Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017

Back to issue

Abdominal fat index — a non-invasive marker of hepatic steatosis and insulin resistance in children

Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Коненко І.С., Петішко О.П., Кудрявцева В.Є.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Підвищений рівень вісцерального жиру вважається фактором ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей. Неінвазивні способи оцінки типу розподілу жирової тканини дозволяють отримати корисні біомаркери для стратифікації ризику формування стеатозу печінки в дітей, динамічного моніторингу й оцінки ефективності терапії. Мета. Дослідити антропометричні та сонографічні параметри розподілу жирової тканини та визначити можливість їх використання як діагностичних маркерів стеатозу печінки в дітей; дослідити їх взаємозв’язок із показниками вуглеводного обміну. Матеріали та методи. Обстежені 56 пацієнтів віком від 5 до 17 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Визначення наявності стеатозу печінки проводилось за допомогою апарата «FibroScan® 502 Touch» із дослідженням контрольованого параметра ультразвукового затухання. Характер розподілу жирової тканини оцінювали на підставі вимірювання товщини підшкірного жиру (ПЖ), надчеревного жиру (НЧЖ) та розрахунку жирового індексу черевної стінки (ЖІ): ЖІ = НЧЖmax/ПЖmin. Також вимірювалася товщина вісцерального жиру (відстань між білою лінією та передньою стінкою аорти). Проводили дослідження рівня інсуліну за допомогою імуноферментного методу з подальшим розрахунком індексу НОМА. За наявністю стеатозу й показником індексу маси тіла пацієнти були розподілені на 3 групи: 1-ша група — 33 пацієнти зі стеатозом печінки й надмірною вагою та ожирінням, 2-га група — 18 пацієнтів із надмірною вагою та ожирінням без стеатозу, 3-тя група (контрольна) — 5 пацієнтів із нормальною вагою без стеатозу. Результати. Ожиріння було діагностовано у 87,9 % хворих групи зі стеатозом, у 2-й групі діти з ожирінням становили 65 %. Товщина надчеревного жиру в дітей 1-ї групи в 1,4 раза перевищувала цей показник 2-ї групи та у 2 рази — 3-ї групи. Товщина підшкірного жиру в дітей 1-ї групи була в 1,18 раза більшою за аналогічний показник 2-ї групи та в 2,1 раза більшою за показник 3-ї групи. Середні значення товщини вісцерального жиру були максимальними у представників 1-ї групи, вірогідно відрізняючись від аналогічного показника дітей 3-ї групи (р < 0,05), значущість відмінностей між показниками 1-ї та 2-ї групи не була достатньою (p = 0,1). Середній рівень ЖІ був вірогідно вищим у дітей із стеатозом печінки порівняно з дітьми з ожирінням та нормальною вагою (0,49 ± 0,24 — у 1-й групі, 0,30 ± 0,10 — у 2-й, 0,24 ± 0,08 у 3-й, p < 0,05). Рівень індексу НОМА в дітей 1-ї групи був в 1,7 раза більшим за аналогічний показник 2-ї групи (p < 0,05). При проведенні кореляційного аналізу виявлено, що ЖІ мав позитивний кореляційний зв’язок середньої сили з рівнем індексу НОМА (r = 0,540, p < 0,05) та позитивний кореляційний зв’язок високої сили з рівнем С-пептиду (r = 0,99, p < 0,05). Рівень С-пептиду був асоційований із зростанням співвідношення ВЖ/ПЖ (r = 0,78, p < 0,05) та виявив негативну кореляцію з товщиною підшкірного жиру (r = 0,42, p < 0,05) в досліджуваних пацієнтів. Висновки. Продемонстровано, що жировий індекс характеризує тип розподілу жирової тканини та може використовуватися як неінвазивний маркер розвитку стеатогепатозу та інсулінорезистентності в дітей. Визначено, що перевищення ЖІ порогового значення 0,35 з чутливістю 88,9 % свідчить про наявність стеатозу печінки вдітей.

Актуальность. Увеличение толщины висцерального жира рассматривается в качестве фактора риска развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у детей. Неинвазивные способы оценки типа распределения жировой ткани позволяют получить полезные биомаркеры для стратификации риска формирования стеатоза печени у детей, динамического мониторинга и оценки эффективности терапии. Цель. Исследовать антропометрические и сонографические параметры распределения жировой ткани и определить возможность их использования в качестве диагностических маркеров стеатоза печени у детей; исследовать их взаимосвязь с показателями углеводного обмена. Материалы и методы. Обследованы 56 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении детской гастроэнтерологии ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины». Определение наличия стеатоза печени проводилось с помощью аппарата «FibroScan® 502 Touch» с исследованием контролируемого параметра ультразвукового затухания. Характер распределения жировой ткани оценивали на основании измерения толщины подкожного жира (ПЖ), надчревного жира (НЧЖ) и расчета жирового индекса брюшной стенки (ЖИ): ЖИ = НЧЖmax/ПЖmin. Также измерялась толщина висцерального жира (расстояние между белой линией и передней стенкой аорты). Проводили исследование уровня инсулина с помощью иммуноферментного метода с последующим расчетом индекса НОМА. Согласно наличию стеатоза и показателю индекса массы тела пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа — 33 пациента со стеатозом печени и избыточным весом и ожирением, 2-я группа — 18 пациентов с избыточным весом и ожирением без стеатоза, 3-я группа (контрольная) — 5 пациентов с нормальным весом без стеатоза. Результаты. Ожирение было диагностировано у 87,9 % больных группы со стеатозом, во 2-й группе дети с ожирением составили 65 %. Анализируя приведенные данные, следует отметить, что формирование стеатоза печени сопровождается ростом толщины как надчревного, так и подкожного жира: толщина надчревного жира у детей 1-й группы в 1,4 раза превышала этот показатель у детей 2-й группы и в 2 раза — 3-й группы. Толщина подкожного жира у детей 1-й группы была в 1,18 раза больше аналогичного показателя 2-й группы и в 2,1 раза больше показателя 3-й группы. Средние значения толщины висцерального жира были максимальными у представителей 1-й группы, достоверно отличаясь от аналогичного показателя детей 3-й группы (р < 0,05), однако значимость различий между показателями 1-й и 2-й группы не была достаточной (p = 0,1). Средний уровень ЖИ был достоверно более высоким у детей со стеатозом печени по сравнению с детьми с ожирением и детьми с нормальным весом (0,49 ± 0,24 — в 1-й группе, 0,30 ± 0,10 — во 2-й группе и 0,24 ± 0,08 — в 3-й группе, p < 0,05). Уровень индекса НОМА у детей 1-й группы был в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2-й группы (p < 0,05). При проведении корреляционного анализа выявлено, что ЖИ имел положительную корреляционную связь средней силы с уровнем индекса НОМА (r = 0,540, p < 0,05) и положительную корреляционную связь высокой силы с уровнем С-пептида (r = 0,99, p < 0,05). Уровень С-пептида был ассоциирован с ростом соотношения ВЖ/ПЖ (r = 0,78, p < 0,05) и обнаружил отрицательную корреляцию с толщиной подкожного жира (r = 0,42, p < 0,05) у исследуемых пациентов. Выводы. В исследовании продемонстрировано, что жировой индекс характеризует тип распределения жировой ткани у детей и может использоваться как неинвазивный маркер развития стеатогепатоза и инсулинорезистентности у детей. Определено, что превышение ЖИ порогового значения 0,35 у детей с чувствительностью 88,9 % свидетельствует о наличии стеатоза печени.

Background. Elevation of visceral fat (VF) thickness is considered as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease in children. Non-invasive methods for evaluating the type of fat distribution allow to obtain useful markers for stratifying the risk of liver steatosis in children, dynamic monitoring and evaluation of therapy effectiveness. Aim of our study was to investigate anthropometric and sonographic parameters of the adipose tissue distribution and to determine the possibility of their usage as diagnostic markers of hepatic steatosis in children; to explore their relationship with carbohydrate metabolism. Materials and methods. The study involved 56 patients aged 5 to 17 years. Diagnostics of hepatic steatosis was conducted using FibroScan® 502 Touch with determination of controlled attenuation parameter. The distribution of adipose tissue was evaluated on the basis of measuring the thickness of subcutaneous (SF), preperitoneal fat (PPF) and calculating abdominal fat index (AFI): AFI = SFmax/PPFhmin. Also, we measured the thickness of visceral fat (the distance between linea alba and the front wall of the aorta). The insulin level was determined using enzyme-linked immunosorbent assay that followed by calculation of the homeostasis model assessment index (HOMA). According to the presence of steatosis and body mass index, patients were divided into 3 groups: group 1 — 33 children with liver steatosis and overweight or obesity, group 2 — 18 persons with overweight or obesity without liver steatosis, group 3 (control) — 5 patients with normal weight without liver steatosis. Results and discussion. Obesity was diagnosed in 87.9 % of children in group 1 and 65 % — in group 2. We found that formation of steatosis was accompanied by an increase in preperitoneal fat thickness, in group 1 it was 1.4 times higher than in group 2 and 2 times — in group 3. The thickness of subcutaneous fat in children in group 1 was 1.18 times higher than in group 2 and 2.1 times higher than in group 3. Average value of visceral fat thickness was the highest among patients of group 1 and differed significantly from that of in children of group 3 (p < 0.05), but the significance of differences between groups 1 and 2 was not sufficient (p = 0.1). AFI was significantly higher in persons with hepatic steatosis, as compared to children with normal weight and obese children (0.49 ± 0.24 — in group 1, 0.30 ± 0.10 — in group 2 and 0.24 ± 0.08 — in group 3; p < 0.05). The level of HOMA index in children of group 1 was 1.7 times higher than that of in group 2 (p < 0.05). Providing correlation analysis, we revealed that AFI had a positive correlation with the level of HOMA index (r = 0.540. p < 0.05) and a positive correlation with C-peptide levels (r = 0.99, p < 0.05). C-peptide level was associated with growth of the VF/SF ratio (r = 0.78, p < 0.05) and showed a negative correlation with the thickness of subcutaneous fat (r = 0.42, p < 0.05). Conclusion. Our study showed that abdominal fat index characterizes the distribution of adipose tissue in children and can be used as a non-invasive marker of steatohepatosis and insulin resistance. It was determined that AFI level above 0.35 with sensitivity of 88.9 % indicates the presence of hepatic steatosis in children.


Keywords

ожиріння; жировий індекс; стеатоз печінки; інсулінорезистентність; діти

ожирение; жировой индекс; стеатоз печени; инсулинорезистентность; дети

obesity; fat index; hepatic steatosis; insulin resistance; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Visceral adiposet issue area is an in dependent risk factor for hepatic steatosis / J. Park, J. Kim, D. Kim [et al.] // Hepatology. — 2007. — Vol. 14. — P. 1740-1746

2. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. — World Health Organization: Geneva, 1998.

3. Ultrasound measurement of pediatricvisceral fat thickness: correlations with metabolic and liver profiles / J.H. Jung, M.K. Jung, K.E. Kim [et al.] // Ann. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2016. — Vol. 21 (2). — P. 75-80.

4. Garg A. Regional adiposity and insulin resistance / A. Garg // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. — 2004. — Vol. 89, № 9. — P. 4206-4210.

5. Abate N. Role of subcutaneous adipose tissue in the pathogenesis of insulin resistance / N. Abate // Journal of obesity. — 2013. — Т. 2013. doi:10.1155/2013/489187.

6. Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: погляд на можливості діагностики та лікування (I частина) / Ю.М. Степанов, О.Є. Абатуров, Н.Ю. Завгородня, І.Ю. Скирда // Гастроентерологія. — 2015. — № 2 (56). — С. 99-107.

7. Body mass index, metabolic syndrome, and risk of type 2 diabetes or cardiovascular disease / J.B. Meigs, P.W.F. Wilson, C.S. Fox [et al.] // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. — 2006. — Vol. 91, № 8. — Р. 2906-2912.

8. Garg A. Hepatic steatosis, insulin resistance, and adipose tissue disorders / A. Garg, A. Misra // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2002. — Vol. 87. — P. 3019-3022.

9. The contribution of sonography to the measurement of intra-abdominal fat / F. Armellini, M. Zamboni, L. Rigo [et al.] // J. Clin. Ultrasound. — 1990. — Vol. 18. — P. 563-7.

10. Visceral fat and metabolic syndrome: more than a simple association / F.F. Ribeiro Filho, L.S. Mariosa, S.R. Ferreira [et al.] // Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. — 2006. — Vol. 50, № 2. — P. 230-238.

11. Abdominal Subcutaneous Fat Thickness Measured by Ultrasonography Correlates with Hyperlipidemia and Steatohepatitis in Obese Children / S.H. Lee, D. Kim, M.Y. Baek [et al.] // Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition. — 2015. — Vol. 18, № 2. — P. 108-114.

12. Body fat distribution and risk of incident and regressed nonalcoholic fatty liver disease / D. Kim, G.E. Chung, M.S. Kwak // Clinical Gastroenterology and Hepatology. — 2016. — Vol. 14, № 1. — P. 132-138.

13. Distinguishing characteristics of metabolically healthy versus metabolically unhealthy obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome / J.Y. Kim, H. Tfayli, S.F. Michaliszyn // Fertility and sterility. — 2016. — Vol. 105, № 6. — P. 1603-1611.

14. Usefulness of ultrasonographic estimation of preperitoneal and subcutaneous fat thickness in the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in diabetic patients / K. Fukuda, Y. Seki, M. Ichihi [et al.] //Journal of Medical Ultrasonics. — 2015. — Vol. 42, № 3. — P. 357-363.

15. Abdominal wall fat index, estimated by ultrasonography, for assessment of the ratio of visceral fat to subcutaneous fat in the abdomen / R. Suzuki, S. Watanabe, Y. Hirai [et al.] // The American journal of medicine. — 1993. — Т. 95, № 3. — С. 309-314.

16. Sonographic evaluation of visceral and subcutaneous fat in obese children / T. Sakuno, L.M. Tomita, C.M. Tomita [et al.] // Radiologia brasileira. — 2014. — Vol. 47, № 3. — P. 149-153.

Similar articles

Clinical and sonographic features of the pancreatic steatosis in children with overweight and obesity
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Pancreatic steatosis in children. Part 2. Risk factors, diagnostic possibilitiess and therapy
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.29
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Клініко-лабораторні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надлишковою вагою та ожирінням
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Стеатоз підшлункової залози в дітей. Частина 1. Етіологія, епідеміологія та патогенез
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017
Date: 2017.05.16
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual

Back to issue