Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017

Back to issue

Сучасні принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця

Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
Денесюк О.В.
к.м.н., доктор філософії, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Актуальною проблемою в аритмології є комбіноване застосування антиаритмічних препаратів (ААП) при резистентних аритміях серця. Монотерапія ААП при порушеннях ритму серця вивчена значно краще, ніж комбіноване лікування аритмій. Ці дуже важливі питання недостатньо викладені в спеціальній літературі. Щодо цього є окремі публікації — статті та тези наукових робіт. Спеціальних рандомізованих контрольованих досліджень майже не проводилось, але є окремі різнобічні рекомендації та опис випадків із практики. Разом із тим на практиці нерідко доводиться застосовувати комбінації ААП при резистентних порушеннях ритму серця [2, 4, 5, 10, 11].

З огляду на вищезазначене виникла необхідність провести аналіз ефективності ААП при резистентних аритміях серця, звернути особливу увагу ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Болезни сердца по Браунвальду. Руководство по сердечно-сосудистой медицине: В 4 т.: Пер. с англ. / Под ред. П. Либби и др. — М.: Логосфера. — Т. 2, 2012. — С. 563-1095.

2. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов: Пер. с англ. / Под ред. А.Д. Кэмма, Т.Ф. Люшера, П.В. Серриуса. — М.: –ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 1480 с.

3. Денесюк В.И. Проаритмические эффекты препаратов и фатальные аритмии сердца. — Винница: Континент-Прим, 1997. — 184 с.

4. Денесюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению. — Винница: Континент-Прим, 1997. — 264 с.

5. Денесюк В.И. Аритмии сердца: достижения, проблемы и перспективы на рубеже ХХ–ХХІ веков. — Винница: Логос, 1999. — 520 с.

6. Денесюк В.И., Липницкий Т.Н., Коцута Г.И. и др. Клиническая эффективность комбинированной терапии рефрактерной к лечению формы мерцания предсердий верапамилом и блокаторами быстрых натриевых каналов // Кардиология. — 1991. — № 11. — С. 62-64.

7. Денесюк В.И., Липницкий Т.Н., Коцута Г.И. и др. Лечение мерцания предсердий β-адреноблокаторами в сочетании с блокаторами быстрых натриевых каналов // Терапевт. архив. — 1991. — № 11. — С. 119-122.

8. Денесюк В.И., Липницкий Т.Н., Коцута Г.И. и др. Клиническая эффективность кордарона в сочетании с другими антиаритмическими препаратами к рефрактерной к терапии форме мерцания предсердий и побочные действия применяемых лекарств // Кардио–логия. — 1992. — № 6. — С. 39-42.

9. Денесюк В.И., Осядлая Э.С. Клиническая эффективность лечения резистентной формы мерцания предсердий кордароном в сочетании с блокаторами быстрых натриевых каналов // Актуальные вопросы гериатрии в клинике внутренних болезней: Тез. докл. пленума. — Ростов-на-Дону, 1992.

10. Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця. ААУ. — К., 2016. — 135 с.

11. Клинические рекомендации по кардиологии. — 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ф.И. Белялова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 160 с.

12. Мазур Н.А. Нарушения сердечного ритма и проводимости // Болезни сердца и сосудов: Руководство для врачей / Под ред. Е.И. Чазова. — М.: Медицина, 1992. — Т. 3. — 448 с.

13. Мазур Н.А. Сравнительная оценка эффективности и лечения антиаритмическими препаратами // Терапевт. арх. — 1994. — № 12. — С. 3-6.

14. Мазур Н.А., Абдала А. Фармакотерапия аритмий. — М.: Оверлей, 1995. — 223 с.

15. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 448 с.

16. Недоступ А.В., Благова О.В. Как лечить аритмии. Нарушения ритма и проводимости в клинической практике. — М.: МЕДпресс-информ, 2014. — 368 с.   

Similar articles

Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017
Date: 2017.09.13
Sections: Specialist manual
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В.
к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 8 (619) 2017
Date: 2017.07.26
Sections: Specialist manual
Authors: А.В. Ягенський, д.м.н., професор кафедри сімейної медицини, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" Кардиология (338) 2010 (тематический номер)
Date: 2011.01.17
Authors: В.І. ДЕНИСЮК, д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"Internal medicine" 2(2) 2007
Date: 2007.10.10
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual

Back to issue