Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017

Back to issue

Pediatric Clinic of Odessa National Medical University: the Quality of Emergency Medical Care for Children

Authors: Старец Е.А., Котова Н.В.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical education

print version


Summary

Мета роботи — обговорити питання підвищення якості невідкладної допомоги дітям при найбільш поширених захворюваннях. Якість медичної допомоги включає 6 показників: ефективність, обґрунтованість, економічна доступність, прийнятність/зосередженість на пацієнта, рівність, безпека. Результати. У педіатричної клініці Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) створений блок інтенсивного спостереження, основним завданням якого є надання невідкладної допомоги дітям, які потребують моніторингу дихання та серцевої діяльності, проведення кисневої терапії та регідратаційної терапії великого об’єму. У клініці діє система сортування пацієнтів за тяжкістю стану з урахуванням даних обстеження і пульсоксиметрії. Запорукою ефективності медичної допомоги є локальні протоколи, розроблені на принципах доказової медицини; всі ліки, включені в них, входять у Лист необхідних ліків Всесвітньої організації охорони здоров’я. Прийнятність медичної допомоги визначають пацієнторієнтовані технології: спільне перебування матері та дитини; перевага надається оральній регідратації, а не внутрішньовенному введенню рідини; мінімізація болю і відмова від внутрішньом’язових ін’єкцій; зволоження повітря навколо пацієнта та ін. Середня тривалість перебування у блоці інтенсивного спостереження — 2 дні. Культура безпеки пацієнтів є пріоритетом і включає в себе: зміну ставлення співробітників до медичної безпеки; виявлення тригерів і ризиків медичної допомоги; виявлення медичних помилок і промахів; використання безпечних технологій і простих алгоритмів дій; навчання медичного персоналу. Було проведено більше 40 лекцій і практичних занять для медичного персоналу, включаючи тренінги на манекенах Code Blue. Висновки. Заходи, спрямовані на підвищення якості невідкладної медичної допомоги дітям в педіатричної клініці ОНМедУ, включають: 1) організацію блоку інтенсивного спостереження і його оснащення сучасним обладнанням для діагностики та лікування дітей; 2) сортування пацієнтів за тяжкістю стану за об’єктивними критеріями; 3) скорочення термінів госпіталізації; 4) стандартизацію медичної допомоги шляхом розробки локальних протоколів на принципах доказової медицини; 5) підвищення прийнятності медичного обслуговування за рахунок впровадження технологій, орієнтованих на пацієнта; 6) впровадження культури безпеки пацієнта; 7) постійне навчання медичного персоналу.

Цель работы — обсудить вопрос повышения качества неотложной помощи детям при наиболее распространенных заболеваниях. Качество медицинской помощи включает 6 характеристик: эффективность, обоснованность, экономическая доступность, приемлемость/сосредоточенность на пациенте, равенство, безопасность. Результаты. В Педиатрической клинике Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) создан блок интенсивного наблюдения, основной задачей которого является оказание неотложной помощи детям, нуждающимся в мониторинге дыхания и сердечной деятельности, проведении кислородотерапии и регидратационной терапии большого объема. В клинике действует система сортировки пациентов по тяжести состояния с учетом данных обследования и пульсоксиметрии. Залогом эффективности медицинской помощи являются локальные протоколы, разработанные на принципах доказательной медицины; все лекарства, включенные в них, входят в Лист необходимых лекарств Всемирной организации здравоохранения. Приемлемость медицинской помощи определяют пациенториентированные технологии: совместное пребывание матери и ребенка; предпочтение оральной регидратации, а не внутривенному введению жидкости; минимизация боли и отказ от внутримышечных инъекций; увлажнение воздуха вокруг пациента и др. Средняя продолжительность пребывания в блоке интенсивного наблюдения — 2 дня. Культура безопасности пациентов является приоритетом и включает в себя: изменение отношения сотрудников к медицинской безопасности; выявление триггеров и рисков медицинской помощи; выявление медицинских ошибок и промахов; использование безопасных технологий и простых алгоритмов действий; обучение медицинского персонала. Было проведено более 40 лекций и практических занятий для медицинского персонала, включая тренинги на манекенах Code Blue. Выводы. Меры, направленные на повышение качества неотложной медицинского помощи детям в Педиатрической клинике ОНМедУ, включают: 1) организацию блока интенсивного наблюдения и его оснащение современным оборудованием для диагностики и лечения детей; 2) сортировку пациентов по тяжести состояния по объективным критериям; 3) сокращение сроков госпитализации; 4) стандартизацию медицинской помощи путем разработки локальных протоколов на принципах доказательной медицины; 5) повышение приемлемости медицинского обслуживания за счет внедрения технологий, ориентированных на пациента; 6) внедрение культуры безопасности пациента; 7) постоянное обучение медицинского персонала.

Background. The purpose of the article is to discuss the issue of improving the quality of emergency care for children with the most common diseases. The quality of medical care includes 6 characteristics: 1) effectiveness — evidence-based health care results in improved health outcomes; 2) relevancy: health care is delivered in a manner that maximizes resource use and avoids wasting and provided in a setting where skills and resources are appropriate to medical need; 3) accessibility: health care is provided timely, reasonable and affordable; 4) acceptability/patient-centered: health care provided takes into account the preferences and aspirations of individual service users; 5) equity: health care provided does not vary in quality because of personal characteristics or socioeconomic status; 6) safety: health care provided minimizes risks and harm to service users and providers. Results. The Intensive Care Unit (ICU) started working in the Pediatric Clinic of the Odessa National Medical University on February 1, 2017. The main task of ICU is the treatment of children with emergency conditions (who needs monitoring of breathing and cardiac activity, oxygen therapy, large-volume rehydration therapy, etc). The patients admit to the ICU according the results of triage. Triage is the process of rapidly screening of sick children soon after their addmission to hospital and in ICU, in order to identify those with emergency signs — obstructed breathing or severe respiratory distress; central cyanosis; signs of shock; signs of severe dehydration; those with priority signs — very high temperature, severe pallor, respiratory distress etc. The local guidelines for the most common diseases in children have been developed in the Pediatric Clinic. These local guidelines are based on: 1) modern national guidelines; 2) WHO: Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses (2013); clinical guidelines of the United States, Great Britain, Canada, Australia; Ukrainian National Formulary; British National Formulary for Children. All medicines included in these local guidelines are presented in the WHO Model List of Essential Medicines (April 2015). In the Pediatric Clinic the medical care is patient-centred, responsive to and respectful of the patient’s values and choices to promote patient satisfaction and fulfillment of human rights. We use the patient-centred technologies: mothers and infants to remain together 24 hours a day; the preference is given to oral rehydration, rather than intravenous fluid administration; the minimization of pain for all manipulations, to refuse any intramuscular injections; to usage of screening test systems for the diagnosis of Beta-hemolytic streptococcus, rotavirus, influenza, bacteriuria; the humidification of air around the patient. The average period of staying in the ICU is 2 days. The culture of patient safety is a priority in the Pediatric Clinic. The culture of patient’s safety includes: the changing of the attitudes of medical staffs towards the safety of medical care; the identification of triggers and risks of medical care; the identification of all medical errors/“no harm events”/“near miss events”; the implementation of safe technologies, simple algorithms; learning of medical staff. There were more than 40 lectures and practices for medical staff of the Pediatric Clinic, including the training courses CODE BLUE. Conclusions. The measures aimed at improving the quality of emergency medical care for children in the Pediatric Clinic of the Odessa National Medical University are: 1) the organization of ICU and equipping it with modern equipment for diagnose and treatment of children; 2) the triage of patients according to the condition severity by the objective criteria; 3) the reducing of terms of hospitalization due to optimization of treatment in ICU; 4) standardization of medical care by developing local guidelines based on the principles of evidence-based medicine; 5) the increasing the acceptability of medical care through the implementation of patient-centred technologies; 6) the implementation of culture of patient safety; 7) the continual training of medical staff.


Keywords

якість медичної допомоги; невідкладна допомога; діти

качество медицинской помощи; неотложная помощь; дети

quality of medical care; emergency care; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Levels & Trends in Child Mortality. Report 2015 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. — UNICEF, 2015. — 33 p.

2. Повышение качества услуг по охране репродуктивного, материнского, неонатального, детского и подросткового здоровья в Европейском регионе. Региональная программа поддержки внедрения политики «Здоровье-2020». — ВОЗ, 2016. — 55 с.

3. Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века. — ВОЗ, 2013. — 224 с.

4. Закон Украины «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 14. — С. 86.

5. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.20125081-VI, із змінами, внесеними Законом 333-VII від 18.06.2013.

6. WHO: Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses — 2nd ed. — 2013. — 412 р.

7. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

8. WHO Model List of Essential Medicines. — 2015. — 55 р.

9. Medical Error Is Third Leading Cause of Death in US. — http://www.medscape.com/viewarticle/862832.

10. Policy Statement — Principles of Pediatric Patient Safety: Reducing Harm Due to Medical Care // Рediatrics. — 2011. — V. 127, № 6. — Р. 1199-1209.

11. Hughes R.G. Patient Safety and Quality. An Evidence-Based Handbook for Nurses. — 2008. (AHRQ Publication N 08-0043)

12. The Paediatric Trigger Tool. User guide. — 2014. — 23 р.

Similar articles

Место полусинтетических пенициллинов и макролидов в антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей
Authors: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
"Child`s Health" 6 (57) 2014
Date: 2014.12.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналіз результатів упровадження уніфікованого клінічного протоколу «Цукровий діабет 2-го типу» за індикаторами якості у закладах Київської області
Authors: Ткаченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (63) 2014
Date: 2015.02.12
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Acute respiratory infections in adults in the practice of primary care physician
Authors: Васкес Абанто Х.Э.(1), Васкес Абанто А.Э.(2)
(1) — Центр первичной медико-санитарной помощи № 2, г. Киев, Украина
(2) — Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, г. Киев, Украина

"Actual Infectology" Том 5, №1, 2017
Date: 2017.04.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Efficiency of using herbal immunomodulating drug for non-specific prevention  of acute respiratory infections
Authors: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУУУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue