Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №1, 2017

Back to issue

Сaudal epidural blocks in the treatment of pain syndromes of the lumbosacral spine in degenerative-dystrophic diseases

Authors: Рой И.В.(1), Фищенко Я.В.(1), Гармиш А.Р.(2), Павлов Б.Б.(2), Белая И.И.(1), Кудрин А.П.(1)
(1) — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Центр медицины боли, г. Киев, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Каудальна епідуральна блокада (КЕБ) — малоінвазивний метод лікування больових синдромів попереково-крижового відділу хребта шляхом введення лікарських препаратів в епідуральний простір через hiatus sacralis. Мета. Провести аналіз результатів лікування больового синдрому попереково-крижового відділу хребта на тлі його дегенеративно-дистрофічних захворювань методом КЕБ. Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз результатів лікування 49 пацієнтів (23 чоловіки і 26 жінок) віком 55,4 ± 2,1 року зі скаргами на болі в попереково-крижовому відділі хребта на тлі його дегенеративно-дистрофічних захворювань методом КЕБ. Група 1 — 27 пацієнтів із протрузіями або грижами міжхребцевих дисків. Група 2 — 22 пацієнти з поперековим спінальним стенозом. Терміни спостереження становили не менше 3 міс. після процедури. Оцінку результатів лікування проводили за показниками візуальної аналогової шкали (ВАШ) болю й індексами оцінки якості життя Роланда-Морріса та Освестрі (Oswestry Disability Index, ODI).
Кількість проведених процедур — 1–3. Результати. У групі 1 відзначали стійке регресування больового синдрому з 7,07 ± 1,10 до 3,29 ± 1,29 см після процедури, 4,02 ± 1,64 — через 1 міс., 4,07 ± 1,81 см — через 3 міс. (р < 0,05). У групі 2 відзначалось менш виражене і менш стійке регресування больового синдрому з 7,18 ± 1,29 до 3,50 ± 1,33 см після процедури, 3,86 ± 1,72 см — через 1 міс., 4,18 ± 2,03 см — через 3 міс. (р < 0,05). Показники регресування больового синдрому сильно корелювали з показниками оцінки якості життя за шкалами Роланда — Морріса та Освестрі. Висновки. КЕБ є ефективним методом лікування больового синдрому попереково-крижового відділу хребта при грижах і протрузіях міжхребцевих дисків, а також поперековому спінальному стенозі. Регресування больового синдрому за ВАШ корелювало з показниками поліпшення якості життя за даними опитувальників Роланда-Морріса та Освестрі на всіх етапах спостереження.

Актуальность. Каудальная эпидуральная блокада (КЭБ) — малоинвазивный метод лечения болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника путем введения лекарственных препаратов в эпидуральное пространство через hiatus sacralis. Цель. Провести анализ результатов лечения болевого синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника на фоне его дегенеративно-дистрофических заболеваний методом КЭБ. Материалы и методы. Ретроспективный анализ результатов лечения 49 пациентов (23 мужчины и 26 женщин) в возрасте 55,4 ± 2,1 года с жалобами на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на фоне его дегенеративно-дистрофических заболеваний методом КЭБ. Группа 1 — 27 пациентов с протрузиями или грыжами межпозвоночных дисков. Группа 2 — 22 пациента с поясничным спинальным стенозом. Сроки наблюдения составили не менее 3 мес. после процедуры. Оценку результатов лечения проводили по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)
боли и индексам оценки качества жизни Роланда-Морриса и Освестри (Oswestry Disability Index,
ODI). Количество проведенных процедур — 1–3. Результаты. В группе 1 отмечали стойкое регрессирование болевого синдрома с 7,07 ± 1,10 до 3,29 ± 1,29 см после процедуры, 4,02 ± 1,64 см — через 1 мес., 4,07 ± 1,81 см — через 3 мес. (p < 0,05). В группе 2 отмечалось менее выраженное и менее стойкое регрессирование болевого синдрома с 7,18 ± 1,29 до 3,50 ± 1,33 см после процедуры, 3,86 ± 1,72 см — через 1 мес., 4,18 ± 2,03 см — через 3 мес. (p < 0,05). Показатели регрессирования болевого синдрома
сильно коррелировали с показателями оценки качества жизни по шкале Роланда-Морриса и Освестри. Выводы. КЭБ является эффективным методом лечения болевого синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника при грыжах и протрузиях межпозвоночных дисков, а также поясничном спинальном стенозе. Регрессирование болевого синдрома согласно показателям ВАШ коррелировало с улучшением качества жизни по данным опросников Роланда-Морриса и Освестри на всех этапах наблюдения.

Background. Сaudal epidural blocks — minimally invasive method of treating pain syndromes of the low back through the introduction of drugs into the epidural space through hiatus sacralis. The purpose of the study was to analyze the results of the treatment for pain syndromes of lumbosacral spine in its degenerative-dystrophic diseases by сaudal epidural blocks. Materials and methods. Retrospective analysis was performed in 49 patients (23 men and 26 women) aged 55.4 ± 2.1 years with complaints of low back pain, who were treated by сaudal epidural blocks. Group 1 — 27 persons with protrusions or herniated discs. Group 2 — 22 patients with lumbar spinal stenosis. The period of observation was at least 3 months after the procedure. Evaluation of treatment results was carried out by Visual analogue scale for pain assessment, Roland-Morris indices of the quality of life and Oswestry Disability Index (ODI). The number of the procedures performed was 1–3. Results. In group 1, it was marked a persistent regression of pain syndrome from 7.07 ± 1.10 cm to 3.29 ± 1.29 cm after treatment, 4.02 ± 1.64 cm — in 1 month, 4.07 ± 1.81 cm — in 3 months (p < 0.05). In group 2, we observed less pronounced and lasting regression of pain syndrome, from 7.18 ± 1.29 cm to 3.50 ± 1.33 cm after the procedure, 3.86 ± 1.72 cm — in 1 month, 4.18 ± 2.03 cm — in 3 months (p < 0.05). Regression of pain syndrome is also strongly correlated with Roland-Morris indices of the quality of life and ODI. Conclusions. Сaudal epidural block is an effective treatment of low back pain with hernias and protrusions of intervertebral discs, as well as lumbar spinal stenosis. Regression of pain correlated with improvement of quality of life according to the Roland-Morris disability questionnaires and ODI at all stages of monitoring.


Keywords

біль; попереково-крижовий відділ хребта; каудальні епідуральні блокади

боль; пояснично-крестцовый отдел позвоночника; каудальные эпидуральные блокады

pain; lumbosacral spine; сaudal epidural blocks


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gaskin DJ, Richard P. The economic costs of pain in the United States. J Pain 2012;13:715-24. doi: 10.1016/j.jpain.2012.03.009.
2. Murakibhavi VG, Khemka AG. Caudal epidural steroid injection: a randomized controlled trial. Evid Based Spine Care J. 2011 Nov;2(4):19-26. doi: 10.1055/s-0031-1274753.
3. Krämer J. Intervertebral Disk Diseases: Causes, Diagnosis, Treatment, and Prophylaxis. 3th ed. Thieme; 2009. 365 p.  
4. Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice by Susan Standring. 40th ed. London: Churchill Livingstone; 2009. 1576 p.
5. Hirabayashi K, Miyakawa J, Satomi K, Maruyama T, Wakano K. Operative results and postoperative progression of ossification among patients with ossification of cervical posterior longitudinal ligament. Spine. 1981 Jul-Aug;6(4):354-64. PMID: 6792717. 
6. Manchikanti L, Singh V, Cash KA, Pampati V, Dam–ron KS, Boswell MV. Effect of fluoroscopically guided caudal epidural steroid or local anesthetic injections in the treatment of lumbar disc herniation and radiculitis: A randomized, controlled, double blind trial with a two-year follow-up. Pain Physician. 2012;15:273-86. PMID: 22828681.
7. Sayegh FE, Kenanidis EI, Papavasiliou KA, Potoupnis ME, Kirkos JM, Kapetanos GA. Efficacy of steroid and nonsteroid caudal epidural injections for low back pain and sciatica: A prospective, randomized, double-blind clinical trial. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34:1441-7. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181a4804a.
8. Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V, Fellows B. Results of 2-year follow-up of a randomized, double blind, controlled trial of fluoroscopic caudal epidural injections in central spinal stenosis. Pain Physician. 2012;15:371-84. PMID: 22996849.
9. Huda N, Bansal P, Gupta SM, Ruhela A, Rahman M, Afzal M. The efficacy of epidural depo-methylprednisolone and triamcinolone acetate in relieving the symptoms of lumbar canal stenosis: A comparative study. J Clin Diagn Res. 2010;4:2842-7.
10. Datta R, Upadhyay K. A randomized clinical trial of three different steroid agents for treatment of low backache through the caudal route. Med J Armed Forces India 2011;67:25-33. doi: 10.1016/S0377-1237(11)80007-9.
11. Bublik LA, Stegnij SA, Titov J, Mytjushin I, Borjak AL, Mironenko IV. Epidural blockades with pronounced 
root and pain syndrome caused by the pathology of the intervertebral discs of the lumbar spine, with the use of Xefa–kam and lidocaine. Мezhdunarodnyj nevrologicheskij zhurnal. 2006;1(5):62-4 (in Russian).
12. Radchenko VA. Therapeutic blockade with the use of corticosteroids in degenerative-dystrophic diseases of the lumbar spine. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie. 2000;3:116-21 (in Ukrainian).
13. Prodan AI, Perepechaj OA, Kolesnichenko VA еt al. Conservative treatment of lumbar spinal stenosis: current trends, concepts and methods. Zhurnal nevrologii i psihiatrii imeni S. Korsakova. 2009;7:92-95 (in Ukrainian).
14. Prodan AI, Popsujshapka KA, Kolesnichenko VA. Errors and complications in epidural treatment and diagnostic blocka–des. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie. 2005;4:113-117 (in Ukrainian).
15. Prodan AI, Radchenko VA, Korzh NA. Degenerative diseases of the spine. Kharkov: Contrast; 2009. 262 р. (in Ukrainian).

Similar articles

Radiofrequency neuroablation in the treatment of pain syndrome of the sacroiliac joint
Authors: Фищенко Я.В., Кудрин А.П., Кравчук Л.Д.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №2, 2018
Date: 2018.07.27
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Method of epidural adhesiolysis in the treatment of patients with lumbar spinal stenosis
Authors: Фищенко Я.В., Рой И.В., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №3, 2018
Date: 2018.11.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Radiofrequency ablation of the sacroiliac joint in the pain treatment
Authors: Рой И.В., Фищенко Я.В., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 18, №2, 2017
Date: 2017.05.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue