І.О. ДУДАР, д.м.н., професор Державна установа «Інститут нефрології» АМН України, м. Київ
"Internal medicine" 5(5) 2007
Date: 2008.06.17
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Immunoglobulin A nephropathy in children: a review of the literature and own data
Authors: Козыро И.А.(1), Сукало А.В.(1, 2)
(1) — УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь
(2) — Национальная академия наук Беларуси, г. Минск, Беларусь

"Child`s Health" Том 14, №2, 2019
Date: 2019.05.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue