Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017

Back to issue

Steatometry and elastometry as methods of noninvasive diagnostics of pancreatic steatosis and fibrosis in children

Authors: Yu.M. Stepanov, N.H. Gravirovska, O.Yu. Lukianenko
SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ожиріння асоційовано з ектопічним накопиченням жиру з відкладенням жиру у паренхіматозних органах, у тому числі у підшлунковій залозі (ПЗ) з формуванням її стеатозу. Тривалий перебіг стеатозу підшлункової залози здатний призводити до хронічного запалення та фіброзу органа. Обмеженість проведення інвазивних досліджень у дітей обумовлює потребу у розробці та впровадженні в практику охорони здоров’я новітніх неінвазивних методів обстеження підшлункової залози. Мета: вивчити можливість ультразвукової діагностики стеатозу та фіброзу підшлункової залози у дітей з використанням методу стеатометрії (оцінка швидкості згасання ультразвуку) та еластометрії. Матеріали та методи. Було обстежено 60 дітей, які знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Розподіл за групами відбувся на основі наявності ожиріння й надмірної маси тіла: 1-шу групу становили 44 пацієнти з ожирінням і надмірною масою тіла, 2-гу групу — 16 дітей з нормальною масою тіла. Сонологічне дослідження, еластометрія та стеатометрія проводились на апараті Ultima PA Expert («Радмір», Україна). Наявність та ступінь стеатозу підшлункової залози визначались при попарному порівнянні ехогенності ПЗ з ехогенністю нирок та заочеревинного жиру. Результати. Було виявлено, що серед пацієнтів 1-ї групи 25 дітей (56,8 %) мали сонологічні ознаки стеатозу підшлункової залози, третина хворих мала ехографічні ознаки неспецифічних запальних зміни паренхіми залози. Аналіз даних стеатометрії ПЗ ви­явив, що середня величина коефіцієнту затухання ультра­звуку у представників 1-ї групи була вірогідно вище за відповідний показник 2-ї групи (р < 0,05) і становила (2,45 ± 0,39) дБ/см у представників 1-ї групи та (1,80 ± 0,23) дБ/см у представників 2-ї групи. Середній показник жорсткості паренхіми ПЗ у дітей із нормальною масою тіла був вище за аналогічний показник пацієнтів з ожирінням і надмірною масою тіла, але вірогідність відмінностей не була достатньою. У представників 1-ї групи середнє значення жорсткості паренхіми ПЗ становило (3,69 ± 0,78) кПа та (3,78 ± 0,27) кПа — у 2-й групі. Висновки. Встановлено, що середній показник коефіцієнту затухання ультразвуку під час сонографії підшлункової залози у дітей з ожирінням і надмірною масою тіла є вірогідно вищим порівняно з пацієнтами, які мають нормальну масу тіла, що свідчить на користь наявності стеатозу підшлункової залози у дітей з ожирінням/надмірною масою тіла. Проведене дослідження свідчить про можливість використання стеатометрії та еластометрії як методів діагностики стеатозу й фіброзу підшлункової залози у дітей.

Актуальность. Ожирение ассоциировано с эктопическим накоплением жира с отложением жира в паренхиматозных органах, в том числе в поджелудочной железе (ПЖ) с формированием ее стеатоза. Длительное течение стеатоза поджелудочной железы способно приводить к хроническому воспалению и фиброзу органа. Ограниченность проведения инвазивных исследований у детей обусловливает потребность в разработке и внедрении в практику здравоохранения новых неинвазивных методов обследования поджелудочной железы. Цель: изучить возможность ультразвуковой диагностики стеатоза и фиброза поджелудочной железы у детей с использованием метода стеатометрии (оценка скорости затухания ультразвука) и эластометрии. Материалы и методы. Было обследовано 60 детей, находящихся на стационарном лечении в отделении детской гастроэнтерологии ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины». Распределение по группам состоялось на основании наличия ожирения и избыточного веса: 1-ю группу составили 44 пациента с ожирением и избыточной массой тела, 2-ю группу — 16 детей с нормальной массой тела. Сонологическое исследование, эластометрия и стеатометрия проводились на аппарате Ultima PA Expert («Радмир», Украина). Наличие и степень стеатоза поджелудочной железы определялись при попарном сравнении эхогенности ПЖ с эхогенностью почек и забрюшинного жира. Результаты. Было обнаружено, что среди пациентов 1-й группы у 25 детей (56,8 %) имели место сонологические признаки стеатоза поджелудочной железы; треть больных имела эхографические признаки неспецифических воспалительных изменений паренхимы железы. Анализ данных стеатометрии ПЖ обнаружил, что средняя величина коэффициента затухания ультразвука у представителей 1-й группы была достоверно выше соответствующего показателя 2-й группы (р < 0,05) и составила (2,45 ± 0,39) дБ/см у представителей 1-й группы и (1,80 ± 0,23) дБ/см у представителей 2-й группы. Средний показатель жесткости паренхимы ПЖ у детей с нормальной массой тела был выше аналогичного показателя пациентов с ожирением и избыточной массой тела, но достоверность различий не была достаточной. У представителей 1-й группы среднее значение жесткости паренхимы ПЖ составило (3,69 ± 0,78) кПа и (3,78 ± 0,27) кПа — во 2-й группе. Выводы. Установлено, что средний показатель коэффициента затухания ультразвука при проведении сонографии поджелудочной железы у детей с ожирением и избыточной массой тела достоверно выше по сравнению с пациентами с нормальной массой тела, что свидетельствует о наличии стеатоза поджелудочной железы у детей с ожирением/избыточной массой тела. Проведенное исследование свидетельствует о возможности использования стеатометрии и эластометрии в качестве методов диагностики стеатоза и фиброза поджелудочной железы у детей.

Background. Obesity is associated with accumulation of fat in parenchymal organs, including pancreas, with formation of its steatosis. Pancreatic steatosis can lead to chronic inflammation and fibrosis of the pancreas. Limitation in invasive studies in children causes need of development and implementation of advanced non-invasive methods for pancreatic observation. The purpose of our study was to investigate the possibility of ultrasound diagnosis of steatosis and fibrosis of the pancreas in children using steatometry (estimation of ultrasound attenuation) and elastometry. Materials and methods. We examined 60 children hospitalized in the Department of Pediatric Gastroenterology of SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”. The patients were grouped on the basis of of obesity and overweight presence: group 1 consisted of 44 patients with obesity and overweight, group 2 consisted of 16 children with normal weight. Sonological research, elasto­metry, steatometry of the pancreas were made using apparatus Ultima PA Expert (“Radmir”, Ukraine). The pre­sence and degree of pancreatic steatosis using pair-wise comparison of pancreatic echogenicity with renal and retroperitoneal fat echogenicity. Results. 25 patients of group 1 (56.8 %) were found to have sonological signs of pancreatic steatosis; third of patients had sonographic signs of non-specific inflammatory changes in the pancreas. We found that the average coefficient of ultrasound attenuation was significantly higher in children of group 1 compared to group 2 (p < 0.05) and amounted to (2.45 ± 0.39) dB/cm in group 1 and (1.8 ± 0.23) dB/cm in group2. The average pancreas stiffness in children with normal weight group was higher compared to patients with obesity and overweight, but the significance of differences was not sufficient and amounted (3.69 ± 0.78) kPa in group 1 and (3.78 ± 0.27) kPa in group 2. Conclusions. We established that the average coefficient of ultrasound attenuation during pancreatic sonological study in children with obesity and overweight was significantly higher compared to the patients with normal weight that can be explained by the presence of pancreatic steatosis in children with obesity/overweight. The study demonstrates the possibility of steatometry and elastometry usage for diagnosis of pancreatic steatosis and fibrosis in children.


Keywords

стеатоз підшлункової залози; стеатометрія; еластометрія; діти

стеатоз поджелудочной железы; стеато­метрия; эластометрия; дети

pancreatic steatosis; steatometry; elastometry; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Sorokman TV,  Popelyuk O-MV.  Features of pancreatic pathology in children. Hastroenterolohiya. 2016;4(62):43-46. doi: 10.22141/2308-2097.4.62.2016.81093. (in Ukrainian).
2. Tariq H, Nayudu S, Akella S, Glandt M, Chilimuri S. Non-Alcoholic Fatty Pancreatic Disease: A Review of Literature. Gastroenterology Res. 2016;9(6):87-91. doi: 10.14740/gr731w.  
3. Bіlousova OYu. Diseases of the pancreas in children, accompanied by the development of exocrine insufficiency: the tactics of examination and possible correction. Suchasna gastroenterologija. 2014;3:51-58 (in Russian).
4. Samsonova NG. Clinical and diagnostic features of pancreatic steatosis in patients with the metabolic syndrome.  Experimental and Clinical Gastroenterology. 2012;7:60-63. (in Russian). 
5. Stepanov YM, Hravyrovska NH. The First Results of the Application of Shear Wave Transient Elastography When Determining the State of Pancreatic Parenchyma (Review of Literature and Own Researches). Hastroenterolohiya.  2015;3(57):53-58. doi: 10.22141/2308-2097.3.57.2015.81527. (in Russian).
6. Kawada N, Tanaka S. Elastography for the pancreas: Current status and future perspective.   World Journal of Gastroenterology. 2016;22(14):3712-24. doi:10.3748/wjg.v22.i14.3712.
7. Feoktistova EV, Pykov MI, Amosova AA, Izotova OYu, Tarasov MA, Dubrovin MM. ARFI Elastography in Pancreas Stiffness Assessment in Healthy Children. Ul’trazvukovaia i funktsional’naia diagnostika. 2014;1:54. (in Russian).
8. Friedrich-Rust M, Schlueter N, Smaczny C,  et al. Non-invasive measurement of liver and pancreas fibrosis in patients with cystic fibrosis. J Cyst Fibros.  2013; 12 (5): 431-9. doi: 10.1016/j.jcf.2012.12.013. 
9. Mateen MA, Muheet KA, Mohan RJ, et al. Evaluation of Ultrasound Based Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) and eSie touch Sonoelastography for Diagnosis of Inflammatory Pancreatic Diseases. JOP. 2012;13(1):36-44. PMID: 22233945.
10. Bodnar  PN, Dynnik  OB, Mykhalchyshyn GP, et al. Assessment of elastography of shear wave in the diagnosis of experimental non-alcoholic steatohepatosis.  Zhurnal NAMN Ukrai’ny. 2011;17:4. (in Ukrainian).
11. McCullough A. The clinical features, diagnosis and natural history of non-alcoholic fatty liver disease  Clin. Liver Dis. 2004;8: 521-33. doi: 10.1016/j.cld.2004.04.004.
12. Mottin CC, Moretto M, Padoin AV, Swarowsky AM, Toneto MG, Glock L, et al. The role of ultrasound in the diagnosis of hepatic steatosis in morbidly obese. Obes. Surg. 2004;14:635-7. doi: 10.1381/096089204323093408.
13. Stepanov YuM, Iagmur VB, Shendryk LM, Nedzvetskaya NV. Transient elastography role in the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease. Hastroenterolohiya. 2016;2(60):14-18. doi: 10.22141/2308-2097.2.60.2016.74557. (in Ukrainian).
14. Engelmann G., Gebhardt C., Wenning D., et al. Feasibility study and control values of transient elastography in healthy children.  Eur J Pediatr. 2012;171(2):353-60. doi: 10.1007/s00431-011-1558-7. 
15. World Health Organization: Growth reference 5-19 years. BMI-for-age (5-19 years). Available from: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/
16. Lee J.S, Kim S.H, Jun D.W, Han J.H., Jang, E. C., Park J. Y. et al. Clinical implications of fatty pancreas: Correlations between fatty pancreas and metabolic syndrome. World J of Gastroenterol. 2009;15(15):1869-75. doi:10.3748/wjg.15.1869.
 

Similar articles

Influence of pancreatic steatosis severity on the course  of pediatric nonalcoholic fatty pancreas disease
Authors: Yu.M. Stepanov, O.Yu. Lukianenko, N.Yu. Zavhorodnia, N.H. Hravyrovska
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Sonological methods for diagnosing liver steatosis and fibrosis in children
Authors: Yu.M. Stepanov, N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukianenko, V.B. Yahmur, I.S. Konenko, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Fibroscan and non-invasive indices for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Yu.M. Stepanov(1), N.V. Nedzvetskaya(1), V.B. Yagmur(1), D.V. Popok(1), L.M. Shendrik(2)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Age features of liver status in patients with chronic inflammatory bowel diseases according to steatometry and shear wave elastography
Authors: Стойкевич М.В., Коненко І.С., Недзвецька Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №2, 2018
Date: 2018.06.14
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue